Sosialisme

Sosialisme is 'n politieke , sosiale en ekonomiese filosofie wat 'n reeks ekonomiese en sosiale stelsels bevat wat gekenmerk word deur sosiale eienaarskap van die produksiemiddele . [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Dit bevat die politieke teorieë en bewegings wat met sulke stelsels verband hou. [9] Sosiale eienaarskap kan openbaar , kollektief , samewerkend of gelyk wees . [10]Hoewel geen enkele definisie omvat die baie soorte sosialisme , [11] sosiale eienaarskap is die een gemeenskaplike element. [1] [12] [13] Die soorte sosialisme wissel na gelang van die rol van markte en beplanning in die toekenning van hulpbronne, die struktuur van die bestuur in organisasies, en sosialiste stem nie saam of die regering, veral die bestaande regering, die regte voertuig is vir verander. [7] [14]

Sosialistiese stelsels is verdeel in nie-mark en die mark vorms. [15] Nie-mark-sosialisme vervang faktormarkte en geld met geïntegreerde ekonomiese beplanning en ingenieurswese of tegniese kriteria gebaseer op die berekening wat in natura uitgevoer word , en produseer sodoende 'n ander ekonomiese meganisme wat funksioneer volgens ander ekonomiese wette en dinamika as dié van kapitalisme. [16] [17] [18] [19] ' n Nie-mark-sosialistiese stelsel elimineer die ondoeltreffendheid en krisisse wat tradisioneel gepaard gaan met kapitaalakkumulasie en die winsstelsel in die kapitalisme . [20] [21] [22] [23] Die sosialistiese berekeningdebat , wat ontstaan ​​het deur die ekonomiese berekeningsprobleem , [24] [25] het betrekking op die uitvoerbaarheid en metodes van die toekenning van hulpbronne vir 'n beplande sosialistiese stelsel . [26] [27] [28] Daarenteen behou die marksosialisme die gebruik van geldpryse, faktormarkte en in sommige gevalle die winsmotief , met betrekking tot die werking van ondernemings wat sosiaal besit word en die toekenning van kapitaalgoedere tussen hulle. Wins wat deur hierdie ondernemings gegenereer word, sal direk deur die arbeidsmag van elke firma beheer word, of die totale samelewing in die vorm van 'n sosiale dividend toekom . [29] [30] [31] Anargisme en libertariese sosialisme staan daarteen om die gebruik van die staat as 'n manier om sosialisme te vestig, te bowe te kom, en veral boonop die voorkeur aan desentralisasie , hetsy om nie-marksosialisme of marksosialisme te vestig. [32] [33]

Die sosialistiese politiek was internasionalisties en nasionalisties; georganiseer deur politieke partye en gekant teen partypolitiek; soms oorvleuel met vakbonde en soms onafhanklik en krities daaroor; en teenwoordig in beide geïndustrialiseerde lande en ontwikkelende lande. [34] Sosiale demokrasie het sy oorsprong in die sosialistiese beweging, [35] wat ekonomiese en sosiale ingrypings ondersteun om sosiale geregtigheid te bevorder . [36] [37] Terwyl die sosialisme nominaal as 'n langtermyndoelwit behou word, het [38] [39] [40] [41] [42] sedert die na-oorlogse periode 'n gemengde Keynesiaanse ekonomie in 'n oorwegend mate aangeneem. ontwikkel kapitalistiese markekonomie en liberale demokratiese regering wat staatsinmenging uitbrei na herverdeling van inkomste , regulering en 'n welsynstaat . [43] Ekonomiese demokrasie stel 'n soort marksosialisme voor, met meer demokratiese beheer oor maatskappye, geldeenhede, beleggings en natuurlike hulpbronne. [44]

Die sosialistiese politieke beweging bevat 'n stel politieke filosofieë wat ontstaan ​​het in die rewolusionêre bewegings van die middel tot laat 18de eeu en uit besorgdheid oor die sosiale probleme wat met kapitalisme gepaard gaan. [11] Teen die einde van die 19de eeu, na die werk van Karl Marx en sy medewerker Friedrich Engels , het die sosialisme die teenkanting van kapitalisme en die voorspraak vir 'n post-kapitalistiese stelsel wat gebaseer was op die een of ander vorm van sosiale eienaarskap van die produksiemiddele, aangedui. [45] [46] Teen die 1920's het kommunisme en sosiale demokrasie die twee dominante politieke neigings binne die internasionale sosialistiese beweging geword, [47] met die sosialisme wat die invloedrykste sekulêre beweging van die 20ste eeu geword het. [48] Sosialistiese partye en idees bly 'n politieke mag met verskillende mate van mag en invloed op alle vastelande, wat aan die hoof staan ​​van nasionale regerings in baie lande regoor die wêreld. Vandag het baie sosialiste ook die oorsake van ander sosiale bewegings soos omgewingswese , feminisme en progressiwisme aangeneem . [49]

Terwyl die opkoms van die Sowjetunie as die wêreld se eerste nominaal- sosialistiese staat gelei het tot die wydverspreide sosialisme met die Sowjet-ekonomiese model , het sommige ekonome en intellektuele aangevoer dat die model in die praktyk as 'n vorm van staatskapitalisme funksioneer [50] [51] [52 ] of 'n nie-beplande administratiewe of kommando-ekonomie . [53] [54] Akademici, politieke kommentators en ander geleerdes verwys soms na lande van die Westelike Blok wat demokraties deur sosialistiese partye soos Brittanje, Frankryk, Swede en Westerse sosiaal-demokrasieë in die algemeen as demokratiese sosialiste bestuur is . [55] [56] [57] [58]

Vir Andrew Vincent vind '[die] woord' sosialisme 'sy wortel in die Latynse sociare , wat beteken om te kombineer of te deel. Die verwante, meer tegniese term in die Romeinse en destydse Middeleeuse reg was societas . Laasgenoemde woord kan kameraadskap beteken. en gemeenskap sowel as die meer wettiese idee van 'n ooreenkoms tussen vrymense. ' [59]

Utopiese sosialistiese pamflet van Rudolf Sutermeister

Die aanvanklike gebruik van die term sosialisme is beweer deur Pierre Leroux, wat beweer dat hy die term die eerste keer in die Paryse tydskrif Le Globe in 1832 gebruik het. [60] [61] Leroux was 'n volgeling van Henri de Saint-Simon , een van die grondleggers van wat sou later bestempel word as utopiese sosialisme . Sosialisme het gekontrasteer met die liberale leerstelling van individualisme wat die morele waarde van die individu beklemtoon het, terwyl hy beklemtoon het dat mense optree of moet optree asof hulle afsonderlik van mekaar is. Die oorspronklike utopiese sosialiste het hierdie leerstelling van individualisme veroordeel omdat hulle nie sosiale probleme tydens die Industriële Revolusie aangespreek het nie , insluitend armoede , onderdrukking en groot ongelykheid in rykdom . Hulle beskou hul samelewing as 'n skade aan die gemeenskapslewe deur die samelewing op mededinging te baseer. Hulle het sosialisme aangebied as 'n alternatief vir liberale individualisme gebaseer op die gedeelde eienaarskap van hulpbronne. [62] Saint-Simon het ekonomiese beplanning , wetenskaplike administrasie en die toepassing van wetenskaplike begrip op die organisasie van die samelewing voorgestel. Daarenteen het Robert Owen voorgestel om produksie en eienaarskap via koöperasies te organiseer . [62] [63] Sosialisme word ook in Frankryk toegeskryf aan Marie Roch Louis Reybaud, terwyl dit in Brittanje verband hou met Owen, wat een van die vaders van die koöperatiewe beweging geword het . [64] [65]

Die definisie en gebruik van sosialisme gevestig deur die 1860's, die vervanging van associationist , koöperatiewe en ziekenfondsen wat gebruik was as sinonieme terwyl kommunisme val uit die gebruik gedurende hierdie tydperk. [66] ' n Vroeë onderskeid tussen kommunisme en sosialisme was dat laasgenoemde slegs daarop gemik was om produksie te sosialiseer, terwyl eersgenoemde gemik was om sowel produksie as verbruik te sosialiseer (in die vorm van vrye toegang tot finale goedere). [67] Deur 1888, Marxiste in diens sosialisme in die plek van kommunisme as die laasgenoemde het gekom om te oorweeg 'n outydse sinoniem vir sosialisme . Eers ná die Bolsjewistiese rewolusie is die sosialisme deur Vladimir Lenin toegeëien om 'n stadium tussen kapitalisme en kommunisme te beteken. Hy gebruik dit om die Bolsjewistiese program te verdedig teen die Marxistiese kritiek dat Rusland se produktiewe magte nie voldoende ontwikkel is vir kommunisme nie. [68] Die onderskeid tussen kommunisme en sosialisme het in 1918 opvallend geword nadat die Russiese Sosiaal-Demokratiese Arbeidersparty homself herdoop het tot die All-Russian Communist Party , wat kommunisme spesifiek geïnterpreteer het as sosialiste wat die politiek en teorieë van die bolsjewisme , leninisme en later die van Marxisme – Leninisme , [69] hoewel kommunistiese partye voortgegaan het om hulself te beskryf as sosialiste wat aan sosialisme toegewy was. [70] Volgens The Oxford Handbook of Karl Marx , "het Marx baie terme gebruik om na 'n post-kapitalistiese samelewing te verwys - positiewe humanisme, sosialisme, kommunisme, vrye individualiteit, vrye assosiasie van produsente, ens. Hy het hierdie terme volledig gebruik. Die opvatting dat 'sosialisme' en 'kommunisme' verskillende historiese stadiums is, is vreemd vir sy werk en het eers na sy dood die leksikon van die marxisme betree. " [71]

In die Christelike Europa word geglo dat kommuniste ateïsme aangeneem het . In Protestantse Engeland was kommunisme te na aan die Rooms-Katolieke nagmaalsritueel , en daarom was sosialisties die voorkeurterm. [72] Engels betoog dat in 1848, toe The Communist Manifesto gepubliseer is, sosialisme in Europa gerespekteer was terwyl kommunisme nie was nie. Die Oweniete in Engeland en die Fourieriste in Frankryk is as gerespekteerde sosialiste beskou, terwyl werkersklasbewegings wat 'die noodsaak van 'n totale sosiale verandering verkondig' hulself kommuniste noem . Hierdie tak van sosialisme het die kommunistiese werk van Étienne Cabet in Frankryk en Wilhelm Weitling in Duitsland opgelewer . [73] Die Britse morele filosoof John Stuart Mill het ' n vorm van ekonomiese sosialisme binne 'n liberale konteks bespreek wat later as liberale sosialisme bekend sou staan . In latere uitgawes van sy Principles of Political Economy (1848) betoog Mill verder dat 'wat die ekonomiese teorie betref, daar in beginsel niks in die ekonomiese teorie is wat 'n ekonomiese bestel wat op sosialistiese beleid gebaseer is, uitsluit nie' [74] [75] en bevorder die vervanging van kapitalistiese ondernemings deur werkerkoöperasies . [76] Terwyl demokrate die Revolusies van 1848 beskou het as 'n demokratiese revolusie wat op die lange duur vryheid, gelykheid en broederskap verseker het , het die marxiste dit as 'n verraad van die werkersklas- ideale deur 'n bourgeoisie onverskillig teenoor die proletariaat aan die kaak gestel . [77]

Vroeë sosialisme

Charles Fourier , invloedryke vroeë Franse sosialistiese denker

Sosialistiese modelle en idees wat algemene of openbare eienaarskap voorstaan, bestaan ​​sedert die oudheid. Die ekonomie van die 3de eeu v.C., die Mauryan-ryk van Indië, 'n absolute monargie, is deur sommige geleerdes beskryf as ''n gesosialiseerde monargie' en ''n soort staatsosialisme' as gevolg van 'nasionalisering van nywerhede'. [78] [79] Ander geleerdes het voorgestel dat elemente van die sosialistiese denke in die politiek van die klassieke Griekse filosowe Plato [80] en Aristoteles teenwoordig was . [81] Mazdak die Jongere (oorlede 524 of 528 CE), 'n Persiese kommunale proto-sosialis, [82] het gemeenskaplike besittings ingestel en die openbare beswil bepleit. Abu Dharr al-Ghifari , 'n metgesel van Mohammed , word deur verskeie outeurs gekrediteer as die belangrikste voorloper van Islamitiese sosialisme . [83] [84] [85] [86] [87] Die leerstellings van Jesus word gereeld as sosialisties beskryf, veral deur Christen-sosialiste. [88] Handelinge 4:35 meld dat in die vroeë kerk in Jerusalem "[n] o beweer het dat enige van hulle besittings van hulle eie was", hoewel die patroon spoedig uit die kerkgeskiedenis verdwyn, behalwe binne die monastiek . Christelike sosialisme was een van die drade van die Britse Arbeidersparty en word beweer dat dit begin het met die opstand van Wat Tyler en John Ball in die 14de eeu. [89] Na die Franse rewolusie het aktiviste en teoretici soos François-Noël Babeuf , Étienne-Gabriel Morelly , Philippe Buonarroti en Auguste Blanqui die vroeë Franse arbeids- en sosialistiese bewegings beïnvloed. [90] In Brittanje, Thomas Paine voorgestel dat 'n gedetailleerde plan om belasting eiendomseienaars om te betaal vir die behoeftes van die armes in Landelike Justisie [91] terwyl Charles Hall geskryf Die gevolge van Civilization op die People in Europese State , aan die kaak effekte kapitalisme se op die arm van sy tyd. [92] Hierdie werk het die utopiese skema's van Thomas Spence beïnvloed . [93]

Die eerste selfbewuste sosialistiese bewegings het in die 1820's en 1830's ontwikkel. Fourierists , Owenites en Saint-Simonians en verskaf 'n reeks ontledings en interpretasies van die samelewing. Veral die Oweniete het oorvleuel met ander werkersklasbewegings soos die Chartists in die Verenigde Koninkryk. [94] Die Chartists het 'n aansienlike aantal bymekaargemaak rondom die People's Charter van 1838, wat demokratiese hervormings beoog om die stemreg op alle manlike volwassenes uit te brei. Leiers van die beweging het gevra vir 'n billiker verdeling van inkomste en beter lewensomstandighede vir die werkersklasse. Die eerste vakbonde en samewerkingsverenigings vir verbruikers het die Chartistiese beweging gevolg. [95] Pierre-Joseph Proudhon het sy filosofie van mutualisme voorgestel waarin "almal gelyke aansprake gehad het, hetsy alleen of as deel van 'n klein koöperasie, om grond en ander hulpbronne te besit en te gebruik soos nodig om hul bestaan ​​te verdien". [96] Ander strominge het die Christelike sosialisme geïnspireer 'dikwels in Brittanje en dan gewoonlik uit die linkse liberale politiek en 'n romantiese anti-industrialisme' [90] wat teoretici soos Edward Bellamy , Charles Kingsley en Frederick Denison Maurice opgelewer het . [97]

Die eerste voorstanders van sosialisme bevoordeel sosiale nivellering ten einde 'n meritokratiese of tegnokratiese samelewing te skep wat gebaseer is op individuele talent. [98] Henri de Saint-Simon was gefassineer deur die potensiaal van wetenskap en tegnologie en bepleit 'n sosialistiese samelewing wat die wanordelike aspekte van kapitalisme op grond van gelyke geleenthede sou uitskakel. [99] [ onbetroubare bron? ] Hy het 'n samelewing gesoek waarin elke persoon volgens sy of haar vermoëns ingedeel en beloon word volgens sy of haar werk. [98] Sy belangrikste fokus was op administratiewe doeltreffendheid en industrialisme en 'n oortuiging dat wetenskap noodsaaklik was vir vooruitgang. [100] Dit het gepaard gegaan met 'n begeerte vir 'n rasioneel georganiseerde ekonomie gebaseer op beplanning en gerig op grootskaalse wetenskaplike en materiële vooruitgang. [98] Ander vroeë sosialistiese denkers soos Charles Hall en Thomas Hodgkin het hul idees gebaseer op David Ricardo se ekonomiese teorieë. Hulle het geredeneer dat die ewewigswaarde van kommoditeite die pryse wat die produsent gehef het, benadruk het toe daardie kommoditeite elasties was, en dat hierdie produsentepryse ooreenstem met die beliggaamde arbeid - die koste van die arbeid (in wese die betaalde lone) wat nodig was om die produkte te produseer . Die Ricardiaanse sosialiste beskou wins, rente en huur as aftrekkings van hierdie wisselkoers. [ aanhaling nodig ]

Wes-Europese sosiale kritici, waaronder Louis Blanc , Charles Fourier , Charles Hall, Robert Owen , Pierre-Joseph Proudhon en Saint-Simon, was die eerste moderne sosialiste wat die armoede en ongelykheid van die Industriële Revolusie gekritiseer het . Hulle het hervorming bepleit, Owen bepleit die transformasie van die samelewing na klein gemeenskappe sonder privaat eiendom . Owen se bydrae tot die moderne sosialisme was sy bewering dat individuele optrede en eienskappe grootliks deur hul sosiale omgewing bepaal word. [100] Aan die ander kant bepleit Fourier Phalanstères (gemeenskappe wat individuele begeertes respekteer, insluitend seksuele voorkeure ), verwantskappe en kreatiwiteit en sien dat werk aangenaam moet word vir mense. [101] Owen en Fourier se idees is in die middel van die 19de eeu in opsetlike gemeenskappe in Europa en Noord-Amerika beoefen .

Parys Commune

Die viering van die verkiesing van die Kommune op 28 Maart 1871 - die Paryse Kommune was 'n belangrike vroeë implementering van sosialistiese idees

Die Paryse Kommune was 'n regering wat Parys regeer het vanaf 18 Maart (formeel vanaf 28 Maart) tot 28 Mei 1871. Die kommune was die resultaat van 'n opstand in Parys nadat Frankryk in die Frans-Pruisiese oorlog verslaan is . Die kommunale verkiesing is op 26 Maart gehou. Hulle het 'n gemeenteraad van 92 lede gekies, een lid vir elke 20.000 inwoners. [102] Ten spyte van interne verskille, het die raad openbare dienste begin organiseer. Dit het konsensus bereik oor sekere beleide wat neig na 'n progressiewe, sekulêre en hoogs demokratiese sosiale demokrasie .

Omdat die gemeente altesaam minder as 60 dae kon vergader, is slegs enkele verordeninge in werking gestel. Dit sluit die skeiding van kerk en staat in ; die kwytskelding van huurgeld verskuldig vir die periode van die beleg (waartydens die betaling opgeskort is); die afskaffing van nagwerk in die honderde Paryse bakkerye ; die toekenning van pensioene aan die ongetroude metgeselle en kinders van nasionale wagte wat tydens aktiewe diens vermoor is; en die gratis terugkeer van alle werktuiggereedskap en huishoudelike artikels ter waarde van tot 20 frank wat tydens die beleg verpand is. [103] Die gemeente was bekommerd dat geskoolde werkers gedurende die oorlog gedwing was om hul gereedskap te verpand; die uitstel van kommersiële skuldverpligtinge en die afskaffing van die rente op die skuld; en die reg van werknemers om 'n onderneming oor te neem en te bestuur as dit deur die eienaar verlate gaan. Die gemeente het nietemin die reg van die vorige eienaar op vergoeding erken. [103]

Eerste Internasionaal

Mikhail Bakunin het tydens die Basel-kongres in 1869 met lede van die International Workingmen's Association gepraat

In 1864 is die First International in Londen gestig. Dit het uiteenlopende revolusionêre strominge verenig, waaronder sosialiste soos die Franse aanhangers van Proudhon, [104] Blankiste , Philadelphes , Engelse vakbondlede en sosiaal-demokrate . In 1865 en 1866 het dit 'n voorlopige konferensie gehou en onderskeidelik sy eerste kongres in Genève gehou. As gevolg van hul wye verskeidenheid filosofieë het konflik onmiddellik uitgebreek. Die eerste besware teen Marx kom van die onderlinge wat die staatsosialisme teëgestaan ​​het . Kort nadat Mikhail Bakunin en sy volgelinge in 1868 aangesluit het, het die Eerste Internasionaal gepolariseer in kampe onder leiding van Marx en Bakunin. [105] Die duidelikste verskille tussen die groepe het na vore gekom oor hul voorgestelde strategieë om hul visies te bereik. Die Eerste Internasionaal het die eerste groot internasionale forum geword vir die bekendmaking van sosialistiese idees.

Die volgelinge van Bakunin word kollektiviste genoem en probeer om die eienaarskap van die produksiemiddele te kollektiveer, terwyl die betaling eweredig is aan die hoeveelheid en soort arbeid van elke individu. Soos Proudhonists, het hulle die reg van elke individu op die produk van sy arbeid aangevoer en vergoed vir sy besondere bydrae tot die produksie. Daarenteen het anargokommuniste gesamentlike eienaarskap van beide die middele en die produkte van arbeid gesoek. Soos Errico Malatesta dit stel: 'in plaas daarvan om 'n verwarring te skep om te probeer onderskei wat u en ek elkeen doen, laat ons almal werk en alles gemeen hê. Op hierdie manier sal elkeen aan die samelewing alles gee wat sy krag toelaat. totdat genoeg vir elkeen geproduseer word, en elkeen sal alles neem wat hy nodig het, en net sy behoeftes beperk in die dinge waarvan daar nog nie genoeg is vir elkeen nie ". [106] Anarcho-kommunisme as 'n samehangende ekonomies-politieke filosofie is die eerste keer in die Italiaanse afdeling van die Eerste Internasionaal geformuleer deur Malatesta, Carlo Cafiero , Emilio Covelli , Andrea Costa en ander voormalige Mazziese republikeine. [107] Uit respek vir Bakunin het hulle hul verskille met die kollektivistiese anargisme eers ná sy dood eksplisiet gemaak. [108]

Sindikalisme het in Frankryk ontstaan, gedeeltelik geïnspireer deur Proudhon en later deur Pelloutier en Georges Sorel . [109] Dit het aan die einde van die 19de eeu ontwikkel uit die Franse vakbondbeweging ( syndicat is die Franse woord vir vakbond). Dit was 'n belangrike mag in Italië en Spanje in die vroeë 20ste eeu totdat dit verpletter is deur die fascistiese regimes in daardie lande. In die Verenigde State het sindikalisme verskyn in die gedaante van die Industrial Workers of the World , oftewel "Wobblies", wat in 1905 gestig is. [109] Sindikalisme is 'n ekonomiese stelsel wat nywerhede in konfederasies (sindikate) organiseer [110] en die ekonomie is bestuur deur onderhandelings tussen spesialiste en werkverteenwoordigers van elke vakgebied, bestaande uit veelvuldige gekategoriseerde eenhede wat nie mededingend is nie. [111] Sindikalisme is 'n vorm van kommunisme en ekonomiese korporatisme , maar verwys ook na die politieke beweging en taktiek wat gebruik word om hierdie tipe stelsel te bewerkstellig. 'N Invloedryke anargistiese beweging gebaseer op sindikalistiese idees is anargosindikalisme. [112] Die International Workers Association is 'n internasionale anargosindikalistiese federasie van verskillende vakbonde.

The Fabian Society is 'n Britse sosialistiese organisasie wat gestig is om sosialisme te bevorder via gradualistiese en reformistiese middele. [113] Die samelewing het baie fondamente van die Arbeidersparty gelê en daarna die beleid van state wat ontstaan ​​uit die dekolonisering van die Britse Ryk , veral Indië en Singapoer, beïnvloed. Oorspronklik was die Fabian Society verbind tot die vestiging van 'n sosialistiese ekonomie , tesame met die Britse imperialisme as 'n progressiewe en moderniserende mag. [114] Later het die samelewing hoofsaaklik as 'n dinkskrum gefunksioneer en is dit een van vyftien sosialistiese samelewings verbonde aan die Arbeidersparty. Soortgelyke samelewings bestaan ​​in Australië (die Australiese Fabian Vereniging ), in Kanada (die Douglas-Coldwell Foundation en die nou ontbinde League for Social Reconstruction ) en in Nieu-Seeland.

Gilde-sosialisme is 'n politieke beweging wat werkers se beheer oor die industrie deur middel van handelsverwante gildes voorstaan ' in 'n geïmpliseerde kontraktuele verhouding met die publiek'. [115] Dit het sy oorsprong in die Verenigde Koninkryk en was die invloedrykste in die eerste kwart van die 20ste eeu. Geïnspireer deur middeleeuse gildes , het teoretici soos Samuel George Hobson en GDH Cole gepleit vir die openbare eienaarskap van nywerhede en die organisasie van hul werksmag in gildes, wat elkeen onder die demokratiese beheer van sy vakbond is. Gilde-sosialiste was minder geneig om mag in 'n staat as Fabians te belê. [109] Op 'n stadium, soos die Amerikaanse Knights of Labour , wou gildesosialisme die loonstelsel afskaf. [116]

Tweede Internasionaal

Aangesien die idees van Marx en Engels aanvaarding gekry het, veral in Sentraal-Europa, wou sosialiste in 'n internasionale organisasie verenig. In 1889 (die honderdjarige herdenking van die Franse rewolusie) is die Tweede Internasionaal gestig, met 384 afgevaardigdes uit twintig lande wat ongeveer 300 arbeids- en sosialistiese organisasies verteenwoordig. [117] Dit word die Sosialistiese Internasionaal genoem, en Engels word op die derde kongres in 1893 tot erepresident verkies. Anargiste is verbied, hoofsaaklik weens die druk van die Marxiste. [118] Daar is aangevoer dat die Tweede Internasionaal op 'n stadium ''n slagveld geword het oor die kwessie van libertariese versus outoritêre sosialisme . Hulle het hulself nie net effektief as kampvegters van minderheidsregte voorgestel nie; hulle het ook die Duitse marxiste uitgelok om 'n diktatoriale onverdraagsaamheid wat 'n faktor was om die Britse arbeidersbeweging te verhoed om die Marxistiese rigting te volg wat deur leiers soos HM Hyndman aangedui is ". [118]

Reformisme het ontstaan ​​as 'n alternatief vir rewolusie. Eduard Bernstein was 'n toonaangewende sosiaal-demokraat in Duitsland wat die konsep van evolusionêre sosialisme voorgestel het . Revolusionêre sosialiste het vinnig reformisme geteiken: Rosa Luxemburg veroordeel Bernstein se Evolusionêre Sosialisme in haar opstel Sosiale hervorming of rewolusie uit 1900 ? Revolusionêre sosialisme omvat verskeie sosiale en politieke bewegings wat 'rewolusie' anders kan definieer. Die Sosiaal-Demokratiese Party van Duitsland (SPD) het die grootste en magtigste sosialistiese party in Europa geword, ondanks die onwettige werk totdat die antisosialistiese wette in 1890 laat vaar is. In die 1893-verkiesing het dit 1 787 000 stemme gekry, 'n kwart van die totale stemme. volgens Engels. In 1895, die jaar van sy dood, Engels benadruk Die Kommunistiese Manifes " klem s te wen, as 'n eerste stap, die" slag van demokrasie ". [119]

Vroeg 20ste eeu

Antonio Gramsci , lid van die Italiaanse Sosialistiese Party en later leier en teoretikus van die Kommunistiese Party van Italië

In Argentinië is die Sosialistiese Party van Argentinië in die 1890's gestig , onder leiding van onder andere Juan B. Justo en Nicolás Repetto . Dit was die eerste massaparty in die land en in Latyns-Amerika. Die party het hom verbonde aan die Tweede Internasionaal. [120] Tussen 1924 en 1940 was dit 'n lid van die Labour and Socialist International . [121]

In 1904 kies Australiërs Chris Watson as die eerste Australiese premier van die Arbeidersparty en word hy die eerste demokraties verkose sosialis. [122] In 1909 is die eerste Kibbutz in Palestina gestig [123] deur Russiese Joodse immigrante. Die Kibbutz-beweging het uitgebrei deur die 20ste eeu na 'n leerstelling van Sionistiese sosialisme. [124] Die Britse Labour Party het in 1902 die eerste keer setels in die Laerhuis gekry . Die Internasionale Sosialistiese Kommissie (ISC, ook bekend as Berne International) is in Februarie 1919 gestig tydens 'n vergadering in Bern deur partye wat die Tweede Internasionaal wou laat herleef. . [125]

Teen 1917 het die patriotisme van die Eerste Wêreldoorlog in Australië, die grootste deel van Europa en die Verenigde State, in politieke radikalisme verander . Ander sosialistiese partye van regoor die wêreld wat in die vroeë 20ste eeu in hul nasionale politiek begin toeneem het, was onder andere die Italiaanse Sosialistiese Party , die Franse Afdeling van die Workers 'International , die Spaanse Socialist Workers' Party , die Sweedse Sosiaal-Demokratiese Party , die Russiese Sosiaal-Demokratiese Arbeidersparty en die Sosialistiese Party in Argentinië, die Sosialistiese Werkersparty in Chili en die Sosialistiese Party van Amerika in die Verenigde State.

Russiese rewolusie

In Februarie 1917 ontplof revolusie in Rusland. Werkers, soldate en boere het sovjets (rade) gestig, die monargie het geval en 'n voorlopige regering het vergader hangende die verkiesing van 'n samestellende vergadering . In April van daardie jaar is Vladimir Lenin , leier van die Bolsjewistiese faksie van sosialiste in Rusland, en bekend vir sy diepgaande en kontroversiële uitbreiding van die Marxisme , toegelaat om Duitsland oor te steek om terug te keer uit ballingskap in Switserland.

Lenin het opstelle gepubliseer oor sy ontleding van imperialisme , die monopolie- en globaliseringsfase van kapitalisme, asook ontledings oor sosiale toestande. Hy het opgemerk dat, namate die kapitalisme in Europa en Amerika verder ontwikkel het, die werkers nie in staat was om klasbewussyn te kry nie , solank hulle te besig was om hul uitgawes te betaal. Daarom het hy voorgestel dat die sosiale rewolusie die leierskap van 'n voorpuntparty van klassebewuste rewolusionêre uit die opgeleide en polities-aktiewe deel van die bevolking sou vereis. [126]

By aankoms in Petrograd , Lenin verklaar dat die revolusie in Rusland net begin het, en dat die volgende stap was vir die werkers se Sowjetunie tot volle gesag te neem. Hy het 'n proefskrif uitgereik waarin die Bolsjewistiese program uiteengesit is, insluitend die verwerping van enige legitimiteit in die voorlopige regering en voorspraak dat staatsmag deur die Sowjets toegepas word. Die Bolsjewiste het die invloedrykste mag geword. Op 7 November is die hoofstad van die voorlopige regering deur die Bolsjewistiese Rooi Wagte bestorm in wat daarna bekend geword het as die Groot Oktober Sosialistiese Revolusie. Die voorlopige regering is beëindig en die Russiese Sosialistiese Federatiewe Sowjetrepubliek - die eerste konstitusioneel-sosialistiese staat ter wêreld - is gestig. Op 25 Januarie 1918 verklaar Lenin "Lank lewe die wêreldsosialistiese rewolusie!" by die Petrograd Sowjet [127] en 'n onmiddellike wapenstilstand op alle fronte voorgestel en die land van die landbesitters, die kroon en die kloosters sonder vergoeding aan die boerekomitees oorgedra. [128]

Die dag nadat hy op 25 Januarie die uitvoerende gesag aangeneem het, skryf Lenin Konsepregulasies oor werkersbeheer , wat werkers beheer oor ondernemings verleen met meer as vyf werkers en kantoorpersoneel en toegang tot alle boeke, dokumente en voorrade en waarvan die besluite 'bindend' sou wees. op die eienaars van die ondernemings ". [129] Die Bolsjewistiese regering het begin om die banke en die industrie te nasionaliseer deur die verkose sovjets en in bondgenootskap met die linkse sosialistiese-rewolusionêre boere . en ontken die nasionale skuld van die afgesette koninklike regering van Romanov . Dit het vir vrede gedagvaar , hom uit die Eerste Wêreldoorlog onttrek en 'n grondwetlike vergadering byeengeroep waarin die Sosialisties-Revolusionêre Boer (SR) 'n meerderheid verower het. [130]

Die Grondwetlike Vergadering het die SR-leier, Victor Chernov, tot president van 'n Russiese republiek verkies , maar het die Bolsjewistiese voorstel dat dit die Sowjet-verordeninge oor grond, vrede en werkersbeheer sou onderskryf, verwerp en die mag van die Sowjets van Afgevaardigdes van Arbeiders, Soldate en Boere erken. . Die volgende dag het die Bolsjewiste verklaar dat die vergadering verkies is op verouderde partylyste [131] en die All-Russian Central Executive Committee of the Soviet het dit ontbind. [132] [133] In Maart 1919 vorm wêreldkommunistiese partye Comintern (ook bekend as die Derde Internasionaal) tydens 'n vergadering in Moskou . [134]

Internasionale Werkersunie van Sosialistiese Partye

Partye wat nie 'n deel van die opgestane Tweede Internasionaal (ISC) of Komintern wou wees nie, het op 27 die Internasionale Werkersunie van Sosialistiese Partye (IWUSP, ook bekend as Vienna International / Vienna Union / Two-and-a-Half International) gevorm Februarie 1921 tydens 'n konferensie in Wene. [135] Die ISC en die IWUSP het in Mei 1923 saamgevoeg om die Labour and Socialist International (LSI) te vorm tydens 'n vergadering in Hamburg [136] Linkse groepe wat nie saamstem met die sentralisering en die versaak van die Sowjette deur die Bolsjewistiese Party nie. gelei linkse opstande teen die Bolsjewiste -such groepe ingesluit Sosialistiese Revolusionêre , [137] Left Sosialistiese Revolusionêre , Mensjewiste en anargiste . [138]

Binne hierdie linkse ontevredenheid was die grootskaalse gebeure die Kronstadt-rebellie van die werker [139] [140] [141] en die anargis het gelei tot die opstand van die Revolutionary Insurrectionary Army of Ukraine, wat 'n gebied wat as die Vrye Gebied bekend staan, beheer het . [142] [143] [144]

Derde Internasionaal

Rosa Luxemburg , prominente Marxistiese rewolusionêr, leier van die Sosiaal-Demokratiese Party van Duitsland en martelaar en leier van die Duitse Spartacistiese opstand in 1919

Die Bolsjewistiese Russiese rewolusie van Januarie 1918 het kommunistiese partye in baie lande en gepaardgaande rewolusies van 1917–1923 geloods . Min kommuniste betwyfel dat die Russiese ervaring afhang van suksesvolle, sosialistiese rewolusies in die ontwikkelde kapitalistiese lande. [145] [146] In 1919 het Lenin en Trotsky die wêreld se kommunistiese partye georganiseer in 'n internasionale vereniging van werkers - die Kommunistiese Internasionaal (Komintern), ook genoem die Derde Internasionaal.

Die Russiese rewolusie het die opstande in ander lande beïnvloed. Die Duitse rewolusie van 1918–1919 het Duitsland se keiserlike regering vervang deur 'n republiek . Die rewolusie het geduur vanaf November 1918 tot die stigting van die Weimar Republiek in Augustus 1919. Dit het 'n aflewering bekend as die Beierse Sowjetrepubliek [147] [148] [149] [150] en die Spartacistiese opstand ingesluit . In Italië word die gebeure bekend as die Biennio Rosso [151] [152] gekenmerk deur massastakings, werkersdemonstrasies en selfbestuur-eksperimente deur grond- en fabrieksbesettings. In Turyn en Milaan, rade werkers se gevorm en baie fabriek beroepe plaasgevind onder leiding van Anarcho-syndicalisten georganiseer rondom die Unione Sindacale Italiana . [153]

Teen 1920 het die Rooi Leër onder Trotsky die royalistiese Wit Leërs grotendeels verslaan . In 1921 is oorlogskommunisme beëindig en onder die Nuwe Ekonomiese Beleid (NEP) is private besit toegelaat vir klein en medium boereondernemings. Terwyl die nywerheid grotendeels staatsbeheerd gebly het, het Lenin erken dat die NEP 'n noodsaaklike kapitalistiese maatreël was vir 'n land wat nog nie gereed was vir sosialisme nie. Winsverdienste wat teruggekeer is in die vorm van 'NEP-mans' en ryk boere ( kulaks ) het die mag gekry. [154] Die rol van Trotsky is bevraagteken deur ander sosialiste, insluitend oud-Trotskyiste. In die Verenigde State het Dwight Macdonald met Trotsky verbreek en die Trotskyist Socialist Workers Party verlaat deur op te let op die Kronstadt-rebellie , wat Trotsky en die ander Bolsjewiste wreed onderdruk het. Daarna beweeg hy na demokratiese sosialisme [155] en anargisme . [156]

'N Soortgelyke kritiek op Trotsky se rol in die Kronstadt-rebellie is deur die Amerikaanse anargis Emma Goldman geopper . In haar opstel "Trotsky protesteer te veel" sê sy: "Ek gee toe dat die diktatuur onder Stalin se regering monsteragtig geword het. Dit verminder egter nie die skuld van Leon Trotsky as een van die akteurs in die revolusionêre drama waarvan Kronstadt was een van die bloedigste tonele. [157]

4de Wêreldkongres van die Kommunistiese Internasionaal

In 1922 neem die vierde kongres van die Kommunistiese Internasionaal die beleid van die verenigde front op . Dit het kommuniste aangemoedig om met rang-en-sosiaal-demokrate te werk, terwyl hulle krities oor hul leiers bly. Hulle het die leiers gekritiseer omdat hulle die werkersklas verraai het deur die kapitaliste se oorlogspogings te steun. Die sosiaal-demokrate het gewys op die ontwrigting wat deur rewolusie veroorsaak is en later op die groeiende outoritarisme van die kommunistiese partye. Die Arbeidersparty het die aansoek van die Kommunistiese Party van Groot-Brittanje om in 1920 by hulle aan te sluit, van die hand gewys.

Met die sien van die groeiende dwangmag van die Sowjet-staat in 1923, het 'n sterwende Lenin gesê Rusland het teruggekeer na 'n "burgerlike tsaristiese masjien [...] skaars met sosialisme vernis". [158] Na die dood van Lenin in Januarie 1924, het die Kommunistiese Party van die Sowjetunie - toenemend onder die beheer van Joseph Stalin - die teorie dat sosialisme nie net in die Sowjetunie gebou kon word nie, ten gunste van die konsep van sosialisme in een geval, van die hand gewys. land . Ondanks die gemarginaliseerde linkeropposisie se eis om die Sowjet-demokrasie te herstel, het Stalin 'n burokratiese, outoritêre regering ontwikkel wat deur demokratiese sosialiste, anargiste en trotskiste veroordeel is omdat dit die revolusie se ideale ondermyn het. [159] [160] [ self gepubliseerde bron? ] [ onbetroubare bron? ]

In 1924 is die Mongoolse Volksrepubliek gestig en is dit regeer deur die Mongoolse Volksparty . Die Russiese rewolusie en die nasleep daarvan het nasionale kommunistiese partye elders gemotiveer wat politieke en sosiale invloed gekry het, in Frankryk , die Verenigde State , Italië , China , Mexiko , die Brasilië , Chili en Indonesië .

Spaanse burgeroorlog

FAI- burgermag tydens die Spaanse rewolusie in 1936

In 1936 het die nasionale anargosindikalistiese vakbond Confederación Nacional del Trabajo (CNT) aanvanklik geweier om by 'n gewilde voorste verkiesingsalliansie aan te sluit. Hul onthouding het gelei tot 'n regse verkiesingsege. In 1936 het die CNT sy beleid verander en anarkistiese stemme het gehelp om die gewilde front aan die mag terug te keer. Maande later het die voormalige regerende klas 'n staatsgreep probeer, wat die Spaanse burgeroorlog (1936–1939) laat opvlam het. [161]

In reaksie op die weermagopstand het 'n anargistiese-geïnspireerde beweging van boere en werkers, ondersteun deur gewapende milisies, die beheer oor Barcelona en van groot dele van die plattelandse Spanje oorgeneem waar hulle die land gekollektiveer het . [162] Die Spaanse Revolusie was 'n werkerssosiale revolusie wat in 1936 met die Spaanse burgeroorlog begin het en wat gelei het tot die wydverspreide implementering van anargistiese en breër libertariese sosialistiese organisasiebeginsels in sommige gebiede vir twee tot drie jaar, hoofsaaklik Katalonië , Aragon, Andalusië en dele van Levante .

'N Groot deel van die Spaanse ekonomie het onder werkersbeheer gekom. In anargistiese vestings soos Katalonië was die syfer tot 75%, maar laer in gebiede met 'n groot invloed van die Kommunistiese Party , wat die pogings tot kollektivisering aktief weerstaan ​​het . Fabrieke word deur werkerskomitees bedryf, landbougebiede word gekollektiveer en word as libertêre gemeenskappe bedryf . Die anargistiese historikus Sam Dolgoff het beraam dat ongeveer agt miljoen mense direk of indirek aan die Spaanse rewolusie deelgeneem het. [163]

Middel 20ste eeu

Na die Tweede Wêreldoorlog

Trotsky se vierde internasionaal is in 1938 in Frankryk gestig toe Trotskyiste aangevoer het dat die Komintern of Derde Internasionaal onherstelbaar 'verlore geraak het vir die stalinisme ' en dus nie in staat was om die werkersklas na die mag te lei nie. [164] Die opkoms van Nazisme en die begin van die Tweede Wêreldoorlog het gelei tot die ontbinding van die LSI in 1940. Na die oorlog is die Sosialistiese Internasionaal in Frankfurt in Julie 1951 gestig as sy opvolger. [165]

Na die Tweede Wêreldoorlog het sosiaal-demokratiese regerings sosiale hervorming en herverdeling van welvaart via welsyn en belasting ingestel. Sosiaal-demokratiese partye het die naoorlogse politiek in lande soos Frankryk, Italië, Tsjeggo-Slowakye, België en Noorweë oorheers. Op 'n stadium beweer Frankryk dat hy die wêreld se mees kapitalistiese land is wat deur die staat beheer word. Dit het openbare nutsdienste genasionaliseer, waaronder Charbonnages de France (CDF), Électricité de France (EDF), Gaz de France (GDF), Air France , Banque de France en Régie Nationale des Usines Renault . [166]

In 1945 is die Britse Labour Party onder leiding van Clement Attlee verkies op grond van 'n radikale sosialistiese program. Die Arbeidsregering het nywerhede genasionaliseer, waaronder myne, gas, steenkool, elektrisiteit, spoor, yster, staal en die Bank of England . British Petroleum is amptelik genasionaliseer in 1951. [167] Anthony Crosland het gesê dat 25% van die Britse nywerheid in 1956 genasionaliseer is en dat openbare werknemers, insluitend diegene wat in genasionaliseerde bedrywe is, 'n soortgelyke deel van die land se werkers uitmaak. [168] Die Arbeidsregerings van 1964–1970 en 1974–1979 het verder ingegryp. [169] Dit het British Steel hernasionaliseer (1967) nadat die konserwatiewes dit ontnasionaliseer het en British Leyland (1976) genasionaliseer het . [170] Die Nasionale Gesondheidsdiens het aan belastingbetalers gefinansierde gesondheidsorg aan almal verskaf, gratis op die punt van diens. [171] Working-klas behuising voorsien in die Raad behuising boedels en universiteitsopleiding het via 'n skool toekenning stelsel. [172]

Nordiese lande

Einar Gerhardsen , premier van Noorweë vir die Arbeidersparty

Gedurende die grootste deel van die na-oorlogse era is Swede regeer deur die Sweedse Sosiaal-Demokratiese Party, grotendeels in samewerking met vakbonde en die nywerheid. [173] In Swede het die Sweedse Sosiaal-Demokratiese Party die mag van 1936 tot 1976, 1982 tot 1991, 1994 tot 2006 en 2014 tot en met 2023 beklee, onlangs in 'n minderheidskoalisie. Tage Erlander was die eerste leier van die Sweedse Sosiaal-Demokratiese Party (SSDP). Hy het die regering gelei van 1946 tot 1969, die langste ononderbroke parlementêre regering. Hierdie regerings het die welsynsstaat aansienlik uitgebrei. [174] Olof Palme, die Sweedse premier, word geïdentifiseer as 'n 'demokratiese sosialis' [175] en word beskryf as 'n 'rewolusionêre hervormer'. [176]

Die Noorse Arbeidersparty is in 1887 gestig en was grotendeels 'n vakbondfederasie. Die party het nie 'n sosialistiese agenda geproklameer nie, wat die algemene stemreg en ontbinding van die unie met Swede as hoogste prioriteite verhef het . In 1899 het die Noorse Bond van Vakbonde van die Arbeidersparty geskei. Rondom die Russiese rewolusie het die Arbeidersparty na links beweeg en van 1919 tot 1923 by die Kommunistiese Internasionaal aangesluit . Daarna het die party homself steeds as rewolusionêr beskou, maar die linkse party van die party het weggebreek en die Kommunistiese Party van Noorweë gestig. terwyl die Arbeidersparty omstreeks 1930 geleidelik 'n hervormingslyn aanvaar het. In 1935 het Johan Nygaardsvold 'n koalisie gestig wat tot 1945 geduur het. [177]

Van 1946 tot 1962 het die Noorse Arbeidersparty 'n volstrekte meerderheid in die parlement gehou onder leiding van Einar Gerhardsen , wat sewentien jaar lank premier gebly het. Alhoewel die party die meeste van sy voor-oorlogse sosialistiese idees laat vaar het, is die welsynstaat onder Gerhardsen uitgebrei om die universele voorsiening van basiese menseregte te verseker en die ekonomie te stabiliseer. [178] In die Noorse parlementsverkiesing in 1945 het die Kommunistiese Party 12% van die stemme behaal, maar dit het grotendeels tydens die Koue Oorlog verdwyn . [179] In die 1950's het populêre sosialisme in die Nordiese lande ontstaan. Dit het homself tussen kommunisme en sosiale demokrasie geplaas. [180] In die vroeë 1960's daag die Socialist Left Party die Labour Party van links uit. [177] Ook in die 1960's het Gerhardsen 'n beplanningsagentskap gestig en 'n beplande ekonomie probeer vestig. [178] In die 1970's breek ' n meer radikale sosialistiese party, die Worker's Communist Party (AKP), die Sosialistiese Linkse Party uit en het 'n noemenswaardige invloed op studenteverenigings en sommige vakbonde gehad. Die AKP het eerder met die Kommunistiese China en Albanië as die Sowjetunie geïdentifiseer . [181]

Olof Palme , premier van Swede vir die Sweedse sosiaal-demokratiese party

In lande soos Swede het die Rehn – Meidner-model [182] kapitaliste wat produktiewe en doeltreffende ondernemings besit, toegelaat om winste te behou ten koste van die werkers van die ondernemings, wat die ongelykheid vererger en werkers laat roer vir 'n deel van die wins in die 1970's. Destyds het vroue wat in die staatsektor werk, beter lone begin eis. Rudolf Meidner het 'n studiekomitee saamgestel wat met 'n voorstel van 1976 gekom het om oortollige winste oor te dra na beleggingsfondse wat deur werknemers beheer word, met die bedoeling dat ondernemings werk sou skep en hoër lone sou betaal as om eienaars en bestuurders van ondernemings te beloon. [183] Kapitaliste het hierdie voorstel onmiddellik as sosialisme bestempel en 'n ongekende opposisie geloods - onder meer om die klassekompromis wat in die Saltsjöbaden-ooreenkoms van 1938 ingestel is, af te weer . [184] Sosiaal-demokratiese partye is van die oudste sulke partye en is in alle Nordiese lande werksaam. Lande of politieke stelsels wat lank deur sosiaal-demokratiese partye oorheers word, word dikwels as sosiaal-demokraties bestempel. [185] [186] Daardie lande pas by die sosiaal-demokratiese tipe 'hoë sosialisme' wat beskryf word as die voorkeur vir ''n hoë vlak van dekommodifikasie en 'n lae mate van stratifikasie'. [187]

Die Nordiese model is 'n vorm van ekonomies-politieke stelsel wat algemeen is vir die Nordiese lande (Denemarke, Finland, Ysland, Noorweë en Swede). Dit bevat drie hoofbestanddele, naamlik vreedsame, geïnstitusionaliseerde onderhandelinge tussen werkgewers en vakbonde; aktiewe, voorspelbare en gemeet makro-ekonomiese beleid; en universele welsyn en gratis onderwys. Die welsynstelsel is in Noorweë en Swede regerings, terwyl vakbonde 'n groter rol in Denemarke, Finland en Ysland speel. [188] [189] [190] [191] [192] Die Nordiese model word dikwels as sosiaal-demokraties bestempel en in kontras met die konserwatiewe kontinentale model en die liberale Anglo-Amerikaanse model. Groot hervormings in die Nordiese lande is die resultaat van konsensus en kompromieë oor die politieke spektrum. Belangrike hervormings is onder sosiaal-demokratiese kabinette in Denemarke, Noorweë en Swede geïmplementeer terwyl sentrumregse partye tydens die implementering van die model in Finland en Ysland oorheers het. Sedert die Tweede Wêreldoorlog het die Nordiese lande grotendeels 'n sosiaal-demokratiese gemengde ekonomie gehandhaaf , gekenmerk deur arbeidsmagdeelname, geslagsgelykheid, egalitêre en universele voordele, herverdeling van rykdom en uitbreidende fiskale beleid. [178] [188] [193]

In Noorweë is die eerste verpligte sosiale versekering deur konserwatiewe kabinette in 1895 ( Francis Hagerups se kabinet) en 1911 ( Konow se kabinet ) ingestel. Gedurende die dertigerjare het die Arbeidersparty die konserwatiewe welsynstaatprojek aanvaar. Na die Tweede Wêreldoorlog het alle politieke partye ooreengekom dat die welsynstaat uitgebrei moet word. Universele sosiale sekerheid ( Folketrygden ) is ingestel deur die konserwatiewe Borten's Cabinet . [194] [195] Die Noorweë se ekonomie is oop vir die internasionale of Europese mark vir die meeste produkte en dienste, en het deur die Europese Ekonomiese Ruimte in 1994 tot die interne mark van die Europese Unie toegetree . Sommige instellings van gemengde ekonomie uit die na-oorlogse periode is verslap deur die konserwatiewe kabinet van die 1980's en die finansiële mark is dereguleer. [196] Binne die variëteite van kapitalisme- raamwerk word Finland, Noorweë en Swede geïdentifiseer as gekoördineerde markekonomieë. [197]

Sowjetunie en Oos-Europa

In die Sowjet-era was die belangrikste tegnologiese prestasies van die 20ste eeu, waaronder die wêreld se eerste ruimtetuig en die eerste ruimtevaarder . Die Sowjet-ekonomie was die eerste sentraal-beplande ekonomie van die moderne wêreld . Dit het staatsbesit aangeneem van die bedryf wat bestuur word deur Gosplan (die Staatskommissie vir Kommissie), Gosbank (die Staatsbank ) en die Gossnab (Staatskommissie vir die verskaffing van materiaal en toerusting).

Ekonomiese beplanning is uitgevoer deur middel van seriële vyfjaarplanne . Die klem val op die ontwikkeling van die swaar nywerheid. Die land het een van die wêreld se beste vervaardigers van basiese en swaar nywerheidsprodukte geword, terwyl die ligte nywerheidsproduksie en duursame verbruikers benadruk is. [ aanhaling nodig ] Modernisering het 'n algemene toename in die lewenstandaard teweeggebring. [198]

Die Oosblok was die groep kommunistiese state van Sentraal- en Oos-Europa , met inbegrip van die Sowjetunie en die lande van die Warskou-verdrag , [199] [200] [201] waaronder Pole , die Duitse Demokratiese Republiek , Hongarye , Bulgarye , Tsjeggo-Slowakye , Roemenië , Albanië en Joego-Slawië . Die Hongaarse rewolusie van 1956 was 'n spontane landwye opstand teen die Kommunistiese regering, wat geduur het van 23 Oktober tot 10 November 1956. Die verwerping van die Sowjet-leier Nikita Khrushchev oor die oormaat van Stalin se regering tydens die Twintigste Kommunistiese Party Kongres in 1956 [202] sowel as die Hongaarse opstand, [203] [204] [205] [206] het verdeeldheid opgelewer binne Wes-Europese kommunistiese en sosialistiese partye.

Asië, Afrika en Latyns-Amerika

In die na-oorlogse jare het sosialisme toenemend invloed gehad in baie destydse ontwikkelende lande. Lande in Afrika, Asië en Latyns-Amerika het die derdewêreldse sosialisme dikwels aangeplant.

Die Chinese Kommunistiese Revolusie was die tweede fase in die Chinese burgeroorlog , wat geëindig het met die stigting van die Volksrepubliek China onder leiding van die Chinese Kommunistiese Party . Die destydse Chinese Kuomintang- party het in die 1920's Chinese sosialisme opgeneem as deel van sy ideologie. [207] [208]

Die ontstaan ​​van hierdie nuwe politieke entiteit in die raamwerk van die Koue Oorlog was kompleks en pynlik. Verskeie voorlopige pogings is aangewend om nuwe onafhanklike state te organiseer om 'n gemeenskaplike front te vestig om die invloed van die Verenigde State en die Sowjetunie op hulle te beperk. Dit het gelei tot die Sino-Sowjet-skeuring . Die Nie-Belynde Beweging het die figure van Jawaharlal Nehru van Indië, Sukarno van Indonesië, Josip Broz Tito van Joego-Slawië en Gamal Abdel Nasser van Egipte versamel . Na die 1954- Geneefse konferensie wat die Franse oorlog in Viëtnam beëindig het , het die 1955- Bandung-konferensie Nasser, Nehru, Tito, Sukarno en die Chinese premier Zhou Enlai bymekaargemaak . [ aanhaling benodig ] Aangesien baie Afrikalande gedurende die 1960's onafhanklikheid verkry het, het sommige van hulle kapitalisme verwerp ten gunste van Afrika-sosialisme soos gedefinieer deur Julius Nyerere van Tanzanië , Léopold Senghor van Senegal , Kwame Nkrumah van Ghana en Sékou Touré van Guinee . [209]

Die Kubaanse rewolusie (1953–1959) was 'n gewapende opstand wat uitgevoer is deur Fidel Castro se Beweging op 26 Julie en sy bondgenote teen die regering van Fulgencio Batista . Castro se regering het uiteindelik kommunisme aangeneem en in Oktober 1965 die Kommunistiese Party van Kuba geword. [210]

In Indonesië het 'n regse militêre regime onder leiding van Suharto in 1965 en 1966 tussen 500 000 en een miljoen mense doodgemaak , hoofsaaklik om die groeiende invloed van die Kommunistiese Party en ander linkse groepe te vernietig , met steun van die Verenigde State wat moordlyste bevat met duisende name van vermeende hoë kommuniste. [211] [212] [213] [214] [215]

Nuut links

The New Left was 'n term wat hoofsaaklik in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State gebruik word met verwysing na aktiviste , opvoeders, agitators en ander in die 1960's en 1970's wat gepoog het om 'n wye verskeidenheid hervormings te implementeer oor kwessies soos gay regte, aborsie, geslagsrolle. en dwelms [216] in teenstelling met vroeëre linkse of marxistiese bewegings wat 'n meer voorhoede benadering tot sosiale geregtigheid gehad het en meestal gefokus het op vakbondwese en vrae oor sosiale klasse. [217] [218] [219] Die New Left verwerp betrokkenheid by die arbeidsbeweging en Marxisme historiese teorie se van klassestryd . [220]

In die Verenigde State was die New Left geassosieer met die Hippie-beweging en anti-oorlogse kampus-protesbewegings, sowel as die swart bevrydingsbewegings soos die Black Panther Party. [221] Terwyl hulle aanvanklik in opposisie met die "Old Left" Demokratiese Party gevorm is, het groepe wat die New Left saamgestel het, geleidelik sentrale rolspelers in die Demokratiese koalisie geword. [216]

Protes van 1968

Die protes van 1968 verteenwoordig 'n wêreldwye eskalasie van sosiale konflikte, hoofsaaklik gekenmerk deur populêre rebellies teen militêre, kapitalistiese en burokratiese elite wat reageer met 'n eskalasie van politieke onderdrukking . Hierdie betogings was 'n keerpunt vir die burgerregtebeweging in die Verenigde State wat revolusionêre bewegings soos die Black Panther Party opgelewer het . Die vooraanstaande burgerregte-leier Martin Luther King Jr. het die " Poor People's Campaign " gereël om kwessies van ekonomiese geregtigheid aan te spreek, [222] terwyl hy persoonlik simpatie met demokratiese sosialisme getoon het. [223] In reaksie op die Tet-offensief het protesoptogte ook 'n breë beweging aangewakker teen die Viëtnam-oorlog regoor die Verenigde State en selfs na Londen, Parys, Berlyn en Rome. In 1968 is die International of Anarchist Federations gestig tydens 'n internasionale anargistiese konferensie wat in Carrara gehou is deur die drie bestaande Europese federasies van Frankryk , die Italiaanse en die Iberiese Anarchist Federation , asook die Bulgaarse federasie in Franse ballingskap.

Massa-sosialistiese of kommunistiese bewegings het nie net in die Verenigde State gegroei nie, maar ook in die meeste Europese lande. Die skouspelagtigste manifestasie hiervan was die betogings in Frankryk in Mei 1968 waarin studente gekoppel het aan stakings van tot tien miljoen werkers en die beweging vir 'n paar dae gelyk het om die regering omver te werp. [ aanhaling nodig ]

In baie ander kapitalistiese lande is stryd teen diktatorskappe, staatsonderdrukking en kolonisasie ook gekenmerk deur protesoptogte in 1968, soos die begin van die probleme in Noord-Ierland, die Tlatelolco-slagting in Mexikostad en die eskalasie van guerrilla-oorlogvoering teen die militêre diktatuur in Brasilië . Lande wat deur kommunistiese partye bestuur word, het protes teen burokratiese en militêre elite gehad. In Oos-Europa was daar groot protesoptogte wat veral in die Praagse Lente in Tsjeggo-Slowakye toegeneem het . In reaksie hierop beset die Sowjetunie Tsjeggo-Slowakye, maar die besetting word deur die Italiaanse en Franse [224] kommunistiese partye en die Kommunistiese Party van Finland aan die kaak gestel . Min Wes-Europese politieke leiers het die besetting verdedig, onder wie die Portugese kommunistiese sekretaris-generaal Álvaro Cunhal . [225] saam met die Luxemburgse party [224] en konserwatiewe faksies van die Kommunistiese Party van Griekeland . [224]

In die Chinese kulturele rewolusie het 'n sosiaal-politieke jeugbeweging gemobiliseer teen " burgerlike " elemente wat gesien word as die regering en die samelewing in die algemeen, wat die kapitalisme probeer herstel. Hierdie beweging het Maoïsme- geïnspireerde bewegings regoor die wêreld gemotiveer in die konteks van die Sino-Sowjet-skeuring . [ aanhaling nodig ]

Laat 20ste eeu

Salvador Allende , president van Chili en lid van die Sosialistiese Party van Chili , wie se presidentskap en lewe beëindig is deur 'n CIA- gesteunde militêre staatsgreep [226]

In die 1960's verskyn 'n sosialistiese neiging binne die Latyns-Amerikaanse Katolieke kerk wat bekend staan ​​as bevrydingsteologie. [227] [228] Dit het die Colombiaanse priester Camilo Torres Restrepo gemotiveer om die ELN- guerrilla te betree . In Chili is Salvador Allende , 'n geneesheer en kandidaat vir die Sosialistiese Party van Chili , in 1970 tot president verkies . In 1973 word sy regering verdryf deur die Verenigde State-gesteunde militêre diktatuur van Augusto Pinochet , wat tot die laat 1980's geduur het. [229] Pinochet se bewind was 'n leier van Operasie Condor , 'n veldtog van onderdrukking en staatsterrorisme wat deur die VSA gesteun is, wat uitgevoer is deur die intelligensiedienste van die suidelike kegellande van Latyns-Amerika om vermeende kommunistiese ondermyning uit te skakel. [230] [231] [232] In Jamaika was die demokratiese sosialis [233] Michael Manley van 1972 tot 1980 die vierde premier van Jamaika en van 1989 tot 1992. Volgens meningspeilings bly hy een van Jamaika se gewildste Eerste ministers sedert onafhanklikheid. [234] Die Nicaraguaanse rewolusie het die toenemende opposisie teen die Somoza- diktatuur in die 1960's en 1970's omvat , die veldtog onder leiding van die Sandinista National Liberation Front (FSLN) om die diktatuur gewelddadig te verdryf in 1978–1979, die daaropvolgende pogings van die FSLN om te regeer. Nicaragua van 1979 tot 1990 [235] en die sosialistiese maatreëls wat grootskaalse landbouhervorming [236] [237] en opvoedkundige programme ingesluit het. [238] Die People's Revolutionary Government is op 13 Maart 1979 in Grenada uitgeroep, wat in 1983 deur die Amerikaanse militêre magte omvergewerp is . Die Salvadoraanse burgeroorlog (1979–1992) was 'n konflik tussen die militêr geleide regering van El Salvador en die Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN), 'n koalisie- of sambreelorganisasie van vyf sosialistiese guerillagroepe. 'N Staatsgreep op 15 Oktober 1979 het gelei tot die moord op betogers teen staatsgreep deur die regering sowel as betogers teen wanorde deur die guerrillas, en word algemeen gesien as die keerpunt vir die burgeroorlog. [239]

In Italië was Autonomia Operaia 'n linkse beweging wat veral aktief was vanaf 1976 tot 1978. Dit het 'n belangrike rol gespeel in die outonome beweging in die 1970's, behalwe vroeëre organisasies soos Potere Operaio (geskep na Mei 1968) en Lotta Continua . [240] Hierdie ervaring daartoe gelei dat die hedendaagse sosialistiese radikale beweging autonomism . [241] In 1982 het die nuutverkose Franse sosialistiese regering van François Mitterrand nasionaliserings in enkele sleutelbedrywe gedoen, waaronder banke en versekeringsmaatskappye. [242] Eurokommunisme was 'n neiging in die 1970's en 1980's in verskillende Wes-Europese kommunistiese partye om 'n teorie en praktyk van sosiale transformasie te ontwikkel wat meer relevant was vir 'n Wes-Europese land en wat minder in lyn was met die invloed of beheer van die Kommunistiese Party van die Sowjet-Unie . Buite Wes-Europa word dit soms neokommunisme genoem. [243] Sommige kommunistiese partye met sterk populêre steun, veral die Italiaanse Kommunistiese Party (PCI) en die Kommunistiese Party van Spanje (PCE), het Eurokommunisme die meeste entoesiasties aangeneem en die Kommunistiese Party van Finland is oorheers deur Eurokommuniste. Die Franse Kommunistiese Party (PCF) en baie kleiner partye het die Eurokommunisme sterk gekant en tot die einde van die Sowjetunie in lyn gebly met die Kommunistiese Party van die Sowjetunie.

In die laat 1970's en in die 1980's het die Socialist International (SI) uitgebreide kontakte en gesprekke gehad met die twee moondhede van die Koue Oorlog , die Verenigde State en die Sowjetunie, oor oos-wes-verhoudings en wapenbeheer. Sedertdien het die SI as lidpartye die Nicaraguaanse FSLN , die linkse Puerto Ricaanse Onafhanklikheidsparty , sowel as voormalige kommunistiese partye soos die Demokratiese Party van die Linkse Italië en die Front vir die Bevryding van Mosambiek (FRELIMO) toegelaat. . Die SI het sosiaal-demokratiese partye gehelp om hulself weer te vestig toe diktatuur plek gemaak het vir demokrasie in Portugal (1974) en Spanje (1975) . Tot sy Genève-kongres in 1976 het die SI min lede buite Europa gehad en geen formele betrokkenheid by Latyns-Amerika gehad nie. [244]

Mikhail Gorbatsjof , hoofsekretaris van die Kommunistiese Party van die Sowjetunie (1985–1991)

Na Mao Zedong se dood in 1976 en die inhegtenisneming van die faksie bekend as die bende van vier , wat die skuld kry vir die buitensporige kulturele rewolusie, het Deng Xiaoping die bewind oorgeneem en die Volksrepubliek China tot belangrike ekonomiese hervormings gelei. Die Chinese Kommunistiese Party (CCP) losgemaak regeringsorganisasies beheer oor persoonlike lewens van burgers en die gemeentes is ontbind ten gunste van private grond huurkontrakte, dus China se oorgang van 'n beplande ekonomie na 'n gemengde ekonomie aangewys as " sosialisme met Chinese eienskappe " [245] wat regseienaarskap oor grond-, staats- of koöperatiewe eienaarskap van 'n groot deel van die swaar nywerheids- en vervaardigingsektore gehandhaaf en die staatsinvloed in die bank- en finansiële sektor. China het sy huidige grondwet aanvaar op 4 Desember 1982. Die Chinese sekretaris-generaal van die Kommunistiese Party, Jiang Zemin , Premiers Li Peng en Zhu Rongji het die land in die negentigerjare gelei. Onder hul administrasie het China se ekonomiese prestasie na raming 150 miljoen boere uit armoede gehaal en 'n gemiddelde jaarlikse groeikoers van die bruto binnelandse produk van 11,2% opgedoen . [246] [247] Op die Sesde Nasionale Kongres van die Kommunistiese Party van Viëtnam in Desember 1986 het hervormingspolitici die regering van die "ou garde" vervang deur nuwe leierskap. [248] [249] Die hervormers is gelei deur die 71-jarige Nguyen Van Linh , wat die party se nuwe hoofsekretaris geword het. [248] [249] Linh en die hervormers het 'n reeks vryemarkhervormings geïmplementeer - bekend as ( i Mới ("Renovation") - wat die oorgang van 'n beplande ekonomie na 'n " sosialisties-georiënteerde markekonomie " sorgvuldig bestuur . [250] [251] Mikhail Gorbatsjof wou die Sowjetunie in die rigting van die sosiaal-demokratiese styl in die Noorde beweeg, en noem dit '' 'n sosialistiese baken vir die hele mensdom '. [252] [253] Voor die ontbinding in 1991 was die ekonomie van die Sowjetunie die tweede grootste ter wêreld na die Verenigde State. [254] Met die ineenstorting van die Sowjetunie is die ekonomiese integrasie van die Sowjetrepublieke ontbind en het die algehele bedryfsaktiwiteit aansienlik afgeneem. [255] Die fisiese infrastruktuur wat gedurende dekades van gekombineerde industriële produksiepraktyke en wydverspreide omgewingsvernietiging plaasgevind het, bly steeds blywend. [256] Die oorgang na kapitalisme in die voormalige Sowjetunie en Oosblok , wat gepaard gegaan het met die Washington-konsensus- geïnspireerde ' skokterapie ', [257] het gelei tot 'n skerp daling in die lewenstandaard. Die streek het toenemende ekonomiese ongelykheid en armoede ervaar [258] ' n toename in oormatige sterftes [259] [260] en 'n afname in lewensverwagting, [261], wat gepaard gegaan het met die verskansing van 'n nuutgestigte sake-oligargie in die voormalige. [258] Die gemiddelde postkommunistiese land het teen 2005 teruggekeer na die vlakke van BBP per capita in 1989, [262] hoewel sommige nog ver agter is. [263] Hierdie verwikkelinge het gelei tot 'n verhoogde nasionalistiese sentiment en nostalgie vir die Kommunistiese era . [264] [265] [266]

Baie sosiaal-demokratiese partye, veral na die Koue Oorlog, het neoliberale markbeleide aanvaar, insluitende privatisering , deregulering en finansialisasie . Hulle het hul strewe na gematigde sosialisme ten gunste van ekonomiese liberalisme laat vaar . Teen die 1980's, met die opkoms van konserwatiewe neoliberale politici soos Ronald Reagan in die Verenigde State, Margaret Thatcher in Brittanje, Brian Mulroney in Kanada en Augusto Pinochet in Chili, is die Westerse welsynsstaat van binne aangeval, maar steun van die staat vir die korporatiewe sektor gehandhaaf is. [267] Monetariste en neoliberale mense het maatskaplike welsynstelsels aangeval as belemmerings vir private ondernemerskap. In die Verenigde Koninkryk, die Labour Party leier Neil Kinnock het 'n openbare aanval op die entryist groep militante by die 1985 Labour Party konferensie. Arbeid het beslis dat Militant nie in aanmerking kom vir verbintenis met die party nie en dit het Militant-ondersteuners geleidelik verdryf. Die Kinnock-leierskap het geweier om die mynwerkerstaking van 1984 tot 1985 te ondersteun weens die sluiting van die put, 'n besluit wat die party se linkervleuel en die National Union of Mineworkers die skuld gegee het vir die uiteindelike nederlaag van die staking. In 1989 het die 18de Kongres van die Sosialistiese Internasionaal 'n nuwe beginselverklaring aangeneem met die volgende woorde:

Demokratiese sosialisme is 'n internasionale beweging vir vryheid, sosiale geregtigheid en solidariteit. Die doel daarvan is om 'n vreedsame wêreld te bewerkstellig waar hierdie basiese waardes verbeter kan word en waar elkeen 'n sinvolle lewe kan lei met die volle ontwikkeling van sy of haar persoonlikheid en talente, en met die waarborg van menseregte en burgerregte in 'n demokratiese raamwerk van samelewing. [268]

In die negentigerjare het die Britse Labour Party onder Tony Blair beleid ingestel wat gebaseer is op die vrye markekonomie om openbare dienste te lewer via die privaatfinansieringsinisiatief . Die idee van 'n derde weg het 'n invloed gehad op hierdie beleid, wat gevra het vir 'n herevaluering van die welsynsbeleid. [269] In 1995 het die Arbeidersparty sy standpunt oor sosialisme herdefinieer deur Klousule IV van sy grondwet te herformuleer , sosialisme in etiese terme te definieer en alle verwysings na openbare, direkte werker- of munisipale eienaarskap van die produksiemiddele te verwyder. Die Arbeidersparty het gesê: "Die Arbeidersparty is 'n demokratiese sosialistiese party. Hy glo dat ons deur die sterkte van ons gesamentlike strewe meer bereik as wat ons alleen bereik, om vir elkeen van ons die middele te skep om ons ware te verwesenlik. potensiaal, en, vir ons almal, 'n gemeenskap waarin mag, rykdom en geleenthede in die hande van die baie is, nie die min nie. " [270]

Kwame Nkrumah , die eerste president van Ghana en teoretikus van Afrika-sosialisme , op 'n Sowjet-Unie herdenking posseël

Afrika

Afrika-sosialisme was en is steeds 'n belangrike ideologie op die vasteland. Julius Nyerere is geïnspireer deur Fabian-sosialistiese ideale. [271] Hy was vas oortuig van Afrikane op die platteland en hul tradisies en ujamaa , 'n stelsel van kollektivisering wat volgens Nyerere teenwoordig was voor die Europese imperialisme. In wese het hy geglo dat Afrikane reeds sosialiste was. Ander Afrika-sosialiste sluit in Jomo Kenyatta , Kenneth Kaunda , Nelson Mandela en Kwame Nkrumah . Fela Kuti is geïnspireer deur sosialisme en het 'n demokratiese Afrika-republiek gevra. In Suid-Afrika het die African National Congress (ANC) sy gedeeltelike sosialistiese getrouhede laat vaar nadat hy die mag oorgeneem het en 'n standaard neoliberale roete gevolg. Van 2005 tot 2007 is die land geteister deur duisende betogings van arm gemeenskappe. Een hiervan het aanleiding gegee tot 'n massabeweging van plakkersbewoners, Abahlali baseMjondolo, wat ondanks groot polisieonderdrukking steeds werk vir die beplanning van populêre mense en teen die skepping van 'n markekonomie in grond en behuising.

Asië

In Asië het state met sosialistiese ekonomieë - soos die Volksrepubliek China, Noord-Korea, Laos en Viëtnam - in die 21ste eeu grotendeels van gesentraliseerde ekonomiese beplanning afgewyk en meer klem gelê op markte. Vorme sluit die Chinese sosialistiese markekonomie en die Viëtnamese sosialisties-georiënteerde markekonomie in. Hulle gebruik korporatiewe bestuursmodelle in staatsbesit in teenstelling met die modellering van sosialistiese ondernemings op tradisionele bestuurstyl wat deur regeringsinstansies gebruik word. In China het lewenstandaarde steeds verbeter ten spyte van die resessie in die laat 2000's , maar die gesentraliseerde politieke beheer het streng gebly. [272] Brian Reynolds Myers verwerp in sy boek The Cleanest Race , wat later deur ander akademici ondersteun word, [273] [274] die idee dat Juche die voorste ideologie van Noord-Korea is, met betrekking tot die openbare verhoging as bedoel om buitelanders te mislei en dat dit bestaan ​​om geprys word en nie eintlik gelees word nie, [275] en daarop gewys dat Noord-Korea se grondwet van 2009 alle vermelding van kommunisme weglaat. [274]

Alhoewel die owerheid van die staat onder Đổi Mới onbetwis gebly het , moedig die regering van Viëtnam privaat eienaarskap van plase en fabrieke, ekonomiese deregulering en buitelandse investering aan, terwyl die beheer oor strategiese nywerhede behoue ​​bly. [251] Die Viëtnamese ekonomie het daarna sterk groei in landbou- en nywerheidsproduksie, konstruksie, uitvoer en buitelandse beleggings behaal. Hierdie hervormings het egter ook 'n toename in ongelykheid in inkomste en geslagsverskille veroorsaak. [276] [277]

Elders in Asië bly sommige verkose sosialistiese partye en kommunistiese partye prominent, veral in Indië en Nepal. Die Kommunistiese Party van Nepal (Unified Marxist – Leninist) vra veral vir veelpartydemokrasie, sosiale gelykheid en ekonomiese welvaart. [278] In Singapoer word die meerderheid van die BBP nog steeds gegenereer uit die staatsektor wat bestaan ​​uit regeringsgekoppelde maatskappye. [279] In Japan was daar 'n hernieude belangstelling in die Japannese Kommunistiese Party onder werkers en jeugdiges. [280] [281] In Maleisië het die Sosialistiese Party van Maleisië sy eerste parlementslid, Michael Jeyakumar Devaraj , ná die algemene verkiesing in 2008 gekry . In 2010 was daar 270 kibboetse in Israel. Hul fabrieke en plase is verantwoordelik vir 9% van Israel se industriële produksie, ter waarde van US $ 8 miljard en 40% van die landbouproduksie, meer as $ 1,7 miljard. [282] Sommige Kibbutzim het ook aansienlike hoëtegnologie- en militêre nywerhede ontwikkel. Ook in 2010 het Kibbutz Sasa, met ongeveer 200 lede, jaarlikse inkomste van $ 850 miljoen uit sy militêre plastiekbedryf gegenereer. [283]

Europa

Die Verenigde Nasies se Wêreldgelukkigheidsverslag 2013 toon dat die gelukkigste lande in Noord-Europa, waar die Nordiese model gebruik word, gekonsentreer is, met Denemarke wat boaan die lys is. Dit word soms toegeskryf aan die sukses van die Nordiese model in die streek wat as sosiaal-demokraties bestempel is in teenstelling met die konserwatiewe kontinentale model en die liberale Anglo-Amerikaanse model. Die Nordiese lande was die hoogste op die maatstaf van die reële BBP per capita, 'n gesonde lewensverwagting, om op iemand te reken, die vryheid om lewenskeuses te maak, vrygewigheid en vryheid van korrupsie. [284]

Die doel van die Party van Europese Sosialiste , die sosialistiese en sosiaal-demokratiese blok van die Europese Parlement, is nou 'om internasionale doelstellings na te streef ten opsigte van die beginsels waarop die Europese Unie gebaseer is, naamlik beginsels van vryheid, gelykheid, solidariteit, demokrasie, respek van Menseregte en Fundamentele Vryhede, en respek vir die oppergesag van die wet ". As gevolg hiervan word die saamtrek van die Franse rewolusie - Liberté, égalité, fraternité - vandag as wesenlike sosialistiese waardes bevorder. [285] Links van die PES op Europese vlak is die Party van die Europese Links (PEL), ook algemeen afgekort as "Europese Links"), wat 'n politieke party op Europese vlak is en 'n vereniging van demokratiese sosialistiese , sosialistiese [286] en kommunistiese [286] politieke partye in die Europese Unie en ander Europese lande. Dit is in Januarie 2004 gestig met die oog op die verkiesing aan die Europese Parlement in 2004 . PEL is op 8–9 Mei 2004 in Rome gestig. [287] Verkose parlementslede van lidpartye van die Europese Links sit in die Europese Verenigde Links-Nordiese Groen Links (GUE / NGL) -groep in die Europese parlement .

Alexis Tsipras , sosialistiese eerste minister van Griekeland wat die Koalisie van die Radikale Links (SYRIZA) gelei het deur 'n oorwinning in die Griekse wetgewende verkiesing in Januarie 2015

Die sosialistiese Linkse Party in Duitsland het in gewildheid toegeneem [288] as gevolg van ontevredenheid met die toenemend neoliberale beleid van die SPD, en die vierde grootste party in die parlement geword tydens die algemene verkiesing op 27 September 2009. [289] Kommunistiese kandidaat Dimitris Christofias het 'n belangrike presidensiële afloop in Ciprus, wat sy konserwatiewe mededinger met 'n meerderheid van 53% verslaan het. [290] In Ierland het Joe Higgins van die Sosialistiese Party in 2009 in die Europese verkiesing een van die drie setels in die hoofstad van die Europese kiesafdeling Dublin ingeneem .

In Denemarke het die Socialist People's Party (SF) sy parlementêre verteenwoordiging meer as verdubbel tot 23 setels van 11, wat dit die vierde grootste party maak. [291] In 2011 vorm die Sosiaal-Demokrate , die Sosialistiese Volksparty en die Deense Sosiaal-Liberale Party die regering, na 'n effense oorwinning oor die belangrikste mededingende politieke koalisie. Hulle is gelei deur Helle Thorning-Schmidt en het die Rooi-Groen Alliansie as ondersteunende party gehad.

In Noorweë bestaan ​​die Rooi-Groen Koalisie uit die Labour Party (Ap), die Socialist Left Party (SV) en die Centre Party (Sp) en het die land regeer as 'n meerderheidsregering vanaf die algemene verkiesing in 2005 tot 2013 .

In die Griekse wetgewende verkiesing van Januarie 2015 het die Koalisie van die Radikale Links (SYRIZA) onder leiding van Alexis Tsipras vir die eerste keer 'n wetgewende verkiesing gewen terwyl die Kommunistiese Party van Griekeland 15 setels in die parlement verower het. SYRIZA is gekenmerk as 'n anti-vestigingsparty , [292] wie se sukses 'skokgolwe oor die hele EU' gestuur het. [293]

In die Verenigde Koninkryk het die National Union of Rail, Maritime and Transport Workers 'n lei kandidate voorgestel in die Europese parlementsverkiesing in 2009 onder die vaandel van No to EU - Yes to Democracy , 'n breë linkse alter-globaliseringskoalisie waarby sosialiste betrokke was. groepe soos die Sosialistiese Party , wat daarop gemik is om 'n alternatief te bied vir die 'anti-buitelander' en 'n pro-sakebeleid van die Britse Onafhanklikheidsparty . [294] [295] [296] In die daaropvolgende algemene verkiesing in Mei 2010 in die Verenigde Koninkryk, is die Trade Unionist and Socialist Coalition , wat in Januarie 2010 van stapel gestuur is [297] en gesteun deur Bob Crow, die leier van die National Union of Rail, Maritime and Transport Workers union (RMT), ander vakbondleiers en die Sosialistiese Party onder andere sosialistiese groepe, het in 40 kiesafdelings teen Labour gestaan. [298] [299] Die vakbond en die sosialistiese koalisie het die plaaslike verkiesing in 2011 betwis , nadat hulle die goedkeuring van die konferensie van RMT in Junie 2010 gekry het, maar geen setels gekry het nie . [300] Left Unity is ook in 2013 gestig nadat die filmregisseur Ken Loach 'n beroep gedoen het op 'n nuwe party van die linkse om die Labour Party te vervang , wat volgens hom versuim het om die soberheid te weerstaan ​​en na die neoliberalisme oorgeskakel het . [301] [302] [303] [304] In 2015, na 'n nederlaag tydens die 2015 algemene verkiesing in die Verenigde Koninkryk , het die selfbeskrywe sosialis Jeremy Corbyn by Ed Miliband oorgeneem as leier van die Arbeidersparty . [305]

In Frankryk het Olivier Besancenot , die kandidaat van die Revolutionary Communist League (LCR) in die presidentsverkiesing in 2007, 1 498 581 stemme gekry, 4,08%, dubbel die van die kommunistiese kandidaat. [306] Die LCR het homself in 2009 afgeskaf om 'n breë anti-kapitalistiese party, die Nuwe Antikapitalistiese Party , te inisieer , met die doel om ''n nuwe sosialistiese, demokratiese perspektief vir die een-en-twintigste eeu op te bou' '. [307]

Op 25 Mei 2014 het die Spaanse linkse party Podemos kandidate vir die Europese parlementêre verkiesing in 2014 ingeskryf , waarvan sommige werkloos was. In 'n verrassende uitslag het dit 7,98% van die stemme bygevoeg en sodoende vyf setels uit 54 [308] [309] toegeken, terwyl die ouer United Left die derde grootste algehele mag was wat 10,03% en 5 setels behaal het, 4 meer as die vorige verkiesings. [310]

Die regering van Portugal wat op 26 November 2015 ingestel is, was 'n Sosialistiese Party (PS) minderheidsregering onder leiding van eerste minister António Costa , wat daarin geslaag het om steun te verkry vir 'n Sosialistiese minderheidsregering deur die Left Bloc (BE), die Portugese Kommunistiese Party (PCP). en die Ecologist Party "The Greens" (PEV). [311]

Oral in Europa en op sommige plekke in Latyns-Amerika bestaan ​​'n sosiale sentrum en hurkbeweging , hoofsaaklik geïnspireer deur outonome en anargistiese idees. [312] [313]

Noord-Amerika

Noam Chomsky , 'n Amerikaanse libertariese sosialis

Volgens 'n artikel in The Guardian uit 2013 , "in teenstelling met die algemene opvatting, het Amerikaners geen aangebore allergie vir sosialisme nie. Milwaukee het al verskeie burgemeesters van sosialisme gehad ( Frank Zeidler , Emil Seidel en Daniel Hoan ), en daar is tans 'n onafhanklike sosialis in die Amerikaanse Senaat, Bernie Sanders van Vermont ". [314] Sanders, eens burgemeester van die grootste stad in Vermont, Burlington , het homself as 'n demokratiese sosialis beskryf [315] [316] en het die Skandinawiese sosiale demokrasie geprys . [317] [318] In 2016 het Sanders 'n bod gedoen vir die presidentskandidaat van die Demokratiese Party, en sodoende aansienlike steun verwerf, veral onder die jonger generasie, maar verloor die benoeming aan Hillary Clinton. Vanaf 2019 het die Demokratiese Sosialiste van Amerika twee lede in die Kongres, en verskillende lede in die wetgewers en die stadsrade. [319] Volgens 'n Gallup- peiling in 2018 het 37% van die Amerikaanse volwassenes 'n positiewe siening van sosialisme, waaronder 57% van demokratiese kiesers en 16% van Republikeinse leiers. [320] In ' n peiling van 2019 deur YouGov is bevind dat 7 uit tien duisendjariges vir 'n sosialistiese presidentskandidaat sou stem, en 36% het 'n gunstige siening van kommunisme. [321] In ' n vroeëre 2019 Harris Poll bevind dat sosialisme meer gewild is onder vroue as mans, met 55% van die vroue tussen die ouderdom van 18 en 54 wat verkies om in 'n sosialistiese samelewing te woon, terwyl 'n meerderheid mans wat in die peiling ondervra is, kapitalisme verkies bo sosialisme. [322]

Antikapitalisme , anargisme en die anti-globaliseringsbeweging het prominent geword deur middel van gebeure soos protesaksies teen die Ministerkonferensie van die Wêreldhandelsorganisasie in 1999 in Seattle. Sosialisties-geïnspireerde groepe het 'n belangrike rol gespeel in hierdie bewegings, wat nietemin baie breër lae van die bevolking omhels het en deur figure soos Noam Chomsky voorgestaan ​​is . In Kanada het die Co-operative Commonwealth Federation (CCF), die voorloper van die sosiaal-demokratiese Nuwe Demokratiese Party (NDP), aansienlike sukses behaal in die provinsiale politiek. In 1944 het die Saskatchewan CCF die eerste sosialistiese regering in Noord-Amerika gevorm. Op federale vlak was die NOP die Amptelike Opposisie , van 2011 tot 2015. [323]

In hul Johnson taalkunde kolom , The Economist opines dat in die 21ste eeu Verenigde State van Amerika , die term sosialisme , sonder duidelike definisie, het 'n ongunstig deur word konserwatiewes aan te val liberale en progressiewe beleid, voorstelle, en openbare figure. [324]

Latyns-Amerika en die Karibiese Eilande

Vir die Encyclopedia Britannica "is die poging van Salvador Allende om Marxiste en ander hervormers te verenig in 'n sosialistiese heropbou van Chili, die mees verteenwoordigende rigting wat die Latyns-Amerikaanse sosialiste sedert die laat 20ste eeu ingeslaan het. [...] Verskeie sosialiste (of sosialisties-leunende) leiers het Allende se voorbeeld gevolg in die verkiesing tot amp in Latyns-Amerikaanse lande. [96] Die sukses van die Workers 'Party ( Portugees : Partido dos Trabalhadores - PT ) van Brasilië , wat in 1980 gestig is en Brasilië van 2003 tot 2016 regeer, was die eerste groot deurbraak vir hierdie tendens.

Presidente Fernando Lugo van Paraguay, Evo Morales van Bolivië, Luiz Inácio Lula da Silva van Brasilië, Rafael Correa van Ecuador en Hugo Chávez van Venezuela in die Wêreld Sosiale Forum vir Latyns-Amerika

Foro de São Paulo is 'n konferensie van linkse politieke partye en ander organisasies uit Latyns-Amerika en die Karibiese Eilande. Dit is deur die Workers 'Party in 1990 in die stad São Paulo van stapel gestuur , nadat die PT ander partye en sosiale bewegings van Latyns-Amerika en die Karibiese Eilande genader het met die doel om die nuwe internasionale scenario na die val van die Berlynse muur en die gevolge van die implementering van wat destyds as hedendaagse regsgeleerde regerings in die streek as neoliberale beleid aanvaar is, en die verklaarde hoofdoel van die konferensie was om te argumenteer vir alternatiewe vir neoliberalisme . [325] Onder sy lede was sosialistiese en sosiaal-demokratiese regeringspartye in die streek, soos die Beweging vir Sosialisme in Bolivia , die Kommunistiese Party van Kuba , die PAIS Alliansie van Ecuador , die Verenigde Sosialistiese Party van Venezuela , die Sosialistiese Party van Chili. , Uruguay se breë front , Nicaragua se Sandinistische National Liberation Front , El Salvador se Farabundo Martí National Liberation Front en lede van Argentinië se Frente de Todos .

In die eerste dekade van die 21ste eeu het die Venezolaanse president Hugo Chávez , die Nicaraguaanse president Daniel Ortega , die Boliviaanse president Evo Morales en die Ecuadoriaanse president Rafael Correa hul politieke programme as sosialisties genoem, en Chávez het die term " sosialisme van die 21ste eeu " aangeneem . Na die herverkiesing in Desember 2006, het Chávez gesê: "Nou is ek meer as ooit verplig om Venezuela se weg na sosialisme te beweeg". [326] Chávez is ook herkies in Oktober 2012 vir sy derde termyn van ses jaar as president, maar hy is in Maart 2013 aan kanker oorlede. Na die dood van Chávez op 5 Maart 2013 het vise-president van Chávez se party, Nicolás Maduro , die magte en verantwoordelikhede van die president aanvaar. 'N Spesiale verkiesing is op 14 April van dieselfde jaar gehou om 'n nuwe president te kies, wat Maduro met 'n noue marge as kandidaat van die Verenigde Sosialistiese Party van Venezuela gewen het, en hy is formeel op 19 April ingehuldig. [327] Pink tide is 'n term wat in politieke ontledings , in die media en elders gebruik word om die persepsie te beskryf dat linkse ideologie in die algemeen en linkse politiek in die besonder toenemend invloedryker was in Latyns-Amerika in die 2000's. [328] [329] [330] Sommige van die pienkgetydse regerings is gekritiseer omdat hulle van sosialisme na populisme en outoritarisme oorgegaan het. [331] [332] Die pienk gety is in die 2010's gevolg deur 'n ' konserwatiewe golf ' toe regse regerings in Argentinië, Brasilië en Chili aan bewind gekom het, en Venezuela en Nicaragua politieke krisisse beleef het. Die sosialisme het egter in 2018–19 'n oplewing beleef na opeenvolgende verkiesingsoorwinnings van linkse en sentrum-linkse kandidate in Mexiko , Panama en Argentinië . [333] [334] [335]

Oseanië

Australië het in die vroeë 21ste eeu 'n toename in die belangstelling van sosialisme gesien, veral onder die jeug. [336] Dit is die sterkste in Victoria, waar drie sosialistiese partye saamgesmelt het in die Victoriaanse sosialiste , wat ten doel het om probleme in behuising en openbare vervoer aan te spreek.

In Nieu-Seeland het sosialisme in die ontluikende vakbondbeweging gedurende die laat 19de en vroeë 20ste eeu ontstaan. In Julie 1916 het verskeie linkse politieke organisasies en vakbonde saamgesmelt om die Nieu-Seelandse Arbeidersparty te vorm . [337] [338] Terwyl Arbeid tradisioneel 'n sosialistiese oriëntasie gehad het, het die party in die 1920's en 1930's na 'n meer sosiaal-demokratiese oriëntasie oorgeskuif. Na die algemene verkiesing in 1935 het die Eerste Arbeidersregering sosialistiese beleid gevolg soos die nasionalisering van die industrie, uitsaai, vervoer en die implementering van 'n Keynesiaanse welsynstaat. Die party wou egter nie die kapitalisme afskaf nie, maar eerder 'n gemengde ekonomie . Arbeid se welsynstaat en gemengde ekonomie is eers in die 1980's uitgedaag. [339] [340] Gedurende die 1980's het die vierde arbeidsregering 'n reeks neoliberale ekonomiese hervormings, bekend as Rogernomics, geïmplementeer, wat die Nieu-Seelandse samelewing en die ekonomie laat beweeg het na 'n meer vryemarkmodel. Die feit dat die arbeid sy tradisionele waardes laat vaar het, het die party gebreek. Opeenvolgende Arbeidsregerings het sedertdien sosiale en ekonomiese beleid in die sentrum-links gevolg terwyl hulle 'n vryemark-ekonomie handhaaf. [341] Die huidige premier van Nieu-Seeland Jacinda Ardern het vroeër as president van die Internasionale Unie van Sosialistiese Jeug gedien . [342] Ardern is 'n selfbeskrewe sosiaal-demokraat [343] wat kapitalisme as 'n "blatante mislukking" as gevolg van hoë vlakke van dakloosheid en lae lone gekritiseer het. [344] Nieu-Seeland het steeds 'n klein sosialistiese toneel, hoofsaaklik oorheers deur Trotskistiese groepe. [ aanhaling nodig ]

Melanesiese sosialisme het in die 1980's ontwikkel, geïnspireer deur Afrika-sosialisme. Dit beoog om volle onafhanklikheid van Brittanje en Frankryk in Melanesiese gebiede te bewerkstellig en 'n Melanesiese federale unie te skep. Dit is baie gewild onder die Nieu-Caledoniese onafhanklikheidsbeweging . [ aanhaling nodig ]

Internasionale organisasies

Die Progressiewe Alliansie is 'n politieke internasionaal wat op 22 Mei 2013 gestig is deur politieke partye, waarvan die meerderheid huidige of voormalige lede van die Sosialistiese Internasionaal is . Die organisasie stel die doel om die wêreldwye netwerk van 'die progressiewe , demokratiese , sosiaal-demokratiese , sosialistiese en arbeidersbeweging ' te word. [345] [346]

Vroeë sosialistiese denke het invloede van 'n wye verskeidenheid van filosofieë soos burgerlike republikanisme , Verligting rasionalisme , romantiek , vorme van materialisme , Christenskap (beide Katolieke en Protestantse), natuurlike wet en natuurlike teorie regte , utilitarisme en liberale politieke ekonomie. [347] ' n Ander filosofiese basis vir baie vroeë sosialisme was die opkoms van positivisme tydens die Europese Verligting . Positivisme meen dat beide die natuurlike en sosiale wêrelde deur wetenskaplike kennis verstaan ​​kan word en met behulp van wetenskaplike metodes ontleed kan word. Hierdie kernvooruitsigte het vroeë sosiale wetenskaplikes en verskillende soorte sosialiste beïnvloed, wat wissel van anargiste soos Peter Kropotkin tot tegnokrate soos Saint Simon . [348]

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon , vroeë Franse sosialis

Die fundamentele doelstelling van sosialisme is om 'n gevorderde vlak van materiële produksie te bereik en dus groter produktiwiteit, doeltreffendheid en rasionaliteit in vergelyking met kapitalisme en alle vorige stelsels, met die mening dat 'n uitbreiding van menslike produktiewe vermoë die basis is vir die uitbreiding van vryheid en gelykheid in die samelewing. [349] Baie vorme van sosialistiese teorie beweer dat menslike gedrag grootliks gevorm word deur die sosiale omgewing. In die besonder is sosialisme van mening dat sosiale sedes , waardes, kulturele eienskappe en ekonomiese praktyke sosiale skeppings is en nie die gevolg is van 'n onveranderlike natuurwet nie. [350] [351] Die doel van hul kritiek is dus nie menslike gierigheid of menslike bewussyn nie, maar die materiële toestande en mensgemaakte sosiale stelsels (dws die ekonomiese struktuur van die samelewing) wat aanleiding gee tot waargenome sosiale probleme en ondoeltreffendheid. Bertrand Russell , wat dikwels as die vader van die analitiese filosofie beskou word, word as 'n sosialis geïdentifiseer. Russell het die klassestryd-aspekte van die marxisme teëgestaan ​​en beskou sosialisme slegs as 'n aanpassing van ekonomiese verhoudings om moderne masjienproduksie te akkommodeer om die hele mensdom te bevoordeel deur die geleidelike vermindering van die nodige werktyd. [352]

Sosialiste beskou kreatiwiteit as 'n wesenlike aspek van die menslike natuur en definieer vryheid as 'n toestand van wese waar individue in staat is om hul kreatiwiteit ongehinderd uit te druk deur beperkings van materiële skaarste en dwingende sosiale instellings. [353] Die sosialistiese konsep van individualiteit is verweef met die konsep van individuele kreatiewe uitdrukking. Karl Marx het geglo dat die uitbreiding van die produktiewe kragte en tegnologie die basis was vir die uitbreiding van menslike vryheid en dat sosialisme 'n stelsel is wat strook met moderne ontwikkelinge in tegnologie, die bloei van 'vrye individualiteite' deur die geleidelike vermindering van nodige arbeidstyd. Die vermindering van die nodige arbeidstyd tot die minimum sou individue die geleentheid bied om hul ware individualiteit en kreatiwiteit na te streef. [354]

Kritiek op kapitalisme

Sosialiste voer aan dat die ophoping van kapitaal afval genereer deur eksternaliteite wat duur regstellende maatreëls benodig. Hulle wys ook daarop dat hierdie proses verkwistende bedrywe en praktyke genereer wat slegs bestaan ​​om voldoende vraag na produkte soos hoëdruk-advertensies met 'n wins te verkoop, en sodoende eerder as om aan die ekonomiese vraag te voldoen. [355] [356]

Sosialiste voer aan dat kapitalisme bestaan ​​uit irrasionele aktiwiteite, soos die aankoop van produkte slegs om later te verkoop wanneer hul prys waardeer, eerder as om dit te verbruik, selfs al kan die kommoditeit nie winsgewend aan individue in nood verkoop word nie en daarom 'n belangrike kritiek wat dikwels deur sosialiste gelewer word, is dat 'geld verdien', of opeenhoping van kapitaal, nie ooreenstem met die bevrediging van die vraag (die produksie van gebruikswaardes ) nie. [357] Die fundamentele maatstaf vir ekonomiese aktiwiteit in kapitalisme is die opbou van kapitaal vir herbelegging in produksie, maar dit spoor die ontwikkeling van nuwe, nie-produktiewe bedrywe wat nie gebruikswaarde lewer nie en slegs bestaan ​​om die ophopingsproses aan die gang te hou ( anders gaan die stelsel in 'n krisis), soos die verspreiding van die finansiële bedryf , wat bydra tot die vorming van ekonomiese borrels. [358]

Sosialiste beskou private eiendomsverhoudinge as die beperking van die potensiaal van produktiewe kragte in die ekonomie. Volgens sosialiste raak privaat eiendom verouderd wanneer dit konsentreer in gesentraliseerde, gesosialiseerde instellings gebaseer op private toewysing van inkomste - maar gebaseer op samewerkende werk en interne beplanning in die toekenning van insette - totdat die rol van die kapitalis oorbodig word. [359] Daar is geen kapitaalopbou en 'n klas eienaars nodig nie, word privaat eiendom in die produksiemiddele beskou as 'n verouderde vorm van ekonomiese organisasie wat vervang moet word deur 'n vrye assosiasie van individue gebaseer op openbare of gemeenskaplike eienaarskap hiervan. gesosialiseerde bates. [360] [361] Privaatbesit plaas beplanningsbeperkings, wat lei tot ongekoördineerde ekonomiese besluite wat lei tot besigheidskommelings, werkloosheid en 'n geweldige vermorsing van materiële hulpbronne tydens 'n krisis van oorproduksie . [362]

Oormatige ongelykhede in inkomsteverspreiding lei tot sosiale onstabiliteit en benodig duur regstellende maatreëls in die vorm van herverdelende belasting, wat groot administratiewe koste meebring, terwyl die aansporing om te werk verswak, oneerlikheid uitnooi en die waarskynlikheid van belastingontduiking verhoog, terwyl (die regstellende maatreëls) die algehele doeltreffendheid van die markekonomie. [363] Hierdie regstellende beleid beperk die aansporingstelsel van die mark deur dinge soos minimum lone , werkloosheidsversekering , winsbelasting en vermindering van die reserwemag van arbeid te verskaf , wat lei tot verminderde aansporings vir kapitaliste om in meer produksie te belê. In wese belemmer maatskaplike welsynsbeleid die kapitalisme en sy aansporingsstelsel en is dit dus op die langtermyn onvolhoubaar. [364] Marxiste voer aan dat die instelling van 'n sosialistiese produksiewyse die enigste manier is om hierdie tekortkominge te oorkom. Sosialiste en spesifiek Marx-sosialiste voer aan dat die inherente botsing van belange tussen die werkersklas en kapitaal die optimale gebruik van beskikbare menslike hulpbronne voorkom, en daartoe lei dat teenstrydige belangegroepe (arbeid en besigheid) daarna streef om die staat te beïnvloed om in die ekonomie in te gryp ten gunste van hulle. die koste van algehele ekonomiese doeltreffendheid.

Vroeë sosialiste ( utopiese sosialiste en Ricardiaanse sosialiste ) het kapitalisme gekritiseer omdat hulle mag en rykdom binne 'n klein deel van die samelewing gekonsentreer het . [365] Daarbenewens het hulle gekla dat kapitalisme nie beskikbare tegnologie en hulpbronne tot die maksimum potensiaal in die publiek se belang gebruik nie. [361]

Marxisme

Op 'n sekere stadium van ontwikkeling kom die materiële produktiewe kragte van die samelewing in botsing met die bestaande produksieverhoudinge of - dit spreek bloot dieselfde uit in wetlike terme - met die eiendomsverhoudinge binne die raamwerk waarvan hulle tot dusver bedryf is. Dan begin 'n era van sosiale rewolusie. Die veranderinge in die ekonomiese grondslag lei vroeër of later tot die transformasie van die hele groot opbou. [366]

—Karl Marx, kritiek op die Gotha-program

Karl Marx en Friedrich Engels het aangevoer dat sosialisme uit historiese noodsaaklikheid sou voortspruit, aangesien kapitalisme hom verouderd en onvolhoubaar gemaak het uit toenemende interne weersprekings wat voortspruit uit die ontwikkeling van die produktiewe kragte en tegnologie. Dit was hierdie vooruitgang in die produktiewe kragte gekombineer met die ou sosiale verhoudings van die produksie van kapitalisme wat teenstrydighede sou veroorsaak, wat tot die bewustheid van die werkersklas sou lei. [367]

Die geskrifte van Karl Marx het die basis gelewer vir die ontwikkeling van Marxistiese politieke teorie en Marx- ekonomie .

Marx en Engels was van mening dat die bewussyn van diegene wat 'n loon of salaris verdien (die werkersklas in die breedste marxistiese sin) gevorm sou word deur hul voorwaardes van loonslawerny , wat sou lei tot 'n neiging om hul vryheid of emansipasie te soek deur eienaarskap omver te werp. van die produksiemiddele deur kapitaliste en gevolglik omverwerping van die staat wat hierdie ekonomiese bestel gehandhaaf het. Vir Marx en Engels bepaal toestande die bewussyn en die beëindiging van die rol van die kapitalistiese klas lei uiteindelik tot 'n klaslose samelewing waarin die staat sou verdor . Die marxistiese opvatting van sosialisme is die van 'n spesifieke historiese fase wat die kapitalisme sal verdring en die kommunisme voorafgaan . Die belangrikste kenmerke van sosialisme (veral deur Marx en Engels na die Paryse kommune van 1871) is dat die proletariaat die produksiemiddele sou beheer deur middel van 'n werkersstaat wat deur die werkers in hul belang opgerig is. Ekonomiese aktiwiteite sou steeds georganiseer word deur die gebruik van aansporingstelsels en sosiale klasse sou nog bestaan, maar in 'n mindere en afnemende mate as onder kapitalisme.

Vir ortodokse marxiste is sosialisme die onderste stadium van kommunisme gebaseer op die beginsel van "van elkeen volgens sy vermoë, tot elkeen volgens sy bydrae ", terwyl kommunisme van die hoër stadium gebaseer is op die beginsel van " van elk volgens sy vermoë, tot elkeen volgens sy behoefte ", word die boonste stadium eers moontlik nadat die sosialistiese stadium ekonomiese doeltreffendheid verder ontwikkel en die outomatisering van produksie tot 'n oorvloed van goedere en dienste gelei het. [368] [369] Marx het aangevoer dat die materiële produktiewe kragte (in die nywerheid en die handel) wat deur die kapitalisme tot stand gekom het, 'n koöperatiewe samelewing voorspel het aangesien produksie 'n massale sosiale, kollektiewe aktiwiteit van die werkersklas geword het om kommoditeite te skep, maar met privaat besit ( die produksie- of eiendomsverhoudinge). Hierdie konflik tussen kollektiewe inspanning in groot fabrieke en privaatbesit sou 'n bewuste begeerte by die werkersklas bewerkstellig om kollektiewe eienaarskap te vestig in ooreenstemming met hul daaglikse ervaring. [366]

Rol van die staat

Sosialiste het verskillende perspektiewe op die staat ingeneem en die rol wat dit moet speel in revolusionêre stryd, in die opbou van sosialisme en binne 'n gevestigde sosialistiese ekonomie.

In die 19de eeu word die filosofie van staatsosialisme vir die eerste keer eksplisiet deur die Duitse politieke filosoof Ferdinand Lassalle uiteengesit . In teenstelling met Karl Marx se perspektief op die staat, het Lassalle die konsep van die staat as 'n klasgebaseerde magsstruktuur verwerp waarvan die belangrikste funksie was om bestaande klassestrukture te bewaar. Lassalle verwerp ook die Marxistiese siening dat die staat bestem is om 'weg te kwyn'. Lassalle beskou die staat as 'n entiteit wat onafhanklik is van klassevertroue en 'n instrument van geregtigheid wat dus noodsaaklik sou wees vir die bereiking van sosialisme. [370]

Voorafgaande aan die Bolsjewistiese geleide revolusie in Rusland, het baie sosialiste, waaronder reformiste , ortodokse marxistiese strominge soos raadskommunisme , anargiste en libertariese sosialiste die idee gekritiseer om die staat te gebruik om sentrale beplanning te doen en die produksiemiddele te besit as 'n manier om sosialisme te vestig. Na die oorwinning van Leninisme in Rusland, het die idee van 'staatsosialisme' vinnig versprei deur die sosialistiese beweging en uiteindelik het die staatsosialisme geïdentifiseer met die Sowjet-ekonomiese model . [371]

Joseph Schumpeter het die assosiasie van sosialisme en sosiale eienaarskap met staatsbesit oor die produksiemiddele verwerp omdat die staat soos dit in sy huidige vorm bestaan, 'n produk van die kapitalistiese samelewing is en nie na 'n ander institusionele raamwerk oorgeplant kan word nie. Schumpeter het aangevoer dat daar binne die sosialisme verskillende instellings sou wees as die wat binne die moderne kapitalisme bestaan, net soos feodalisme sy eie en unieke institusionele vorms gehad het. Die staat, tesame met begrippe soos eiendom en belasting , was konsepte wat eksklusief was vir die kommersiële samelewing (kapitalisme) en die poging om dit binne die konteks van 'n toekomstige sosialistiese samelewing te plaas, sou neerkom op 'n verdraaiing van hierdie begrippe deur dit buite konteks te gebruik. [372]

Utopies versus wetenskaplik

Utopiese sosialisme is 'n term wat die eerste strominge van die moderne sosialistiese denke definieer, soos geïllustreer deur die werk van Henri de Saint-Simon , Charles Fourier en Robert Owen wat Karl Marx en ander vroeë sosialiste geïnspireer het . [373] Visioene van denkbeeldige ideale samelewings, wat met revolusionêre sosiaal-demokratiese bewegings meegeding het, word egter beskou as nie gegrond in die materiële toestande van die samelewing nie en as reaksionêr. [374] Alhoewel dit tegnies moontlik is dat enige stel idees of iemand wat op enige tydstip in die geskiedenis leef, 'n utopiese sosialis is, word die term meestal toegepas op die sosialiste wat in die eerste kwart van die 19de eeu geleef het, wat toegeskryf is. die etiket "utopies" deur latere sosialiste as 'n negatiewe term om naïwiteit te impliseer en hul idees as fantasie of onrealisties af te maak. [100]

Godsdienstige sektes wie se lede gemeenskaplik woon, soos die Hutteriete, word gewoonlik nie 'utopiese sosialiste' genoem nie, hoewel hul manier van leef 'n uitstekende voorbeeld is. Hulle is deur sommige as godsdienstige sosialiste geklassifiseer . Net so kan moderne opsetlike gemeenskappe wat op sosialistiese idees gebaseer is, ook as 'utopiese sosialiste' gekategoriseer word.

Vir die marxiste het die ontwikkeling van die kapitalisme in Wes-Europa 'n wesenlike basis gelewer vir die moontlikheid om sosialisme te bewerkstellig, want volgens The Communist Manifesto "[w] at the bourgeoisie produce above is all is its grave gravers", [375] naamlik die werkende klas, wat bewus moet word van die historiese doelstellings wat dit deur die samelewing stel.

Hervorming versus rewolusie

Revolusionêre sosialiste glo dat 'n sosiale rewolusie nodig is om strukturele veranderinge in die sosio-ekonomiese struktuur van die samelewing aan te bring. Onder revolusionêre sosialiste is daar verskille in strategie, teorie en die definisie van rewolusie . Ortodokse marxiste en linkse kommuniste neem 'n onmoontlike houding in en glo dat revolusie spontaan moet wees as gevolg van teenstrydighede in die samelewing as gevolg van tegnologiese veranderinge in die produktiewe kragte. Lenin het geteoretiseer dat die arbeiders onder die kapitalisme nie klasbewustheid kan bereik nie, behalwe om in vakbonde te organiseer en eise aan die kapitaliste te stel. Daarom bepleit Leniniste dat dit histories noodsaaklik is dat 'n voorhoede van klassebewuste rewolusionêre 'n sentrale rol moet inneem in die koördinering van die sosiale rewolusie om die kapitalistiese staat en uiteindelik die instelling van die staat heeltemal omver te werp. [376] Revolusie word nie noodwendig deur rewolusionêre sosialiste gedefinieer as gewelddadige opstand nie, [377] maar as 'n volledige aftakeling en vinnige transformasie van alle terreine van die klassesamelewing wat deur die meerderheid van die massas gelei word: die werkersklas.

Reformisme word gewoonlik geassosieer met sosiale demokrasie en geleidelike demokratiese sosialisme . Reformisme is die oortuiging dat sosialiste in die kapitalistiese samelewing in die parlementêre verkiesing moet optree, en as hulle verkies word, die regeringsmasjinerie gebruik om politieke en sosiale hervormings deur te voer ten einde die onstabiliteit en ongelykhede van kapitalisme te verbeter. Binne die sosialisme word reformisme op twee verskillende maniere gebruik. 'N Mens is nie van plan om sosialisme of fundamentele ekonomiese verandering in die samelewing teweeg te bring nie en word gebruik om sulke strukturele veranderinge teë te staan. Die ander is gebaseer op die aanname dat hervormings op sigself nie sosialisties is nie, maar dat hulle ondersteuners kan help om die saak van rewolusie te bevorder deur die saak van sosialisme onder die werkersklas te populariseer. [378]

Die debat oor die vermoë van sosiaal-demokratiese reformisme om tot 'n sosialistiese transformasie van die samelewing te lei, is meer as 'n eeu oud. Reformisme word gekritiseer omdat dit paradoksaal is omdat hy die bestaande ekonomiese stelsel van kapitalisme wil oorkom terwyl hy probeer om die voorwaardes van kapitalisme te verbeter en dit dus meer verdraagsaam vir die samelewing te laat lyk. Volgens Rosa Luxemburg word die kapitalisme nie omvergewerp nie, "maar word dit eerder versterk deur die ontwikkeling van sosiale hervormings". [379] In 'n soortgelyke trant voer Stan Parker van die Sosialistiese Party van Groot-Brittanje aan dat hervormings 'n afleiding van energie vir sosialiste is en beperk is omdat dit moet voldoen aan die logika van kapitalisme. [378] Franse sosiale teoretikus Andre Gorz het reformisme gekritiseer deur 'n derde alternatief vir reformisme en sosiale rewolusie te bepleit wat hy ' nie-reformistiese hervormings ' noem, spesifiek gefokus op strukturele veranderinge aan die kapitalisme in teenstelling met hervormings om die lewensomstandighede in die kapitalisme te verbeter of om die dit deur ekonomiese ingrypings. [380]

Die ekonomiese anargie van die kapitalistiese samelewing soos dit vandag bestaan, is volgens my die werklike bron van die kwaad. [...] Ek is oortuig daarvan dat daar net een manier is om hierdie ernstige euwels uit die weg te ruim, naamlik deur die totstandkoming van 'n sosialistiese ekonomie, vergesel van 'n onderwysstelsel wat gerig is op sosiale doelstellings. In so 'n ekonomie word die produksiemiddele deur die samelewing self besit en word dit volgens die beplanning gebruik. 'N Planne-ekonomie, wat die produksie aanpas by die behoeftes van die gemeenskap, versprei die werk wat gedoen moet word onder almal wat in staat is om te werk, en sal elke man, vrou en kind 'n lewensonderhoud verseker. Benewens die bevordering van sy eie ingebore vermoëns, sou die opvoeding van die individu probeer om in hom 'n gevoel van verantwoordelikheid vir sy medemense te ontwikkel in plaas van die verheerliking van mag en sukses in ons huidige samelewing. [381]

- Albert Einstein , " Waarom sosialisme? ", 1949

Sosialistiese ekonomie begin met die uitgangspunt dat "individue nie in isolasie leef of werk nie, maar in samewerking met mekaar leef. Verder is alles wat mense produseer in 'n sekere sin 'n sosiale produk, en elkeen wat bydra tot die produksie van 'n goed is geregtig. 'n aandeel daarin. Die samelewing as geheel moet dus eiendom besit of ten minste beheer tot voordeel van al sy lede ". [109]

Die oorspronklike opvatting van sosialisme was 'n ekonomiese stelsel waardeur die produksie georganiseer is om goedere en dienste direk vir hul nut te produseer (of gebruikswaarde in die klassieke en Marxiaanse ekonomie ), met die direkte toewysing van hulpbronne in terme van fisiese eenhede in teenstelling met tot finansiële berekening en die ekonomiese wette van kapitalisme (sien wet van waarde ), wat dikwels die einde van kapitalistiese ekonomiese kategorieë soos huur , rente , wins en geld meebring. [382] In 'n volledig ontwikkelde sosialistiese ekonomie word produksie- en balanseringsfaktor-insette met uitsette 'n tegniese proses wat ingenieurs moet onderneem. [383]

Marksosialisme verwys na 'n verskeidenheid verskillende ekonomiese teorieë en stelsels wat die markmeganisme gebruik om die produksie te organiseer en om faktorinsette tussen ondernemings in die sosiale besit toe te ken, met die ekonomiese surplus (winste) wat die samelewing toekom met 'n sosiale dividend in teenstelling met private kapitaalbesitters. . [384] Variasies van marksosialisme sluit libertariese voorstelle in soos mutualisme , gebaseer op klassieke ekonomie, en neoklassieke ekonomiese modelle soos die Lange Model . Sommige ekonome soos Joseph Stiglitz , Mancur Olson en ander wat nie spesifiek anti-sosialistiese posisies bevorder het nie, het getoon dat heersende ekonomiese modelle waarop sulke demokratiese of marksosialismemodelle gebaseer kan wees, logiese gebreke of onwerkbare vooronderstellings het. [385] [386]

Die eienaarskap van die produksiemiddele kan gebaseer word op direkte eienaarskap deur die gebruikers van die produktiewe eiendom deur werkerkoöperasie ; of algemeen besit word deur die hele samelewing met bestuur en beheer gedelegeer aan diegene wat die produksiemiddele bedryf / gebruik; of openbare besit deur 'n staatsapparaat. Openbare besit kan verwys na die skepping van staatsondernemings , nasionalisering , munisipalisering of outonome kollektiewe instellings. Sommige sosialiste meen dat in 'n sosialistiese ekonomie ten minste die ' kommande hoogtes ' van die ekonomie in die openbaar moet wees. [387] Maar ekonomiese liberale en reg libertyne sien private eienaarskap van die middele van produksie en die mark ruil as natuurlike entiteite of morele regte wat sentraal tot hul opvattings van vryheid en vryheid is en sien die ekonomiese dinamika van kapitalisme as onveranderlike en absolute, daarom beskou hulle die openbare besit van die produksiemiddele, koöperasies en ekonomiese beplanning as inbreuk op vryheid. [388] [389]

Bestuur en beheer oor die aktiwiteite van ondernemings is gebaseer op selfbestuur en selfregering, met gelyke magsverhoudinge in die werkplek om beroepsoutonomie te maksimeer. 'N Sosialistiese vorm van organisasie sal die beheer van hiërargieë uitskakel, sodat slegs 'n hiërargie gebaseer op tegniese kennis in die werkplek oorbly. Elke lid het besluitnemingsbevoegdheid in die firma en kan deelneem aan die bepaling van sy algemene beleidsdoelstellings. Die beleid / doelwitte word uitgevoer deur die tegniese spesialiste wat die koördinerende hiërargie van die onderneming vorm, wat planne of voorskrifte vir die werkgemeenskap sal opstel om hierdie doelwitte te bereik. [390]

Die rol en gebruik van geld in 'n hipotetiese sosialistiese ekonomie is 'n betwiste kwessie. Volgens die Oostenrykse skoolekonoom Ludwig von Mises sou 'n ekonomiese stelsel wat nie geld , finansiële berekening en markpryse gebruik nie, nie in staat is om kapitaalgoedere effektief te waardeer en produksie te koördineer nie. Daarom is hierdie soorte sosialisme onmoontlik omdat hulle nie die nodige inligting het om voer ekonomiese berekeninge in die eerste plek uit. [391] [392] Sosialiste waaronder Karl Marx , Robert Owen , Pierre-Joseph Proudhon en John Stuart Mill het verskillende vorme van arbeidsbewyse of arbeidskrediete bepleit , wat soos geld gebruik sou word om verbruiksartikels aan te skaf, maar anders as geld, is hulle nie in staat nie raak kapitaal en sal nie gebruik word om hulpbronne binne die produksie-proses. Die Bolsjewistiese rewolusionêr Leon Trotsky het aangevoer dat geld nie willekeurig afgeskaf kon word na 'n sosialistiese revolusie nie. Geld moes sy "historiese missie" uitput, wat beteken dat dit moes gebruik word totdat die funksie daarvan oorbodig was, en uiteindelik omgeskep sou word in boekhoubewyse vir statistici, en slegs in die verre toekoms sou geld nie nodig wees vir selfs daardie rol nie. [393]

Beplande ekonomie

'N Planne-ekonomie is 'n tipe ekonomie wat bestaan ​​uit 'n mengsel van openbare besit van die produksiemiddele en die koördinering van produksie en verspreiding deur ekonomiese beplanning . 'N Planne-ekonomie kan gedesentraliseer of gesentraliseer word. Enrico Barone het 'n omvattende teoretiese raamwerk verskaf vir 'n beplande sosialistiese ekonomie. In die model, met die aanname van perfekte berekeningstegnieke, sal gelyktydige vergelykings wat die in- en uitsette met die ekwivalensieverhoudings betref, toepaslike waardasies bied om die vraag en aanbod te balanseer. [394]

Die belangrikste voorbeeld van 'n beplande ekonomie was die ekonomiese stelsel van die Sowjetunie en as sodanig word die sentraal-beplande ekonomiese model gewoonlik geassosieer met die kommunistiese state van die 20ste eeu, waar dit gekombineer is met 'n enkele party politieke stelsel. In 'n sentraal beplande ekonomie word besluite rakende die hoeveelheid goedere en dienste wat geproduseer moet word, vooraf deur 'n beplanningsagentskap beplan (sien ook die ontleding van ekonomiese beplanning van die Sowjet ). Die ekonomiese stelsels van die Sowjetunie en die Oosblok word verder geklassifiseer as 'kommando-ekonomieë', wat gedefinieer word as stelsels waar ekonomiese koördinasie deur bevele, voorskrifte en produksieteikens onderneem word. [395] Studies deur ekonome van verskillende politieke oortuigings oor die werklike werking van die Sowjet-ekonomie dui aan dat dit nie eintlik 'n beplande ekonomie was nie. In plaas van bewuste beplanning, was die Sowjet-ekonomie gebaseer op 'n proses waardeur die plan deur gelokaliseerde agente gewysig is en die oorspronklike planne grotendeels onvervuld is. Beplanningsagentskappe, ministeries en ondernemings het almal tydens die formulering van die plan met mekaar aangepas en onderhandel, in teenstelling met die navolging van 'n plan wat van 'n hoër owerheid oorgedra is, wat sommige ekonome laat voorstel het dat die beplanning nie binne die Sowjet-ekonomie plaasgevind het nie en dat 'n beter beskrywing sou 'n 'geadministreerde' of 'bestuurde' ekonomie wees. [396]

Alhoewel sentrale beplanning grotendeels deur Marxisties-Leniniste ondersteun is , het sommige faksies binne die Sowjetunie voor die opkoms van die Stalinisme posisies beklee in stryd met die sentrale beplanning. Leon Trotsky verwerp die sentrale beplanning ten gunste van gedesentraliseerde beplanning. Hy het aangevoer dat sentrale beplanners, ongeag hul intellektuele vermoë, nie alle ekonomiese aktiwiteite binne 'n ekonomie effektief sal kan koördineer nie, omdat hulle werk sonder die insette en stilswyende kennis wat die miljoene mense aan die ekonomie deelneem. As gevolg hiervan sou sentrale beplanners nie in staat wees om op plaaslike ekonomiese toestande te reageer nie. [397] Staatsosialisme is in hierdie siening onuitvoerbaar omdat inligting nie deur 'n sentrale liggaam saamgevoeg kan word en effektief gebruik kan word om 'n plan vir 'n hele ekonomie te formuleer nie, omdat dit 'n verwronge of afwesige pryssein tot gevolg sal hê . [398]

Selfbestuurde ekonomie

Sosialisme, sien jy, is 'n voël met twee vlerke. Die definisie is 'sosiale eienaarskap en demokratiese beheer van die instrumente en produksiemiddele'. [399]

- Upton Sinclair

'N Selfbestuurde, gedesentraliseerde ekonomie is gebaseer op outonome selfregulerende ekonomiese eenhede en 'n gedesentraliseerde meganisme van toewysing en besluitneming van hulpbronne. Hierdie model het steun gevind in noemenswaardige klassieke en neoklassieke ekonome, waaronder Alfred Marshall , John Stuart Mill en Jaroslav Vanek . Daar is talle variasies van selfbestuur, insluitend ondernemings wat deur arbeid bestuur word en werkers wat bestuur word. Die doelwitte van selfbestuur is om uitbuiting uit te skakel en vervreemding te verminder . [400] Gilde-sosialisme is 'n politieke beweging wat werkers se beheer oor die industrie deur middel van handelsverwante gildes voorstaan ' in 'n geïmpliseerde kontraktuele verhouding met die publiek'. [401] Dit het sy oorsprong in die Verenigde Koninkryk en was die invloedrykste in die eerste kwart van die 20ste eeu. [401] Dit is sterk geassosieer met GDH Cole en beïnvloed deur die idees van William Morris .

Een so 'n stelsel is die koöperatiewe ekonomie, 'n grootliks vrye markekonomie waarin werkers die ondernemings bestuur en vergoedingsvlakke en arbeidsverdeling demokraties bepaal. Produktiewe hulpbronne sal wettiglik deur die koöperasie besit word en aan die werkers verhuur word, wat gebruiksregte sal geniet . [402] ' n Ander vorm van gedesentraliseerde beplanning is die gebruik van kubernetika , of die gebruik van rekenaars om die toekenning van ekonomiese insette te bestuur. Die sosialistiese regering van Salvador Allende in Chili het geëksperimenteer met Project Cybersyn , 'n intydse inligtingsbrug tussen die regering, staatsondernemings en verbruikers. [403] ' n Ander, meer onlangse variant is deelnemende ekonomie , waarin die ekonomie beplan word deur gedesentraliseerde rade van werkers en verbruikers. Werkers sal slegs volgens inspanning en opoffering vergoed word, sodat diegene wat met gevaarlike, ongemaklike en inspannende werk besig is, die hoogste inkomste sal kry en daardeur minder kan werk. [404] ' n Hedendaagse model vir 'n selfbestuurde, nie-mark-sosialisme, is Pat Devine se model van onderhandelde koördinasie. Onderhandelde koördinasie is gebaseer op sosiale eienaarskap deur diegene wat geraak word deur die gebruik van die betrokke bates, met besluite wat geneem word deur diegene op die mees gelokaliseerde produksievlak. [405]

Michel Bauwens identifiseer die opkoms van die oop sagteware-beweging en eweknie-produksie as 'n nuwe alternatiewe produksiemetode vir die kapitalistiese ekonomie en sentraal beplande ekonomie wat gebaseer is op gesamentlike selfbestuur, gemeenskaplike eienaarskap van hulpbronne en die produksie van gebruik waardes deur die gratis samewerking van produsente wat toegang het tot verspreide kapitaal. [406]

Anargokommunisme is 'n teorie van anargisme wat die afskaffing van die staat , private eiendom en kapitalisme voorstaan ten gunste van gemeenskaplike eienaarskap van die produksiemiddele . [407] [408] Anargosindikalisme is gedurende die Spaanse burgeroorlog in Katalonië en ander plekke in die Spaanse rewolusie beoefen . Sam Dolgoff het beraam dat ongeveer agt miljoen mense regstreeks of ten minste indirek aan die Spaanse rewolusie deelgeneem het. [409]

Die ekonomie van die voormalige Sosialistiese Federale Republiek Joego-Slawië het 'n stelsel ingestel wat gebaseer is op markgebaseerde toewysing, sosiale eienaarskap van die produksiemiddele en selfbestuur binne ondernemings. Hierdie stelsel het die Sentrale Sowjet-beplanning van Joego-Slawië vervang deur 'n gedesentraliseerde, selfbestuurde stelsel na hervormings in 1953. [410]

Die Marx-ekonoom Richard D. Wolff voer aan dat 'die reorganisering van die produksie sodat werkers selfgerig word op hul werwe' nie net die samelewing verder as kapitalisme en staatsosialisme van die vorige eeu beweeg nie, maar ook 'n ander mylpaal in menslike geskiedenis, soortgelyk aan vroeëre oorgange uit slawerny en feodalisme. [411] As voorbeeld beweer Wolff dat Mondragon ''n ongelooflike suksesvolle alternatief vir die kapitalistiese organisasie van produksie is' '. [412]

Staatsgerigte ekonomie

Staatsosialisme kan gebruik word om enige verskeidenheid sosialistiese filosofieë te klassifiseer wat die eienaarskap van die produksiemiddele deur die staatsapparaat bepleit , hetsy as 'n oorgangsfase tussen kapitalisme en sosialisme, of as 'n einddoel op sigself. Gewoonlik verwys dit na 'n vorm van tegnokratiese bestuur, waardeur tegniese spesialiste ekonomiese ondernemings bestuur of bestuur namens die samelewing en die openbare belang in plaas van werkersrade of werkplekdemokrasie.

'N Staatsgerigte ekonomie kan verwys na 'n soort gemengde ekonomie wat bestaan ​​uit openbare besit oor groot bedrywe, soos bevorder deur verskillende sosiaal-demokratiese politieke partye gedurende die 20ste eeu. Hierdie ideologie het die beleid van die Britse Labour Party tydens die regering van Clement Attlee beïnvloed. In die biografie van die eerste minister van die Verenigde Koninkryk in 1945, Clement Attlee , sê Francis Beckett : '[Die regering [...] wou hê wat bekend sou staan ​​as 'n gemengde ekonomie'. [413]

Nasionalisering in die Verenigde Koninkryk is bereik deur verpligte aankope van die bedryf (dws met vergoeding). British Aerospace was 'n kombinasie van groot vliegtuigmaatskappye British Aircraft Corporation , Hawker Siddeley en andere. Britse skeepsbouers was 'n kombinasie van die grootste skeepsbouondernemings, waaronder Cammell Laird , Govan Shipbuilders , Swan Hunter en Yarrow Shipbuilders , terwyl die nasionalisering van die steenkoolmyne in 1947 'n steenkoolraad geskep het wat verantwoordelik was om die steenkoolbedryf kommersieel te bestuur om sodoende te kon ontmoet. die rente betaalbaar op die effekte waarin die voormalige myneienaars se aandele omgeskakel is. [414] [415]

Mark sosialisme

Marktsosialisme bestaan ​​uit ondernemings in die openbare besit of in samewerking in 'n markekonomie . Dit is 'n stelsel wat die mark- en monetêre pryse gebruik vir die toekenning en boekhouding van die produksiemiddele en sodoende die proses van kapitaalakkumulasie behou . Die wins wat gegenereer word, sal gebruik word om werknemers direk te vergoed, die onderneming gesamentlik te onderhou of openbare instellings te finansier. [416] In staatsgerigte vorme van marksosialisme, waarin staatsondernemings probeer om wins te maksimeer, kan die winste gebruik word om regeringsprogramme en -dienste te finansier deur middel van 'n sosiale dividend , wat die behoefte aan verskillende vorme van belasting wat bestaan, uit die weg ruim of verminder. in kapitalistiese stelsels. Die neoklassieke ekonoom Léon Walras het geglo dat 'n sosialistiese ekonomie gebaseer op staatsbesit op grond en natuurlike hulpbronne 'n manier sou wees om openbare finansies te maak om inkomstebelasting onnodig te maak. [417] Joego-Slawië het 'n mark-sosialistiese ekonomie geïmplementeer gebaseer op koöperasies en selfbestuur van werkers.

Pierre-Joseph Proudhon , hoofteoretikus van mutualisme en invloedryke Franse sosialistiese denker

Mutualisme is 'n ekonomiese teorie en 'n anargistiese denkrigting wat 'n samelewing bepleit waar elke persoon afsonderlik of gesamentlik ' n produksiemiddel kan besit , met handel wat gelykstaande is aan arbeid in die vrye mark . [418] Die integrasie van die skema was die oprigting van 'n onderlinge kredietbank wat teen 'n minimale rentekoers aan produsente sou leen, net so hoog dat dit administrasie kon dek. [419] Mutualisme is gebaseer op 'n arbeidsteorie van waarde wat beweer dat wanneer arbeid of die produk daarvan verkoop word, in ruil daarvoor goedere of dienste moet ontvang wat 'die hoeveelheid arbeid wat nodig is om 'n artikel van presies soortgelyke en gelyke nut te produseer' bevat. . [420]

Die huidige ekonomiese stelsel in China word formeel 'n sosialistiese markekonomie met Chinese eienskappe genoem . Dit kombineer 'n groot staatsektor wat die oorheersende hoogtes van die ekonomie bevat, wat deur die wet hul openbare besitstatus gewaarborg word, [421] met 'n private sektor wat hoofsaaklik besig is met kommoditeitsproduksie en ligte nywerheid wat vanaf 33% verantwoordelik is [422] tot meer as 70% van die BBP in 2005 gegenereer. [423] Alhoewel daar sedert die tagtigerjare 'n vinnige uitbreiding van die private sektor was, is privatisering van staatsbates feitlik gestaak en in 2005 gedeeltelik omgekeer. [424] Die huidige Chinese ekonomie bestaan van 150 korporatiewe staatsondernemings wat direk aan China se sentrale regering verslag doen. [425] Teen 2008 het hierdie staatsondernemings toenemend dinamies geraak en groot stygings in inkomste vir die staat gegenereer, [426] [427] wat gelei het tot 'n herstel wat gelei het gedurende die finansiële krisisse van 2009, terwyl die grootste deel van China se ekonomiese groei. [428] Die Chinese ekonomiese model word egter algemeen genoem as 'n hedendaagse vorm van staatskapitalisme, en die grootste verskil tussen Westerse kapitalisme en die Chinese model is die mate van staatseienaarskap van aandele in beursgenoteerde korporasies.

Die Sosialistiese Republiek van Viëtnam het 'n soortgelyke model aanvaar na die Doi Moi- ekonomiese opknapping, maar verskil effens van die Chinese model deurdat die Viëtnamese regering 'n vaste beheer oor die staatsektor en strategiese nywerhede behou, maar voorsiening maak vir privaatsektoraktiwiteite in die produksie van kommoditeite. . [429]

Sosialiste op Union Square , New York City op Mei 1912

Alhoewel die belangrikste sosialistiese politieke bewegings anargisme, kommunisme, die arbeidersbeweging, marxisme, sosiale demokrasie en sindikalisme insluit, kan onafhanklike sosialistiese teoretici, utopiese sosialistiese outeurs en akademiese ondersteuners van sosialisme nie in hierdie bewegings verteenwoordig word nie. Sommige politieke groepe het hulself sosialisties genoem, terwyl hulle standpunte huldig wat sommige as antiteties vir sosialisme beskou. Die term sosialisties word ook deur sommige politici aan die regterkant gebruik as 'n bynaam vir sekere individue wat hulself nie as sosialiste beskou nie, en teen beleid wat deur hul voorstanders nie as sosialisties beskou word nie. Daar is baie variasies van sosialisme en as sodanig is daar geen enkele definisie wat die hele sosialisme omvat nie. Daar is egter algemene elemente wat deur geleerdes geïdentifiseer is. [430]

In sy Dictionary of Socialism (1924) het Angelo S. Rappoport veertig definisies van sosialisme geanaliseer om tot die gevolgtrekking te kom dat algemene elemente van sosialisme algemene kritiek insluit op die sosiale effekte van privaatbesit en kapitaalbeheer - as die oorsaak van armoede, lae lone, werkloosheid, ekonomiese en sosiale ongelykheid en 'n gebrek aan ekonomiese sekuriteit; 'n algemene siening dat die oplossing van hierdie probleme 'n vorm van kollektiewe beheer oor die produksiemiddele , verspreiding en uitruil is (die mate en beheermaatreëls wissel tussen sosialistiese bewegings); 'n ooreenkoms dat die uitkoms van hierdie kollektiewe beheer 'n samelewing moet wees wat gebaseer is op sosiale geregtigheid , insluitend sosiale gelykheid, ekonomiese beskerming van mense en 'n meer bevredigende lewe vir die meeste mense moet bied. [431]

In The Concepts of Socialism (1975) identifiseer Bhikhu Parekh vier kernbeginsels van sosialisme en veral die sosialistiese samelewing, naamlik sosialiteit, sosiale verantwoordelikheid, samewerking en beplanning. [432] In sy studie Ideologies and Political Theory (1996) stel Michael Freeden dat alle sosialiste vyf temas deel: die eerste is dat sosialisme voorstel dat die samelewing meer is as 'n blote versameling individue; tweedens dat dit menslike welsyn as 'n wenslike doelstelling beskou; derdens dat dit mense van nature aktief en produktief beskou; vierdens hou dit die oortuiging van menslike gelykheid in; en vyfdens dat die geskiedenis progressief is en dat dit positiewe verandering sal veroorsaak op die voorwaarde dat mense werk om sulke veranderinge te bewerkstellig. [432]

Anargisme

Anargisme bepleit staatlose samelewings wat dikwels gedefinieer word as selfregerende vrywillige instellings, [433] [434] [435] [436], maar dat verskeie outeurs definieer as meer spesifieke instellings gebaseer op nie- hiërargiese vrye assosiasies . [437] [438] [439] [440] Terwyl anargisme die staat ongewens, onnodig of skadelik hou, [441] [442] is dit nie die sentrale aspek nie. [443] Anargisme behels opponerende gesag of hiërargiese organisasie in die uitvoering van menseverhoudinge, insluitend die staatstelsel. [437] [444] [445] [446] [447] [448] [449] Mutualiste ondersteun marksosialisme, kollektivistiese anargiste bevoordeel werkerskoöperasies en salarisse gebaseer op die hoeveelheid tyd wat bygedra word tot produksie, anargo-kommuniste bepleit 'n direkte oorgang van kapitalisme tot libertariese kommunisme en 'n geskenk-ekonomie, en anargosindikaliste verkies werkers se direkte optrede en die algemene staking . [450]

Die outoritêre - libertariese stryd en geskille binne die sosialistiese beweging gaan terug na die Eerste Internasionaal en die verdrywing in 1872 van die anargiste, wat die leiding van die Anti-outoritêre Internasionaal gelei het en daarna hul eie libertariese internasionale, die Anarchist St. Imier International, gestig het. . [451] In 1888 het die individualistiese anargis Benjamin Tucker , wat homself as 'n anargistiese sosialistiese en libertariese sosialis in opposisie tot die outoritêre staatsosialisme en die verpligte kommunisme verklaar het, die volledige teks van 'n "Socialistic Letter" deur Ernest Lesigne [452] ] in sy opstel oor "Staatssosialisme en anargisme". Volgens Lesigne is daar twee soorte sosialisme: "Die een is diktatoriaal, die ander libertaries". [453] Tucker se twee sosialismes was die outoritêre staatsosialisme wat hy aan die Marxistiese skool geassosieer het en die libertariese anargistiese sosialisme, of bloot anargisme, wat hy voorgestaan ​​het. Tucker merk op dat die feit dat die outoritêre "Staatssosialisme ander vorme van sosialisme oorskadu het, dit geen reg op 'n monopolie van die sosialistiese idee gee nie". [454] Volgens Tucker het die twee skole van sosialisme gemeen die arbeidsteorie van waarde en die doele, waardeur anargisme verskillende maniere nagestreef het. [455]

Volgens anargiste soos die outeurs van An Anarchist FAQ , is anargisme een van die vele tradisies van sosialisme. Vir anargiste en ander anti-outoritêre sosialiste kan sosialisme 'slegs 'n klaslose en anti-outoritêre (dws libertariese) samelewing beteken waarin mense hul eie sake bestuur, hetsy as individue of as deel van 'n groep (afhangende van die situasie). met ander woorde, dit impliseer selfbestuur in alle aspekte van die lewe ", ook op die werkplek. [450] Michael Newman sluit anargisme in as een van die vele sosialistiese tradisies. [456] Peter Marshall voer aan dat "[in] algemene anargisme nader aan sosialisme is as liberalisme. [...] Anargisme bevind hom grootliks in die sosialistiese kamp, ​​maar dit het ook buitemense in liberalisme. Dit kan nie tot sosialisme gereduseer word nie, en word die beste gesien as 'n afsonderlike en kenmerkende leerstelling ". [457]

Demokratiese sosialisme en sosiale demokrasie

U kan nie praat oor die beëindiging van die krotbuurte sonder om eers te sê dat wins uit krotbuurte gehaal moet word nie. Jy peuter regtig en kom op gevaarlike terrein omdat jy dan met mense omgaan. U knoei met kapteins van die industrie. Dit beteken nou dat ons in moeilike water trap, want dit beteken regtig dat ons sê dat iets verkeerd is met kapitalisme. Daar moet 'n beter verdeling van welvaart wees, en miskien moet Amerika na 'n demokratiese sosialisme beweeg. [458] [459] [460]

- Martin Luther King Jr. , 1966

Demokratiese sosialisme verteenwoordig enige sosialistiese beweging wat 'n ekonomie wil vestig wat gebaseer is op ekonomiese demokrasie deur en vir die werkersklas. Demokratiese sosialisme is moeilik om te definieer en groepe geleerdes het radikaal verskillende definisies vir die term. Sommige definisies verwys bloot na alle vorme van sosialisme wat 'n verkiesings-, reformistiese of evolusionêre weg na sosialisme volg, eerder as 'n rewolusionêre. [461] Volgens Christopher Pierson is '[i] die kontras wat 1989 beklemtoon, nie dat tussen sosialisme in die Ooste en liberale demokrasie in die Weste erken moet word dat dit deur 'n eeu van die jaar gevorm, hervorm en gekompromitteer is nie. sosiaal-demokratiese druk ". Pierson beweer voorts dat "sosiaal-demokratiese en sosialistiese partye binne die konstitusionele arena in die Weste byna altyd betrokke was by 'n kompromispolitiek met bestaande kapitalistiese instellings (tot watter prys ook al ver van tyd tot tyd kon wees)." Vir Pierson, "as voorstanders van die dood van sosialisme aanvaar dat sosiale demokrate behoort binne die sosialistiese kamp, want ek dink hulle moet dan die kontras tussen sosialisme (in al sy variante) en liberale demokrasie moet val. Vir eintlik bestaande liberale demokrasie is , grotendeels 'n produk van sosialistiese (sosiaal-demokratiese) kragte ". [462]

Sosiale demokrasie is 'n sosialistiese tradisie van politieke denke. [463] [464] Baie sosiaal-demokrate verwys na hulself as sosialiste of demokratiese sosialiste, en sommige soos Tony Blair gebruik hierdie terme uitruilbaar. [465] [466] [467] Ander het 'duidelike verskille' tussen die drie terme gevind en verkies om hul eie politieke oortuigings te beskryf deur die term sosiale demokrasie te gebruik . [468] Die twee hoofrigtings was om demokratiese sosialisme te vestig of om eers 'n welsynstaat binne die kapitalistiese stelsel te bou. Die eerste variant bevorder demokratiese sosialisme deur middel van reformistiese en gradualistiese metodes. [469] In die tweede variant is sosiale demokrasie 'n beleidsregime wat 'n welsynstaat insluit , kollektiewe bedingingskemas , ondersteuning vir openbare gefinansierde openbare dienste en 'n gemengde ekonomie. Dit word dikwels op hierdie manier gebruik om na Wes- en Noord-Europa gedurende die latere helfte van die 20ste eeu te verwys. [470] [471] Dit is deur Jerry Mander beskryf as 'hibriede ekonomie', 'n aktiewe samewerking van kapitalistiese en sosialistiese visies. [472] Talle studies en opnames dui aan dat mense geneig is om gelukkiger te leef in sosiaal-demokratiese samelewings eerder as neoliberale . [473] [474] [475] [476]

Eduard Bernstein standing next to a chair and looking rightwards. He is resting his hand on the chair.
Eduard Bernstein

Sosiaal-demokrate bepleit 'n vreedsame, evolusionêre oorgang van die ekonomie na sosialisme deur progressiewe sosiale hervorming. [477] [478] Dit beweer dat die enigste aanvaarbare grondwetlike regeringsvorm verteenwoordigende demokrasie onder die oppergesag van die reg is. [479] Dit bevorder die uitbreiding van demokratiese besluitneming buiten politieke demokrasie tot ekonomiese demokrasie om werknemers en ander ekonomiese belanghebbendes voldoende regte tot medebepaling te waarborg . [479] Dit ondersteun 'n gemengde ekonomie wat teen ongelykheid, armoede en onderdrukking teëstaan, terwyl dit 'n totaal ongereguleerde markekonomie of 'n volledig beplande ekonomie verwerp . [480] Gemeenskaplike sosiaal-demokratiese beleid sluit universele sosiale regte en universeel toeganklike openbare dienste in, soos onderwys, gesondheidsorg, werkersvergoeding en ander dienste, insluitend kindersorg en ouerversorging. [479] Sosiale demokrasie ondersteun die vakbond se arbeidersbeweging en ondersteun kollektiewe bedingingsregte vir werkers. [481] Die meeste sosiaal-demokratiese partye is verbonde aan die Socialist International . [469]

Moderne demokratiese sosialisme is 'n breë politieke beweging wat die ideale van sosialisme binne die konteks van 'n demokratiese stelsel wil bevorder. Sommige demokratiese sosialiste ondersteun sosiale demokrasie as 'n tydelike maatreël om die huidige stelsel te hervorm, terwyl ander reformisme verwerp ten gunste van meer revolusionêre metodes. Moderne sosiale demokrasie beklemtoon 'n program van geleidelike wetswysigings van kapitalisme om dit meer regverdig en menslik te maak, terwyl die teoretiese einddoel om 'n sosialistiese samelewing op te bou, na die onbepaalde toekoms herlei word. Volgens Sheri Berman word die marxisme as waardevol beskou as waardevol vir sy klem op die verandering van die wêreld vir 'n regverdiger, beter toekoms. [482]

Die twee bewegings is baie dieselfde in terminologie en ideologie, alhoewel daar 'n paar belangrike verskille is. Die grootste verskil tussen sosiaal-demokrasie en demokratiese sosialisme is die doel van hul politiek deurdat hedendaagse sosiaal-demokrate 'n welsynstaat en werkloosheidsversekering, sowel as ander praktiese, progressiewe hervormings van die kapitalisme steun, en meer daarop gemik is om dit te bestuur en te humaniseer. Aan die ander kant poog demokratiese sosialiste om kapitalisme te vervang deur 'n sosialistiese ekonomiese stelsel, met die argument dat enige poging om kapitalisme deur regulasies en welsynsbeleid te humaniseer, die mark sou verwring en ekonomiese teenstrydighede sou skep. [483]

Etiese en liberale sosialisme

Etiese sosialisme doen 'n beroep op sosialisme op grond van etiese en morele redes, in teenstelling met ekonomiese, egoïstiese en verbruikersgronde. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n moreel bewuste ekonomie gebaseer op die beginsels van altruïsme, samewerking en sosiale geregtigheid, terwyl dit teen besitlike individualisme staan. [484] Etiese sosialisme was die amptelike filosofie van hoofstroom-sosialistiese partye. [485]

Liberale sosialisme neem liberale beginsels in sosialisme in. [486] Dit is vergelyk met die na-oorlogse sosiale demokrasie [487] vir die ondersteuning van 'n gemengde ekonomie wat sowel openbare as private kapitaalgoedere insluit. [488] [489] Terwyl demokratiese sosialisme en sosiale demokrasie is anti-kapitalistiese posisies sover kritiek van kapitalisme is gekoppel aan die private eienaarskap van die middele van produksie , [490] liberale sosialisme identifiseer kunsmatige en wettiese monopolieë aan die skuld van wees kapitalisme [491] en opponeer 'n heeltemal ongereguleerde markekonomie . [492] Dit beskou vryheid en sosiale gelykheid as versoenbaar en onderling afhanklik. [486]

Beginsels wat as etiese of liberale sosialiste beskryf kan word, is gebaseer op of ontwikkel deur filosowe soos John Stuart Mill , Eduard Bernstein , John Dewey , Carlo Rosselli , Norberto Bobbio en Chantal Mouffe . [493] Ander belangrike liberale sosialistiese figure sluit in Guido Calogero, Piero Gobetti , Leonard Trelawny Hobhouse , John Maynard Keynes en RH Tawney . [492] Liberale sosialisme was veral prominent in die Britse en Italiaanse politiek. [492]

Leninisme en presedente

Blanquism is 'n opvatting van revolusie wat na Louis Auguste Blanqui vernoem is . Dit is van mening dat die sosialistiese rewolusie deur 'n relatief klein groep hoogs georganiseerde en geheimsinnige samesweerders uitgevoer moet word. [494] By die aanwending van die mag stel die rewolusionêre sosialisme in. [495] Rosa Luxemburg en Eduard Bernstein [496] het Lenin gekritiseer en gesê dat sy opvatting van rewolusie elitisties en blanquisties was. [497] Marxisme – Leninisme kombineer Marx se wetenskaplike sosialistiese konsepte en Lenin se anti-imperialisme , demokratiese sentralisme en voorhoede . [498]

Hal Draper het sosialisme van bo af gedefinieer as die filosofie wat 'n elite- administrasie gebruik om die sosialistiese staat te bestuur . Die ander kant van sosialisme is 'n meer demokratiese sosialisme van onder af . [499] Die idee van sosialisme van bo word baie meer in elite-kringe bespreek as sosialisme van onder af - selfs al is dit die Marxistiese ideaal - omdat dit praktieser is. [500] Draper beskou sosialisme van onder af as die suiwerder, meer Marxistiese weergawe van sosialisme. [501] Volgens Draper was Karl Marx en Friedrich Engels vroom gekant teen enige sosialistiese instelling wat 'bevorderlik was vir bygelowige outoritarisme'. Draper voer aan dat hierdie verdeeldheid die verdeeldheid tussen "reformisties of rewolusionêr, vreedsaam of gewelddadig, demokraties of outoritêr, ens." Herhaal. en identifiseer verder ses hoofvariëteite van sosialisme van bo, onder andere "Filantropisme", "Elitisme", "Pannisme", "Kommunisme", "Permeationisme" en "Sosialisme van buite". [502]

Volgens Arthur Lipow was Marx en Engels 'die grondleggers van moderne rewolusionêre demokratiese sosialisme', wat beskryf word as 'n vorm van 'sosialisme van onder' wat 'gebaseer is op 'n massa-arbeidersbeweging, wat van onder af veg vir die uitbreiding van demokrasie en menslike vryheid ". Hierdie tipe sosialisme word gekontrasteer met dié van die "outoritêre, antidemokratiese geloofsbelydenis" en "die verskillende totalitêre kollektivistiese ideologieë wat die titel van sosialisme opeis", sowel as "die vele variëteite van 'sosialisme van bo' wat in die twintigste eeu gelei het. tot bewegings en staatsvorme waarin 'n despotiese ' nuwe klas ' heers oor 'n statiewe ekonomie in die naam van sosialisme ', 'n verdeeldheid wat' deur die geskiedenis van die sosialistiese beweging loop '. Lipow identifiseer Bellamyisme en Stalinisme as twee prominente outoritêre sosialistiese strominge binne die geskiedenis van die sosialistiese beweging. [503]

Libertariese sosialisme

Die eerste anargistiese joernaal wat die term libertarian gebruik het, was Le Libertaire , Journal du Mouvement Social , wat tussen 1858 en 1861 in die stad New York gepubliseer is deur die Franse libertariese kommunis Joseph Déjacque , [504], die eerste persoon wat homself as libertarian beskryf het . [505]

Libertariese sosialisme, soms ook links-libertarianisme genoem , [506] [507] sosiale anargisme [508] [509] en sosialistiese libertarianisme , [510] is 'n anti-outoritêre , anti-statistiese en libertariese [511] tradisie binne die sosialisme wat gesentraliseerde verwerp staatseienaarskap en -beheer [512] met inbegrip van kritiek op loonarbeidsverhoudinge ( loonslawerny ) [513] sowel as die staat self. [514] Dit beklemtoon werkers se selfbestuur [514] en gedesentraliseerde strukture van politieke organisasie. [515] Libertarian-sosialisme beweer dat 'n samelewing gebaseer op vryheid en gelykheid bereik kan word deur outoritêre instellings wat produksie beheer, af te skaf . [516] Libertarian-sosialiste verkies oor die algemeen direkte demokrasie en federale of konfederale verenigings soos libertariese munisipalisme , burgervergaderings , vakbonde en werkersrade . [517] [518]

Die anargosindikalis Gaston Leval het verduidelik: 'Ons voorsien dus 'n samelewing waarin alle aktiwiteite gekoördineer sal word, 'n struktuur wat terselfdertyd voldoende buigsaamheid het om die grootste outonomie vir die sosiale lewe of vir die lewe van elke onderneming moontlik te maak. en genoeg samehangendheid om alle wanorde te voorkom. [...] In 'n goed georganiseerde samelewing moet al hierdie dinge stelselmatig bereik word deur middel van parallelle federasies, vertikaal verenig op die hoogste vlakke, wat een groot organisme uitmaak waarin alle ekonomiese funksies sal in solidariteit met al die ander uitgevoer word en wat die nodige samehang permanent sal bewaar ". [519] Dit alles word gewoonlik gedoen binne 'n algemene oproep vir libertariese [520] en vrywillige vrye assosiasies [521] deur die identifisering, kritiek en praktiese aftakeling van buite-egtelike gesag in alle aspekte van die menslike lewe. [444] [522] [523]

As deel van die groter sosialistiese beweging wil dit homself onderskei van die bolsjewisme, leninisme en marxisme – leninisme sowel as sosiale demokrasie. [524] Politieke filosofieë en bewegings in die verlede en tans wat algemeen as libertariese sosialiste beskryf word, sluit in anargisme ( anargokommunisme , anargosindikalisme [525] kollektivistiese anargisme , individualistiese anargisme [526] [527] [528] en mutualisme ), [529] outonomisme , kommunalisme , participism , liberalis Marxisme ( raad kommunisme en Luxemburgism ), [530] revolusionêre syndicalisme en utopiese sosialisme ( Fourierism ). [531]

Godsdienstige sosialisme

Christelike sosialisme is 'n wye konsep wat 'n vervlegtheid van Christelike godsdiens met sosialisme behels.

Arabiese letters "Lam" en "Alif" met "Lā" (Arabies vir "Nee!") Is 'n simbool van Islamitiese Sosialisme in Turkye .

Islamitiese sosialisme is 'n meer geestelike vorm van sosialisme. Moslem-sosialiste is van mening dat die leerstellings van die Koran en Mohammed nie net versoenbaar is met die beginsels van gelykheid en openbare eienaarskap nie , maar dat hulle inspirasie put uit die vroeë Medina-welsynstaat wat hy tot stand gebring het. Moslem-sosialiste is meer konserwatief as hul Westerse tydgenote en vind hul wortels in anti-imperialisme , anti-kolonialisme en soms, as dit in 'n Arabies sprekende land is, Arabiese nasionalisme . Islamitiese sosialiste glo daarin om legitimiteit uit politieke mandaat te verkry, in teenstelling met godsdienstige tekste.

Sosiale bewegings

Die sosialistiese feminis Clara Zetkin en Rosa Luxemburg in 1910

Sosialistiese feminisme is 'n vertakking van feminisme wat beweer dat bevryding slegs bereik kan word deur beide ekonomiese en kulturele bronne van vroue se onderdrukking te beëindig . [532] Die grondslag van die marxistiese feminisme is deur Engels gelê in The Origin of the Family, Private Property, and the State (1884). August Bebel 's Woman under Socialism (1879), is die' enkele werk wat handel oor seksualiteit wat die meeste gelees word deur lede van die Sosiaal - Demokratiese Party van Duitsland (SPD) '. [533] In die laat 19de en vroeë 20ste eeu was Clara Zetkin en Eleanor Marx teen die demonisering van mans en het hulle 'n proletariaatrevolusie gesteun wat soveel moontlik ongelykhede tussen mans en vroue sou oorkom. [534] Aangesien hul beweging reeds die mees radikale eise vir vrouegelykheid gestel het, het die meeste Marxistiese leiers, waaronder Clara Zetkin [535] [536] en Alexandra Kollontai , [537] [538] die marxisme teen die liberale feminisme teengestel eerder as om hulle te probeer kombineer. . Anarcha-feminisme het begin met outeurs en teoretici van die laat 19de en vroeë 20ste eeu soos anargistiese feministe Goldman en Voltairine de Cleyre [539] In die Spaanse burgeroorlog het ' n anargafeministiese groep, Mujeres Libres ('Free Women') gekoppel aan die Federación Anarquista Ibérica , georganiseer om sowel anargistiese as feministiese idees te verdedig. [540] In 1972 publiseer die Chicago Women's Liberation Union 'Socialist Feminism: A Strategy for the Women's Movement', wat glo die eerste gepubliseerde gebruik van die term 'sosialistiese feminisme' is. [541]

Edward Carpenter , filosoof en aktivis wat instrumenteel was in die stigting van die Fabian Society en die Labour Party sowel as in die vroeë LGBTI westerse bewegings

Baie sosialiste was vroeë voorstanders van LGBT-regte . Vir die vroeë sosialis Charles Fourier kon ware vryheid slegs plaasvind sonder om passies te onderdruk, aangesien die onderdrukking van passies nie net vernietigend is vir die individu nie, maar ook vir die samelewing as geheel. Fourier het voor die koms van die term 'homoseksualiteit' erken dat mans en vroue 'n wye verskeidenheid seksuele behoeftes en voorkeure het wat gedurende hul hele lewe kan verander, insluitende seksualiteit van dieselfde geslag en androgénité . Hy het aangevoer dat alle seksuele uitdrukkings geniet moet word solank mense nie mishandel word nie en dat 'die bevestiging van 'n verskil' sosiale integrasie kan verbeter. [542] [543] In Oscar Wilde se The Soul of Man Under Socialism pleit hy vir 'n egalitêre samelewing waar rykdom deur almal gedeel word, terwyl hy gewaarsku word oor die gevare van sosiale stelsels wat individualiteit verpletter. [544] Edward Carpenter het hom aktief beywer vir homoseksuele regte. Sy werk The Intermediate Sex : A Study of Some Transitional Types of Men and Women was 'n boek uit 1908 wat hom beywer vir gay-bevryding . [545] wat 'n invloedryke persoonlikheid was in die stigting van die Fabian Society en die Labour Party . Na die Russiese rewolusie onder leiding van Lenin en Trotsky het die Sowjetunie vorige wette teen homoseksualiteit afgeskaf. [546] Harry Hay was 'n vroeë leier in die Amerikaanse LGBT-regtebeweging sowel as 'n lid van die VSA van die Kommunistiese Party . Hy is bekend vir sy rol in die stigting van gay organisasies, waaronder die Mattachine Society , die eerste volgehoue ​​groep vir gayregte in die Verenigde State, wat in sy vroeë dae 'n sterk marxistiese invloed weerspieël het. The Encyclopedia of Homosexuality berig dat '[a] s Marxists die stigters van die groep was van mening dat die onreg en onderdrukking wat hulle gely het, voortspruit uit verhoudings wat diep ingebed is in die struktuur van die Amerikaanse samelewing'. [547] Na aanleiding van gebeure soos die opstand in Mei 1968 in Frankryk, die oorlog teen die Viëtnam-oorlog in die VSA en die onluste in 1969 in Stonewall , het militante gay bevrydingsorganisasies regoor die wêreld begin opduik. Baie het ontstaan ​​uit linkse radikalisme meer as gevestigde homofiele groepe, [548] hoewel die Gay Liberation Front 'n anti-kapitalistiese houding ingeneem het en die kernfamilie en tradisionele geslagsrolle aangeval het . [549]

Ekososialisme is 'n politieke spanning wat aspekte van sosialisme, marxisme of libertariese sosialisme saamvoeg met groen politiek, ekologie en alter-globalisering . Ekososialiste beweer oor die algemeen dat die uitbreiding van die kapitalistiese stelsel die oorsaak is van sosiale uitsluiting, armoede, oorlog en agteruitgang van die omgewing deur globalisering en imperialisme onder toesig van onderdrukkende state en transnasionale strukture. [550] In teenstelling met die uitbeelding van Karl Marx deur sommige omgewingsbewustes, [551] sosiale ekoloë [552] en mede-sosialiste [553] as 'n produktivis wat die oorheersing van die natuur bevoordeel het, het ekososialiste Marx se geskrifte heroorweeg en geglo dat hy "was 'n hoofopsteller van die ekologiese wêreldbeskouing ". [554] Marx het 'n 'metaboliese breuk' tussen mens en natuur bespreek, en gesê dat 'private besit van die aardbol deur enkele individue heel absurd sal voorkom as privaat besit van een man deur 'n ander' en sy waarneming dat 'n samelewing dit moet [oorhandig] [ die planeet] tot opvolgende geslagte in 'n verbeterde toestand ". [555] Die Engelse sosialis William Morris word toegeskryf aan die ontwikkeling van beginsels van wat later ekososialisme genoem is. [556] Gedurende die 1880's en 1890's het Morris sy idees binne die Social Democratic Federation and Socialist League bevorder . [557] Groen anargisme meng anargisme met omgewingskwessies . 'N Belangrike vroeë invloed was Henry David Thoreau en sy boek Walden [558] sowel as Élisée Reclus . [559] [560]

Aan die einde van die 19de eeu het anargo-naturisme anargisme en naturistiese filosofieë binne verskillende individualistiese anargistiese kringe in Frankryk, Spanje, Kuba [561] en Portugal versmelt . [562] Murray Bookchin se eerste boek Our Synthetic Environment [563] word gevolg deur sy opstel "Ecology and Revolutionary Thought" wat ekologie as 'n konsep in die radikale politiek bekendgestel het. [564] In die 1970's beweer Barry Commoner dat kapitalistiese tegnologieë hoofsaaklik verantwoordelik was vir die agteruitgang van die omgewing in teenstelling met die bevolkingsdruk . [565] In die negentigerjare neem sosialiste / feministe Mary Mellor [566] en Ariel Salleh [567] ' n ekososialistiese paradigma aan. 'N "Omgewing van die armes" wat ekologiese bewustheid en sosiale geregtigheid kombineer, het ook prominent geword. [568] Pepper het kritiek gelewer op die huidige benadering van baie in die groen politiek , veral diep ekoloë . [569]

Baie groen partye regoor die wêreld, soos die Groen Groen Links Party (GroenLinks), gebruik ekososialistiese elemente. Radikale rooi-groen alliansies is in baie lande gevorm deur ekososialiste, radikale setperke en ander radikale linkse groepe. In Denemarke is die Rooi-Groen Alliansie gevorm as 'n koalisie van talle radikale partye. Binne die Europese Parlement het 'n aantal linkse partye uit Noord-Europa hulself in die Nordic Nordic Left Alliance georganiseer . [ aanhaling nodig ]

Sindikalisme

Sindikalisme word deur industriële vakbonde bedryf. Dit verwerp staatsosialisme en die gebruik van vestigingspolitiek. Sindikaliste verwerp staatsmag ten gunste van strategieë soos die algemene staking . Sindikaliste bepleit 'n sosialistiese ekonomie gebaseer op federale vakbonde of sindikate van werkers wat die produksiemiddele besit en bestuur. Sommige marxistiese strominge bepleit sindikalisme, soos De Leonism . Anargosindikalisme beskou sindikalisme as 'n metode vir werkers in die kapitalistiese samelewing om beheer oor 'n ekonomie te kry. Die Spaanse rewolusie is grotendeels deur die anargosindikalistiese vakbond CNT georkestreer . [570] Die International Workers 'Association is 'n internasionale federasie van anargosindikalistiese vakbonde en inisiatiewe. [571]

Sosialisme word gekritiseer in terme van sy modelle van ekonomiese organisasie , sowel as die politieke en sosiale implikasies daarvan. Ander kritiek is op die sosialistiese beweging , partye of bestaande state gerig . Sommige kritiek beklee teoretiese gronde (soos in die ekonomiese berekeningprobleem en die sosialistiese berekeningdebat ), terwyl ander hul kritiek steun deur historiese pogings om sosialistiese samelewings te stig, te ondersoek. Vanweë die vele variëteite van die sosialisme het die meeste kritiek op 'n spesifieke benadering gefokus. Voorstanders van een benadering kritiseer gewoonlik ander. [ aanhaling nodig ]

 • Anargisme en sosialisme
 • Lys van anti-kapitalistiese en kommunistiese partye met nasionale parlementêre verteenwoordiging
 • Lys van kommunistiese ideologieë
 • Lys van sosialistiese ekonome
 • Lys van sosialistiese liedjies
 • Lys van sosialistiese state
 • Sosialisme per land

 1. ^ a b Busky, Donald F. (2000). Demokratiese sosialisme: 'n wêreldwye opname . Praeger. bl. 2. ISBN 978-0-275-96886-1. Sosialisme kan gedefinieer word as bewegings vir sosiale eienaarskap en beheer van die ekonomie. Dit is die idee wat die algemene element is wat in die vele vorme van sosialisme voorkom.
 2. ^ Arnold, N. Scott (1998). Die filosofie en ekonomie van marksosialisme: 'n kritiese studie . Oxford University Press. bl. 8. "Wat behels 'n sosialistiese ekonomiese stelsel anders? Diegene wat sosialisme voorstaan, praat gewoonlik van sosiale eienaarskap, sosiale beheer of sosialisering van die produksiemiddele as die kenmerkende positiewe kenmerk van 'n sosialistiese ekonomiese stelsel."
 3. ^ Rosser, Mariana V. en J Barkley Jr. (23 Julie 2003). Vergelykende ekonomie in 'n transformerende wêreldekonomie . MIT Pers. bl. 53 . ISBN 978-0-262-18234-8. Sosialisme is 'n ekonomiese stelsel wat gekenmerk word deur staats- of kollektiewe eienaarskap van die produksiemiddele, grond en kapitaal.
 4. ^ Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (2011). Internasionale ensiklopedie vir politieke wetenskap . SAGE Publikasies. bl. 2456. ISBN 978-1-4129-5963-6. Sosialistiese stelsels is die regimes wat gebaseer is op die ekonomiese en politieke teorie van sosialisme, wat openbare besit en samewerkende bestuur van die produksiemiddele en die toewysing van hulpbronne voorstaan.
 5. ^ Zimbalist, Sherman en Brown, Andrew, Howard J. en Stuart (1988). Vergelyking van ekonomiese stelsels: 'n politiek-ekonomiese benadering . Harcourt College Pub. bl. 7 . ISBN 978-0-15-512403-5. Suiwer sosialisme word gedefinieer as 'n stelsel waarin al die produksiemiddele besit en bestuur word deur die regering en / of samewerkende, nie-winsgewende groepe.
 6. ^ Brus, Wlodzimierz (2015). Die ekonomie en politiek van sosialisme . Routledge. bl. 87. ISBN 978-0-415-86647-7. Hierdie verandering in die verhouding tussen ekonomie en politiek blyk duidelik uit die definisie van 'n sosialistiese ekonomiese stelsel. Die basiese kenmerk van so 'n stelsel word gewoonlik beskou as die oorheersing van die sosiale eienaarskap van die produksiemiddele.
 7. ^ a b Nove, Alec. "Sosialisme" . New Palgrave Dictionary of Economics, Tweede uitgawe (2008) . 'N Samelewing kan as sosialisties gedefinieer word as die grootste deel van die produksiemiddele van goedere en dienste in 'n sekere sin sosiaal besit word en bestuur word deur staatsondernemings, gesosialiseerde of samewerkende ondernemings. Die praktiese kwessies van sosialisme bestaan ​​uit die verhoudings tussen bestuur en werksmag binne die onderneming, die onderlinge verhoudings tussen produksie-eenhede (plan versus markte), en as die staat enige deel van die ekonomie besit en bestuur, wie dit beheer en hoe.
 8. ^ Michie, Jonathan (2001). Lesersgids vir die Sosiale Wetenskappe . Routledge. bl. 1516. ISBN 978-1-57958-091-9. Net soos private eienaarskap kapitalisme definieer, definieer sosiale eienaarskap sosialisme. Die wesenlike kenmerk van sosialisme in teorie is dat dit sosiale hiërargieë vernietig, en dus lei tot 'n polities en ekonomies egalitêre samelewing. Twee nou verwante gevolge volg. Ten eerste is elke individu geregtig op 'n gelyke eienaarskapsaandeel wat 'n deel van die totale sosiale dividend verdien ... Tweedens, om sosiale hiërargie in die werkplek uit te skakel, word ondernemings bestuur deur diegene wat werk, en nie deur die verteenwoordigers van die private of die staat nie. kapitaal. So word die bekende historiese neiging van die egskeiding tussen eienaarskap en bestuur beëindig. Die samelewing - dws elke individu ewe veel - besit kapitaal en diegene wat werk, is geregtig om hul eie ekonomiese sake te bestuur.
 9. ^ "Sosialisme" . Die gratis woordeboek. "2. (Regering, politiek en diplomasie) enige van die verskillende sosiale of politieke teorieë of bewegings waarin die gemeenskaplike welsyn bereik moet word deur die daarstelling van 'n sosialistiese ekonomiese stelsel". Besoek op 27 Januarie 2020.
 10. ^ O'Hara, Phillip (2003). Encyclopedia of Political Economy, Deel 2 . Routledge. bl. 71. ISBN 978-0-415-24187-8. Ten einde die desentralisasie te verhoog (ten minste), kan drie vorme van gesosialiseerde eienaarskap onderskei word: ondernemings in staatsbesit, ondernemings in werknemers (of sosiaal) en burgerlike eienaarskap van ekwiteit.
 11. ^ a b Lamb & Docherty 2006 , p. 1
 12. ^ Arnold, Scott (1994). Die filosofie en ekonomie van marksosialisme: 'n kritiese studie . Oxford University Press. bl.  7 –8. ISBN 978-0-19-508827-4. Hierdie term is moeiliker om te definieer, aangesien sosialiste onderling nie saamstem oor wat sosialisme 'regtig is' nie. Dit wil voorkom asof almal (sosialiste sowel as nie-sosialiste) ten minste saamstem dat dit nie 'n stelsel is waarin privaat eienaarskap van produksiemiddele bestaan ​​nie ... Om sosialisties te wees, is nie net om in sekere doeleindes, doelstellings, waardes te glo nie. , of ideale. Dit vereis ook 'n geloof in 'n sekere institusionele manier om daardie doelstellings te bereik; wat dit ook al in positiewe terme mag beteken, dit veronderstel beslis, ten minste, die oortuiging dat hierdie doeleindes en waardes nie bereik kan word in 'n ekonomiese stelsel waarin daar privaat eienaarskap van die produksiemiddele bestaan ​​nie ... Diegene wat sosialisme voorstaan, praat oor die algemeen sosiale eienaarskap, sosiale beheer of sosialisering van die produksiemiddele as die kenmerkende positiewe kenmerk van 'n sosialistiese ekonomiese stelsel.
 13. ^ Hastings, Mason en Pyper, Adrian, Alistair en Hugh (21 Desember 2000). The Oxford Companion to Christian Thought . Oxford University Press. bl. 677 . ISBN 978-0-19-860024-4. Sosialiste het nog altyd besef dat daar baie moontlike vorme van sosiale eienaarskap is waarvan koöperatiewe eienaarskap een is ... Nietemin was sosialisme dwarsdeur sy geskiedenis onafskeidbaar van een of ander vorm van gemeenskaplike eienaarskap. Dit behels uit die aard van die saak die afskaffing van private eienaarskap van kapitaal; die filosofie is om die produksiemiddele, verspreiding en uitruil in openbare besit en beheer te plaas. Dit is moeilik om te sien hoe dit kan oorleef, in teorie of praktyk, sonder hierdie sentrale idee.
 14. ^ Docherty, James C .; Lam, Petrus, reds. (2006). Historical Dictionary of Socialism (2de uitg.). Historiese woordeboeke van godsdienste, filosofieë en bewegings. 73 . Lanham, Maryland: Scarecrow Press. pp. 1–3. ISBN  978-0-8108-5560-1 .
 15. ^ Kolb, Robert (19 Oktober 2007). Encyclopedia of Business Ethics and Society, Eerste uitgawe . SAGE Publications, Inc. p. 1345. ISBN 978-1-4129-1652-3. Daar is baie vorme van sosialisme, wat almal private kapitaalbesit uitskakel en dit deur kollektiewe eienaarskap vervang. Hierdie baie vorms, wat almal gefokus is op die bevordering van distributiewe geregtigheid vir langtermyn maatskaplike welsyn, kan in twee breë soorte sosialisme verdeel word: nie-mark en mark.
 16. ^ Bockman, Johanna (2011). Markte in die naam van sosialisme: die linkse oorsprong van die neoliberalisme . Stanford University Press. bl. 20. ISBN 978-0-8047-7566-3. sosialisme sou funksioneer sonder kapitalistiese ekonomiese kategorieë - soos geld, pryse, rente, winste en huur - en sou dus funksioneer volgens ander wette as wat die huidige ekonomiese wetenskap beskryf. Terwyl sommige sosialiste ten minste tydens die oorgang van kapitalisme na sosialisme die behoefte aan geld en pryse besef het, het sosialiste meer algemeen geglo dat die sosialistiese ekonomie die ekonomie binnekort administratief in fisieke eenhede sou mobiliseer sonder die gebruik van pryse of geld.
 17. ^ Steele, David Ramsay (1999). Van Marx tot Mises: Postkapitalistiese samelewing en die uitdaging van ekonomiese berekening . Ope hof. bl. 175–177. ISBN 978-0-87548-449-5. Veral voor die dertigerjare het baie sosialiste en antisosialiste implisiet die een of ander vorm van die volgende aanvaar vir die onversoenbaarheid van staatsbeheerde nywerheids- en faktormarkte. 'N Marktransaksie is die uitruil van eiendomstitels tussen twee onafhanklike transaksies. Die uitruil van interne markte staak dus wanneer die hele bedryf in die besit van 'n enkele entiteit gebring word, hetsy die staat of 'n ander organisasie, [...] die bespreking geld eweneens vir enige vorm van sosiale of gemeenskapseienaarskap, waar die eienaar is beskou as 'n enkele organisasie of administrasie.
 18. ^ Is die sosialisme dood? 'N Opmerking oor marksosialisme en basiese inkomste-kapitalisme , deur Arneson, Richard J. 1992. Ethics, vol. 102, nr. 3, pp. 485–511. April 1992: "Marxiaanse sosialisme word dikwels geïdentifiseer met die oproep om ekonomiese aktiwiteite op 'n nie-markbasis te organiseer."
 19. ^ Schweickart, David; Lawler, James; Ticktin, Hillel; Ollman, Bertell (1998). Marktsosialisme: die debat onder sosialiste . "Die verskil tussen marxisme en marksosialisme". pp. 61–63. 'Meer fundamenteel, 'n sosialistiese samelewing moet 'n samelewing wees waarin die ekonomie bestuur word volgens die beginsel van die direkte bevrediging van menslike behoeftes. Daar is geen nodige verband tussen die opeenhoping van kapitaal of somme geld en menslike welsyn nie. Onder toestande van agterstand het die aansporing van geld en die opbou van welvaart gelei tot 'n massiewe groei in die industrie en tegnologie [...] Dit is 'n vreemde argument om te sê dat 'n kapitalis slegs doeltreffend sal wees om gebruikswaarde van 'n goeie gehalte te produseer as hy meer geld wil verdien as die volgende kapitalis. Dit lyk makliker om op die beplanning van gebruikswaardes in 'n 'n rasionele manier, wat omdat daar geen duplisering is nie, goedkoper geproduseer en van 'n hoër gehalte sal wees. '
 20. ^ The Economics of Feasible Socialism Revisited , deur Nove, Alexander. 1991. bl. 13: "Onder sosialisme sou dit per definisie (private eiendoms- en faktormarkte) uitgeskakel word. Daar sou dan iets wees soos 'wetenskaplike bestuur', 'die wetenskap van sosiaal georganiseerde produksie', maar dit sou nie ekonomie wees nie."
 21. ^ Kotz, David M. "Sosialisme en kapitalisme: is dit kwalitatief verskillende sosio-ekonomiese stelsels?" (PDF) . Universiteit van Massachusetts . Besoek op 19 Februarie 2011 . "Hierdie begrip van sosialisme word nie net deur rewolusionêre Marxistiese sosialiste gehou nie, maar ook deur evolusionêre sosialiste, Christen-sosialiste en selfs anargiste. Destyds was daar ook wye ooreenkoms oor die basiese instellings van die toekomstige sosialistiese stelsel: openbare besit in plaas van private eienaarskap van die produksiemiddele, ekonomiese beplanning in plaas van markkragte, produksie vir gebruik in plaas van winsgewend. '
 22. ^ Weisskopf, Thomas E. (1992). "Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past". Oorsig oor Radikale Politieke Ekonomie . 24 (3–4): 1–28. doi : 10.1177 / 048661349202400302 . "Sosialisme is histories toegewyd aan die verbetering van mense se materiële lewensstandaarde. In vroeër dae het baie sosialiste die bevordering van die verbetering van materiële lewenstandaarde vroeër gesien as die primêre basis vir die eis van sosialisme tot meerderwaardigheid bo kapitalisme, want sosialisme was om die irrasionaliteit te oorkom en ondoeltreffendheid gesien as endemies aan 'n kapitalistiese stelsel van ekonomiese organisasie. ' (bl. 2).
 23. ^ Prychito, David L. (2002). Markte, beplanning en demokrasie: opstelle na die ineenstorting van die kommunisme . Edward Elgar Publishing. bl. 12. ISBN 978-1-84064-519-4. Sosialisme is 'n stelsel wat gebaseer is op die feitlike publieke of sosiale eienaarskap van die produksiemiddele, die afskaffing van 'n hiërargiese arbeidsverdeling in die onderneming, 'n bewustelik georganiseerde sosiale arbeidsverdeling. Onder sosialisme sou geld, mededingende prysbepaling en wins-verlies-boekhouding vernietig word.
 24. ^ Von Mises, Ludwig (1990). Ekonomiese berekening in die Socialist Commonwealth (PDF) . Mises Instituut . Besoek op 11 November 2019 .
 25. ^ Hayek, Friedrich (1935). "Die aard en geskiedenis van die probleem"; "Die huidige stand van die debat". Kollektiewe ekonomiese beplanning . pp. 1–40, 201–243.
 26. ^ Durlauf, Steven N .; Blume, Lawrence E., red. (1987). Die New Palgrave Dictionary of Economics Online . Palgrave Macmillan. Besoek op 2 Februarie 2013. doi : 10.1057 / 9780230226203.1570 .
 27. ^ Biddle, Jeff; Samuels, Warren; Davis, John (2006). 'N Metgesel van die geskiedenis van ekonomiese denke, Wiley-Blackwell . bl. 319. "Wat bekend geword het as die sosialistiese berekeningdebat, het begin toe von Mises (1935 [1920]) 'n kritiek op sosialisme geloods het".
 28. ^ Levy, David M .; Peart, Sandra J. (2008). "sosialistiese berekeningdebat". The New Palgrave Dictionary of Economics. Tweede uitgawe . Palgrave Macmillan.
 29. ^ Marangos, John (Herfs 2004). "Sosiale dividend teenoor die basisinkomste waarborg in marksosialisme". Internasionale Tydskrif vir Politieke Ekonomie . Taylor & Francis. 34 (3): 20–40. JSTOR  40470892 .
 30. ^ O'Hara, Phillip (2000). Encyclopedia of Political Economy, Deel 2 . Routledge. bl. 71. ISBN 978-0-415-24187-8. Marksosialisme is die algemene benaming vir 'n aantal modelle van ekonomiese stelsels. Enersyds word die markmeganisme gebruik om ekonomiese produksie te versprei, produksie te organiseer en faktorinsette toe te ken. Aan die ander kant kom die ekonomiese surplus die samelewing in die algemeen toe eerder as 'n klas private (kapitalistiese) eienaars deur middel van een of ander vorm van kollektiewe, openbare of sosiale eienaarskap van kapitaal.
 31. ^ Pierson, Christopher (1995). Sosialisme na kommunisme: die nuwe mark-sosialisme . Pennsylvania State Univ Press. bl. 96. ISBN 978-0-271-01478-4. Die kern van die marksosialistiese model is die afskaffing van die grootskaalse private besit van kapitaal en die vervanging daarvan deur een of ander vorm van 'sosiale eienaarskap'. Selfs die mees konserwatiewe weergawes van marksosialisme dring daarop aan dat hierdie afskaffing van grootskaalse besit van private kapitaal noodsaaklik is. Hierdie vereiste strook volledig met die algemene bewering van die marksosialiste dat die ondeugde van markkapitalisme nie by die instellings van die mark lê nie, maar met (die gevolge van) die private besit van kapitaal [...].
 32. ^ McNally, David (1993). Teen die mark: politieke ekonomie, marksosialisme en die marxistiese kritiek . Verso. ISBN 978-0-8609-1606-2.
 33. ^ Kinna, Ruth (2012). "Inleiding". In Kinna, Rith; Pinta, Saku; Prichard, Alex (reds.). Libertarian Socialism: Politics in Black and Red . Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 1–16. ISBN 978-0-230-28037-3.
 34. ^ Newman, Michael (2005). Sosialisme: 'n baie kort inleiding . Oxford University Press. bl. 2. "In werklikheid was sosialisme beide sentralisties en plaaslik; van bo af georganiseer en van onder gebou; visioenêr en pragmaties; rewolusionêr en reformisties; anti-staat en statist; internasionalisties en nasionalisties; ingespan by politieke partye en vermy; 'n uitvloeisel van vakbondwese en onafhanklik daarvan; 'n kenmerk van ryk geïndustrialiseerde lande en arm boeregemeenskappe ".
 35. ^ Ely, Richard T. (1883). Franse en Duitse sosialisme in die moderne tyd . New York: Harper and Brothers. bl. 204—205. "Sosiaal-demokrate vorm die ekstreme vleuel van die sosialiste [...] wat geneig is om soveel stres te lê op die gelykheid van genot, ongeag die waarde van 'n mens se arbeid, dat hulle miskien meer korrek kommuniste genoem kan word. ] Hulle het twee onderskeidende kenmerke: die oorgrote meerderheid van hulle is arbeiders, en hulle verwag in die reël dat die gewelddadige omverwerping van bestaande instellings deur rewolusie die invoering van die sosialistiese staat sal voorafgaan. Ek sou geensins sê dat hulle is almal rewolusioniste, maar die meeste van hulle is ongetwyfeld. [...] Die mees algemene eise van die sosiaal-demokrate is die volgende: die staat moet uitsluitlik vir die arbeiders bestaan; grond en kapitaal moet kollektiewe eiendom word, en produksie moet wees verenig voortgegaan. Privaat mededinging, in die gewone sin van die term, is om op te hou. '
 36. ^ Merkel, Wolfgang; Petring, Alexander; Henkes, Christian; Egle, Christoph (2008). Sosiale demokrasie aan bewind: die vermoë tot hervorming . Routledge-navorsing in vergelykende politiek. Londen: Routledge. ISBN  978-0-415-43820-9 .
 37. ^ Heywood, Andrew (2012). Politieke ideologieë: 'n inleiding (5de uitg.). Basingstoke, Engeland: Palgrave Macmillan. bl. 128. ISBN 978-0-230-36725-8. Sosiale demokrasie is 'n ideologiese houding wat 'n breë balans tussen markkapitalisme enersyds en ingryping van die staat aan die ander kant ondersteun. Aangesien sosiale demokrasie gebaseer is op 'n kompromie tussen die mark en die staat, het dit nie 'n stelselmatige onderliggende teorie nie en is dit waarskynlik beskaafd vaag. Dit hou nietemin verband met die volgende sienings: (1) kapitalisme is die enigste betroubare manier om welvaart te genereer, maar dit is 'n moreel gebrekkige manier om welvaart te versprei vanweë die neiging tot armoede en ongelykheid; (2) die gebreke van die kapitalistiese stelsel kan reggestel word deur ekonomiese en maatskaplike ingryping, aangesien die staat die bewaarder van die openbare belang is [...].
 38. ^ Roemer, John E. (1994). 'N Toekoms vir sosialisme . "Die langtermyn en die kort termyn". Harvard University Press. bl. 25–27. ISBN  978-0-6743-3946-0 .
 39. ^ Berman, Sheri (1998). Die sosiaal-demokratiese oomblik . Harvard University Press. bl. 57. "Oor die lang termyn is demokratisering van die politieke stelsel van Swede egter belangrik gesien, nie net as 'n middel nie, maar ook as 'n doel op sigself. Die bereiking van demokrasie was van kardinale belang, nie net omdat dit die mag van die SAP in die Sweeds sou vergroot nie. politieke stelsel, maar ook omdat dit die vorm sou wees wat sosialisme sou aanneem sodra dit aankom. Politieke, ekonomiese en sosiale gelykheid het volgens die SAP hand aan hand geloop en was almal ewe belangrike kenmerke van die toekomstige sosialistiese samelewing. ' ISBN  978-0-6744-4261-0 .
 40. ^ Busky, Donald F. (20 Julie 2000). Demokratiese sosialisme: 'n wêreldwye opname . Praeger. bl. 7–8. ISBN  978-0-2759-6886-1 .
 41. ^ Bailey, David J. (2009). Die politieke ekonomie van die Europese sosiaal-demokrasie: 'n kritieke realistiese benadering . Routledge. bl. 77. "[...] Giorgio Napolitano het 'n mediumtermynprogram geloods, wat die regering se deflasionele beleid regverdig en gevra het vir die begrip van die werkers, aangesien enige ekonomiese herstel gekoppel sou word aan die langtermyndoelwit van 'n vooruitgang in die rigting van demokratiese sosialisme ''. ISBN  978-0-4156-0425-3 .
 42. ^ Lam, Peter (2015). Historical Dictionary of Socialism (3de uitg.). Rowman & Littlefield. bl. 415. ISBN  978-1-4422-5826-6 .
 43. ^ Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo, reds. (2011). "Sosiale demokrasie". Internasionale ensiklopedie vir politieke wetenskap . 8 . SAGE Publikasies. bl. 2423. "Sosiale demokrasie verwys na 'n politieke neiging wat berus op drie fundamentele kenmerke: (1) demokrasie (bv. Gelyke reg om te stem en partye te vorm), (2) 'n ekonomie wat gedeeltelik deur die staat gereguleer word (bv. Deur Keynesianisme), en (3) 'n welsynstaat wat maatskaplike ondersteuning bied aan behoeftiges (bv. Gelyke regte op onderwys, gesondheidsdiens, werk en pensioene). ISBN  978-1-4129-5963-6 .
 44. ^ Smith, JW (2005). Ekonomiese demokrasie: die politieke stryd vir die 21ste eeu . Radford: Instituut vir Ekonomiese Demokrasie Pers. ISBN  1-933567-01-5 .
 45. ^ Gasper, Phillip (Oktober 2005). Die Kommunistiese Manifes: 'n Padkaart na die belangrikste politieke dokument van die geskiedenis . Haymarket Boeke. bl. 24. ISBN 978-1-931859-25-7. Namate die negentiende eeu gevorder het, het 'sosialistiese' nie net besorgdheid oor die sosiale vraagstuk beteken nie, maar ook die verset teen kapitalisme en steun vir een of ander vorm van sosiale eienaarskap.
 46. ^ Anthony Giddens. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics . 1998-uitgawe. Cambridge, Engeland, Verenigde Koninkryk: Polity Press, 1994, 1998. p. 71.
 47. ^ "Hoofstuk 1 kyk na die grondslae van die leer deur die bydrae te ondersoek wat deur verskillende tradisies van die sosialisme gelewer is in die periode tussen die vroeë 19de eeu en die nasleep van die Eerste Wêreldoorlog. Die twee vorme wat in die vroeë 1920's as dominant na vore gekom het, was sosiale demokrasie en kommunisme. ' Michael Newman. Sosialisme: 'n baie kort inleiding . Oxford University Press. 2005. bl. 5.
 48. ^ Kurian, George Thomas Kurian, red. (2011). Die ensiklopedie vir politieke wetenskap . Washington, DC: CQ Press. bl. 1554.
 49. ^ Garrett Ward Sheldon. Ensiklopedie van politieke denke . Feit op die lêer. Inc 2001. bl. 280.
 50. ^ Chomsky, Noam (1986). "Die Sowjetunie versus sosialisme" . Chomsky.info . Besoek op 29 Januarie 2020.
 51. ^ Howard, MC; King, JE (2001). "'Staatskapitalisme' in die Sowjetunie" . History of Economics Review . 34 (1): 110–126. doi : 10.1080 / 10370196.2001.11733360 .
 52. ^ Wolff, Richard D. (27 Junie 2015). "Sosialisme beteken dat die onderskeid tussen baas en werknemers afgeskaf word" . Waarheid . Besoek op 29 Januarie 2020.
 53. ^ Wilhelm, John Howard (1985). "Die Sowjetunie het 'n beheerde, nie 'n beplande, ekonomie nie". Sowjetstudies . 37 (1): 118–130. doi : 10.1080 / 09668138508411571 .
 54. ^ Ellman, Michael (2007). "Die opkoms en val van sosialistiese beplanning". In Estrin, Saul; Kołodko, Grzegorz W .; Uvalić, Milica (reds.). Transition and Beyond: Essays ter ere van Mario Nuti . New York: Palgrave Macmillan. bl. 22 . ISBN 978-0-230-54697-4. In die USSR in die laat tagtigerjare word die stelsel gewoonlik die 'administratiewe bevel'-ekonomie genoem. Wat die kern van hierdie stelsel was, was nie die plan nie, maar die rol van administratiewe hiërargieë op alle vlakke van besluitneming; die afwesigheid van beheer oor die besluitneming deur die bevolking [...].
 55. ^ Barrett, William, red. (1 April 1978). "Kapitalisme, sosialisme en demokrasie: 'n simposium" . Kommentaar . Besoek op 14 Junie 2020. "As ons die definisie van sosialisme sou uitbrei na Arbeids-Brittanje of die sosialistiese Swede, sou dit geen probleem wees om die verband tussen kapitalisme en demokrasie te weerlê nie."
 56. ^ Heilbroner, Robert L. (Winter 1991). "Van Swede tot Sosialisme: 'n Klein simposium oor groot vrae" . Dissident . Barkan, Joanne; Brand, Horst; Cohen, Mitchell; Coser, Lewis; Denitch, Bogdan; Fehèr, Ferenc; Heller, Agnès; Horvat, Branko; Tyler, Gus. pp. 96–110. Besoek op 17 April 2020.
 57. ^ Kendall, Diana (2011). Sosiologie in ons tyd: die noodsaaklikhede . Cengage-leer. bl. 125–127. ISBN  9781111305505 . "Swede, Groot-Brittanje en Frankryk het gemengde ekonomieë, soms ook demokratiese sosialisme genoem - 'n ekonomiese en politieke stelsel wat privaatbesit van sommige produksiemiddele, regeringsdistribusie van noodsaaklike goedere en dienste en vrye verkiesings kombineer. Byvoorbeeld, die regering se eienaarskap in Swede is hoofsaaklik beperk tot spoorweë, minerale bronne, 'n openbare bank en drank- en tabakbedrywighede. '
 58. ^ Li, He (2015). Politieke denke en transformasie van China: idees wat hervorming in China na Mao vorm . Springer. pp. 60–69. ISBN  9781137427816 . "Die geleerdes in die kamp van demokratiese sosialisme is van mening dat China moet gebruik maak van die Swede-ervaring, wat nie net geskik is vir die Weste nie, maar ook vir China. In die post-Mao-China word die Chinese intellektuele met verskillende modelle gekonfronteer. liberale bevoordeel die Amerikaanse model en is van mening dat die Sowjet-model argaïes geword het en heeltemal laat vaar moet word. Intussen het demokratiese sosialisme in Swede 'n alternatiewe model gelewer. Die volgehoue ​​ekonomiese ontwikkeling en uitgebreide welsynsprogramme het baie gefassineer. Talle geleerdes binne die demokratiese sosialistiese kamp voer aan dat China homself polities en ekonomies moet modelleer op Swede, wat as meer sosialisties beskou word as China. Daar is 'n groeiende konsensus onder hulle dat die welsyn in die Nordiese lande buitengewoon suksesvol was om armoede uit die weg te ruim. '
 59. ^ Andrew Vincent (2010). Moderne politieke ideologieë . Wiley-Blackwell. ISBN  978-1-4051-5495-6 bl. 83.
 60. ^ "sosialisme (nr.)" . etymonline . Aanlyn etimologiewoordeboek . Besoek op 3 Mei 2021 .
 61. ^ Leszek Kołakowski (2005). Hoofstrome van die marxisme: die stigters, die goue era, die ineenstorting . WW Norton. bl. 151. ISBN 978-0-393-06054-6.
 62. ^ a b Marvin Perry, Myrna Chase, Margaret Jacob, James R. Jacob. Westerse beskawing: idees, politiek en samelewing - vanaf 1600, Deel 2 . Negende uitgawe. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009. p. 540.
 63. ^ Gregory, Paul; Stuart, Robert (2013). Die wêreldekonomie en sy ekonomiese stelsels . South-Western College Publishing. bl. 159. ISBN 978-1-285-05535-0. Sosialistiese skrywers van die negentiende eeu het sosialistiese reëlings vir deel voorgestel as 'n reaksie op die ongelykheid en armoede van die industriële rewolusie. Die Engelse sosialis Robert Owen het voorgestel dat eienaarskap en produksie in koöperasies plaasvind, waar alle lede gelykop gedeel het. Die Franse sosialis Henri Saint-Simon het die teendeel voorgestel: sosialisme beteken die oplossing van ekonomiese probleme deur middel van staatsadministrasie en beplanning, en gebruik te maak van nuwe vooruitgang in die wetenskap.
 64. ^ Oxford English Dictionary, etimologie van sosialisme
 65. ^ Russell, Bertrand (1972). 'N Geskiedenis van Westerse filosofie . Touchstone. bl. 781
 66. ^ Williams, Raymond (1983). "Sosialisme" . Trefwoorde: 'n Woordeskat van kultuur en samelewing, hersiene uitgawe . Oxford University Press. bl. 288 . ISBN 978-0-19-520469-8. Die moderne gebruik het sedert die 1860's begin vestig, en ondanks die vroeëre variasies en onderskeidings, was dit sosialisme en sosialisme wat die oorheersende woorde deurgekom het ... Kommunisties, ondanks die onderskeid wat in die 1840's getref is, was baie baie minder gebruik, en partye in die Marxistiese tradisie het een of ander variant van sosialisties en sosialisties as titels geneem.
 67. ^ Steele, David (1992). Van Marx tot Mises: Post-kapitalistiese samelewing en die uitdaging van ekonomiese berekening . Open Court Publishing Company. bl. 43. ISBN 978-0-87548-449-5. Een wydverspreide onderskeid was dat sosialisme produksie slegs gesosialiseer het terwyl kommunisme produksie en verbruik gesosialiseer het.
 68. ^ Steele, David (1992). Van Marx tot Mises: Post-kapitalistiese samelewing en die uitdaging van ekonomiese berekening . Open Court Publishing Company. bl. 44–45. ISBN 978-0-87548-449-5. Teen 1888 was die term 'sosialisme' algemeen gebruik onder marxiste, wat 'kommunisme' laat vaar het, wat nou 'n outydse term is wat dieselfde beteken as 'sosialisme'. [...] Aan die begin van die eeu het Marxiste hulself sosialiste genoem. [...] Die definisie van sosialisme en kommunisme as opeenvolgende stadiums is in 1917 deur die Marxistiese teorie ingevoer. [...] Die nuwe onderskeid was nuttig vir Lenin om sy party te verdedig teen die tradisionele Marxistiese kritiek dat Rusland te agterlik was. vir 'n sosialistiese revolusie.
 69. ^ Busky, Donald F. (2000). Demokratiese sosialisme: 'n wêreldwye opname . Praeger. bl. 9. ISBN 978-0-275-96886-1. In 'n moderne sin van die woord verwys kommunisme na die ideologie van Marxisme-Leninisme.
 70. ^ Williams, Raymond (1983). "Sosialisme" . Trefwoorde: 'n Woordeskat oor kultuur en samelewing (hersiene red.). Oxford University Press. bl. 289 . ISBN 978-0-19-520469-8. Die beslissende onderskeid tussen sosialisties en kommunisties, aangesien hierdie terme gewoonlik in een sin gebruik word, het die hernoeming van die Russiese Sosiaal-Demokratiese Arbeidersparty (Bolsjewiste) in 1918 tot die All-Russiese Kommunistiese Party (Bolsjewiste) hernoem. Van toe af het 'n onderskeid tussen sosialiste en kommuniste, dikwels met ondersteunende definisies soos sosiaal-demokratiese of demokratiese sosialiste, wyd aktueel geword, hoewel dit belangrik is dat alle kommunistiese partye, in ooreenstemming met vroeër gebruik, voortgegaan het om hulself te beskryf as sosialisties en toegewy aan sosialisme.
 71. ^ Hudis, Peter; Vidal, Matt, Smith, Tony; Rotta, Tomás; Prew, Paul, reds. (September 2018 - Junie 2019). Die Oxford-handboek van Karl Marx . "Marx se konsep van sosialisme" . Oxford University Press. ISBN  978-0-19-069554-5 . doi : 10.1093 / oxfordhb / 9780190695545.001.0001 .
 72. ^ Williams, Raymond (1976). Trefwoorde: 'n Woordeskat oor kultuur en samelewing . Fontana. ISBN 978-0-00-633479-8.
 73. ^ Engels, Frederick, Voorwoord tot die Engelse uitgawe van 1888 van die Kommunistiese Manifes , p. 202. Penguin (2002).
 74. ^ Wilson, Fred. "John Stuart Mill" . Stanford Encyclopedia of Philosophy , 10 Julie 2007. Besoek op 2 Augustus 2016.
 75. ^ "Mill, daarenteen, bevorder 'n vorm van liberale demokratiese sosialisme vir die uitbreiding van vryheid sowel as om sosiale en verspreidende geregtigheid te verwesenlik. Hy bied 'n kragtige weergawe van ekonomiese onreg en geregtigheid wat sentraal staan ​​in sy begrip van vryheid en die omstandighede daarvan. . " Bruce Baum, "[JS Mill and Liberal Socialism]", Nadia Urbanati en Alex Zacharas, reds., JS Mill's Political Thought: A Bicentennial Revaluation (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
 76. ^ Beginsels van politieke ekonomie met sommige van hul toepassings op sosiale filosofie , IV.7.21. John Stuart Mill: Politieke ekonomie , IV.7.21. 'Die vorm van assosiasie, wat, as die mensdom aanhou verbeter, uiteindelik verwag moet word, is egter nie die wat kan bestaan ​​tussen 'n kapitalis as hoofman en werkers sonder stem in die bestuur nie, maar die vereniging van die arbeiders self op grond van gelykheid, die gesamentlike besit van die kapitaal waarmee hulle werk, en werk onder bestuurders wat self gekies en verwyderbaar is. '
 77. ^ Robert Gildea, "1848 in European Collective Memory", in Evans en Strandmann, reds. The Revolutions in Europe, 1848–1849 pp. 207–235.
 78. ^ Roger Boesche (2003). Die eerste groot politieke realis: Kautilya en sy Arthashastra . Lexington Boeke. bl. 67. ISBN 978-0-7391-0607-5.
 79. ^ Radhakumud Mookerji. Chandragupta Maurya en His Times . Motilal Banarsidass . bl. 102. Die regering van Kautiliya was gebaseer op 'n aansienlike hoeveelheid sosialisme en nasionalisering van nywerhede.
 80. ^ pp. 276–77, AE Taylor , Plato: The Man and His Work , Dover 2001.
 81. ^ bl. 257, WD Ross , Aristoteles , 6de uitg.
 82. ^ ' N Kort geskiedenis van die wêreld . Progress-uitgewers. Moskou, 1974
 83. ^ Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World . New York: Oxford University Press. 1995. bl. 19 . ISBN 978-0-19-506613-5. OCLC  94030758 .
 84. ^ "Abu Dharr al-Ghifari" . Oxford Islamitiese Studies aanlyn . Besoek op 23 Januarie 2010 .
 85. ^ En weereens Abu Dharr . Besoek op 15 Augustus 2011 .
 86. ^ Hanna, Sami A .; George H. Gardner (1969). Arabiese sosialisme: 'n dokumentêre opname . Leiden: EJ Brill. bl. 273–74.
 87. ^ Hanna, Sami A. (1969). "al-Takaful al-Ijtimai en Islamitiese Sosialisme" . Die Moslem-wêreld . 59 (3–4): 275–86. doi : 10.1111 / j.1478-1913.1969.tb02639.x . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 13 September 2010.
 88. ^ The Gospels, deur Terry Eagleton, 2007
 89. ^ "Arbeid laat die geloof in die Christelike Sosialisme herleef" . 21 Mei 1994.
 90. ^ a b Thomas Kurian (red). The Encyclopedia of Political Science CQ Press. Washington Dc 2011. bl. 1555
 91. ^ Paine, Thomas (2004). Gesonde verstand [met] agrariese geregtigheid. Pikkewyn. ISBN  0-14-101890-9 . pp. 92–93.
 92. ^ Blaug, Mark (1986). Wie's wie in die ekonomie: 'n biografiese woordeboek van belangrike ekonome 1700–1986 . Die MIT Press. bl. 358. ISBN 978-0-262-02256-9.
 93. ^ Bonnett, Alastair (2007). "The Other Rights of Man: The Revolutionary Plan of Thomas Spence". Geskiedenis Vandag . 57 (9): 42–48.
 94. ^ Andrew Vincent. Moderne politieke ideologieë. Wiley-Blackwell publikasie. 2010. bl. 88.
 95. ^ Nik Brandal, Øivind Bratberg en Dag Einar Thorsen. Die Nordiese model van sosiale demokrasie . Pallgrave-Macmillan. 2013. bl. 20.
 96. ^ a b "sosialisme" . Ensiklopedie Britannica .
 97. ^ "Sosialisme" . Ensiklopedie Britannica Online . "Die oorsprong van sosialisme as politieke beweging lê in die Industriële Revolusie."
 98. ^ a b c "Adam Smith" . Fsmitha.com . Besoek op 2 Junie 2010 .
 99. ^ "2: Geboorte van die Sosialistiese idee" . Anu.edu.au. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 7 Augustus 2006 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 100. ^ a b c Newman, Michael . (2005) Sosialisme: 'n baie kort inleiding , Oxford University Press, ISBN  0-19-280431-6
 101. ^ "In Fourier se Harmony-stelsel sal alle kreatiewe aktiwiteite, insluitend die industrie, kunsvlyt, landbou, ensovoorts ontstaan ​​uit bevryde passie - dit is die beroemde teorie van" aantreklike arbeid. "Fourier-seksualisasies werk self - die lewe van die Phalanstery is 'n voortdurende orgie. van intense gevoel, intelligensie en aktiwiteit, 'n samelewing van liefhebbers en wilde entoesiaste .... Die Harmonian woon nie met ongeveer 1600 mense onder een dak as gevolg van dwang of altruïsme nie, maar vanweë die pure plesier van al die sosiale, seksuele , ekonomiese, "gastrosofiese," kulturele en kreatiewe verhoudings wat hierdie vereniging toelaat en aanmoedig ". "The Lemonade Ocean & Modern Times A Position Paper deur Hakim Bey
 102. ^ Rougerie, Jacques, La Commune de Paris . Parys: Presses Universitaires de France. ISBN  978-2-13-062078-5 .
 103. ^ a b Milza, Pierre, La Commune .
 104. ^ Blin, Arnaud (2007). Die geskiedenis van terrorisme . Berkeley: Universiteit van Kalifornië Press. bl. 116 . ISBN 978-0-520-24709-3.
 105. ^ "Dit is onnodig om die verslae van die Internasionale Kongres van Genève en Den Haag te herhaal waarin die sake tussen Marx en Bakunin uitgeveg is en die organisasie self verdeel is in die sterwende Marxistiese kruis rondom die New York General Council en die anti - outoritêre meerderheid gesentreer rondom die Bakuninistiese Jura-federasie. Maar dit is wenslik om enkele faktore in ag te neem wat die uiteindelike opkoms van 'n oorwegend anargistiese Internasionaal in 1872 ten grondslag lê. " George Woodcock . Anargisme: 'n Geskiedenis van Libertariese idees en bewegings (1962). bl. 243.
 106. ^ Errico Malatesta. "'N Gesprek oor die anargistiese kommunisme tussen twee werkers" . Anargie-argiewe . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 10 Januarie 2010 . Besoek op 14 April 2016 .
 107. ^ Nunzio Pernicone, "Italiaanse anargisme 1864–1892", pp. 111–13, AK Press 2009.
 108. ^ James Guillaume, "Michael Bakunin - 'n biografiese skets"
 109. ^ a b c d "Sosialisme" by Encyclopedia Britannica .
 110. ^ "Syndicalism - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary" . merriam-webster.com .
 111. ^ Wiarda, Howard J. Corporatism en vergelykende politiek . ME Sharpe, 1996. pp. 65–66, 156.
 112. ^ Rocker, Rudolf. Anargosindikalisme: teorie en praktyk . AK Press (2004) p. 73
 113. ^ Cole, Margaret (1961). Die verhaal van Fabian-sosialisme . Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0091-7.
 114. ^ Ontdek Imperialisme: Sosiale Demokrasie tot die Eerste Wêreldoorlog , 25 November 2011. (p. 249): "die pro-imperialistiese meerderheid, gelei deur Sidney Webb en George Bernard Shaw, het 'n intellektuele regverdiging vir sentrale beheer deur die Britse Ryk gevorder, met die argument dat bestaande instellings eenvoudig 'doeltreffender' moet werk. "
 115. ^ "Gilde-sosialisme" . Ensiklopedie Britannica .
 116. ^ Hewes, Amy (1922). "Gilde-sosialisme: 'n toets van twee jaar". Die Amerikaanse ekonomiese oorsig . 12 (2): 209–237. ISSN  0002-8282 . JSTOR  1802623 .
 117. ^ Die Tweede (Sosialistiese) Internasionaal 1889–1923 . Besoek op 12 Julie 2007.
 118. ^ a b George Woodcock . Anargisme: 'n Geskiedenis van Libertariese idees en bewegings (1962). bl. 263–64
 119. ^ Marx, Engels, Communist Manifesto , Selected Works, p. 52
 120. ^ Rubio, José Luis. Las internacionales obreras en América . Madrid : 1971. bl. 49
 121. ^ Kowalski, Werner. Geschichte der sozialistischen arbeiter-internationale: 1923 - 19 . Berlyn: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1985. p. 286
 122. ^ Rhodes, Campbell (30 April 2013). "'N Perfekte prentjie van die staatsman: John Christian Watson" . Museum van Australiese demokrasie . Besoek op 1 Maart 2020 .
 123. ^ "Volwasse kinders van die droom" . Die Jerusalem Post - JPost.com .
 124. ^ James C. Docherty. Historiese woordeboek van sosialisme. The Scarecrow Press Inc. Londen 1997. p. 144
 125. ^ Lam & Docherty 2006 , p. 52
 126. ^ "Heerskappy: Lenin se kritiek op wêreldwye kapitalisme" . Pbs.org . Besoek op 30 November 2010 .
 127. ^ Lenin, Vladimir. Vergadering van die Petrograd-Sowjet van werkers en soldate se afgevaardigdes 25 Januarie 1918 , Versamelde werke, Vol 26, p. 239. Lawrence en Wishart, (1964)
 128. ^ Lenin, Vladimir. Aan werkers Soldate en Boere , Versamelde werke, Vol 26, p. 247. Lawrence en Wishart, (1964)
 129. ^ Lenin, Vladimir. Versamelde werke , Vol 26, pp. 264–65. Lawrence en Wishart (1964)
 130. ^ Caplan, Brian. "Lenin en die eerste kommunistiese rewolusies, IV" . George Mason Universiteit . Besoek op 14 Februarie 2008 . Streng, die Regs Sosialistiese Revolusionêre het gewen terwyl die Links Sosialistiese Revolusionêre in alliansie met die Bolsjewiste was.
 131. ^ Verklaring van die RSDLP (Bolsjewiste) groep tydens die vergadering van die Grondwetlike Vergadering op 5 Januarie 1918 Lenin, Collected Works , Vol 26, p. 429. Lawrence en Wishart (1964)
 132. ^ Konsepbesluit oor die ontbinding van die grondwetgewende vergadering Lenin, versamelde werke , deel 26, p. 434. Lawrence en Wishart (1964)
 133. ^ Payne, Robert; "The Life and Death of Lenin", Grafton: sagteband, pp. 425–40
 134. ^ Lam & Docherty 2006 , p. 77
 135. ^ Lam & Docherty 2006 , p. 177
 136. ^ Lam & Docherty 2006 , p. 197
 137. ^ Carr, EH - Die Bolsjewistiese rewolusie 1917–1923. WW Norton & Company 1985.
 138. ^ Avrich, Paul . "Russiese anargiste en die burgeroorlog", Russian Review , Vol. 27, nr. 3 (Jul. 1968), pp. 296–306. Blackwell Publishing
 139. ^ Guttridge, Leonard F. (2006). Mutiny: A History of Naval Insurrection . Naval Institute Press. bl. 174. ISBN 978-1-59114-348-2.
 140. ^ Smele, Jonathan (2006). Die Russiese rewolusie en burgeroorlog 1917–1921: 'n Geannoteerde bibliografie . Kontinuum. bl. 336. ISBN 978-1-59114-348-2.
 141. ^ Avrich, Paul (1970). Kronstadt 1921 . Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08721-4.
 142. ^ Noel-Schwartz, Heather. Die Makhnoviste en die Russiese rewolusie - organisasie, boere en anargisme . Gearchiveer op internetargief . Besoek op Oktober 2010.
 143. ^ Peter Marshall, Demanding the Impossible , PM Press (2010), p. 473.
 144. ^ Skirda, Alexandre, Nestor Makhno: Anarchy's Cossack . AK Press, 2004, p. 34
 145. ^ Bertil, Hessel, Inleiding, Proefskrifte, Resolusies en manifeste van die eerste vier kongresse van die Derde Internasionale , pxiii, Ink Links (1980)
 146. ^ "Ons het nog altyd hierdie elementêre waarheid van Marxisme verkondig en herhaal dat die oorwinning van sosialisme die gesamentlike pogings van werkers in 'n aantal gevorderde lande vereis." Lenin, Sochineniya (Werke), 5de uitg. Vol. XLIV, bl. 418, Februarie 1922. (Aangehaal deur Mosche Lewin in Lenin's Last Struggle , p. 4. Pluto (1975))
 147. ^ 'The Soviet Soviet (of' Council Republic ') van 1919 vertoon sekere kenmerke van die TAZ, alhoewel sy verklaarde doelwitte - net soos die meeste revolusies - nie juis' tydelik 'was nie. Gustav Landauer se deelname as Minister van Kultuur, saam met Silvio Gesell as Minister van Ekonomie en ander anti-outoritêre en ekstreme libertariese sosialiste soos die digter / dramaturg Erich Mühsam en Ernst Toller, en Ret Marut (die romanskrywer B. Traven), het die Sowjet 'n duidelike anargistiese geur gegee. " Hakim Bey . "TAZ: die tydelike outonome sone, ontologiese anargie, poëtiese terrorisme"
 148. ^ Gaab, Jeffrey S. (2006). München: Hofbräuhaus en geskiedenis: bier, kultuur en politiek . Peter Lang. bl. 59. ISBN 978-0-8204-8606-2.
 149. ^ bl. 365 Taylor, Edumund The Fall of the Dynasties: The Collapse of Old Order 1963 Weidenfeld & Nicolson
 150. ^ Paul Werner (Paul Frölich), Die Bayerische Räterepublik. Tatsachen und Kritik , p. 144
 151. ^ Brunella Dalla Casa, Composizione di classe, rivendicazioni e professionalità nelle lotte del "biennio rosso" in Bologna , in: AA. VV, Bologna 1920; le origini del fascismo , a cura di Luciano Casali, Cappelli, Bologna 1982, p. 179.
 152. ^ "1918–1921: die Italiaanse fabrieksbesettings en Biennio Rosso" . libcom.org . Op 5 November 2011 vanaf die oorspronklike argief .
 153. ^ Die Unione Sindacale Italiana "het gegroei tot 800,000 lede en die invloed van die Italiaanse Anarchistiese Unie (20,000 lede plus Umanita Nova , sy dagblad) het dienooreenkomstig gegroei ... Anargiste was die eerste wat voorgestel het om werkplekke te beset." "1918–1921: Die Italiaanse fabrieksbesettings - Biennio Rosso" Argief op 5 November 2011 by die Wayback Machine op libcom.org
 154. ^ "Sowjetgeskiedenis: NEPmen" . Soviethistory.org. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 22 Julie 2011 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 155. ^ Mattson, Kevin. 2002. Intellektuele in aksie: die oorsprong van die nuwe linkse en radikale liberalisme, 1945–1970 . University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2002. p. 34
 156. ^ Memoirs of a Revolutionist: Essays in Political Criticism (1960). Dit is later gepubliseer met die titel Politics Past .
 157. ^ Goldman, Emma. "Trotsky protesteer te veel" - via Wikisource.
 158. ^ Serge, Victor , van Lenin tot Stalin , p. 55.
 159. ^ Serge, Victor, van Lenin tot Stalin , p. 52.
 160. ^ Brinton, Maurice (1975). "Die bolsjewiste en werkersbeheer 1917–1921: die staat en teenrevolusie" . Solidariteit . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 20 Desember 2006 . Besoek op 22 Januarie 2007 .[ self gepubliseerde bron ]
 161. ^ Beevor, Antony (2006). Die stryd om Spanje: die Spaanse burgeroorlog 1936–1939 . Londen: Weidenfeld & Nicolson. bl. 46. ISBN 978-0-297-84832-5.
 162. ^ Bolloten, Burnett (1984). Die Spaanse burgeroorlog: rewolusie en teenrevolusie . Universiteit van Noord-Carolina Press. bl. 1107. ISBN 978-0-8078-1906-7.
 163. ^ Sam Dolgoff . Die Anarchist Kollektiewe Workers 'Self-bestuur in die Spaanse Revolusie 1936-1939 . Gratis lewensuitgawes; 1ste uitgawe (1974), pp. 6-7
 164. ^ Die oorgangsprogram . Besoek op 5 November 2008.
 165. ^ Lam & Docherty 2006 , p. 320
 166. ^ "Les trente glorieuses: 1945–1975" . Sund.ac.uk. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 28 September 2007 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 167. ^ "Nasionalisering van die Anglo-Iraanse oliemaatskappy, 1951" . Yourarchives.nationalarchives.gov.uk. 11 Junie 2007 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 168. ^ Crosland, Anthony, The Future of Socialism , pp. 9, 89. (Constable, 2006)
 169. ^ "The New Commanding Height: Labour Party Policy on North Sea Oil and Gas, 1964–74" in Contemporary British History , vol., Uitgawe 1, Lente 2002, pp. 89–118.
 170. ^ "Britse staal: EEF" . Britse staal. 12 September 2013. Argief van die oorspronklike op 23 Januarie 2008 . Besoek op 11 Oktober 2013 .
 171. ^ Bevan, Aneurin, In Place of Fear , 2de uitg. (MacGibbon en Kee, 1961), p. 104
 172. ^ Beckett, Francis, Clem Attlee (Politico's, 2007) p. 247.
 173. ^ Globalisering en belasting: uitdagings vir die Sweedse welsynstaat . Deur Sven Steinmo.
 174. ^ Giverholt, Helge (19 November 2018), "Tage Erlander" , Store norske leksikon (in Noors) , opgespoor op 30 November 2019 , die Erlandse satt lenger as statsminister nog enige annen i et parlamentarisk system, en hy het nog geen enkele politiker geprogreteer dat die Swede ontwikkel het nie. de første tiårene etter andre verdenskrig. Spesielt er hans navn knyttet til utviklingen av det moderne velferdssamfunnet og Sveriges nøytralitet i etterkrigstiden.
 175. ^ Palme, Olof (1982). "Därför är jag demokratisk socialist". Toespraak op die Kongres van die Sweedse Sosiaal-Demokratiese Party in 1982.
 176. ^ Linderborg, Åsa (28 Februarie 2006). "Detta borde vara vårt arv" . Argief op 10 Maart 2006 by die Wayback Machine Aftonbladet . Besoek op 14 November 2019.
 177. ^ a b Tvedt, Knut Are; Bull, Edvard; Garvik, Olav (14 September 2019), "Arbeiderpartiet" , Store norske leksikon (in Noors) , opgespoor 30 November 2019
 178. ^ a b c Esping-Andersen, G. (1991). Die drie wêrelde van welsynskapitalisme . Princeton, NJ: Princeton University Press.
 179. ^ "Norges Kommunistiske Parti" .
 180. ^ Mis, Mogens; Kragh, Jens, Larsen, Aksel, Moltke, Kai; Petersen, Gert (1977). Folkesosialisme . SP Forl.
 181. ^ "Arbeidernes Kommunistparti" ["Arbeiders 'Kommunistiese Party"]. Store norske leksikon (in Noors). Besoek op 5 Augustus 2020.
 182. ^ Schmitt, John; Zipperer, Ben (2006). "Is die VSA 'n goeie model om sosiale uitsluiting in Europa te verminder?" . Die post-outistiese ekonomie-oorsig . 40 (1).
 183. ^ Newman, Michael (25 Julie 2005). Sosialisme: 'n baie kort inleiding . Oxford University Press .
 184. ^ Berman, Sheri (2006). Die primaat van politiek: sosiale demokrasie en die maak van die twintigste eeu van Europa . Cambridge: Cambridge University Press.
 185. ^ "Sosialdemokratiske partier" , Store norske leksikon (in Noors), 26 November 2018 , opgespoor 30 November 2019
 186. ^ Thorsen, Dag Einar (29 Junie 2019), "sosialdemokrati" , Store norske leksikon (in Noors) , opgespoor op 30 November 2019 , Det voorkommer ook at land or politiske systems omtales som sosialdemokratiske, as hierdie party nie deelgeneem het aan die politieke ontwikkeling gedurende lang tyd nie .
 187. ^ Ferragina, Emanuele; Seeleib-Kaiser, Martin (Oktober 2011). 'Debat oor welsynsregime: verlede, hede, toekoms?' Beleid en politiek . Beleidspers. 39 (4): 583–611. doi : 10.1332 / 030557311X603592 . Besoek op 5 Augustus 2020.
 188. ^ a b Dølvik, Jon Erik; Toon Fløtten; Jon M. Hippe; Bård Jordfald (2014). "Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014: 46" (in Noorse Bokmål). Fafo . Besoek op 30 November 2019 .
 189. ^ Brandal, Nik; Bratberg, Øivind; Thorsen, Dag (2013). Die Nordiese model van sosiale demokrasie . Springer.
 190. ^ Moene, Karl Ove; Wallerstein, Michael (2006). "Sosiale demokrasie as 'n ontwikkelingstrategie". In Pranab K. Bardhan; Samuel Bowles; Michael Wallerstein (reds.). Globalisering en egalitêre herverdeling . pp. 148–168.
 191. ^ Byrkjeflot, Haldor (2001). "Die Nordiese model van demokrasie en bestuur." Die demokratiese uitdaging vir kapitalisme: bestuur en demokrasie in die Nordiese lande . bl. 19–45.
 192. ^ Pontusson, Jonas (24 Augustus 2011). "Weereens 'n model: Nordiese sosiaal-demokrasie in 'n geglobaliseerde wêreld" . In Shoch, James; Ross, George W.; Cronin, James E. (reds.). Wat is links van links: Demokrate en sosiaal-demokrate in uitdagende tye . Duke University Press . bl. 89–115. ISBN 978-0-19-932251-0.
 193. ^ Hernes, Gudmund (1978): "Makt, blandingsøkonomi og blandingsadministrasjon". In Gudmund Hernes, red., Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon . Oslo: Universitetsforlaget.
 194. ^ Mæland, John Gunnar; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West (14 Oktober 2019), "folketrygden" , Store norske leksikon (in Noorse Bokmål) , opgespoor op 19 Augustus 2020
 195. ^ Jenssen, Dag (2005). "Fra union til sosialdemokrati" . Nytt Norsk Tidsskrift (in Noors). 22 (4): 459–463. doi : 10.18261 / ISSN1504-3053-2005-04-11 . ISSN  1504-3053 .
 196. ^ Mjøset, Lars; Cappelen, Ådne (2011). "Die integrasie van die Noorse olie-ekonomie in die wêreldekonomie" . Die Nordiese variëteite van kapitalisme . Vergelykende sosiale navorsing. 28 . bl. 167–263. doi : 10.1108 / S0195-6310 (2011) 0000028008 . ISBN 978-0-85724-777-3.
 197. ^ Hall, Peter A .; Gingerich, Daniel W. (2009). "Variëteite van kapitalisme en institusionele aanvullings in die politieke ekonomie: 'n empiriese analise" . Britse Tydskrif vir Politieke Wetenskap . 39 (3): 449–482. doi : 10.1017 / S0007123409000672 . hdl : 11858 / 00-001M-0000-002D-D630-E . ISSN  0007-1234 . JSTOR  27742754 . S2CID  6709114 .
 198. ^ Ther, Philipp (2016). Europa sedert 1989: 'n Geskiedenis . Princeton University Press . bl. 132. ISBN 978-0-691-16737-4. As gevolg van kommunistiese modernisering het die lewenstandaard in Oos-Europa gestyg.
 199. ^ Hirsch, Donald; Kett, Joseph F .; Trefil, James S. (2002), The New Dictionary of Cultural Literacy , Houghton Mifflin Harcourt, p. 316 , ISBN 978-0-618-22647-4, Oosblok. Die naam is van toepassing op die voormalige kommunistiese state van Oos-Europa, insluitend Joego-Slawië en Albanië, sowel as die lande van die Warskou-verdrag
 200. ^ Satyendra, Kush (2003), Encyclopaedic dictionary of politieke wetenskap , Sarup & Sons, p. 65, ISBN 978-81-7890-071-1, die lande van Oos-Europa onder kommunisme
 201. ^ Vergelyk: Janzen, Jörg; Taraschewski, Thomas (2009). Shahshahānī, Suhaylā (red.). Bedevaartsstede . Iuaes-reeks. 4 . Münster: LIT Verlag. bl. 190. ISBN 978-3-8258-1618-6. Besoek op 21 Desember 2012 . Ondanks sy feitlik 'n onafhanklike staat, was Mongolië tot 1990 'n integrale deel van die Oosblok wat deur die Sowjet-lande gedomineer is.
 202. ^ John Rettie, "Die dag toe Khrushchev Stalin aan die kaak gestel het" , BBC, 18 Februarie 2006.
 203. ^ Binne die Italiaanse Kommunistiese Party (PCI) het 'n skeuring ontstaan: die meeste gewone lede en die Party-leierskap, waaronder Palmiro Togliatti en Giorgio Napolitano , beskou die Hongaarse opstandelinge as kontrarevolusionêre, soos berig in l'Unità , die amptelike PCI-koerant. Die volgende is verwysings in Engels na die botsende posisies van l'Unità , Antonio Giolitti en die partybaas Palmiro Togliatti , Giuseppe Di Vittorio en Pietro Nenni .
 204. ^ Egter Giuseppe Di Vittorio (hoof van die Kommunistiese vakbond CGIL ) verwerp die leierskap posisie en so ook die prominente lede van die party Antonio Giolitti , Loris Fortuna en baie ander invloedryke kommunistiese intellektuele, wat later geskors of links die party. Pietro Nenni , die nasionale sekretaris van die Italiaanse Sosialistiese Party , 'n noue bondgenoot van die PCI, was ook teen die Sowjet-ingryping. Napolitano, wat in 2006 verkies is as president van die Italiaanse Republiek , skryf in sy politieke outobiografie in 2005 dat hy spyt is oor sy regverdiging van die Sowjet-optrede in Hongarye en dat hy destyds glo in partyeenheid en die internasionale leierskap van die Sowjet-kommunisme. Napolitano, Giorgio (2005). Dal Pci al socialismo europeo. Un'autobiografia politica (Van die Kommunistiese Party tot Europese Sosialisme. 'N Politieke outobiografie) (in Italiaans). Laterza. ISBN 978-88-420-7715-2.
 205. ^ In die Kommunistiese Party van Groot-Brittanje (CPGB), het meningsverskil wat begin het met die verwerping van Stalin deur John Saville en EP Thompson , invloedryke historici en lede van die Kommunistiese Party Historici-groep , uitgeloop op 'n verlies van duisende partylede namate die gebeure ontvou het. in Hongarye. Peter Fryer , korrespondent van die CPGB-koerant The Daily Worker , het akkuraat berig oor die gewelddadige onderdrukking van die opstand, maar sy versendings is swaar gesensor; Fryer het by sy terugkeer uit die koerant bedank en is later uit die Kommunistiese Party geskors. Fryer, Peter (1957). Hongaarse tragedie. Londen: D. Dobson. Hoofstuk 9 (Die Tweede Sowjet-ingryping). ASIN  B0007J7674 .
 206. ^ In Frankryk het gematigde kommuniste, soos die historikus Emmanuel Le Roy Ladurie , bedank en die beleid bevraagteken om die Sowjet-optrede deur die Franse Kommunistiese Party te ondersteun . Die Franse anargistiese filosoof en skrywer Albert Camus het 'n ope brief , The Blood of the Hungarians , geskryf en kritiseer op die gebrek aan optrede van die Weste. Selfs Jean-Paul Sartre , steeds 'n vasberade lid van die Kommunistiese Party, het die Sowjets in sy artikel Le Fantôme de Staline , in Situations VII , gekritiseer. Sartre, Jean-Paul (1956), L'intellectuel et les communistes français (in Frans) [ permanente dooie skakel ] Le Web de l'Humanite, 21 Junie 2005. Besoek op 24 Oktober 2006.
 207. ^ Dirlik, Arif (2005). Die Marxisme in die Chinese rewolusie . Rowman & Littlefield. bl. 20. ISBN 978-0-7425-3069-0.
 208. ^ Skool vir Politiek en Internasionale Betrekkinge, Universiteit van Suid-Kalifornië, Von KleinSmid Institute of International Affairs (1988). Studies in Vergelykende Kommunisme . 21 . Butterworth-Heinemann. bl. 134.CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 209. ^ Friedland, William; Rosberg Jr., Carl (1964). Afrika-sosialisme . Kalifornië: Stanford University Press. bl. 3.
 210. ^ "Kuba vier 50 jaar sedert 'triomfantelike rewolusie'" . Jason Beaubien. NPR. 1 Januarie 2009. Besoek op 9 Julie 2013.
 211. ^ Robinson, Geoffrey B. (2018). The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66 . Princeton University Press. bl. 203. ISBN 978-1-4008-8886-3. [...] 'n Amerikaanse ambassade-amptenaar in Jakarta, Robert Martens, het die Indonesiese weermag lyste voorsien met die name van duisende PKI-amptenare in die maande na die vermeende staatsgreeppoging. Volgens die joernalis Kathy Kadane: 'Daar is gedurende die maande daar soveel as 5 000 name aan die weermag verstrek en die Amerikaners het later die name van diegene wat vermoor of gevange geneem is, nagegaan.' Ten spyte van die feit dat Martens later sulke bedoelings ontken het, het hierdie optrede byna beslis gehelp met die dood of aanhouding van baie onskuldige mense. Hulle het ook 'n kragtige boodskap gestuur dat die Amerikaanse regering saamgestem het en die leër se veldtog teen die PKI gesteun het, selfs al het die veldtog sy verskriklike tol in menselewens geëis.
 212. ^ Bevins, Vincent (2020). Die Jakarta-metode: Washington se antikommunistiese kruistog en die massamoordprogram wat ons wêreld gevorm het . PublicAffairs . bl. 238. ISBN 978-1541742406.
 213. ^ Roosa, John (2006). Voorwendsel vir massamoord: 30 September-beweging en Suharto se staatsgreep in Indonesië . Madison, Wisconsin: Die Universiteit van Wisconsin Press. ISBN  978-0-299-22034-1
 214. ^ Simpson, Bradley (2010). Ekonome met gewere: outoritêre ontwikkeling en Amerikaanse en Indonesiese betrekkinge, 1960–1968 . Stanford University Press. bl. 193. ISBN 978-0-8047-7182-5. Washington het alles in sy vermoë gedoen om die slagting onder leiding van vermeende PKI-lede aan te moedig en te vergemaklik, en Amerikaanse amptenare was net bekommerd dat die moord op die party se ongewapende ondersteuners moontlik nie ver genoeg sou gaan nie, wat Sukarno toegelaat het om weer aan die bewind te kom en die [Johnson te frustreer. ] Administrasie se opkomende planne vir 'n post-Sukarno Indonesië.
 215. ^ Mark Aarons (2007). "Geregtigheid verraai: reaksies op volksmoord na 1945" . In David A. Blumenthal en Timothy LH McCormack (reds). Die nalatenskap van Neurenberg: beskaafde invloed of geïnstitusionaliseerde wraak? (Internasionale Humanitêre Reg) . Martinus Nijhoff Uitgewers. bl. 80–81 . ISBN  90-04-15691-7
 216. ^ a b Carmines, Edward G. en Geoffrey C. Layman. 1997. "Kwessie-evolusie in die Amerikaanse na-oorlogse politiek." In Byron Shafer, red., Huidige ontevredenheid . NJ: Chatham House-uitgewers.
 217. ^ Cynthia Kaufman (2003). Idees vir aksie: toepaslike teorie vir radikale verandering . South End Press. bl. 275. ISBN 978-0-89608-693-7.
 218. ^ Todd Gitlin , "The Left's Lost Universalism". In Arthur M. Melzer, Jerry Weinberger en M. Richard Zinman, reds., Politics at the Turn of the Century , pp. 3–26 (Lanham, MD: Rowman & Littlefield , 2001).
 219. ^ Farred, Grant (2000). "Endgame Identity? Mapping the New Left Wortels of Identity Politics". Nuwe literêre geskiedenis . 31 (4): 627–48. doi : 10.1353 / nlh.2000.0045 . JSTOR  20057628 . S2CID  144650061 .
 220. ^ Jeffrey W. Coker. Konfronteer Amerikaanse arbeid: die nuwe linkse dilemma . Univ of Missouri Press, 2002.
 221. ^ Pearson, Hugh (1994). In the Shadow of the Panther: Huey Newton and the Price of Black Power in America . Perseus Boeke. bl. 152. ISBN 978-0-201-48341-3.
 222. ^ Isserman, Maurice (2001). Die ander Amerikaner: Die lewe van Michael Harrington . Openbare sake. bl. 281 . ISBN 978-1-58648-036-3.
 223. ^ "Daar moet 'n beter verdeling van welvaart wees, en miskien moet Amerika na 'n demokratiese sosialisme beweeg." Franklin, Robert Michael (1990). Bevrydende visioene: vervulling van mense en sosiale geregtigheid in Afro-Amerikaanse denke . Fortress Press. bl. 125. ISBN 978-0-8006-2392-0.
 224. ^ a b c Devlin, Kevin. "Westerse CP's veroordeel die inval, groet die lente van Praag" . Open Society Archives . Besoek op 20 Februarie 2008 .[ dooie skakel ]
 225. ^ Andrew, Mitrokhin (2005), p. 444
 226. ^ Harvey, David (2005). 'N Kort geskiedenis van neoliberalisme . Oxford University Press . bl. 7. ISBN 978-0-19-928327-9.
 227. ^ Richard P. McBrien, Katolisisme (Harper Collins, 1994), hoofstuk IV.
 228. ^ "Sosialisme" by Encyclopedia Britannica Online . "Een manifestasie van hierdie verband was bevrydingsteologie - soms gekenmerk as 'n poging om met Marx en Jesus te trou - wat in die 1960's onder Rooms-Katolieke teoloë in Latyns-Amerika na vore gekom het."
 229. ^ "Profiel van Salvador Allende" . BBC. 8 September 2003.
 230. ^ Blakeley, Ruth (2009). Staatsterrorisme en neoliberalisme: die noorde in die suide . Routledge . bl. 22 & 23 . ISBN 978-0-415-68617-4.
 231. ^ Mark Aarons (2007). " Geregtigheid verraai: reaksies op volksmoord na 1945. " In David A. Blumenthal en Timothy LH McCormack (reds). Die nalatenskap van Neurenberg: beskaafde invloed of geïnstitusionaliseerde wraak? (Internasionale Humanitêre Reg). Martinus Nijhoff Uitgewers . ISBN  90-04-15691-7 pp. 71
 232. ^ McSherry, J. Patrice (2011). "Hoofstuk 5:" Industriële onderdrukking "en Operasie Condor in Latyns-Amerika" . In Esparza, Marcia; Henry R. Huttenbach; Daniel Feierstein (reds.). Staatsgeweld en volksmoord in Latyns-Amerika: die Koue Oorlogsjare (Kritieke Terrorisme Studies) . Routledge . bl. 107 . ISBN 978-0-415-66457-8.
 233. ^ Robert Buddan (8 Maart 2009). "Michael Manley: nasiebouer" . Jamaica-skuurder . Op 25 Januarie 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 11 Januarie 2012 .
 234. ^ "Waar sou Jamaika wees sonder Michael Manley?" . Jamaica-skuurder . 12 Augustus 2012 . Besoek op 11 Maart 2013 .
 235. ^ Louis Proyect, Nicaragua , bespreek onder andere die hervormings en die mate waarin sosialisme bedoel of bereik is.
 236. ^ " Landbouproduktiewe struktuur in Nicaragua", SOLÁ MONSERRAT, Roser. 1989. bl. 69 en ss .
 237. ^ Louis Proyect, Nicaragua , ongeveer 4/5 van die pad af.
 238. ^ B. Arrien, Juan. "Geletterdheid in Nicaragua" (PDF) . UNESCO . Besoek op 1 Augustus 2007 .
 239. ^ Wood, Elizabeth (2003). Insurgente kollektiewe aksie en burgeroorlog in El Salvador . Cambridge: Cambridge University Press.
 240. ^ Paolo Virno, Michael Hardt, Radikale denke in Italië: 'n potensiële politiek , Minnesota Press, 2006. ISBN  978-0-8166-4924-2
 241. ^ Sylvere Lotringer & Christian Marazzi red. Autonomia: Post-Political Politics ], New York: Semiotext (e), 1980, 2007
 242. ^ James C. Docherty. Historiese woordeboek van sosialisme. The Scarecrow Press Inc. Londen 1997. pp. 181–82
 243. ^ Webster, woordeboek. "Definisie van Eurokommunisme" . Woordeboekinskrywing . Webster se woordeboek . Besoek op 9 April 2013 .
 244. ^ The Dictionary of Contemporary Politics of South America, Routledge, 1989
 245. ^ Hart-Landsberg, Martin; en Burkett, Paul. "China en sosialisme: markhervormings en klassestryd" . Maandelikse oorsig. Besoek op 30 Oktober 2008.
 246. ^ Die neiging van die nasionale dollar van wêreldwye armoede Gearchiveer op 14 Augustus 2011 by die Wayback Machine . China Daily . 11 Julie 2003. Besoek op 10 Julie 2013.
 247. ^ China se gemiddelde ekonomiese groei in die negentigerjare beklee die eerste plek in die wêreld . People's Daily . 1 Maart 2000. Besoek op 10 Julie 2013.
 248. ^ a b Stowe, Judy (28 April 1998). "Doodsberig: Nguyen Van Linh". The Independent (Londen). bl. 20.
 249. ^ a b Ackland, Len (20 Maart 1988). "Lank na die Amerikaanse oorlog is Vietnam nog steeds 'n warboel". St. Petersburg Times (Florida). bl. 2-D.
 250. ^ Murray, Geoffrey (1997). Vietnam: Dawn of a New Market . New York: St. Martin's Press. bl. 24–25. ISBN  0-312-17392-X .
 251. ^ a b Loan, Hoang Thi Bich (18 April 2007). "Voortdurend strewe na die sosialistiese oriëntasie in die ontwikkeling van die markekonomie in Vietnam" . Kommunistiese resensie . TạpchíCộngsản.org.vn. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 10 Mei 2011.
 252. ^ Klein, Naomi (2008). Die skokleer: die opkoms van rampkapitalisme . Picador . ISBN  0-312-42799-9 bl. 276
 253. ^ Philip Whyman, Mark Baimbridge en Andrew Mullen (2012). Die politieke ekonomie van die Europese sosiale model (Routledge Studies in the European Economy). Routledge . ISBN  0-415-47629-1 bl. 108 . "Kortom, Gorbatsjof was daarop gemik om die Sowjetunie na die Skandinawiese sosiaal-demokratiese model te lei."
 254. ^ "1990 CIA World Factbook" . Sentrale Intelligensie-agentskap . Besoek op 9 Maart 2008 .
 255. ^ Oldfield, JD (2000) Strukturele ekonomiese verandering en die natuurlike omgewing in die Russiese Federasie. Post-kommunistiese ekonomieë, 12 (1): 77–90
 256. ^ DJ Peterson (1993). Troubled Lands: The Legacy of Soviet Environmental Destruction ('n Randse navorsingstudie) . Westview Press. ISBN 978-0-8133-1674-1. Besoek op 3 April 2016 .
 257. ^ Appel, Hilary; Orenstein, Mitchell A. (2018). Van triomf tot krisis: neoliberale ekonomiese hervorming in postkommunistiese lande . Cambridge University Press . bl. 3. ISBN 978-1-108-43505-5.
 258. ^ a b Scheidel, Walter (2017). The Great Leveler: Geweld en die geskiedenis van ongelykheid vanaf die steentydperk tot die een-en-twintigste eeu . Princeton University Press . bl. 51, 222–23. ISBN 978-0-691-16502-8.
 259. ^ Privatisering 'verhoog die sterftesyfer' . BBC , 15 Januarie 2009. Besoek op 24 November 2018.
 260. ^ Rosefielde, Steven (2001). "Voortydige sterftes: Rusland se radikale ekonomiese oorgang in die Sowjet-perspektief". Europa-Asië-studies . 53 (8): 1159–1176. doi : 10.1080 / 09668130120093174 . S2CID  145733112 .
 261. ^ Ghodsee, Kristen (2017). Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism . Duke University Press . pp. 63–64. ISBN 978-0-8223-6949-3.
 262. ^ Appel, Hilary; Orenstein, Mitchell A. (2018). Van triomf tot krisis: neoliberale ekonomiese hervorming in postkommunistiese lande . Cambridge University Press . bl. 36. ISBN 978-1-108-43505-5.
 263. ^ Milanović, Branko (2015). "Na die muurval: die slegte balans van die oorgang na kapitalisme". Uitdaging . 58 (2): 135–138. doi : 10.1080 / 05775132.2015.1012402 . S2CID  153398717 . Wat is die balansstaat van oorgang? Slegs drie of hoogstens vyf of ses lande kan gesê word dat hulle op pad is om deel te word van die ryk en (relatief) stabiele kapitalistiese wêreld. Baie van die ander lande raak agter, en sommige is so ver agter dat hulle nie kan streef om terug te gaan na die punt waar hulle was toe die muur vir etlike dekades geval het nie.
 264. ^ Ghodsee, Kristen (2017). Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism . Duke University Press . pp. xix – xx, 134, 197–200. ISBN 978-0-8223-6949-3.
 265. ^ Ghodsee, Kristen R .; Sehon, Scott (22 Maart 2018). "Anti-anti-kommunisme" . Aeon . Besoek op 26 September 2018 . In 'n peiling van 2009 in agt Oos-Europese lande is gevra of die ekonomiese situasie vir gewone mense 'beter, slegter of ongeveer dieselfde is as wat dit onder kommunisme was'. Die resultate het die waarnemers verstom: 72 persent van die Hongare en 62 persent van die Oekraïners en Bulgare het geglo dat die meeste mense slegter af was na 1989. In geen land was meer as 47 persent van die ondervraagde dit eens dat hul lewens verbeter het na die koms nie. van vrye markte. Daaropvolgende peilings en kwalitatiewe navorsing regoor Rusland en Oos-Europa bevestig die aanhoudendheid van hierdie sentimente, aangesien gewilde ontevredenheid met die mislukte beloftes van vrye welvaart toegeneem het, veral onder ouer mense.
 266. ^ "Vertroue in demokrasie en kapitalisme neem af in die voormalige Sowjetunie" . Pew Research Center se Global Attitudes Project . 5 Desember 2011 . Besoek op 24 November 2018 .
 267. ^ Gary Teeple (2000). Globalisering en die agteruitgang van sosiale hervorming: in die een-en-twintigste eeu . Gearchiveer op 4 September 2015 by die Wayback Machine . Universiteit van Toronto Press . bl. 47 . ISBN  978-1-55193-026-8
 268. ^ "Sosialistiese Internasionaal - Progressiewe politiek vir 'n regverdiger wêreld" . Op 22 Februarie 2008 vanaf die oorspronklike argief .
 269. ^ Jane Lewis, Rebecca Surender. Welvaartstaatverandering: op pad na 'n derde manier? . Oxford University Press, 2004. pp. 3–4, 16.
 270. ^ "Arbeidsparty klousule vier" . Arbeid.org.uk. 30 Oktober 2008. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 Julie 2007 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 271. ^ Ruud van Dijk; William Glenn Gray; Svetlana Savranskaya; Jeremi Suri; Qiang Zhai (2008). Ensiklopedie van die Koue Oorlog . Taylor & Francis. bl. 880. ISBN 978-0-203-88021-0.
 272. ^ " Frontline : The Tank Man transcript" . Frontlyn . PBS. 11 April 2006 . Besoek op 12 Julie 2008 .
 273. ^ Andrei Lankov . Resensie van The Cleanest Race . Ekonomiese oorsig van die Verre Ooste . 4 Desember 2010.
 274. ^ a b Hitchens, Christopher (1 Februarie 2010). "'N Nasie van rassistiese dwerge" . Vegwoorde . Leiklip . Besoek op 23 Desember 2012 .
 275. ^ Rank, Michael (10 April 2012). "Opheffing van die mantel oor Noord-Koreaanse geheimhouding: Die skoonste ras, hoe Noord-Koreane hulself sien deur BR Myers" . Asia Times . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 12 April 2010 . Besoek op 13 Desember 2012 .CS1 maint: ongeskikte URL ( skakel )
 276. ^ Janowitz, Morris (Julie 1975). "Sosiologiese teorie en sosiale beheer". Amerikaanse Tydskrif vir Sosiologie . 81 (1): 82–108. doi : 10.1086 / 226035 . JSTOR  2777055 . S2CID  145167285 .
 277. ^ Gallup, John Luke (2002). "Die loonarbeidsmark en ongelykheid in Vietnam in die negentigerjare" . Idees.repec.org . Besoek op 7 November 2010 .
 278. ^ "Kommunistiese Party van Nepal" . Cpnuml.org. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 28 Oktober 2020 . Besoek op 30 Oktober 2020 .
 279. ^ Wilkin, Sam (17 Augustus 2004). "CountryRisk Handhaaf Singapoer se wonderwerk" . Countryrisk.com . Besoek op 2 Junie 2010 .
 280. ^ Demetriou, Danielle (17 Oktober 2008). "Japan se jong draai na die Kommunistiese Party omdat hulle besluit dat kapitalisme hulle in die steek gelaat het" . Telegraaf . Londen . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 281. ^ "Kommunisme neem toe in Japan wat deur 'n resessie getref is" , BBC, 4 Mei 2009
 282. ^ "Kibbutz vind homself opnuut uit ná 100 jaar se geskiedenis" . taipeitimes.com .
 283. ^ Kogelvaste innovasie: Plasan Sasa, Kibboets-besit, se Ikea-styl, pantserpakkies , Nadav Shemer, Fast Company .
 284. ^ Carolyn Gregoire (10 September 2013). Die gelukkigste lande ter wêreld (infografies) . Die Huffington Post . Besoek op 1 Oktober 2013.
 285. ^ R Goodin en P Pettit (reds), ' n metgesel van hedendaagse politieke filosofie
 286. ^ a b Nordsieck, Wolfram. "Partye en verkiesings in Europa" . partye- en verkiesings.eu .
 287. ^ Hudson, Kate (2012). The New European Left: 'n Sosialisme vir die een-en-twintigste eeu? . Palgrave Macmillan. bl. 46. ISBN 978-1-137-26511-1.
 288. ^ "Duitsland se linkerparty betree die SPD" . Wsws.org. 15 Februarie 2008 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 289. ^ "Duitsland: Links maak groot winste in peiling | Groen Links Weekliks" . Greenleft.org.au. 10 Oktober 2009. Argief van die oorspronklike op 17 Desember 2009 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 290. ^ "Nation and World News - El Paso Times" . 30 Mei 2012. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 30 Mei 2012.
 291. ^ "Deense sentrumregs wen verkiesing" . BBC News . 14 November 2007 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 292. ^ "Global Daily - die politieke risiko's van Europa" . ABN AMRO Insights .
 293. ^ Jackson, Patrick (4 Mei 2013). "Anti-establishment partye tart die EU" . BBC News .
 294. ^ Wheeler, Brian (22 Mei 2009). "Crow begin NO2EU-euroveldtog" . BBC News . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 295. ^ "Eksklusief: Tommy Sheridan sal hom verkiesbaar stel vir Euro-verkiesings" . Die Daily Record . 10 Maart 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 Januarie 2012 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 296. ^ "Konferensie: Krisis in Working Class Verteenwoordiging" . RMT. Op 27 September 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 297. ^ "Bekendstelling van vakbond- en sosialistiese koalisie" . Socialistparty.org.uk. 12 Januarie 2010 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 298. ^ Mulholland, Hélène (27 Maart 2010). 'Die harde linkse Tusc-koalisie om in 40 kiesafdelings teen Labour te staan' . Voog . Londen . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 299. ^ "Vakbond- en sosialistiese koalisie" . TUSC . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 300. ^ "Hoe stem ons om die besnoeiing te stop?" . Sosialistiese Party . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 301. ^ Loach, Ken; Hudson, Kate; Achcar, Gilbert (25 Maart 2013). "Die Arbeidersparty het ons in die steek gelaat. Ons het 'n nuwe party van links nodig" . Die voog . Besoek op 4 Desember 2013 .
 302. ^ Seymour, Richard. "Linkse eenheid: 'n verslag van die stigtingskonferensie" . newleftproject.org . Nuwe Projek links. Op 2 April 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 3 Maart 2015 .
 303. ^ " ' Left Unity' 'n Nuwe Radikale Politieke Party van die Linkse" . Besoek op 4 Desember 2013 .
 304. ^ "RT News berig oor die stigtingskonferensie van Left Unity" . Besoek op 4 Desember 2013 .
 305. ^ 'Jeremy Corbyn se beleid: hoe sal hy Labour lei?' . Die week . Verenigde Koninkryk. 12 September 2015.
 306. ^ "Het Frankryk na regs beweeg?" . Sosialisme Vandag . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 307. ^ "Le Nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot est lancé" . Agence Frankryk-Presse. 29 Junie 2008. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 13 Februarie 2012 . Besoek op 27 November 2018 .
 308. ^ Sky-nuus: Spaanse kiesers straf hoofstroompartye Gearchiveer 9 Desember 2014 by die Wayback Machine
 309. ^ "Stem 2014" . BBC .
 310. ^ Estado, Boletín Oficial del (12 Junie 2014). "Acuerdo de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo" .
 311. ^ "Presidente da República indicou Secretário-Geral do PS para Primeiro-Ministro" (in Portugees). Presidência da República. 24 November 2015 . Besoek op 4 Desember 2015 .
 312. ^ "Autonomism as a global social movement" deur Patrick Cuninghame The Journal of Labor and Society · 1089–7011 · Jaargang 13 · Desember 2010 · pp. 451–64
 313. ^ The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life Georgy Katsiaficas, AK Press 2006
 314. ^ Paul, Ari (19 November 2013). Die verkiesing van Kshama Sawant in Seattle toon dat sosialisme in Amerika kan speel . Die voog . Besoek op 9 Februarie 2014.
 315. ^ Lerer, Lisa (16 Julie 2009). "Waar is die verontwaardiging oor AIG-bonusse?" . Die Politico . Besoek op 19 April 2010 .
 316. ^ Powell, Michael (6 November 2006). "Uiters sosiaal, maar hou nie van partytjies nie" . Besoek op 26 November 2012 .
 317. ^ Sanders, Bernie (26 Mei 2013). Wat kan ons uit Denemarke leer? Die Huffington Post . Besoek op 19 Augustus 2013.
 318. ^ Sasha Issenberg (9 Januarie 2010). "Sanders 'n groeiende krag heel, heel links" . Boston Globe . "U gaan na Skandinawië, en u sal agterkom dat mense 'n baie hoër lewenspeil het wat onderwys, gesondheidsorg en betaalbare werk betref." Besoek op 24 Augustus 2013.
 319. ^ Vyse, Graham (9 November 2018). "Demokratiese sosialiste behaal oorwinnings in die Verenigde State: Alexandria Ocasio-Cortez en Rashida Tlaib het opslae gemaak vir hul oorwinnings op die kongres. Maar 'n aantal Demokratiese Sosialiste het ook die verkiesings op staatsvlak gewen ." Bestuur: die state en lokaliteite . Besoek op 19 Januarie 2019 .
 320. ^ Inc, Gallup. "Demokrate positiewer oor sosialisme as kapitalisme" . Gallup.com .
 321. ^ Gregory, Andy (7 November 2019). "Meer as 'n derde van die duisendjariges stem die kommunisme goed, dui die peiling van YouGov aan" . Die Onafhanklike . Besoek op 31 Desember 2019 .
 322. ^ Klar, Rebecca (10 Junie 2019). "Peiling: Sosialisme word gewild" . Die Heuwel . Besoek op 17 Januarie 2020 .
 323. ^ "Huidige partytjieposisie" . www.ourcommons.ca . Op 17 Desember 2019 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 29 Januarie 2020 .
 324. ^ "Die mislukking van Amerikaanse politieke toespraak" . The Economist . 6 Januarie 2012. ISSN  0013-0613 . Besoek op 2 Maart 2019 . Sosialisme is nie "die regering moet gesondheidsorg bied nie" of "die rykes moet meer belas word nie" en ook nie enige ander waterige sosiaal-demokratiese posisie wat die Amerikaanse regs graag demoniseer deur hulle "sosialisties" te noem nie; dit is hoofsaaklik die reg wat dit doen, maar die feit dat regses so selde daarvoor gekonfronteer en bespot word, beteken dat hulle die politieke diskoers suksesvol modder het tot so 'n mate dat baie Amerikaners net die vaagste begrip het van wat sosialisme is. En dit in 'n land wat tienduisende mans gestuur het om te veg teen die sosialisme, is eerlikwaar 'n belediging vir die dooie soldate se herinneringe.
 325. ^ Vgl. Carlos Baraibar en José Bayardi: "Foro de San Pablo ¿qué es y cuál es su historia?", 23 Augustus 2000, "Gearchiveerde kopie" . Op 9 Maart 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 13 Februarie 2014 .CS1 maint: geargiveerde kopie as titel ( skakel )
 326. ^ " Baie Venezolane is onseker oor Chávez '' 21ste eeuse sosialisme ' ' . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 12 Julie 2007.
 327. ^ "Nicolas Maduro het as nuwe Venezolaanse president ingesweer" . BBC News. 19 April 2013. Besoek op 19 April 2013.
 328. ^ Gross, Neil (14 Januarie 2007). "Die vele strepe van anti-Amerikanisme - The Boston Globe" . Boston.com . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 329. ^ "Suid-Amerika se linkse vee" . BBC News . 2 Maart 2005 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 330. ^ McNickle, Colin (6 Maart 2005). "Latyns-Amerika se 'pragmatiese' pienk gety - Pittsburgh Tribune-Review" . Pittsburghlive.com. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 Mei 2016 . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 331. ^ Lopes, Arthur (Lente 2016). "¿Viva la Contrarrevolución? Links van Suid-Amerika begin totsiens waai". Harvard International Review . 37 (3): 12–14. Suid-Amerika, 'n historiese vesting van populisme, het nog altyd 'n voorliefde vir links gehad, maar die voorliefde van die kontinent vir onvolhoubare welfarisme kan dalk 'n dramatiese einde nader. ... Hierdie 'pienk gety' het ook die opkoms van populistiese ideologieë in sommige van hierdie lande ingesluit, soos Kirchnerismo in Argentinië, Chavismo in Venezuela en Lulopetismo in Brasilië.
 332. ^ Lopes, Dawisson Belém; de Faria, Carlos Aurélio Pimenta (Januarie – April 2016). "Wanneer buitelandse beleid in Latyns-Amerika aan sosiale vereistes voldoen" . Contexto Internacional ( Literatuuroorsig ). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro . 38 (1): 11–53. doi : 10.1590 / S0102-8529.2016380100001 . Daarenteen word gesê dat die verkeerde links populisties, outyds en onverantwoordelik is ...
 333. ^ Bello (5 September 2019). "Sal Suid-Amerika se" pienk gety "terugkeer?" . The Economist . Besoek op 28 Oktober 2019 .
 334. ^ García Linera, Álvaro (20 Oktober 2019). "Latyns-Amerika se pienk gety is nie verby nie" . Jacobin . Besoek op 2 Desember 2019 .
 335. ^ Isbester, Katherine (2011). Die paradoks van demokrasie in Latyns-Amerika: tien landstudies van verdeeldheid en veerkragtigheid . Toronto: Universiteit van Toronto Press. bl. xiii. ISBN 978-1-4426-0180-2. ... die inwoners van Latyns-Amerika stem in die Pink Tide-regerings wat sukkel met hervorming terwyl hulle geneig is tot populisme en outoritarisme.
 336. ^ Boyle, Peter (22 Junie 2018). "Peiling toon 58% van 'Millennials' in Australië gunstig vir sosialisme" . Groen Links Wiki . Besoek op 22 Augustus 2018 .
 337. ^ Franks en McAloon 2016 , pp. 24–74.
 338. ^ Aimer, Peter (1 Junie 2015). "Arbeidersparty - oorsprong van die Arbeidersparty" . Te Ara - Die ensiklopedie van Nieu-Seeland . Ministerie van Kultuur en Erfenis . Besoek op 16 September 2019 .
 339. ^ Franks en McAloon 2016 , pp. 87–105.
 340. ^ Aimer, Peter (1 Junie 2015). "Bladsy 2. Eerste Arbeidsregering, 1935 tot 1949" . Te Ara - Die ensiklopedie van Nieu-Seeland . Ministerie van Kultuur en Erfenis . Besoek op 16 September 2019 .
 341. ^ Aimer, Peter (1 Junie 2015). "Bladsy 4. Vierde, vyfde en sesde Arbeidsregerings" . Te Ara - Die ensiklopedie van Nieu-Seeland . Ministerie van Kultuur en Erfenis . Besoek op 16 September 2019 .
 342. ^ Kirk, Stacey (1 Augustus 2017). "Jacinda Ardern sê sy kan dit hanteer, en haar pad na die boonste punt dui daarop dat sy reg is" . The Dominion Post . Stuff.co.nz . Besoek op 15 Augustus 2017 .
 343. ^ Murphy, Tim (30 Augustus 2020). "Wat Jacinda Ardern wil hê" . Nuuskamer . Op 16 Augustus 2017 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 Augustus 2017 .
 344. ^ Baynes, Chris (21 Oktober 2017). "Nieu-Seeland se nuwe premier noem kapitalisme 'n 'blatante mislukking ' ' . Die Onafhanklike . Besoek op 16 September 2019 .
 345. ^ "Basiese dokument | Progressiewe Alliansie" . Progressive-alliance.info . Besoek op 23 Mei 2013 .
 346. ^ "Gearchiveerde kopie" (PDF) . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 4 Maart 2014 . Besoek op 23 Mei 2013 .CS1 maint: geargiveerde kopie as titel ( skakel )
 347. ^ Andrew Vincent. Moderne politieke ideologieë. Wiley-Blackwell publikasie. 2010. bl. 87–88
 348. ^ "Sosialisme gedurende sy" volwasse fase " " . Wetenskapensiklopedie. 2013.
 349. ^ Sosialisme en die mark: die sosialistiese berekeningdebat herbesoek . Routledge Library of 20th Century Economics, 2000. p. 12. ISBN  978-0-415-19586-7 .
 350. ^ Claessens, Augustus (2009). Die logika van sosialisme . Kessinger Publishing, LLC. bl. 15. ISBN 978-1-104-23840-7. Die individu is grotendeels 'n produk van sy omgewing, en baie van sy gedrag en gedrag is die refleks om in 'n bepaalde stadium van die samelewing te lewe.
 351. ^ Ferri, Enrico, "Socialism and Modern Science", in Evolution and Socialism (1912), p. 79. "Op watter punt is die ortodokse politieke ekonomie en sosialisme in 'n absolute konflik? Die politieke ekonomie is van mening dat die ekonomiese wette wat die produksie en verspreiding van welvaart wat hy tot stand gebring het, natuurwette is ... nie in die sin dat dit wette wat natuurlik bepaal word deur die toestand van die sosiale organisme (wat korrek sou wees), maar dat dit absolute wette is, dit wil sê dat dit te alle tye en op alle plekke op die mensdom van toepassing is, en gevolglik dat dit onveranderlik is in hul wetenskaplike sosialisme meen inteendeel dat die wette wat sedert die tyd van Adam Smith deur die klassieke politieke ekonomie ingestel is, wette is wat eie is aan die huidige tydperk in die geskiedenis van die beskaafde mensdom, en dat dit gevolglik wette is wat in wese relatief is tot die periode van ontleding en ontdekking daarvan. '
 352. ^ Russell, Bertrand (1932). "In lof van ledigheid" .
 353. ^ Bhargava. Politieke teorie: 'n inleiding . Pearson Education India, 2008. p. 249.
 354. ^ Marx, Karl (1857–1861). "Die Grundrisse" . Die vrye ontwikkeling van individualiteite, en dus nie die vermindering van die nodige arbeidstyd om surplusarbeid te positeer nie, maar eerder die algemene vermindering van die nodige arbeid van die samelewing tot 'n minimum, wat dan ooreenstem met die artistieke, wetenskaplike ensovoorts. individue in die tyd wat vrygestel is, en met die geskape middele, vir almal.
 355. ^ "Kom ons produseer vir gebruik, nie om wins te maak nie" . Argief op 16 Julie 2010 by die Wayback Machine
 356. ^ Magdoff, Fred; Yates, Michael D. (November 2009). "Wat moet gedoen word: 'n sosialistiese siening" . Maandelikse oorsig . Besoek op 23 Februarie 2014 .
 357. ^ "Kom ons produkte vir gebruik, nie wins" . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 Julie 2010 . Besoek op 18 Augustus 2015 .
 358. ^ "Ekonomiese krisis vanuit 'n sosialistiese perspektief | Professor Richard D. Wolff" . Rdwolff.com. 29 Junie 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 28 Februarie 2014 . Besoek op 23 Februarie 2014 .
 359. ^ Engels, Fredrich. Sosialisme: Utopies en wetenskaplik . Besoek op 30 Oktober 2010 van Marxists.org. "Die bourgeoisie blyk 'n oorbodige klas te wees. Al sy sosiale funksies word nou deur salarisse verrig."
 360. ^ Die politieke ekonomie van sosialisme , deur Horvat, Branko. 1982. Hoofstuk 1: Kapitalisme, die algemene patroon van kapitalistiese ontwikkeling. bl. 15–20
 361. ^ a b Marx en Engels Selected Works, Lawrence en Wishart, 1968, p. 40. Kapitalistiese eiendomsverhoudinge plaas 'n "boei" op die produktiewe kragte.
 362. ^ Die politieke ekonomie van sosialisme , deur Horvat, Branko. 1982. bl. 197
 363. ^ Die politieke ekonomie van sosialisme , deur Horvat, Branko. 1982. (pp. 197–98)
 364. ^ Marktsosialisme: die debat onder sosialiste , 1998. pp. 60–61 "
 365. ^ 'sosialisme' in Encyclopædia Britannica (2009) Ontsluit 14 Oktober 2009 van www.britannica.com , Encyclopædia Britannica Online: 'Hoof' samevatting: 'Sosialiste kla dat kapitalisme noodwendig lei tot onregverdige en uitbuitende konsentrasies van rykdom en mag in die hande van die relatiewe min wat as oorwinnaars uit die vryemarkmededinging blyk - mense wat dan hul rykdom en mag gebruik om hul oorheersing in die samelewing te versterk. '
 366. ^ a b Karl Marx, Voorwoord tot 'n bydrae tot die kritiek op politieke ekonomie, 1859
 367. ^ Vergelyking van ekonomiese stelsels in die een-en-twintigste eeu , 2003, deur Gregory en Stuart. bl. 62, Marx se teorie van verandering . ISBN  0-618-26181-8 .
 368. ^ Schaff, Kory (2001). Filosofie en die probleme van die werk: 'n leser . Lanham, Md: Rowman & Littlefield. bl. 224 . ISBN 978-0-7425-0795-1.
 369. ^ Walicki, Andrzej (1995). Marxisme en die sprong na die koninkryk van vryheid: die opkoms en ondergang van die Kommunistiese utopie . Stanford, Kalifornië: Stanford University Press. bl. 95. ISBN 978-0-8047-2384-8.
 370. ^ Berlau 1949 , p. 21.
 371. ^ Screpanti en Zamagni (2005). 'N Oorsig oor die geskiedenis van ekonomiese denke (2de uitg.). Oxford. Dit moet egter nie vergeet word nie dat sommige van die reformistiese strominge van die Marxisme, sowel as van die ekstreme linkse, om nie te praat van die anargistiese groepe nie, in die tydperk van die Tweede Internasionaal reeds die siening gekritiseer het. dat staatseienaarskap en sentrale beplanning die beste weg na sosialisme is. Maar met die oorwinning van Leninisme in Rusland, is alle meningsverskil stilgemaak en word sosialisme geïdentifiseer met 'demokratiese sentralisme', 'sentrale beplanning' en staatseienaarskap van die produksiemiddele.
 372. ^ Schumpeter, Joseph (2008). Kapitalisme, sosialisme en demokrasie . Harper Meerjarig. bl. 169. ISBN 978-0-06-156161-0. Maar daar is nog ander (konsepte en instellings) wat uit hoofde van hul aard nie oorplanting kan verduur nie en altyd die geur van 'n bepaalde institusionele raamwerk dra. Dit is uiters gevaarlik, dit kom neer op 'n vervorming van die historiese beskrywing om dit te gebruik buite die sosiale wêreld of kultuur wie se inwoners dit is. Nou is eienaarskap of eiendom - ook so, glo ek - belasting - sulke inwoners van die wêreld van die kommersiële samelewing, presies soos ridders en leërs inwoners van die feodale wêreld is. Maar so is die staat ook ('n bevolking van die kommersiële samelewing).
 373. ^ "Heaven on Earth: The Rise and Fall of Socialism" . Openbare uitsaaistelsel . Besoek op 15 Desember 2011 .
 374. ^ Draper, Hal (1990). Karl Marx se teorie van rewolusie, band IV: kritiek op ander sosialismes . New York: Maandelikse oorsigpers. pp. 1–21. ISBN 978-0-85345-798-5.
 375. ^ Marx en Engels, The Communist Manifesto .
 376. ^ "Die Leninistiese konsep van die Revolutionary Vanguard Party" . WRG . Besoek op 9 Desember 2013 .
 377. ^ Schaff, Adam, 'Marxist Theory on Revolution and Violence', p. 263. in Journal of the history of ideas, Vol 34, nr. 2 (April – Junie 1973)
 378. ^ a b Parker, Stan (Maart 2002). "Reformisme - of sosialisme?" . Sosialistiese standaard . Besoek op 26 Desember 2019 .
 379. ^ Hallas, Duncan (Januarie 1973). "Ondersteun ons reformistiese eise?" . Kontroversie: ondersteun ons reformistiese eise? . Internasionale Sosialisme . Besoek op 26 Desember 2019 .
 380. ^ Clifton, Lois (November 2011). "Het ons hervorming van die rewolusie nodig?" . Sosialistiese oorsig . Besoek op 26 Desember 2019 .
 381. ^ Waarom sosialisme? deur Albert Einstein , Monthly Review , Mei 1949
 382. ^ Bockman, Johanna (2011). Markte in die naam van sosialisme: die linkse oorsprong van die neoliberalisme . Stanford University Press. bl. 20. ISBN 978-0-8047-7566-3. Volgens die negentiende-eeuse sosialistiese beskouings sou sosialisme funksioneer sonder kapitalistiese ekonomiese kategorieë - soos geld, pryse, rente, winste en huur - en sou dit dus volgens ander wette funksioneer as wat deur die huidige ekonomiese wetenskap beskryf word. Terwyl sommige sosialiste ten minste tydens die oorgang van kapitalisme na sosialisme die behoefte aan geld en pryse besef het, het sosialiste meer algemeen geglo dat die sosialistiese ekonomie die ekonomie binnekort administratief in fisieke eenhede sou mobiliseer sonder die gebruik van pryse of geld.
 383. ^ Gregory en Stuart, Paul en Robert (2004). Vergelyking van ekonomiese stelsels in die een-en-twintigste eeu, sewende uitgawe: "Sosialistiese ekonomie" . George Hoffman. bl. 117. ISBN 978-0-618-26181-9. In so 'n omgewing is inligtingsprobleme nie ernstig nie, en ingenieurs eerder as ekonome kan die probleem met faktorverhoudings oplos.
 384. ^ O'Hara, Phillip (2003). Encyclopedia of Political Economy, Deel 2 . Routledge . bl. 70. ISBN 978-0-415-24187-8. Marksosialisme is 'n algemene benaming vir 'n aantal modelle van ekonomiese stelsels. Enersyds word die markmeganisme gebruik om ekonomiese produksie te versprei, produksie te organiseer en faktorinsette toe te ken. Aan die ander kant kom die ekonomiese surplus die samelewing in die algemeen toe eerder as 'n klas private (kapitalistiese) eienaars deur middel van een of ander vorm van kollektiewe, openbare of sosiale eienaarskap van kapitaal.
 385. ^ Stiglitz, Joseph (1996). Waarheen die sosialisme? . Die MIT Press. ISBN 978-0-262-69182-6. .
 386. ^ Mancur Olson, Jr., 1965, 2e uitg., 1971. Die logika van kollektiewe optrede: openbare goedere en die teorie van groepe , Harvard University Press, beskrywing , inhoudsopgawe en voorskou .
 387. ^ "Uittreksel uit kommandante hoogtes" . Besoek op 30 November 2010 .
 388. ^ "Oor Milton Friedman, MGR en Annaism" . Sangam.org . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 389. ^ Bellamy, Richard (2003). Die geskiedenis van Cambridge van die twintigste-eeuse politieke denke . Cambridge University Press. bl. 60 . ISBN 978-0-521-56354-3.
 390. ^ Die politieke ekonomie van sosialisme , deur Horvat, Branko. 1982. (p. 197): "Die sandglas (sosialistiese) model is gebaseer op die waarneming dat daar twee fundamenteel verskillende sfere van aktiwiteit of besluitneming bestaan. Die eerste gaan oor waardebepalings, en gevolglik tel elke individu as een hierin In die tweede word tegniese besluite geneem op grond van tegniese bekwaamheid en kundigheid. Die besluite van die eerste sfeer is beleidsvoorskrifte; die van die tweede, tegniese voorskrifte. Eersgenoemde is gebaseer op politieke gesag soos deur alle lede van die organisasie; laasgenoemde, op professionele gesag spesifiek vir elke lid en groei uit die verdeling van arbeid. So 'n organisasie behels 'n duidelik omskrewe koördinerende hiërargie, maar elimineer 'n magshiërargie. '
 391. ^ Ludwig Von Mises, Sosialisme , p. 119
 392. ^ Von Mises, Ludwig (1990). Ekonomiese berekening in die Socialist Commonwealth (PDF) . Ludwig von Mises Instituut . Besoek op 8 September 2008 .
 393. ^ Leon Trotsky: The Revolution Betrayed (1936). Volledige teks. Hoofstuk 4: "Nadat hulle die vermoë verloor het om geluk te bring of mense in die stof te vertrap, sal geld in die boekhoubewyse verander vir die gemak van statistici en vir beplanningsdoeleindes. In die nog verre toekoms is hierdie ontvangste waarskynlik nie nodig nie. "
 394. ^ Gregory en Stuart, Paul en Robert (2004). Vergelyking van ekonomiese stelsels in die een-en-twintigste eeu, sewende uitgawe . George Hoffman. bl. 120–21. ISBN 978-0-618-26181-9.
 395. ^ Ericson, Richard E. "Command Economy" (PDF) . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 25 November 2011 . Besoek op 9 Maart 2012 .
 396. ^ Nove, Alec (1991). The Economics of Feasible Socialism, Revisited . Routledge. bl. 78 . ISBN 978-0-04-335049-2. Verskeie outeurs van die mees uiteenlopende politieke sienings het gesê dat daar in werklikheid geen beplanning in die Sowjetunie is nie: Eugene Zaleski, J. Wilhelm, Hillel Ticktin. Hulle merk almal op hul heel verskillende maniere op dat die planne (gewoonlik) nie vervul word nie, dat die informasievloei verdraai word, dat die planinstruksies die onderwerp van onderhandeling is, dat daar baie verdraaiings en teenstrydighede is, inderdaad dat (soos baie bronne getuig) ) planne word gereeld verander binne die tydperk waarop dit veronderstel is om van toepassing te wees [... ̟].
 397. ^ Skrifte 1932–33, p. 96 , Leon Trotsky.
 398. ^ FA Hayek, (1935), "Die aard en geskiedenis van die probleem" en "Die huidige toestand van die debat", in FA Hayek, red. Kollektiewe ekonomiese beplanning , pp. 1–40, 201–43.
 399. ^ Sinclair, Upton (1 Januarie 1918). Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means As Possible .
 400. ^ O'Hara, Phillip (2003). Encyclopedia of Political Economy, Deel 2 . Routledge. bl. 8–9. ISBN 978-0-415-24187-8. 'N Mens vind gunstige menings van koöperasies onder ander groot ekonome van die verlede, soos byvoorbeeld John Stuart Mill en Alfred Marshall ... Om die oorheersing van kapitaal oor arbeid uit te skakel, skakel ondernemings wat deur werkers kapitalistiese uitbuiting uit en verminder vervreemding.
 401. ^ a b "Gilde-sosialisme" . Britannica.com . Besoek op 11 Oktober 2013 .
 402. ^ Vanek, Jaroslav, The Participatory Economy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1971).
 403. ^ "CYBERSYN / Cybernetic Synergy" . Cybersyn.cl . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 404. ^ Michael Albert en Robin Hahnel , The Political Economy of Participatory Economics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991).
 405. ^ "Deelnemende beplanning deur onderhandelde koördinering" (PDF) . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 406. ^ "Die politieke ekonomie van portuurproduksie" . C Teorie. 12 Januarie 2005. Argief van die oorspronklike op 14 April 2019 . Besoek op 8 Junie 2011 .
 407. ^ Alan James Mayne (1999). Van politiek verby tot politieke toekoms: 'n geïntegreerde analise van huidige en opkomende paradigmas . Greenwood Publishing Group. bl. 131. ISBN 978-0-275-96151-0.
 408. ^ Anargisme vir weet-dit-alles . Filiquarian Publishing. 2008. ISBN 978-1-59986-218-7.
 409. ^ Dolgoff, S. (1974), The Anarchist Collectives: Workers 'Self-Management in the Spanish Revolution , ISBN 978-0-914156-03-1
 410. ^ Estrin, Saul. 1991. "Yugoslavia: The Case of Self-Managing Market Socialism." Tydskrif vir ekonomiese perspektiewe, 5 (4): 187–94.
 411. ^ Wolff, Richard D. (2012). Demokrasie aan die werk: 'n geneesmiddel vir kapitalisme . Haymarket Boeke . ISBN  1-60846-247-1 . bl. 13–14 . "Die verdwyning van slawe en meesters en here en slawe sou nou herhaal word deur die verdwyning van kapitaliste en werkers. Sulke opposisiekategorieë sou nie meer van toepassing wees op die produksieverhoudinge nie, maar werkers sou hul eie kollektiewe base word. Die twee kategorieë - werkgewer en werknemer — in dieselfde individue geïntegreer sou word. ”
 412. ^ Wolff, Richard (24 Junie 2012). Ja, daar is 'n alternatief vir kapitalisme: Mondragon wys die weg . Die voog . Besoek op 12 Augustus 2013.
 413. ^ Beckett, Francis, Clem Attlee , (2007) Politico's.
 414. ^ Sosialistiese Party van Groot-Brittanje (1985). The Strike Weapon: Lessons of the Miners 'Strike (PDF) . Londen: Sosialistiese Party van Groot-Brittanje. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 14 Junie 2007 . Besoek op 28 April 2007 .
 415. ^ Hardcastle, Edgar (1947). "Die nasionalisering van die spoorweë" . Sosialistiese standaard . 43 (1) . Besoek op 28 April 2007 .
 416. ^ Vergelyking van ekonomiese stelsels in die een-en-twintigste eeu , 2003, deur Gregory en Stuart. ISBN  0-618-26181-8 . bl. 142: "Dit is 'n ekonomiese stelsel wat maatskaplike eienaarskap van kapitaal kombineer met marktoewysing van kapitaal ... Die staat besit die produksiemiddele en lewer opbrengste aan die breë samelewing op."
 417. ^ Bockman, Johanna (2011). Markte in die naam van sosialisme: die linkse oorsprong van die neoliberalisme . Stanford University Press. bl. 21. ISBN 978-0-8047-7566-3. Vir Walras sou sosialisme die nodige instellings bied vir gratis mededinging en sosiale geregtigheid. Sosialisme het volgens Walras meegebring dat staatsbesit oor grond en natuurlike hulpbronne en die afskaffing van inkomstebelasting. As eienaar van grond en natuurlike hulpbronne kon die staat hierdie bronne dan aan baie individue en groepe verhuur, wat monopolieë sou uitskakel en sodoende vrye mededinging moontlik sou maak. Die verhuring van grond en natuurlike hulpbronne sou ook genoeg staatsinkomste lewer om inkomstebelasting onnodig te maak, wat 'n werker in staat stel om sy spaargeld te belê en 'n eienaar of kapitalis te word op dieselfde tyd dat hy 'n werker is.
 418. ^ "Inleiding" . Mutualist.org . Besoek op 29 April 2010 .
 419. ^ Miller, David. 1987. "Mutualisme." Die Blackwell-ensiklopedie van politieke denke. Blackwell Publishing. bl. 11
 420. ^ Tandy, Francis D., 1896, Vrywillige Sosialisme , hoofstuk 6, paragraaf 15.
 421. ^ "China noem belangrike bedrywe vir absolute staatsbeheer" . China Daily . 19 Desember 2006 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 422. ^ Engels@peopledaily.com.cn (13 Julie 2005). "People's Daily Online - China het 'n sosialistiese markekonomie in plek" . Engels.people.com.cn . Besoek op 2 Junie 2010 .
 423. ^ "China en die OESO" (PDF) . Mei 2006. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 10 Oktober 2008 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 424. ^ Talent, Jim. "10 China-mites vir die nuwe dekade | The Heritage Foundation" . Heritage.org. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 10 September 2010 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 425. ^ "Hersiening van China se staatsondernemings" . Forbes . 8 Julie 2008 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 426. ^ "InfoViewer: China se kampioene: waarom staatseienaarskap nie meer 'n dooie hand is nie" . Us.ft.com. 28 Augustus 2003. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 Julie 2011 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 427. ^ "Gearchiveerde kopie" (PDF) . Op 20 Julie 2011 uit die oorspronklike (PDF) geargiveer . Besoek op 18 November 2009 .CS1 maint: geargiveerde kopie as titel ( skakel )
 428. ^ "China groei vinniger te midde van bekommernisse" . BBC News . 16 Julie 2009 . Besoek op 7 April 2010 .
 429. ^ "VN-ambassade: sosialisties-georiënteerde markekonomie: konsep en ontwikkeling soluti" . Vietnamembassy-usa.org. 17 November 2003 . Besoek op 2 Junie 2010 .
 430. ^ Lamb & Docherty 2006 , pp. 1–3
 431. ^ Lamb & Docherty 2006 , pp. 1–2
 432. ^ a b Lamb & Docherty 2006 , p. 2
 433. ^ "ANARCHISME, 'n sosiale filosofie wat outoritêre regering verwerp en beweer dat vrywillige instellings die beste geskik is om die mens se natuurlike sosiale neigings uit te druk." George Woodcock. "Anargisme" by The Encyclopedia of Philosophy
 434. ^ "In 'n samelewing wat op hierdie gebied ontwikkel is, sou die vrywillige verenigings wat nou al die velde van menslike aktiwiteite begin dek, steeds groter word om die staat in al sy funksies te vervang." Peter Kropotkin. "Anargisme" uit die Encyclopædia Britannica Peter Kropotkin. "Anargisme" uit die Encyclopædia Britannica]
 435. ^ "Anargisme." The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. 2005. bl. 14 "Anargisme is die siening dat 'n samelewing sonder die staat, of die regering, beide moontlik en wenslik is."
 436. ^ Sheehan, Sean. Anarchism, London: Reaktion Books Ltd., 2004. p. 85
 437. ^ a b "IAF-beginsels" . Internasionaal van anargistiese federasies . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 5 Januarie 2012. Die IAF - IFA veg vir: die afskaffing van alle vorme van gesag, hetsy ekonomies, polities, sosiaal, godsdienstig, kultureel of seksueel.
 438. ^ "soos baie anargiste benadruk het, is dit nie die regering as sodanig wat hulle aanstootlik vind nie, maar die hiërargiese regeringsvorme wat met die volkstaat geassosieer word." Judith Suissa. Anargisme en opvoeding: 'n filosofiese perspektief . Routledge. New York. 2006. bl. 7
 439. ^ "Dit is waarom Anargie, wanneer dit beywer om gesag in al sy aspekte te vernietig, wanneer dit die opheffing van wette eis en die afskaffing van die meganisme wat dien om dit op te lê, wanneer dit alle hiërargiese organisasie weier en vrye ooreenkoms preek - dieselfde tyd poog om die kosbare kern van sosiale gebruike te handhaaf en te vergroot waarsonder geen menslike of dierlike samelewing kan bestaan ​​nie. ' Peter Kropotkin . "Anargisme: sy filosofie en ideaal" . Argief op 18 Maart 2012 by die Wayback Machine .
 440. ^ "anargiste is gekant teen irrasionele (bv. buite-egtelike) gesag, met ander woorde hiërargie - hiërargie is die institusionalisering van gesag binne 'n samelewing." "B.1 Waarom is anargiste teen gesag en hiërargie?" Argief op 15 Junie 2012 by die Wayback Machine . In ' n vrae oor anargiste .
 441. ^ Malatesta, Errico . "Op pad na anargisme" . MAN! . OCLC  3930443 . Op 7 November 2012 vanaf die oorspronklike argief .Agrell, Siri (14 Mei 2007). "Werk vir die man" . The Globe and Mail . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 Mei 2007 . Besoek op 14 April 2008 ."Anargisme" . Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Premium Service. 2006. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 14 Desember 2006 . Besoek op 29 Augustus 2006 ."Anargisme". The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy : 14. 2005. Anargisme is die siening dat 'n samelewing sonder die staat, of regering, beide moontlik en wenslik is. Die volgende bronne noem anargisme as 'n politieke filosofie: Mclaughlin, Paul (2007). Anargisme en outoriteit . Aldershot: Ashgate. bl. 59. ISBN 978-0-7546-6196-2.Johnston, R. (2000). Die woordeboek van menslike geografie . Cambridge: Blackwell Uitgewers. bl. 24. ISBN 978-0-631-20561-6.
 442. ^ Slevin, Carl. "Anargisme." The Concise Oxford Dictionary of Politics . Red. Iain McLean en Alistair McMillan. Oxford University Press, 2003.
 443. ^ "Anargiste verwerp wel die staat, soos ons sal sien. Maar om te beweer dat hierdie sentrale aspek van anargisme definitief is, is om anargisme kort te verkoop." Anargisme en outoriteit: 'n filosofiese inleiding tot klassieke anargisme deur Paul McLaughlin. AshGate. 2007. bl. 28
 444. ^ a b "Anargisme staan ​​dus werklik vir die bevryding van die menslike verstand van die heerskappy van godsdiens; die bevryding van die menslike liggaam van die heerskappy van eiendom; bevryding van die boeie en die beheersing van die regering. Anargisme staan ​​vir 'n sosiale orde gebaseer op die vrye groepering van individue met die doel om werklike sosiale welvaart te produseer; 'n orde wat aan elke mens vrye toegang tot die aarde en volle genieting van die lewensbenodigdhede sal verseker, volgens individuele begeertes, smaak en neigings. ' Emma Goldman . "Wat dit regtig vir anargie staan" in anargisme en ander opstelle .
 445. ^ Ward, Colin (1966). "Anargisme as 'n teorie van organisasie" . Op 25 Maart 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 1 Maart 2010 .
 446. ^ Brown, L. Susan (2002). "Anargisme as politieke filosofie van eksistensiële individualisme: implikasies vir feminisme". Die politiek van individualisme: Liberalisme, Liberale Feminisme en Anargisme . Uitgewery van Black Rose Books Ltd. bl. 106.
 447. ^ "Gesag word gedefinieer in terme van die reg om sosiale beheer uit te oefen (soos uiteengesit in die" sosiologie van mag ") en die korrelatiewe plig om te gehoorsaam (soos verken in die" filosofie van praktiese rede "). Anargisme word onderskei, filosofies, deur sy skeptisisme ten opsigte van sodanige morele verhoudings - deur die bevraagtekening van die bewerings wat gemaak word vir sulke normatiewe mag - en prakties deur die uitdaging aan daardie "gesaghebbende" magte wat hul aansprake nie kan regverdig nie en wat dus as wettig of sonder morele grondslag beskou word. " Anargisme en outoriteit: 'n filosofiese inleiding tot klassieke anargisme deur Paul McLaughlin. AshGate. 2007. bl. 1
 448. ^ Die individualistiese anargis Benjamin Tucker definieer anargisme as opposisie teen gesag soos volg "Hulle vind dat hulle na regs of na links moet draai - óf die weg van die owerheid óf die pad van vryheid. Marx het een kant toe gegaan; Warren en Proudhon So is gebore staatsosialisme en anargisme ... gesag, neem baie vorms aan, maar in die breë verdeel haar vyande hulself in drie klasse: eerstens diegene wat haar verafsku as 'n middel en as 'n einde van vooruitgang, teen haar openlik, toegewyd, opreg, konsekwent, universeel; tweedens diegene wat beweer dat hulle in haar glo as 'n middel tot vooruitgang, maar wat haar slegs aanvaar vir sover hulle dink dat hulle hul eie selfsugtige belange sal dien, en haar en haar seëninge ontken die res van die wêreld; derdens diegene wat haar wantrou as 'n middel tot vooruitgang, en net in haar glo as 'n doel om te bereik deur haar eers te vertrap, te skend en te verontwaardig. Hierdie drie fases van opposisie teen Liberty word in byna elke denksfeer en menslike aktiwiteit. Goeie verteenwoordigers van die eerstes word gesien in die Katolieke Kerk en die Russiese outokrasie; van die tweede, in die Protestantse Kerk en die Manchester-skool vir politiek en politieke ekonomie; van die derde, in die ateïsme van Gambetta en die sosialisme van Karl Marx. " Benjamin Tucker . Individuele vryheid.
 449. ^ Die anargistiese historikus George Woodcock rapporteer oor Mikhail Bakunin se anti-outoritarisme en toon teenkanting teen staats- en nie-staatsvorms soos volg: "Alle anargiste ontken gesag; baie van hulle veg daarteen." (bl. 9) ... Bakunin het nie die sentrale komitee van die Liga omgeskakel na sy volledige program nie, maar hy het hulle wel oorgehaal om 'n opvallend radikale aanbeveling aan die Kongres van Bern van September 1868 te aanvaar deur ekonomiese gelykheid te eis en implisiet die gesag in beide Kerk aan te val. en Staat. '
 450. ^ a b McKay, Iain, red. (2008). "Is libertarian socialism nie 'n oxymoron nie?". 'N Veelgestelde vraag oor anargiste . Ek . Stirling: AK Press. ISBN 978-1-902593-90-6. OCLC  182529204 .
 451. ^ Hahnel, Robin (2005). Ekonomiese geregtigheid en demokrasie . Routledge Pers. bl. 138. ISBN  0-415-93344-7 .
 452. ^ Lesigne (1887). 'Socialistic Letters' word op 7 Augustus 2020 by die Wayback-masjien geargiveer . Le Radical . Besoek op 20 Junie 2020.
 453. ^ Tucker, Benjamin (1911) [1888]. Staatssosialisme en anargisme: hoe ver hulle saamstem en waarin hulle verskil . Fifield.
 454. ^ Tucker, Benjamin (1893). In plaas van 'n boek van 'n man wat te besig is om een ​​te skryf . bl. 363–364.
 455. ^ Brown, Susan Love (1997). "Die vrye mark as redding van die regering". In Carrier, James G., red. Betekenisse van die mark: die vrye mark in die Westerse kultuur . Berg-uitgewers. bl. 107. ISBN  978-1-85973-149-9 .
 456. ^ Newman, Michael (2005). Sosialisme: 'n baie kort inleiding . bl. 15. Oxford University Press. ISBN  978-0-19-280431-0 .
 457. ^ Marshall, Peter (1992). Die onmoontlike eis: 'n geskiedenis van anargisme . Londen: Harper Collins. bl. 641. ISBN  978-0-00-217855-6 .
 458. ^ Franklin, Robert Michael (1990). Bevrydende visioene: vervulling van mense en sosiale geregtigheid in Afro-Amerikaanse denke . Fortress Press. bl. 125. ISBN 978-0-8006-2392-0.
 459. ^ Peter Dreier (20 Januarie 2014). Martin Luther King was 'n radikale, nie 'n heilige nie . Waarheid . Besoek op 20 Januarie 2014.
 460. ^ Osagyefo Uhuru Sekou (20 Januarie 2014). Die radikale evangelie van Martin Luther King . Al Jazeera Amerika . Besoek op 20 Januarie 2014.
 461. ^ Hierdie definisie word vasgelê in hierdie verklaring deur Anthony Crosland , wat 'aangevoer het dat die sosialismes van die vooroorlogse wêreld (nie net die van die Marxiste nie , maar ook van die demokratiese sosialiste) nou al hoe meer irrelevant was'. Pierson, Chris (Junie 2005). "Verlore goed: wat die derde weg ontbreek". Tydskrif vir politieke ideologieë . 10 (2): 145–63. doi : 10.1080 / 13569310500097265 . S2CID  144916176 .Ander tekste wat die terme demokratiese sosialisme op hierdie manier gebruik, sluit in Malcolm Hamilton Demokratiese Sosialisme in Brittanje en Swede (St Martin's Press 1989).
 462. ^ Pierson, Christopher (1995). Sosialisme na kommunisme: die nuwe mark-sosialisme . University Park, Pennsylvania: Penn State Press. bl. 71. ISBN  978-0-271-01479-1 .
 463. ^ Eatwell, Roger; Wright, Anthony (1999). Hedendaagse politieke ideologieë (2de uitg.). Londen: kontinuum. bl. 80–103. ISBN  978-1-85567-605-3 .
 464. ^ Newman, Michael (2005). Sosialisme: 'n baie kort inleiding . Oxford University Press. bl. 5. ISBN  978-0-19-280431-0 .
 465. ^ Raza, Syed Ali. Sosiaal-demokratiese stelsel . Global Peace Trust. bl. 86. ISBN 978-969-9757-00-6.
 466. ^ O'Reilly, David (12 April 2007). Die nuwe progressiewe dilemma: Australië en Tony Blair se nalatenskap . Springer. bl. 91. ISBN 978-0-230-62547-1.
 467. ^ Gage, Beverly (17 Julie 2018). "Amerika kan nooit uitsorteer of 'sosialisme' marginaal of stygend is nie" . The New York Times . Besoek op 17 September 2018 .
 468. ^ Brandal, Nik. (2013). Die Nordiese model van sosiale demokrasie . Palgrave Macmillan. bl. 7. ISBN 978-1-137-01327-9. OCLC  964790706 .
 469. ^ a b Busky, Donald F. (2000). Demokratiese sosialisme: 'n wêreldwye opname . Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group. bl. 8.
 470. ^ Sejersted, Francis, 1936– (2011). Die era van sosiale demokrasie: Noorweë en Swede in die twintigste eeu . Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14774-1. OCLC  762965992 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 471. ^ Grondslae van sosiale demokrasie , 2004. Friedrich-Ebert-Stiftung, p. 8, November 2009.
 472. ^ Mander, Jerry (2012). The Capitalism Papers: Fatal Flaws of an obsolete System . Kontrapunt . bl.  213–217 . ISBN 978-1-58243-717-0.
 473. ^ Brown, Andrew (12 September 2014). "Wie is die gelukkigste mense van Europa - progressief of konserwatief?" . Die voog . ISSN  0261-3077 . Besoek op 20 April 2020 .
 474. ^ Eskow, Richard (15 Oktober 2014). "Nuwe studie vind dat die groot regering mense gelukkig maak," vrye markte "doen nie" . OurFuture.org deur People's Action . Besoek op 20 April 2020 .
 475. ^ Radcliff, Benjamin . "Mening: sosiale veiligheidsnet maak mense gelukkiger" . CNN . Besoek op 20 April 2020 .
 476. ^ "Wêreld se gelukkigste lande? Sosiaal-demokrasieë" . Algemene drome . Besoek op 20 April 2020 .
 477. ^ "Sosiale demokrasie" . Britannica.com . Besoek op 12 Oktober 2013 .
 478. ^ Michael Newman (2005). Sosialisme: 'n baie kort inleiding . OUP Oxford. bl. 74. ISBN 978-0-19-157789-5.
 479. ^ a b c Meyer .
 480. ^ Colby, Ira C. (Colby, Ira Christopher), (red.) Dulmus, Catherine N., (red.) Sowers, Karen M. (Sowers, Karen Marlaine), (red.) (2013). Maatskaplike welsyn beleid verbind tot velde van die praktyk . John Wiley & Sons. bl. 29. ISBN 978-1-118-17700-6. OCLC  827894277 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel ) CS1 maint: ekstra teks: skrywerslys ( skakel )
 481. ^ Upchurch, Martin, 1951– (2016). Die krisis van sosiaal-demokratiese vakbondwese in Wes-Europa: die soeke na alternatiewe . Routledge. bl. 51. ISBN 978-1-315-61514-1. OCLC  948604973 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 482. ^ Berman, Sheri (2006). Die primaat van politiek: sosiale demokrasie en die maak van die twintigste eeu van Europa . Cambridge University Press. bl. 153. ISBN  978-0-521-81799-8 .
 483. ^ Schweickart, David (2006). "Demokratiese Sosialisme" . Ensiklopedie van aktivisme en sosiale geregtigheid . Op 17 Junie 2012 vanaf die oorspronklike argief . "Sosiaal-demokrate het die basiese instellings van die welsynstaat gesteun en probeer versterk - pensioene vir almal, openbare gesondheidsorg, openbare onderwys, werkloosheidsversekering. Hulle het die arbeidsbeweging gesteun en probeer versterk. Laasgenoemde, as sosialiste, het aangevoer dat kapitalisme wel kon moet nooit voldoende gehumaniseer word nie, en as u die ekonomiese teenstrydighede in een gebied probeer onderdruk, sal dit net elders in 'n ander gedaante voorkom (as u werkloosheid te laag druk, sal u inflasie kry; as werksekerheid te sterk is, arbeidsdissipline breek af; ens.) "
 484. ^ Thompson 2006 , pp. 52, 58–59.
 485. ^ Orlow 2000 , bl. 190; Tansey & Jackson 2008 , p. 97.
 486. ^ a b Gaus & Kukathas 2004 , p. 420.
 487. ^ Adams, Ian (1998). Ideologie en politiek in Britain Today . Manchester University Press. bl. 127. ISBN 978-0-7190-5056-5.
 488. ^ Pugliese, Stanislao G., 1965- (1999). Carlo Rosselli: sosialistiese ketter en antifascistiese ballingskap . Harvard University Press. bl. 99. OCLC  1029276342 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 489. ^ Thompson, Noel W. (2006). Politieke ekonomie en die Arbeidersparty: die ekonomie van demokratiese sosialisme 1884–2005 . Routledge. pp. 60–61. OCLC  300363066 .
 490. ^ Lamb & Docherty 2006 , pp. 1–2.
 491. ^ Bartlett, Roland W. (1970). Die sukses van moderne private ondernemings . Die Interstate drukkers en uitgewers. bl. 32. OCLC  878037469 . Liberale sosialisme is byvoorbeeld onomwonde ten gunste van die vrye markekonomie en van vryheid van optrede vir die individu en erken in wettiese en kunsmatige monopolieë die werklike euwels van kapitalisme.
 492. ^ a b c Bastow, Steve. (2003). Derde manierdiskoers: Europese ideologieë in die twintigste eeu . Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1560-1. OCLC  899035345 .
 493. ^ Urbinati, Nadia, 1955– Zakaras, Alex, 1976– (2007). JS Mill se politieke gedagte: 'n tweesentigste herbeoordeling . Cambridge University Press. bl. 101. ISBN 978-0-511-27472-5. OCLC  252535635 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 494. ^ WisdomSupreme.com definisie van Blanquism Gearchiveer 29 Junie 2017 by die Wayback Machine , laas opgespoor 25 April 2007
 495. ^ NewYouth.com-inskrywing vir Blanquism, geargiveer op 21 Augustus 2008 by die Wayback Machine , laas opgespoor op 25 April 2007
 496. ^ Lenin (1917). "Die staat en rewolusie" .
 497. ^ Rosa Luxemburg as deel van 'n langer afdeling oor Blanquism in haar "Organizational Questions of Russian Social Democracy" (later gepubliseer as "Leninisme of Marxisme?"), Skryf: "Vir Lenin word die verskil tussen die Sosiale demokrasie en Blanquism gereduseer tot die waarneming dat ons in die plek van 'n handjievol samesweerders 'n klasbewuste proletariaat het. Hy vergeet dat hierdie verskil 'n volledige hersiening van ons idees oor organisasie en dus 'n heel ander opvatting van sentralisme en die betrekkinge tussen die party en die stryd self. Blanquism het nie op die direkte optrede van die werkersklasgereken nie. Dit het dus nie nodig gehad om die mense vir die rewolusie te organiseer nie. Daar word van die volk verwag om eers hul rol te speel op die oomblik van rewolusie. Voorbereiding vir die revolusie het slegs betrekking gehad op die klein groepie rewolusioniste wat gewapen was vir die staatsgreep. Om die sukses van die revolusionêre sameswering te verseker, is dit wyser geag om die massa te hou 'n entjie van die samesweerders.Rosa Luxemburg, Leninisme of Marxisme? Gearchiveer 27 September 2011 by die Wayback Machine , Marx.org Gearchiveer 28 September 2011 by die Wayback Machine , laas opgespoor 25 April 2007
 498. ^ Marxisme – Leninisme . The American Heritage Dictionary of the English Language, vierde uitgawe. Houghton Mifflin Company.
 499. ^ Draper, Hal (1970) [1963]. Two Souls of Socialism (hersiene red.). Highland Park, Michigan: Internasionale sosialiste. Op 20 Januarie 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 20 Januarie 2016 .
 500. ^ Young, James D. (1988). Sosialisme sedert 1889: 'n biografiese geskiedenis . Totowa: Barnes & Noble Books. ISBN  978-0-389-20813-6 .
 501. ^ Young, James D. (1988). Sosialisme sedert 1889: 'n biografiese geskiedenis . Totowa: Barnes & Noble Books. ISBN 978-0-389-20813-6.
 502. ^ Draper, Hal (1970) [1963]. Two Souls of Socialism (hersiene red.). Highland Park, Michigan: Internasionale sosialiste. Op 20 Januarie 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 20 Januarie 2016 . Ons het verskeie gevalle genoem van hierdie oortuiging dat sosialisme 'n nuwe regerende minderheid is, nie-kapitalisties van aard en daarom suiwer gewaarborg word, en sy eie oorheersing tydelik (vir 'n blote historiese era) of selfs permanent opgelê word. In albei gevalle sal hierdie nuwe regerende klas waarskynlik sy doel sien as 'n onderwysdiktatuur oor die massas - om hulle goed te doen, natuurlik - die diktatuur word uitgeoefen deur 'n elite-party wat alle beheer van onder af onderdruk, of deur welwillende despote of Verlosser-leiers van een of ander aard, of deur Shaw se "Supermen", deur eugenetiese manipuleerders, deur Proudhon se "anargistiese" bestuurders of Saint-Simon se tegnokrate of hul meer moderne ekwivalente - met bygewerkte terme en nuwe verbale skerms wat kan word geprys net so vars sosiale teorie as teen die negentiende-eeuse Marxisme.
 503. ^ Lipow, Arthur (1991). Outoritêre sosialisme in Amerika: Edward Bellamy en die Nationalist Movement . Universiteit van Kalifornië Press. bl. 1. ISBN  978-0-520-07543-6 .
 504. ^ "150 jaar Libertarian" . theanarchistlibrary.org .
 505. ^ Joseph Déjacque, De l'être-humain mâle et femelle - Lettre à PJ Proudhon par Joseph Déjacque (in Frans)
 506. ^ Bookchin, Murray en Janet Biehl. Die Murray Bookchin Reader . Cassell, 1997. p. 170 ISBN  0-304-33873-7
 507. ^ Hicks, Steven V. en Daniel E. Shannon. Die Amerikaanse tydskrif vir ekonomie en sosiologie . Blackwell Pub, 2003.