Gevolglik

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

In die linguistiek is 'n resultatiewe ( verkorte RES ) 'n vorm wat uitdruk dat iets of iemand 'n toestandverandering ondergaan het as gevolg van die voltooiing van 'n gebeurtenis. Resultate verskyn as predikate van sinne en bestaan ​​gewoonlik uit 'n werkwoord (wat die gebeurtenis aandui), 'n post-verbale selfstandige naamwoordfrase (wat die entiteit aandui wat 'n verandering ondergaan het) en 'n sogenaamde resultaatfrase (wat die toestand aandui wat aangedui word as die gevolg van die aksie met die naam van die werkwoord [1] ) wat onder andere deur 'n byvoeglike naamwoord , 'n voorsetselfrase of 'n deeltjie voorgestel kan word. [2]Byvoorbeeld, in die Engelse sin The man vip the table clean , the adjective clean dui die toestand aan wat die tafel bereik het as gevolg van die gebeurtenis wat beskryf word as die man afgevee het .

Resultate konstruksies

Resultatiewe konstruksies is sintaktiese patrone wat gebruik word om resultate uit te druk. Binne hierdie strukture word die voorwerp NP beskou as 'n mate van toestandverandering, en die verandering word beskou as 'n resultaat wat bereik word deur die aksie wat uitgedruk word deur die kombinasie van die werkwoord en die resultaatfrase. Daar word gesê dat die woordorde van die elemente konstant en deurslaggewend is om die gevolglike betekenis oor te dra; onder hierdie analise word die uitset in sy geheel beskou as 'n meer komplekse betekenis as die som van die individuele betekenisse van die komponente. Hierdie konstruksionele benadering is voorgestel om rekenskap te gee van die semantiese verskille tussen selfstandige werkwoorde wat geen intrinsieke resultatiewe betekenis het nie en die gevolglike eweknieë daarvan (bv. Hamer versus hamervlak ).[3]

Differensiestelsels

Sintaktiese bome wat die verskil in struktuur toon tussen nie-gevolglike en gevolglike frases.

Resultatiewe konstruksies kan beskryf word in die raamwerk van 'n tekengerigte benadering: morfologiese seine en woordorde-seine (gebaseer op die ordening van leksikale items) het interaksie om betekenis te skep. Hierdie interaksie genereer 'n stelsel van opposisies gebaseer op twee tipes differensiasie: differensiasie van die referent van ander referente in die leksikon en differensiasie van die referent van homself. [4]

Onderskeid van anderOnderskeid van Self
Hy het die rooi skuur geverf.Hy het die skuur rooi geverf.
Sy het haar lang hare gedra.Sy het haar hare lank gedra.
Hy het die skuldige man gevind.Hy het die man skuldig bevind.
Hy het die heilige pap gemaak.Hy het die pap heilig gemaak.

Klasse van resultate konstruksies

Semanties kan resultatiewe konstruksies deel uitmaak van een van die vier hoofklasse, gedefinieer deur twee eienskappe: veroorsakende teenoor nie-veroorsakende en eienskap teenoor pad. (Sien tabel hieronder.) Hierdie klasse word onderskei deur die verband tussen die selfstandige naamwoordfrase wat die verandering ondergaan wat deur die resultatief (na verwys as die gasheer) en die gevolglike konstruksie self ondergaan word. [2]

In oorsaaklike resultate is die gasheer die direkte voorwerp van die resulterende konstruksie; die onderwerp veroorsaak dat die gasheer 'n verandering ondergaan. By nie -oorsaaklike resultate is die gasheer die onderwerp van die resultaatkonstruksie; die sin stel 'n verandering van toestand of posisie.

In eiendomsresultate kry die gasheer die eiendom uitgedruk deur die gevolglike konstruksie. In padresultate beskryf die resultaatkonstruksie 'n pad wat die gasheer deurkruis.

VeroorsakendNie -veroorsakend
EiendomDie tuinier natgemaak die tulpe platDie meer vries stewig
PadBill rol die bal teen die heuwel afDie bal rol teen die heuwel af

Tradisionele aansig

Die definisie van die rol en kategorie resultate het talle benaderings van taalkundiges geïnspireer. Tradisioneel word sekere tye en aspekte aan resultate toegeskryf. Daar word naamlik gewys op die huidige perfekte aspek in die verduideliking van resultate konstruksies, soos ek 'n brief aan hulle geskryf het . [5] Die gevoel van volledigheid is inherent aan die resultate: A: Het u die vensters skoongemaak? B: Nee, ek het dit nog nie voltooi nie. B: Ja, maar ek het dit nog nie voltooi nie

In hierdie voorbeeld beteken 'n negatiewe antwoord dat sommige of nie een van die vensters skoongemaak is nie, maar u kan nie positief antwoord nie, tensy die hele taak voltooi is. Die taak vereis nie 'n suksesvolle voltooiing nie, soos aangetref in die voorbeeld Hy het nie sy eksamen geslaag nie .

Daar is egter aangetoon dat resultate onafhanklik van die volmaakte in sinne bestaan, soos ek hierdie aanbod van die hand gewys het , wat die noodsaaklikheid veroorsaak om die rol van resultate weer te ondersoek. [3] Om dit aan te spreek, word beweer dat die resultate 'n toestand sowel as die voorafgaande aksie uitdruk. [6] Dit beklemtoon dat die resultate beskryf hoe 'n staat opgetree het. Daarom moet dit die passiewe vorm gebruik . Hierdie analise is egter nie verantwoordelik vir frases soos ek hierdie aanbod van die hand gewys het nie , wat die aktiewe eerder as die passiewe stem gebruik.

Tekengerigte analise

Tekengerigte ontledings bied 'n aspekuele kontras, waarin die benadering gebaseer is op die grense van predikasie binne 'n tydsveld. [4] [7] ' n Handeling word binne 'n predikasie as 'n geheel beskou, of dit kan as die predikasie binne die grense beskou word. [3] ' n Duidelike verhouding is 'n verhouding tussen perfek en onvolmaak . [8] Hierdie analise argumenteer teen die standpunt dat die resultatiewe betekenis identies is aan die volmaakte. Hieronder is sinne waar die werkwoorde in die volmaakte nie die 'element van resultaat' in hul betekenis het nie:

Ek het dit al voorheen gesien. Dit was net drie of vier keer dat ons van aangesig tot aangesig gekom het.

In die sinne hierbo blyk 'die element van resultaat' nie duidelik nie. Daar word aangevoer dat die konkrete resultaat en die resultaatfase van mekaar onderskei moet word. [8]

Die Guillaume -benadering

Hierdie aspektuele benadering toon die verband tussen 'n handeling en die resultaat daarvan. Die Guillaume -benadering stel dat die Engelse werkwoord twee oomblikke het, een waar enige duur, enige ontwikkelings of aktualisering met die duur van die gebeurtenis plaasvind. [9]

Die Guillaumese grafiek van notasionele chronologie
voordaarna
oorsaakeffek
toestandgevolg
operasiegevolg

Die resultaat as 'n kenmerk van Engels

Nog 'n ander benadering tot resultate beskou dit as '' 'n fundamentele semantiese kenmerk wat byna alle tradisionele kategorieë dek: werkwoord , selfstandige naamwoord , byvoeglike naamwoord , infinitief , gerund , deelwoord , deeltjie , hulp '. [10] Daar word beweer dat die resultate 'n kenmerkende kenmerk in taal moet wees in plaas van 'n subkategorie binne die verbale aspekryk te wees.

As 'n stelsel van opposisies

Resultaatgebaseerde opposisies in die leksikon

Hierdie benadering dui op die idee om resultate as 'n stelsel van opposisies te beskou. Dit veronderstel dat die resultaat nie beperk is tot 'n gespanne of aspekvorm nie. [3] Dit dui daarop dat die resultate uitgespreek word deur opposisies van gemerkte/ongemerkte vorms op alle taalvlakke en subsisteme. [3] Markedness is 'n stelsel wat twee taalvorme wat onderskei word, kontrasteer op grond van eenvoud en frekwensie van gebruik. (Byvoorbeeld, onreëlmatige werkwoorde sal gemerk word, terwyl gewone werkwoorde ongemerk sal wees)

Hierdie subsisteme sluit in: morfeem , hulpmiddels , leksikale pare, samestellings , werkwoordaanvullings, gespanne aspek- en stemvorme, sintaktiese patrone, tipes sinne, woordorde , spanning en intonasie . [3]

Gorlach stel in haar boek voor dat resultate plaasvind, afhangende of die subsisteem gemerk is of nie. Byvoorbeeld, in die sin "Ek is wip ing die tafel" die affiks -ing gemerk en druk neutrale staat in plaas van resultative staat. -ed , aan die ander kant, is 'n ongemerkte aanhegtingsvorm, wat die volgende sin tot resultaat bring: "I wip ed the table". [3]

Uitgebreide lys met gemerkte/ongemerkte vorm van alle taalsubsisteme kan in die tabel gevind word.

Verspreiding

'N Resultaat is óf 'n byvoeglike frase wat die toestand van 'n selfstandige naamwoord aandui as gevolg van die voltooiing van die gebeurtenis wat deur die werkwoord aangedui word , óf 'n verbale konstruksie wat die resultaatstoestand van 'n gebeurtenis aandui. Hierdie verbale konstruksietipe resultaat word gewoonlik beskou as deel van die aspekveld .

Byvoeglike naamwoorde

Hierdie tipe resultate is 'n frase wat die toestand van 'n selfstandige naamwoord aandui as gevolg van die voltooiing van die werkwoord . In die Engelse voorbeelde hieronder word die betrokke naamwoord vetgedruk en die gevolglike predikaat is kursief :

 • John lek sy bord skoon .
 • Mary het die heining blou geverf .
 • Die koue weer het die meer stewig gevries .

Onderwerpe van passiewe en onakkusatiewe werkwoorde kan deelneem aan resultate konstruksies:

 • Passief : die put is droog gedreineer .
 • Onbeskuldig : Die deur swaai oop .

Onderwerpe van onergatiewe werkwoorde kan ook deelneem aan resultate konstruksies, maar 'n "dummy voorwerp", dit wil sê 'n andersins afwesige refleksiewe voornaamwoord moet ingevoeg word:

 • Gordon lag homself hulpeloos .
 • Die meisie geskree haarself hees .

Resultate verskil van beeldende konstruksies, maar dikwels is 'n resultaat en 'n beeldende lees moontlik uit dieselfde sin. Byvoorbeeld, in "John het die vis droog gebraai", dui 'n resultaat daarop dat die vis droog geword het as gevolg van die braai van John. Aan die ander kant is dit ook moontlik om 'n beeldende lesing te gee waarin John reeds droog is, en dit is die toestand waarin hy die vis braai (want hy was byvoorbeeld lank genoeg terug van die strand om droog te wees). Beide afbeeldings en resultate is belangrik vir die verstaan ​​van klein klousules, omdat die presiese eienskappe daarvan aansienlik verskil van taal tot taal.

Resultate in Duits

In Duits kan sommige werkwoorde in adjektiewe gevolgende sinne voorkom, terwyl ander nie. In die onderstaande voorbeeld kan 'n argument gemaak word dat die selfstandige naamwoord na die werkwoord as 'n werkwoordargument geïnterpreteer kan word. [11]

Der

'Die

Schmied

smid

hämmert

hamers

das

die

Metaal

metaal

vlakte.

plat.'

Der Schmied hämmert das Metall flach.

"Die smid slaan die metaal plat."

Verbale resultate

Hierdie soort resultate is 'n grammatikale aspekkonstruksie wat die resultaatstoestand van die gebeurtenis aandui wat deur die werkwoord aangedui word. Engels het nie 'n produktiewe resultate konstruksie nie. Dit word algemeen aanvaar dat die wees - vervolmaak van verskeie Europese tale (bv Frans, Italiaans, Duits, en Hollands) begin as resultative konstruksies. [12]

Resultate in Mandaryns

Mandaryns plaas die resultate binne 'n werkwoord -aspekkonstruksie.

擦 干净 了 桌子。

Zhāngsān

Zhangsan

cā-gānjìng-le

vee-skoon- PFV

zhuōzi.

tafel

Zhāngsān cā-gānjìng-le zhuōzi.

Zhangsan-vee-skoon-PFV-tafel

"Zhangsan vee die tafel skoon."

In hierdie voorbeeld is die resultate gānjìng geleë binne die werkwoord aspek konstruksie. Die werkwoord cā- neem die theta-rolle van agent en ervaring. Resulterende frases kan ook verskeie theta-rolle inneem. Die taalkundige Fengqi Li noem dit 'saamgestelde rolle'. [13]

斧子 砍 钝 了。

Fǔzi

Byl

kǎn-dùn-le

sny-dof- PFV

Fǔzi kǎn-dùn-le

Axe cut-dull-PFV

"Die byl het dof geword weens te veel gebruik."

Hier is die theta-rolle agent, ervare en instrument. Die ervare en die instrument is albei die byl, maar hulle speel saamgestelde rolle. Die werkwoord cut is transitief en vereis dus 'n direkte voorwerp. Die saamgestelde rol laat die mes toe om sy eie aksie te ondergaan.

Resultate in Japannees

Die gevolglike konstruksie in Engels kan as SVO AP voorgestel word.

a. John het Mary doodgeskiet.
b. John het die muur blou geverf.

Die Japannese vertaling van die sinne a. en b. in die tabel hierbo sou twee verskillende konstruksies bestaan. Die eerste konstruksie het 'n komplekse werkwoordstrategie, waar V 2 die veroorsakende verandering van die staat se werkwoord is, of die resultaatstoestand wat ooreenstem met die AP in die Engelse konstruksie. V 1 is 'n werkwoord van eenvoudige aktiwiteit, wat ooreenstem met V in die Engelse konstruksie. [14]

ジ ョ ン が メ ア リ を を 撃 ち 殺 し た

Jon-ga

John- NOM

Mearī-o

Mary- ACC

uchi-koroshi-ta.

skiet-doodmaak- VERLEDE

Jon-ga Mearī-o uchi-koroshi-ta.

John-NOM Mary-ACC shoot-kill-PAST

"John het Mary doodgeskiet."

Verwysings

 1. ^ Levin, Beth. (1993). Engelse werkwoordklasse en afwisselings. Chicago: Universiteit van Chicago Press.
 2. ^ a b Goldberg, AE & Jackendoff, R. (2004). The English Resultative as a Family of Constructions. Taal, 80, 532-568.
 3. ^ a b c d e f g Gorlach, Marina (2004). Frasale konstruksies en resultate in Engels: 'n tekengerigte analise . Amsterdam: J. Benjamins. bl. 54 . ISBN 9027215618.
 4. ^ a b Duiker, W. (1986). Die grammatika van moderne Engels . ms: Columbia Universiteit.
 5. ^ Depraetere, Ilse (1998). Oor die gevolglike karakter van huidige volmaakte sinne . Journal of Pragmatics 29, 5 (1998) 608.
 6. ^ Nedjalkov, Vladimir (1988). Tipologie van resultate konstruksies . Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (Engelse vertaling onder redaksie van Bernard Comrie.).
 7. ^ Huffman, A. "Teaching the English tenses". Columbia University Working Papers in Linguistics . 10, i – iv, 1–153, xvi – xxi.
 8. ^ a b Allen, RL (1966). Die werkwoordstelsel van hedendaagse Engels . Mouton: Den Haag.
 9. ^ Hirtle, W (1975). Tyd, aspek en die werkwoord . Quebec: Les Presses de l'Universite Laval.
 10. ^ Tobin, Y. (1993). Aspek in die Engelse werkwoord: Proses en resultaat in taal . Londen: Longman.
 11. ^ Richter, Michael; van Hout, Roeland (Augustus 2010). "Waarom sommige werkwoorde 'n gevolglike konstruksie kan vorm, terwyl ander nie: ontbindende semantiese binding nie". Lingua . 120 (8): 2006–2021. doi : 10.1016/j.lingua.2010.02.007 .
 12. ^ Bybee, J., Perkins, R & Pagliuca, W. 1994. Die evolusie van grammatika: spanning, aspek en modaliteit in die tale van die wêreld. Chicago; Londen: University of Chicago Press.
 13. ^ Li, Fengqi. (2011). "Theta-strukture van Mandaryns Resultate Werkwoordverbindings" . Linguistik aanlyn. Cite journal requires |journal= (help)
 14. ^ Washio, Ryuichi (1997). "Resultate, samestelling en taalvariasie". Tydskrif vir Oos -Asiatiese Taalkunde . 1. 6 : 1–49. JSTOR 20100710 .