Sielkunde

Sielkunde is die wetenskap van gees en gedrag . Sielkunde sluit die studie van bewuste en onbewuste verskynsels in, asook gevoelens en denke . Dit is 'n akademiese dissipline van groot omvang. Sielkundiges soek ook begrip vir die opkomende eienskappe van breine, wat die dissipline aan neurowetenskap verbind . As sosiale wetenskap beoog sielkundiges die gedrag van individue en groepe. [1] [2]

'N Professionele praktisyn of navorser wat by die vakgebied betrokke is, word 'n sielkundige genoem en kan geklassifiseer word as 'n sosiale, gedrags- of kognitiewe wetenskaplike . Sommige sielkundiges probeer die rol van geestelike funksies in individuele en sosiale gedrag verstaan . Ander ondersoek die fisiologiese en biologiese prosesse wat kognitiewe funksies en gedrag ten grondslag lê.

Sielkundiges ondersoek gedrag en geestelike prosesse, insluitend persepsie , kognisie , aandag , emosie , intelligensie , subjektiewe ervarings , motivering , breinfunksionering en persoonlikheid . Sielkundiges se belangstellings strek uit na interpersoonlike verhoudings , sielkundige veerkragtigheid , gesinsveerkragtigheid en ander gebiede binne sosiale sielkunde . Sielkundiges beskou ook die bewustelose verstand. [3] Navorsingsielkundiges gebruik empiriese metodes om oorsaaklike en korrelasie-verwantskappe tussen psigososiale veranderlikes af te lei. Sommige, maar nie almal nie, kliniese en voorligtingsielkundiges vertrou op simboliese interpretasie .

Alhoewel sielkundige kennis dikwels toegepas word op die assessering en behandeling van geestesgesondheidsprobleme, is dit ook gerig op die begrip en oplossing van probleme op verskillende terreine van menslike aktiwiteite. In baie opsigte beoog sielkunde uiteindelik om die samelewing te bevoordeel. [4] [5] Baie sielkundiges is betrokke by die een of ander terapeutiese rol, en oefen in kliniese, beradings- of skoolomgewings. Ander sielkundiges doen wetenskaplike navorsing oor 'n wye verskeidenheid onderwerpe wat verband hou met geestesprosesse en gedrag. Gewoonlik werk laasgenoemde groep sielkundiges in akademiese omgewings (bv. Universiteite, mediese skole, hospitale). 'N Ander groep sielkundiges is werksaam in industriële en organisatoriese omgewing. [6] Nog ander is betrokke by die ontwikkeling van menslike ontwikkeling, veroudering, sport, gesondheid, forensies en die media.

Die woord sielkunde is afgelei van die Griekse woord psige , vir gees of siel . Die laaste deel van die woord 'sielkunde' is afgelei van -λογία -logia , wat verwys na 'studie' of 'navorsing'. [7] Die Latynse woord psychologia is die eerste keer deur die Kroaties humanis en Latinis Marko Marulić in sy boek, Psichiologia de ratione animae humanae, gebruik in die laat 15de eeu of vroeë 16de eeu. [8] Die vroegste bekende verwysing na die woord psychology in Engels was deur Steven Blankaart in 1694 in The Physical Dictionary . Die woordeboek verwys na "Anatomie, wat die liggaam behandel, en sielkunde, wat die siel behandel." [9]

In 1890 het William James sielkunde gedefinieer as 'die wetenskap van die geesteslewe, beide sy verskynsels en hul toestande'. Hierdie definisie het dekades lank wydverspreide geldeenhede geniet. Hierdie betekenis word egter betwis, veral deur radikale behavioriste soos John B. Watson , wat in sy manifest van 1913 die dissipline van sielkunde omskryf het as die verkryging van inligting wat nuttig is vir die beheer van gedrag. Aangesien James 'sielkunde' omskryf het, impliseer die term wetenskaplike eksperimentering sterker . [10] [11] Volksielkunde verwys na die begrip van gewone mense , in teenstelling met dié van professionele sielkundiges. [12]

Die antieke beskawings van Egipte, Griekeland, China, Indië en Persië was almal besig met die filosofiese studie van sielkunde. In Antieke Egipte die Ebers Papyrus genoem depressie en gedink versteurings. [13] Historici merk op dat Griekse filosowe, waaronder Thales , Plato en Aristoteles (veral in sy De Anima- verhandeling), [14] die werking van die gees aangespreek het. [15] Reeds in die 4de eeu vC het die Griekse geneesheer Hippokrates teoretiseer dat geestesversteurings fisieke eerder as bonatuurlike oorsake het. [16]

In China het sielkundige begrip gegroei uit die filosofiese werke van Laozi en Confucius , en later uit die leerstellings van Boeddhisme . Hierdie kenniskennis behels insigte uit introspeksie en waarneming, asook tegnieke vir gefokusde denke en handel. Dit omskryf die heelal in terme van 'n verdeling van fisiese werklikheid en geestelike werklikheid, sowel as die interaksie tussen die fisiese en geestelike. Chinese filosofie het ook klem gelê op die suiwering van die gees om deugsaamheid en krag te verhoog. 'N Antieke teks, bekend as The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine, identifiseer die brein as die skakel tussen wysheid en sensasie, en bevat teorieë oor persoonlikheid gebaseer op balans tussen yin-yang en ontleed geestesversteuring in terme van fisiologiese en sosiale onewewigtighede. Chinese geleerdheid wat op die brein gefokus het, het tydens die Qing-dinastie gevorder met die werk van Fang Yizhi (1611–1671), Wes-opgeleide, Liu Zhi (1660–1730) en Wang Qingren (1768–1831). Wang Qingren het die belangrikheid van die brein as die middelpunt van die senuweestelsel beklemtoon, geestesversteuring gekoppel aan breinsiektes, die oorsake van drome en slapeloosheid ondersoek en 'n teorie gevoer oor hemisferiese lateralisering van breinfunksie. [17]

Beïnvloed deur Hindoeïsme , het die Indiese filosofie onderskeidings in soorte bewustheid ondersoek. 'N Sentrale idee van die Upanishads en ander Vediese tekste wat die fondamente van Hindoeïsme gevorm het, was die onderskeid tussen die mens se kortstondige alledaagse self en hul ewige, onveranderlike siel . Uiteenlopende Hindoe-leerstellings en Boeddhisme het hierdie hiërargie van self uitgedaag, maar het almal die belangrikheid van hoër bewustheid beklemtoon. Joga omvat 'n reeks tegnieke wat gebruik word om hierdie doel te bereik. Teosofie , 'n godsdiens wat deur die Russies-Amerikaanse filosoof Helena Blavatsky gestig is , het inspirasie uit hierdie leerstellings geput tydens haar tyd in Brits-Indië . [18] [19]

Sielkunde was interessant vir denkers van die Verligting in Europa. In Duitsland het Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) sy beginsels van calculus op die gedagtes toegepas en aangevoer dat geestelike aktiwiteit op 'n ondeelbare kontinuum plaasgevind het. Hy het voorgestel dat die verskil tussen bewuste en onbewuste bewustheid slegs 'n kwessie van graad is. Christian Wolff het sielkunde as sy eie wetenskap geïdentifiseer, en hy het Psychologia Empirica in 1732 geskryf en Psychologia Rationalis in 1734. Immanuel Kant het die idee van antropologie as 'n vakgebied gevorder , met sielkunde 'n belangrike onderafdeling. Kant het egter die idee van 'n eksperimentele sielkunde eksplisiet verwerp en geskryf dat 'die empiriese leerstelling van die siel ook nooit chemie kan benader nie, selfs nie as 'n sistematiese kuns van analise of eksperimentele leerstelling nie, want daarin kan die menigvuldige innerlike waarneming slegs geskei word deur bloot verdeeldheid in denke, en kan dan nie na willekeur apart gehou en herkombineer word nie (maar nog minder word daaraan toegelaat dat 'n ander denkende subjek geëksperimenteer word om by ons doel te pas), en selfs waarneming op sigself verander en verplaas die toestand van die waargenome voorwerp. " In 1783 het Ferdinand Ueberwasser (1752-1812) homself aangestel as professor in empiriese sielkunde en logika en het hy lesings gegee oor wetenskaplike sielkunde, alhoewel hierdie ontwikkelings gou deur die Napoleontiese oorloë oorskadu is . Aan die einde van die Napoleontiese tydperk het Pruisiese owerhede die Ou Universiteit van Münster gestaak. [20] Na die filosowe Hegel en Herbart te raadpleeg , het die Pruisiese staat egter in 1825 die sielkunde as 'n verpligte vakgebied gevestig in sy vinnig groeiende en sterk invloedryke onderwysstelsel . Hierdie dissipline het eksperimentering nog nie omvat nie. [21] In Engeland het die vroeë sielkunde frenologie behels en die reaksie op sosiale probleme, waaronder alkoholisme, geweld en die oorvol "kranksinnige" asiel in die land. [22]

Begin van eksperimentele sielkunde

Wilhelm Wundt (sit) saam met kollegas in sy sielkundige laboratorium, die eerste in sy soort.

Gustav Fechner het in die 1830's psigofisika- navorsing in Leipzig begin doen , en het die beginsel verwoord dat die mens se persepsie van 'n stimulus logaritmies wissel volgens die intensiteit daarvan. [23] Die beginsel het bekend geword as die Weber – Fechner-wet . Fechner se 1860 Elements of Psychophysics het Kant se strengheid teen die kwantitatiewe navorsing oor die gees uitgedaag. [24] [21] In Heidelberg het Hermann von Helmholtz parallelle navorsing oor sintuiglike waarneming gedoen en die fisioloog Wilhelm Wundt opgelei . Wundt het op sy beurt na die Universiteit Leipzig gekom en die sielkundige laboratorium gestig wat eksperimentele sielkunde na die wêreld gebring het. Wundt het hom daarop toegespits om geestelike prosesse in die mees basiese komponente af te breek, deels gemotiveer deur 'n analogie met onlangse vooruitgang in chemie, en die suksesvolle ondersoek na die elemente en struktuur van materiale. [25] Paul Flechsig en Emil Kraepelin het binnekort 'n invloedryke sielkundelaboratorium in Leipzig geskep, hierdie meer fokus op eksperimentele psigiatrie. [21]

Die Duitse sielkundige Hermann Ebbinghaus , 'n navorser aan die Universiteit van Berlyn , was 'n ander 19de-eeuse bydraer tot die veld. Hy was baanbreker in die eksperimentele studie van geheue en het kwantitatiewe modelle van leer en vergeet ontwikkel. [26] In die vroeë twintigste eeu was Wolfgang Kohler , Max Wertheimer en Kurt Koffka medestigter van die skool vir Gestalt-sielkunde (om nie te verwar met die Gestalt-terapie van Fritz Perls nie ). Die benadering van Gestalt-sielkunde is gebaseer op die idee dat individue dinge as verenigde geheel ervaar. In plaas daarvan om gedagtes en gedrag te verminder tot kleiner elemente, soos in strukturalisme, het die Gestaltiste volgehou dat die hele ervaring belangrik is en verskil van die som van die dele daarvan.

Sielkundiges in Duitsland, Denemarke, Oostenryk, Engeland en die Verenigde State het Wundt spoedig gevolg met die oprigting van laboratoriums. [27] G. Stanley Hall , 'n Amerikaner wat by Wundt studeer, het 'n sielkundelaboratorium gestig wat internasionaal invloedryk geword het. Die laboratorium was geleë aan die Johns Hopkins Universiteit . Hall het op sy beurt Yujiro Motora opgelei , wat eksperimentele sielkunde met die klem op psigofisika na die Imperial University of Tokyo gebring het . [28] Wundt se assistent, Hugo Münsterberg , het sielkunde aan Harvard onderrig aan studente soos Narendra Nath Sen Gupta — wat in 1905 'n sielkunde-afdeling en laboratorium aan die Universiteit van Calcutta gestig het . [18] Wundt se studente Walter Dill Scott , Lightner Witmer en James McKeen Cattell het gewerk aan die ontwikkeling van toetse van verstandelike vermoëns. Cattell, wat ook by die eugenetikus Francis Galton studeer het , het die Psychological Corporation gestig . Witmer fokus op die geestelike toetsing van kinders; Scott, oor werknemerskeuse. [29]

'N Ander student van Wundt, die Engelsman Edward Titchener , het die sielkundeprogram aan die Cornell Universiteit geskep en 'n strukturalistiese sielkunde gevorder . Die idee agter strukturalisme was om verskillende aspekte van die gees te ontleed en te klassifiseer, hoofsaaklik deur die metode van introspeksie . [30] William James, John Dewey en Harvey Carr het die idee van funksionalisme gevorder , 'n uitgebreide benadering tot sielkunde wat die Darwinistiese idee van die nut van 'n gedrag vir die individu onderstreep het. In 1890 het James 'n invloedryke boek, The Principles of Psychology , geskryf wat uitgebrei het oor die strukturalisme. Hy het " stroom van bewussyn " onvergeetlik beskryf . James se idees het baie Amerikaanse studente geïnteresseerd in die opkomende dissipline. [30] [31] [32] Dewey het die sielkunde geïntegreer in maatskaplike bekommernisse, veral deur progressiewe onderwys te bevorder , morele waardes by kinders in te skerp en immigrante te assimineer. [33]

Een van die honde wat gebruik is in Pavlov se eksperiment met 'n chirurgiese ingeplante kanule om speekselafmeting te meet , is bewaar in die Pavlov-museum in Ryazan , Rusland

'N Ander soort eksperimentaliteit, met 'n groter verband met fisiologie, het in Suid-Amerika ontstaan ​​onder leiding van Horacio G. Piñero aan die Universiteit van Buenos Aires . [34] Ook in Rusland het navorsers meer klem gelê op die biologiese basis vir sielkunde, beginnend met Ivan Sechenov se opstel uit 1873, "Wie moet sielkunde ontwikkel en hoe?" Sechenov gevorderde die idee van brein reflekse en aggressief bevorder 'n deterministiese siening van menslike gedrag. [35] Die Russies-Sowjet- fisioloog Ivan Pavlov het by honde 'n leerproses ontdek wat later ' klassieke kondisionering' genoem is en die proses op mense toegepas het. [36]

Konsolidasie en befondsing

Een van die vroegste sielkundeverenigings was La Société de Psychologie Physiologique in Frankryk, wat van 1885 tot 1893 geduur het. Die eerste vergadering van die Internasionale Sielkongres wat deur die International Union of Psychological Science geborg is , het in Augustus 1889 in Parys plaasgevind, te midde van die Wêreldtentoonstelling wat die honderdjarige herdenking van die Franse rewolusie vier. William James was een van die drie Amerikaners onder die vierhonderd deelnemers. Die American Psychological Association (APA) is kort daarna, in 1892, gestig. Die Internasionale Kongres word steeds op verskillende plekke in Europa gehou en met wye internasionale deelname. Die sesde kongres, wat in 1909 in Genève gehou is, het aanbiedings in Russies, Chinees en Japannees sowel as Esperanto ingesluit . Na 'n onderbreking vir die Eerste Wêreldoorlog het die Sewende Kongres in Oxford vergader, met aansienlik groter deelname van die oorlogsoorwinnende Anglo-Amerikaners. In 1929 het die Kongres by die Yale Universiteit in New Haven, Connecticut, plaasgevind, bygewoon deur honderde lede van die APA. [27] Tokyo Imperial Universiteit het die voortou gebring om nuwe sielkunde na die Ooste te bring. Nuwe idees oor sielkunde versprei van Japan tot China. [17] [28]

Amerikaanse sielkunde het status gekry met die toetrede van die VSA tot die Eerste Wêreldoorlog. 'N Staande komitee onder leiding van Robert Yerkes het byna 1,8 miljoen soldate geestestoetse (" Army Alpha " en " Army Beta ") toegepas. [37] Vervolgens het die Rockefeller-familie , via die Sosiale Wetenskaplike Navorsingsraad , begin om befondsing te gee vir gedragsnavorsing. [38] [39] Rockefeller-liefdadigheidsorganisasies het die Nasionale Komitee vir Geestelike Higiëne gefinansier, wat die konsep van geestesongesteldheid versprei en beywer het vir die toepassing van idees uit die sielkunde op kinderopvoeding. [37] [40] Deur die Buro vir Sosiale Higiëne en later befondsing van Alfred Kinsey , het Rockefeller-stigtings gehelp om navorsing oor seksualiteit in die VSA op te stel [41] Onder die invloed van die Carnegie-befondsde Eugenics Record Office , die deur Draper-befondsde Pioneer Fund , en ander instellings, het die eugenetika-beweging ook die Amerikaanse sielkunde beïnvloed. In die 1910's en 1920's het eugenetika 'n standaardonderwerp in sielkunde-klasse geword. [42] In teenstelling met die VSA, het die wetenskaplike en mediese instellings die sielkunde in die Verenigde Koninkryk met antagonisme tegemoetgegaan, en tot 1939 was daar slegs ses sielkundestoele aan universiteite in Engeland. [43]

Gedurende die Tweede Wêreldoorlog en die Koue Oorlog het die Amerikaanse militêre en intelligensie-agentskappe hulself gevestig as toonaangewende befondsers van sielkunde deur middel van die weermag en in die nuwe kantoor vir strategiese dienste . Die sielkundige van die Universiteit van Michigan, Dorwin Cartwright, het berig dat universiteitsnavorsers in 1939–1941 met grootskaalse propaganda-navorsing begin het. Hy merk op dat ''n sosiale sielkundige die laaste paar maande van die oorlog hoofsaaklik verantwoordelik geword het vir die bepaling van die propaganda-beleid week-vir-week vir die Amerikaanse regering.' Cartwright het ook geskryf dat sielkundiges 'n belangrike rol gespeel het in die bestuur van die binnelandse ekonomie. [44] Die weermag het sy nuwe algemene klassifikasietoets ingestel om die vermoë van miljoene soldate te bepaal. Die weermag het ook grootskaalse sielkundige navorsing gedoen oor die moreel van die troepe en geestesgesondheid . [45] In die 1950's het die Rockefeller Foundation en Ford Foundation saamgewerk met die Central Intelligence Agency (CIA) om navorsing oor sielkundige oorlogvoering te finansier . [46] In 1965 het openbare kontroversie aandag gegee aan die weermagprojek Camelot - die "Manhattan-projek" van die sosiale wetenskap - 'n poging wat sielkundiges en antropoloë inroep om die planne en beleidsrigtings van die buiteland vir strategiese doeleindes te ontleed. [47] [48]

In Duitsland na die Eerste Wêreldoorlog het sielkunde deur die weermag institusionele mag beklee en daarna uitgebrei saam met die res van die weermag onder die Derde Ryk . [21] Onder leiding van Hermann Göring se neef Matthias Göring is die Berlynse Psychoanalytic Institute herdoop tot die Göring Institute. Freudiaanse psigoanaliste is verdryf en vervolg onder die anti-Joodse beleid van die Nazi-party , en alle sielkundiges moes hul distansieer van Freud en Adler , stigters van psigoanalise, wat ook Joods was. [49] Die Göring-instituut is deur die hele oorlog goed gefinansier met die mandaat om 'n 'Nuwe Duitse psigoterapie' te skep. Hierdie psigoterapie was daarop gemik om geskikte Duitsers in lyn te bring met die algemene doelstellings van die Ryk. Soos beskryf deur een geneesheer, "Ondanks die belangrikheid van analise, is geestelike leiding en die aktiewe samewerking van die pasiënt die beste manier om individuele geestelike probleme te oorkom en ondergeskik te stel aan die vereistes van die Volk en die Gemeinschaft ." Sielkundiges moes Seelenführung , leierskap van die gees, voorsien om mense te integreer in die nuwe visie van 'n Duitse gemeenskap. [50] Harald Schultz-Hencke verenig sielkunde met die Nazi-teorie van biologie en rasse-oorsprong, en kritiseer psigoanalise as 'n studie van die swakkes en misvormdes. [51] Johannes Heinrich Schultz , 'n Duitse sielkundige wat erken word vir die ontwikkeling van die tegniek van outogene opleiding , het prominent sterilisasie en genadedood van mans beskou wat as geneties ongewens beskou word, en tegnieke bedink om hierdie proses te vergemaklik. [52]

Na die oorlog is nuwe instellings geskep, hoewel sommige sielkundiges weens hul Nazi-verbintenis gediskrediteer is. Alexander Mitscherlich stig 'n prominente toegepaste psigoanalise-tydskrif genaamd Psyche . Met finansiering van die Rockefeller-stigting het Mitscherlich die eerste afdeling vir kliniese psigosomatiese medisyne aan die Heidelberg Universiteit gestig. In 1970 is sielkunde geïntegreer in die vereiste studies van mediese studente. [53]

Na die Russiese rewolusie het die Bolsjewiste sielkunde bevorder as 'n manier om die 'Nuwe Man' van sosialisme te ontwikkel. Gevolglik het universiteitsielkunde-departemente 'n groot aantal studente in sielkunde opgelei. Na afloop van die opleiding is posisies beskikbaar gestel vir studente by skole, werkplekke, kulturele instellings en in die weermag. Die Russiese staat het pedologie en die studie van kinderontwikkeling beklemtoon . Lev Vygotsky het prominent geword op die gebied van kinderontwikkeling. [35] Die Bolsjewiste het ook vrye liefde bevorder en die leerstelling van psigoanalise aangeneem as 'n teenmiddel vir seksuele onderdrukking. [54] Alhoewel pedologie en intelligensietoets in 1936 buite die guns geval het, het die sielkunde sy bevoorregte posisie as instrument van die Sowjetunie behou. [35] Stalinistiese suiwerings het 'n swaar tol geëis en 'n klimaat van vrees by die beroep ingeboesem, soos elders in die Sowjet-samelewing. [55] Na die Tweede Wêreldoorlog is Joodse sielkundiges in die verlede en hede, waaronder Lev Vygotsky , AR Luria en Aron Zalkind, aan die kaak gestel; Ivan Pavlov (postuum) en Stalin self is gevier as helde van die Sowjet-sielkunde. [56] Sowjet-akademici het gedurende die Khrushchev Thaw ' n mate van liberalisering beleef . Die onderwerpe van kubernetika, taalkunde en genetika het weer aanvaarbaar geword. Die nuwe veld van ingenieursielkunde het ontstaan. Die veld het die studie van die geestelike aspekte van komplekse werksgeleenthede (soos vlieënier en ruimtevaarder) bestudeer. Interdissiplinêre studies het gewild geraak en geleerdes soos Georgy Shchedrovitsky het sisteemteoriebenaderings tot menslike gedrag ontwikkel. [57]

Die Chinese sielkunde van die twintigste eeu het oorspronklik geskoei op Amerikaanse sielkunde, met vertalings van Amerikaanse skrywers soos William James, die oprigting van departemente en tydskrifte vir universiteitsielkunde en die oprigting van groepe, waaronder die Chinese Vereniging vir Sielkundige Toetse (1930) en die Chinese Sielkundige Vereniging. (1937). Chinese sielkundiges is aangemoedig om op onderwys en taalaanleer te konsentreer. Chinese sielkundiges was op die idee dat onderwys modernisering moontlik sou maak. John Dewey, wat tussen 1919 en 1921 vir Chinese gehore gedoseer het, het 'n beduidende invloed op die sielkunde in China gehad. Kanselier T'sai Yuan-p'ei stel hom aan die Universiteit van Peking voor as 'n groter denker as Confucius. Kuo Zing-yang, wat 'n PhD aan die Universiteit van Kalifornië, Berkeley behaal het, word president van die Zhejiang Universiteit en populariseer behaviorisme . [58] Nadat die Chinese Kommunistiese Party beheer oor die land verkry het, het die Stalinistiese Sowjetunie die grootste invloed geword, met die Marxisme – Leninisme die voorste sosiale leerstelling en die Pavloviese voorwaarde vir die goedgekeurde manier van gedragsverandering. Chinese sielkundiges het Lenin se model van 'n 'reflektiewe' bewussyn uitgebrei en 'n 'aktiewe bewussyn' ( pinyin : tzu-chueh neng-tung-li ) voorgestel wat in staat is om materiële toestande te oortref deur harde werk en ideologiese stryd. Hulle het 'n begrip "erkenning" ( pinyin : jen-shih ) ontwikkel wat die koppelvlak tussen individuele persepsies en die sosiaal aanvaarde wêreldbeeld verwys; die versuim om met die partyleer ooreen te stem, was 'verkeerde erkenning'. [59] Sielkunde-onderwys is gesentraliseer onder die Chinese Akademie vir Wetenskappe , onder toesig van die Staatsraad . In 1951 het die Akademie 'n sielkundige navorsingsburo geskep wat in 1956 die Instituut vir Sielkunde geword het. Omdat die meeste vooraanstaande sielkundiges in die Verenigde State opgelei is, was die Akademie se eerste bekommernis heropvoeding van hierdie sielkundiges in die Sowjet-leerstellings. Kindersielkunde en pedagogiek vir die doel van 'n nasionaal samehangende opleiding het 'n sentrale doel van die vakgebied gebly. [60]

Instellings

In 1920 het Édouard Claparède en Pierre Bovet 'n nuwe toegepaste sielkundige organisasie gestig genaamd die International Congress of Psychotechnics Applied to Vocational Guidance, later genoem die International Congress of Psychotechnics en daarna die International Association of Applied Psychology . [27] Die IAAP word beskou as die oudste internasionale sielkundevereniging. [61] Vandag behandel minstens 65 internasionale groepe gespesialiseerde aspekte van sielkunde. [61] In reaksie op die oorheersing van mans in die veld, het vroulike sielkundiges in die Verenigde State die Nasionale Raad vir Vrouesielkundiges in 1941 gestig. Hierdie organisasie het na die Tweede Wêreldoorlog die Internasionale Raad vir Vrouesielkundiges geword, en die Internasionale Raad vir Sielkundiges in 1959. Verskeie verenigings, waaronder die Vereniging van Swart Sielkundiges en die Asian American Psychological Association, het ontstaan ​​om die insluiting van nie-Europese rassegroepe in die beroep te bevorder. [61]

Die International Union of Psychological Science (IUPsyS) is die wêreldfederasie van nasionale sielkundige samelewings. Die IUPsyS is in 1951 gestig onder beskerming van die Verenigde Nasies se Organisasie vir Onderwys, Kultuur en Wetenskap (UNESCO) . [27] [62] Sielkunde-afdelings het sedertdien oor die hele wêreld toegeneem, hoofsaaklik gebaseer op die Euro-Amerikaanse model. [18] [62] Sedert 1966 het die Unie die International Journal of Psychology gepubliseer . [27] IAAP en IUPsyS het in 1976 elk ooreengekom om op vierkantige basis elke vier jaar 'n kongres te hou. [61]

IUPsyS erken 66 nasionale sielkundeverenigings en ten minste 15 ander bestaan. [61] Die American Psychological Association is die oudste en grootste. [61] Sy ledetal het toegeneem van 5 000 in 1945 tot 100 000 in die huidige tyd. [30] Die APA bevat 54 afdelings , wat sedert 1960 geleidelik toegeneem het om meer spesialiteite in te sluit. Sommige van hierdie afdelings, soos die Society for the Psychological Study of Social Issues en die American Psychology – Law Society , het as outonome groepe begin. [61]

Die Interamerican Psychological Society , wat in 1951 gestig is, beoog om sielkunde regoor die Westelike Halfrond te bevorder. Dit het die Interamerikaanse Sielkongres gehou en het in 2000 1 000 lede gehad. Die Europese Federasie van Professionele Sielkundeverenigings, wat in 1981 gestig is, verteenwoordig 30 nasionale verenigings met 'n totaal van 100 000 individuele lede. Minstens dertig ander internasionale organisasies verteenwoordig sielkundiges in verskillende streke. [61]

Op sommige plekke reguleer regerings wettiglik wie sielkundige dienste kan lewer of hulself as 'n 'sielkundige' kan voorstel. [63] Die APA definieer 'n sielkundige as iemand met 'n doktorsgraad in sielkunde. [64]

Grense

Vroeë beoefenaars van eksperimentele sielkunde het hul onderskei van parapsigologie , wat in die laat negentiende eeu gewild was (insluitend die belangstelling van geleerdes soos William James). Sommige mense beskou parapsigologie as deel van 'sielkunde'. Parapsigologie, hipnotisme en psigisme was belangrike onderwerpe tydens die vroeë Internasionale Kongresse. Maar studente van hierdie rigtings is uiteindelik onttrek en in 1900–1905 min of meer uit die Kongres verban. [27] Parapsigologie het 'n tyd lank aan die Imperial University in Japan voortgeduur, met publikasies soos Clairvoyance en Thoughtography deur Tomokichi Fukurai, maar ook hier is dit meestal vermy deur 1913. [28]

As vakgebied het die sielkunde lank probeer om beskuldigings dat dit 'n 'sagte' wetenskap is, af te weer. Die wetenskapsfilosoof Thomas Kuhn se kritiek van 1962 impliseer dat die sielkunde oor die algemeen in 'n pre-paradigma toestand was, sonder dat dit ooreenstem met die tipe oorkoepelende teorie wat in volwasse wetenskappe soos chemie en fisika voorkom. [65] Aangesien sommige sielkundegebiede afhanklik is van navorsingsmetodes soos opnames en vraelyste, het kritici beweer dat sielkunde nie 'n objektiewe wetenskap is nie. Skeptici het voorgestel dat persoonlikheid, denke en emosie nie direk gemeet kan word nie en dat dit dikwels afgelei word uit subjektiewe selfverslae, wat problematies kan wees. Eksperimentele sielkundiges het verskillende maniere bedink om hierdie ontwykende fenomenologiese entiteite indirek te meet. [66] [67] [68]

Afdelings bestaan ​​steeds binne die veld, met sommige sielkundiges wat meer gerig is op die unieke ervarings van individuele mense, wat nie net verstaan ​​kan word as datapunte binne 'n groter bevolking nie. Kritici binne en buite die veld het aangevoer dat die hoofstroom-sielkunde toenemend oorheers word deur 'n 'kultus van empirisme', wat die omvang van navorsing beperk, omdat ondersoekers hulself beperk tot metodes afgelei van die fisiese wetenskappe. [69] Feministiese kritiek het aangevoer dat aansprake op wetenskaplike objektiwiteit die waardes en agenda van (histories) meestal manlike navorsers verdoesel. [37] Jean Grimshaw voer byvoorbeeld aan dat sielkundige navorsing deur hoofstroom 'n patriargale agenda bevorder het deur middel van sy pogings om gedrag te beheer. [70]

Biologies

Vals-kleur-voorstellings van serebrale veselpaaie wat geraak word, volgens Van Horn et al. [V] : 3

Sielkundiges beskou biologie oor die algemeen as die substraat van denke en gevoel, en daarom is dit 'n belangrike studiegebied. Gedragsneurowetenskap, ook bekend as biologiese sielkunde, behels die toepassing van biologiese beginsels op die bestudering van fisiologiese en genetiese meganismes onderliggend aan gedrag by mense en ander diere. Die verwante veld van vergelykende sielkunde is die wetenskaplike studie van die gedrag en geestelike prosesse van nie-menslike diere. [71] ' n Toonaangewende vraag in gedragsneurowetenskap was of en hoe geestelike funksies in die brein gelokaliseer word . Van Phineas Gage tot HM en Clive Wearing , individue met geestesgebreke wat herlei kan word tot fisiese breinskade, het nuwe ontdekkings in hierdie gebied geïnspireer. [72] Daar kan gesê word dat moderne neurowetenskap in die gedrag ontstaan ​​het in die 1870's, toe Paul Broca in Frankryk produksie van spraak na die linker frontale gyrus herlei het, en sodoende ook die hemisferiese lateralisering van breinfunksie getoon het. Kort daarna het Carl Wernicke 'n verwante gebied geïdentifiseer wat nodig is vir die verstaan ​​van spraak. [73]

Die hedendaagse veld van gedrags neurowetenskap fokus op die fisiese basis van gedrag. Gedragsneurowetenskaplikes gebruik diermodelle, wat dikwels op rotte staatmaak, om die neurale, genetiese en sellulêre meganismes te bestudeer wat onderliggend is aan gedrag wat betrokke is by reaksies by leer, geheue en vrees. [74] Kognitiewe neurowetenskaplikes ondersoek neurale korrelate van sielkundige prosesse by mense deur neurale beeldvormingsinstrumente te gebruik. Neuropsigoloë doen sielkundige assesserings om vas te stel hoe die gedrag en kognisie van 'n individu met die brein verband hou. Die biopsigososiale model is 'n dwarsdissiplinêre, holistiese model wat handel oor die wyses waarop onderlinge verhoudings van biologiese, sielkundige en sosio-omgewingsfaktore gesondheid en gedrag beïnvloed. [75]

Evolusionêre sielkunde benader denke en gedrag vanuit 'n moderne evolusionêre perspektief. Hierdie perspektief dui daarop dat sielkundige aanpassings ontwikkel het om herhalende probleme in menslike voorvaderomgewings op te los. Evolusionêre sielkundiges probeer om uit te vind hoe menslike sielkundige eienskappe evolueer, die resultate van natuurlike seleksie of seksuele seleksie in die loop van menslike evolusie. [76]

Die geskiedenis van die biologiese grondslae van die sielkunde bevat bewyse van rassisme. Die idee van wit heerskappy en inderdaad die moderne konsep van ras self het ontstaan ​​tydens die proses van wêreldverowering deur Europeërs. [77] Carl von Linnaeus se viervoudige klassifikasie van mense klassifiseer Europeërs as intelligent en ernstig, Amerikaners as tevrede en vry, Asiërs as ritueel en Afrikane as lui en wispelturig. Ras is ook gebruik om die konstruksie van sosiaal-spesifieke geestesversteurings soos drapetomanie en dysesthesia aethiopica te regverdig — die gedrag van Afrika se nie-samewerkende slawe. [78] Na die skepping van eksperimentele sielkunde het 'etniese sielkunde' na vore gekom as 'n subdissipline, gegrond op die aanname dat die bestudering van primitiewe rasse 'n belangrike skakel tussen dieregedrag en die sielkunde van meer ontwikkelde mense sou bied. [79]

Gedrag

Skinner se onderrigmasjien , 'n meganiese uitvindsel om die taak van geprogrammeerde onderrig te outomatiseer

'N Beginsel van gedragsnavorsing is dat 'n groot deel van menslike gedrag sowel as minder dierlike gedrag aangeleer word. 'N Beginsel wat verband hou met gedragsnavorsing, is dat die meganismes betrokke by leer van toepassing is op mense en nie-menslike diere. Gedragsondersoekers het 'n behandeling ontwikkel wat bekend staan ​​as gedragsverandering , wat gebruik word om individue te help om ongewenste gedrag deur gewenste gedrag te vervang.

"> File:Little Albert experiment (1920).webmSpeel media
Die film van die Little Albert-eksperiment

Navorsers oor vroeë gedrag het parings tussen stimulus en respons bestudeer, nou bekend as klassieke kondisionering . Hulle het getoon dat wanneer 'n biologies-kragtige stimulus (bv. Voedsel wat speeksel ontlok) gekoppel is aan 'n voorheen neutrale stimulus (bv. 'N klok) oor verskillende leerproewe, die neutrale stimulus op sigself die reaksie kan ontlok wat die biologies kragtige stimulus uitlok. . Ivan Pavlov, wat die beste bekend is om honde te laat speeksel in die teenwoordigheid van 'n stimulus wat voorheen aan voedsel gekoppel was, het 'n leidende figuur in die Sowjetunie geword en volgelinge geïnspireer om sy metodes op mense te gebruik. [35] In die Verenigde State het Edward Lee Thorndike ' konneksionistiese ' studies begin deur diere in 'legkaarte' vas te vang en hulle te beloon omdat hulle ontsnap het. Thorndike het in 1911 geskryf: 'Daar kan geen morele bevel bestaan ​​om die mens se aard te bestudeer nie, tensy die studie ons in staat sal stel om sy dade te beheer.' [80] Van 1910–1913 het die American Psychological Association 'n see-opinie ondergaan, weg van mentalisme en in die rigting van 'behaviorisme'. In 1913 het John B. Watson die term behaviorisme vir hierdie denkrigting geskep. [81] Watson se beroemde Little Albert-eksperiment in 1920 is aanvanklik gedink om aan te toon dat herhaalde gebruik van ontstellende harde geluide fobies (afkeer van ander stimuli) by 'n babamens kan inboesem, [11] [82] hoewel so 'n gevolgtrekking waarskynlik 'n oordrywing. [83] Karl Lashley , 'n noue medewerker van Watson, het biologiese manifestasies van leer in die brein ondersoek. [72]

Clark L. Hull , Edwin Guthrie en ander het baie daartoe bygedra om behaviorisme 'n paradigma te maak wat baie gebruik word. [30] ' n Nuwe metode van 'instrumentele' of ' operante ' kondisionering het die konsepte van versterking en straf by die model van gedragsverandering gevoeg . Radikale behavioriste vermy die bespreking van die innerlike werking van die gees, veral die onbewuste, wat volgens hulle onmoontlik is om wetenskaplik te beoordeel. [84] Operasionele kondisionering is die eerste keer deur Miller en Kanorski beskryf en in die VSA gewild gemaak deur BF Skinner , wat as 'n toonaangewende intellektueel van die behavioristiese beweging na vore getree het. [85] [86]

Noam Chomsky het 'n invloedryke kritiek op radikale behaviorisme gepubliseer op grond daarvan dat behavioristiese beginsels nie die komplekse geestelike proses van taalverwerwing en taalgebruik voldoende kon verklaar nie . [87] [88] Die oorsig, wat skreiend was, het baie daartoe bygedra om die status van behaviorisme binne die sielkunde te verminder. [89] Martin Seligman en sy kollegas het ontdek dat hulle ' aangeleerde hulpeloosheid ' by honde kon kondisioneer , 'n toestand wat nie deur die behavioristiese benadering tot sielkunde voorspel is nie. [90] [91] Edward C. Tolman het 'n hibriede 'kognitiewe gedragsmodel' gevorder, veral met sy publikasie in 1948 wat die kognitiewe kaarte bespreek wat deur rotte gebruik word om te raai na die plek van voedsel aan die einde van 'n doolhof. [92] Skinner se behaviorisme het nie gesterf nie, deels omdat dit suksesvolle praktiese toepassings opgelewer het. [88]

Die Vereniging vir Gedragsanalise Internasionaal is in 1974 gestig en het in 2003 lede van 42 lande gehad. Die veld het vastrapplek gekry in Latyns-Amerika en Japan. [93] Toegepaste gedragsanalise is die term wat gebruik word vir die toepassing van die beginsels van operante kondisionering om sosiale betekenisvolle gedrag te verander (dit vervang die term gedragswysiging). [94]

Kognitief

Groen Rooi Blou
Pers Blou Pers


Blou Pers Rooi
Groen Pers Groen


Die Stroop-effek is dat die naam van die kleur van die eerste stel woorde makliker en vinniger is as die tweede.

Kognitiewe sielkunde behels die studie van geestelike prosesse , insluitend persepsie , aandag , taalbegrip en -produksie, geheue en probleemoplossing. [95] Navorsers op die gebied van kognitiewe sielkunde word soms kognitiviste genoem . Hulle maak staat op 'n inligtingsverwerkingsmodel van geestelike funksionering. Kognitivistiese navorsing word ingelig deur funksionalisme en eksperimentele sielkunde.

Baddeley se model van werkgeheue

Vanaf die vyftigerjare het die eksperimentele tegnieke wat deur Wundt, James, Ebbinghaus en ander ontwikkel is, weer na vore getree namate eksperimentele sielkunde toenemend kognitivisties geword het en uiteindelik 'n deel van die breër interdissiplinêre kognitiewe wetenskap was . [96] Sommige noem hierdie ontwikkeling die kognitiewe rewolusie omdat dit die antimentalistiese dogma van behaviorisme sowel as die strengheid van psigoanalise verwerp. [96]

Albert Bandura het gehelp met die oorgang in sielkunde van behaviorisme na kognitiewe sielkunde. Bandura en ander sosiale leerteoretici het die idee van plaasvervangende leer gevorder. Met ander woorde, hulle bevorder die siening dat 'n kind kan leer deur sy of haar sosiale omgewing waar te neem en nie noodwendig versterk vir die instelling van gedrag nie, hoewel hulle nie die invloed van versterking op die leer van gedrag uitsluit nie. [97]

Die Müller – Lyer-illusie . Sielkundiges lei af oor geestesprosesse uit gedeelde verskynsels soos optiese illusies.

Tegnologiese vooruitgang het ook weer belangstelling in geestestoestande en geestelike voorstellings laat ontstaan. Die Engelse neurowetenskaplike Charles Sherrington en die Kanadese sielkundige Donald O. Hebb het eksperimentele metodes gebruik om sielkundige verskynsels aan die struktuur en funksie van die brein te koppel. Die opkoms van rekenaarwetenskap, kubernetika en kunsmatige intelligensie het die waarde daarvan vergelyk om inligtingverwerking by mense en masjiene te vergelyk.

'N Gewilde en verteenwoordigende onderwerp op hierdie gebied is kognitiewe vooroordeel , of irrasionele denke. Sielkundiges (en ekonome) het 'n groot katalogus van vooroordele wat gereeld in die mens se denke voorkom, geklassifiseer en beskryf . Die beskikbaarheidsheuristiek is byvoorbeeld die neiging om die belangrikheid van iets wat maklik by ons opkom, te hoog te skat. [98]

Elemente van behaviorisme en kognitiewe sielkunde is gesintetiseer om kognitiewe gedragsterapie te vorm , 'n vorm van psigoterapie wat aangepas is deur tegnieke wat ontwikkel is deur die Amerikaanse sielkundige Albert Ellis en die Amerikaanse psigiater Aaron T. Beck .

Op 'n breër vlak is kognitiewe wetenskap 'n interdissiplinêre onderneming van kognitiewe sielkundiges, kognitiewe neurowetenskaplikes, navorsers van kunsmatige intelligensie, taalkundiges, mens-rekenaarinteraksie, rekenaarneurwetenskap , logici en sosiale wetenskaplikes. Die dissipline van kognitiewe wetenskap dek kognitiewe sielkunde sowel as geestesfilosofie, rekenaarwetenskap en neurowetenskap. [99] Rekenaarsimulasies word soms gebruik om verskynsels van belang te modelleer.

Sosiaal

Sosiale sielkunde bestudeer die aard en oorsake van sosiale gedrag.

Sosiale sielkunde is besorg oor hoe gedrag , gedagtes , gevoelens en die sosiale omgewing menslike interaksies beïnvloed. [100] Sosiale sielkundiges bestudeer onderwerpe soos die invloed van ander op die gedrag van 'n individu (byvoorbeeld ooreenstemming , oortuiging ) en die vorming van oortuigings, houdings en stereotipes oor ander mense. Sosiale kognisie versmelt elemente van sosiale en kognitiewe sielkunde met die doel om te verstaan ​​hoe mense sosiale inligting verwerk, onthou of verdraai. Die studie van groepsdinamika behels navorsing oor die aard van leierskap, organisasiekommunikasie en verwante verskynsels. In onlangse jare het baie sosiale sielkundiges toenemend belanggestel in implisiete maatstawwe, bemiddelingsmodelle en die interaksie van persoonlike en sosiale faktore in die verantwoording van gedrag. Sommige konsepte wat sosioloë toegepas het op die bestudering van psigiatriese afwykings, konsepte soos die sosiale rol, die siekes, die sosiale klas, lewensgebeurtenisse, kultuur, migrasie en totale instelling , het sosiale sielkundiges beïnvloed. [101] [102]

Psigoanalitiese

Groepsfoto 1909 voor Clark Universiteit . Voorste ry: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung; agterste ry: Abraham A. Brill , Ernest Jones , Sándor Ferenczi .

Psigoanalise verwys na die teorieë en terapeutiese tegnieke wat toegepas word op die onbewuste en die impak daarvan op die alledaagse lewe. Hierdie teorieë en tegnieke bied behandeling vir geestesversteurings aan. [103] [104] [105] Psigoanalise het in die 1890's ontstaan, veral met die werk van Sigmund Freud . Freud se psigoanalitiese teorie was grotendeels gebaseer op interpretatiewe metodes, introspeksie en kliniese waarneming. Dit het baie bekend geword, hoofsaaklik omdat dit onderwerpe soos seksualiteit , onderdrukking en die onbewuste aangepak het . [106] Freud was baanbreker in die metodes van vrye assosiasie en droominterpretasie . [107] [108]

Psigoanalitiese teorie is nie monolities nie. Ander bekende psigoanalitiese denkers wat in 'n mindere of meerdere mate met Freud uiteengesit het, is Alfred Adler , Carl Jung , Erik Erikson , Melanie Klein , DW Winnicott , Karen Horney , Erich Fromm , John Bowlby , Freud se dogter Anna Freud en Harry Stack. Sullivan . Hierdie individue het verseker dat psigoanalise in verskillende denkrigtings sou ontwikkel. Onder hierdie skole tel egosielkunde , objekverhoudinge en interpersoonlike , Lacaniaanse en relasionele psigoanalise .

Sielkundiges soos Hans Eysenck en filosowe, waaronder Karl Popper , het psigoanalise skerp gekritiseer. Popper het aangevoer dat psigoanalise verkeerd voorgestel is as 'n wetenskaplike dissipline, [109] terwyl Eysenck die mening voorgestel het dat psigoanalitiese beginsels deur eksperimentele gegewens weerspreek is . Teen die einde van die 20ste eeu het sielkundige departemente aan Amerikaanse universiteite meestal die Freudiaanse teorie gemarginaliseer en dit as 'n 'uitgedroogde en dooie' historiese artefak afgemaak. [110] Navorsers soos António Damásio, Oliver Sacks en Joseph DeDoux en individue in die opkomende veld van neuro-psigoanalise het egter sommige van Freud se idees op wetenskaplike gronde verdedig. [111]

Eksistensiële-humanistiese teorieë

Die sielkundige Abraham Maslow het in 1943 gemeen dat mense 'n hiërargie van behoeftes het, en dit is sinvol om eers aan die basiese behoeftes (voedsel, water, ens.) Te voldoen voordat daar aan hoërordebehoeftes voldoen kan word. [112]

Humanistiese sielkunde , wat beïnvloed is deur eksistensialisme en fenomenologie, [113] beklemtoon vrye wil en selfverwesenliking . [114] Dit het in die 1950's na vore gekom as 'n beweging binne die akademiese sielkunde, in reaksie op sowel behaviorisme as psigoanalise. [115] Die humanistiese benadering wil die hele persoon beskou, nie net gefragmenteerde dele van die persoonlikheid of geïsoleerde kognisies nie. [116] Humanistiese sielkunde fokus ook op persoonlike groei, selfidentiteit , dood, alleenheid en vryheid. Dit beklemtoon subjektiewe betekenis, die verwerping van determinisme en besorgdheid oor positiewe groei eerder as patologie. Sommige stigters van die humanistiese denkrigting was die Amerikaanse sielkundiges Abraham Maslow , wat 'n hiërargie van menslike behoeftes geformuleer het , en Carl Rogers , wat kliëntgerigte terapie geskep en ontwikkel het .

Later het positiewe sielkunde humanistiese temas oopgestel vir wetenskaplike verkenningswyses. Positiewe sielkunde is die studie van faktore wat bydra tot menslike geluk en welstand, wat meer fokus op mense wat tans gesond is. In 2010 het Clinical Psychological Review 'n spesiale uitgawe gepubliseer wat gewy is aan positiewe sielkundige intervensies, soos dankbaarheidsjoernaal en die fisieke uitdrukking van dankbaarheid. Dit is egter nog lank nie duidelik dat positiewe sielkunde effektief is om mense gelukkiger te maak nie. [117] [118] Positiewe sielkundige intervensies is beperk, maar die effekte daarvan word vermoedelik ietwat beter as placebo- effekte. Die getuienis is egter nog lank nie duidelik dat ingrypings gebaseer op positiewe sielkunde menslike geluk of veerkragtigheid verhoog nie. [117] [118]

Die Amerikaanse vereniging vir humanistiese sielkunde , wat in 1963 gestig is, het verklaar:

Humanistiese sielkunde is hoofsaaklik 'n oriëntasie op die hele sielkunde eerder as 'n spesifieke area of ​​skool. Dit staan ​​vir respek vir die waarde van mense, respek vir verskillende benaderings, oopkop vir aanvaarbare metodes en belangstelling in die verkenning van nuwe aspekte van menslike gedrag. As 'n 'derde krag' in die hedendaagse sielkunde, gaan dit oor onderwerpe wat min plek het in bestaande teorieë en stelsels: bv. Liefde, kreatiwiteit, self, groei, organisme, basiese behoeftebevrediging, selfaktualisering, hoër waardes, wees, wording, spontaniteit, spel, humor, toegeneentheid, natuurlikheid, warmte, ego-transendensie, objektiwiteit, outonomie, verantwoordelikheid, betekenis, fair-play, transendentale ervaring, piekervaring, moed en verwante konsepte. [119]

Eksistensiële sielkunde beklemtoon die noodsaaklikheid om klante se totale oriëntasie teenoor die wêreld te verstaan; dit is gekant teen reduksionisme, behaviorisme en ander metodes wat die individu objektiveer. [114] In die 1950's en 1960's, beïnvloed deur die filosowe Søren Kierkegaard en Martin Heidegger , het die psigoanalitiese opgeleide Amerikaanse sielkundige Rollo May gehelp om eksistensiële sielkunde te ontwikkel. Eksistensiële psigoterapie , wat voortvloei uit die eksistensiële sielkunde, is 'n terapeutiese benadering wat gebaseer is op die idee dat 'n persoon se innerlike konflik voortspruit uit die konfrontasie van die individu met die bestaansgedeeltes. Daar kan ook gesê word dat die Switserse psigoanalis Ludwig Binswanger en die Amerikaanse sielkundige George Kelly tot die eksistensiële skool behoort. [120] Eksistensiële sielkundiges is geneig om van meer "humanistiese" sielkundiges te verskil in hul relatiewe neutrale siening van die menslike natuur en hul relatief positiewe beoordeling van angs. [121] Eksistensiële sielkundiges het die humanistiese temas van dood, vrye wil en betekenis beklemtoon, wat daarop dui dat betekenis gevorm kan word deur mites en vertellings; betekenis kan verdiep word deur die aanvaarding van die vrye wil, wat nodig is om 'n outentieke lewe te lei, hoewel dikwels met angs vir die dood. [122]

Die Oostenrykse eksistensiële psigiater en die oorlewende van die Holocaust , Viktor Frankl, het bewys gelewer van die terapeutiese krag van betekenis uit refleksies oor sy eie internering . [123] Hy skep 'n variasie van eksistensiële psigoterapie genaamd logoterapie , 'n tipe eksistensialistiese analise wat fokus op 'n wil tot betekenis (in 'n mens se lewe), in teenstelling met Adler se Nietzscheanse leerstelling van wil tot mag of Freud se wil tot plesier . [124]

Persoonlikheid

Persoonlikheidsielkunde het te make met blywende gedragspatrone, denke en emosies. Persoonlikheidsteorieë wissel tussen verskillende sielkundige denkrigtings. Elke teorie het verskillende aannames oor funksies soos die rol van die onbewuste en die belangrikheid van kinderervaring. Volgens Freud is persoonlikheid gebaseer op die dinamiese interaksies van die id, ego en super-ego . [125] Daarenteen het eienskapsteoretici taksonomieë van persoonlikheidskonstruksies ontwikkel om persoonlikheid te beskryf in terme van sleutelkenmerke. Eienskapsteoretici het dikwels statistiese datareduksiemetodes gebruik, soos faktorontleding . Hoewel die aantal voorgestelde eienskappe wyd gewissel, Hans Eysenck vroeë biologies-gebaseerde model se stel ten minste drie groot eienskap konstrukte wat nodig is om die menslike persoonlikheid, beskryf is ekstraversie-introversie , neuroticism -stability, en Psigotisisme -normality. Raymond Cattell het 'n teorie van 16 persoonlikheidsfaktore op primêre faktorvlak en tot agt breër tweede-stratum faktore empiries afgelei . [126] [127] [128] [129] Sedert die 1980's het die Groot Vyf ( openheid vir ervaring , pligsgetrouheid , ekstraversie , gemaklikheid en neurotisme ) na vore getree as 'n belangrike eienskapsteorie van persoonlikheid. [130] Dimensionele modelle van persoonlikheid kry toenemende ondersteuning, en 'n weergawe van dimensionele assessering is in die DSM-V opgeneem . Ten spyte van 'n oorvloed navorsing oor die verskillende weergawes van die "Big Five" -persoonlikheidsdimensies, blyk dit egter nodig te wees om van statiese konseptualisering van persoonlikheidstruktuur na 'n meer dinamiese oriëntasie oor te gaan, en erken dat persoonlikheidskonstruksies onderhewig is aan leer en verandering in die lewensduur. [131] [132]

'N Vroeë voorbeeld van persoonlikheidsassessering was die Woodworth Personal Data Sheet , wat tydens die Eerste Wêreldoorlog opgestel is. Die gewilde, hoewel psigometries onvoldoende, Myers – Briggs Type Indicator [133] is ontwikkel om individue se "persoonlikheidstipes" te beoordeel volgens die persoonlikheidsteorieë van Carl Jung . Die Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), ondanks sy naam, is meer 'n dimensionele maatstaf van psigopatologie as 'n persoonlikheidsmaatstaf. [134] California Psychological Inventory bevat 20 persoonlikheidskale (bv. Onafhanklikheid, verdraagsaamheid). [135]

Onbewuste verstand

Studie van die onbewuste verstand, 'n deel van die psige buite die bewussyn van die individu, maar wat vermoedelik die bewuste denke en gedrag beïnvloed, was 'n kenmerk van die vroeë sielkunde. In een van die eerste sielkundige eksperimente wat in die Verenigde State uitgevoer is, het CS Peirce en Joseph Jastrow in 1884 bevind dat navorsingspersone die fynste van twee gewigte kon kies, alhoewel hulle onbewus van die verskil was. [136] Freud populariseer die konsep van die onbewuste verstand, veral toe hy verwys na 'n ongecensureerde indringing van onbewuste denke in 'n mens se spraak ('n Freudiaanse glip ) of na sy pogings om drome te interpreteer . [137] Sy boek The Psychopathology of Everyday Life uit 1901 katalogiseer honderde alledaagse gebeure wat Freud in terme van onbewuste invloed verduidelik. Pierre Janet het die idee van 'n onderbewuste verstand gevorder, wat outonome geestelike elemente kan bevat wat nie beskikbaar is vir direkte ondersoek na die onderwerp nie. [138]

Die konsep van onbewuste prosesse het in die sielkunde belangrik gebly. Kognitiewe sielkundiges het 'n "filter" -model van aandag gebruik, waarvolgens baie inligtingverwerking onder die drumpel van bewussyn plaasvind, en slegs sekere stimuli, beperk deur hul aard en aantal, deur die filter beweeg. Baie navorsing het getoon dat onderbewussyn priming van sekere idees geheim kan beïnvloed gedagtes en gedrag. [138] As gevolg van die onbetroubaarheid van selfrapportering, behels 'n groot struikelblok in hierdie soort navorsing om aan te toon dat die bewuste verstand van 'n proefpersoon nie 'n teikenstimulasie ervaar nie. Om hierdie rede onderskei sielkundiges verkieslik tussen implisiete en eksplisiete geheue. In 'n ander benadering kan 'n mens ook 'n subliminale stimulus beskryf as 'n objektiewe, maar nie 'n subjektiewe drempel nie. [139]

Die outomatisiteitsmodel van John Bargh en ander behels die idees van outomatisiteit en onbewuste verwerking in ons begrip van sosiale gedrag , [140] [141] hoewel daar 'n dispuut was met betrekking tot replikasie. [142] [143] Sommige eksperimentele gegewens dui daarop dat die brein dit begin oorweeg om aksies te neem voordat die verstand daarvan bewus word. [144] Die invloed van onbewuste kragte op die keuse van mense dra die filosofiese vraag van vrye wil. John Bargh, Daniel Wegner en Ellen Langer beskryf die vrye wil as 'n illusie . [140] [141] [145]

Motivering

Sommige sielkundiges bestudeer motivering of die onderwerp waarom mense of laer diere op 'n spesifieke tydstip 'n gedrag begin. Dit behels ook die studie waarom mense en laer diere 'n gedrag voortgaan of beëindig. Sielkundiges soos William James het aanvanklik die term motivering gebruik om na intensie te verwys, in 'n sekere sin soortgelyk aan die konsep van wil in die Europese filosofie. Met die geleidelike opkoms van Darwinistiese en Freudiaanse denke, word instink ook gesien as 'n primêre bron van motivering. [146] Volgens die dryfkrag-teorie kombineer die instinkter in 'n enkele bron van energie wat 'n konstante invloed uitoefen. Psigoanalise, soos biologie, het hierdie kragte beskou as eise wat in die senuweestelsel ontstaan. Psigoanaliste het geglo dat hierdie kragte, veral die seksuele instinkte, in die psige verstrengel kon raak. Klassieke psigoanalise dink aan 'n stryd tussen die plesierbeginsel en die werklikheidsbeginsel , wat ongeveer met id en ego ooreenstem. Later, in Beyond the Pleasure Principle , Freud het die konsep van die dood ry , 'n dwang teenoor aggressie, vernietiging, en psigiese herhaling van traumatiese gebeure . [147] Intussen het gedragsondersoekers eenvoudige tweespaltige modelle (plesier / pyn, beloning / straf) en gevestigde beginsels gebruik, soos die idee dat 'n dorstige wese plesier sal geniet om te drink. [146] [148] Clark Hull het laasgenoemde idee geformaliseer met sy dryfverminderingsmodel . [149]

Honger, dors, vrees, seksuele begeerte en termoregulering is fundamentele motiverings by diere. [148] Dit lyk asof mense 'n ingewikkelder stel motiverings vertoon - alhoewel dit teoreties verklaar kan word as gevolg van begeertes na behoort, positiewe selfbeeld, selfbestendigheid, waarheid, liefde en beheer. [150] [151]

Motivering kan op baie verskillende maniere gemoduleer of gemanipuleer word. Navorsers het bevind dat eet , byvoorbeeld, nie net afhang van die organisme se fundamentele behoefte aan homeostase nie - 'n belangrike faktor wat die ervaring van honger veroorsaak - maar ook van sirkadiese ritmes, voedselbeskikbaarheid, smaaklikheid van kos en koste. [148] Abstrakte motiverings is ook smeebaar, soos blyk uit sulke verskynsels soos doelbesmetting : die aanvaarding van doelstellings, soms onbewustelik, gebaseer op afleidings oor die doelstellings van ander. [152] Vohs en Baumeister stel voor dat, in teenstelling met die behoefte-begeerte-vervullingsiklus van dierlike instinkte, menslike motiverings soms 'n reël van 'beging begets wanting' gehoorsaam: hoe meer jy 'n beloning kry soos selfbeeld, liefde, dwelms of geld, hoe meer wil u dit hê. Hulle stel voor dat hierdie beginsel selfs op voedsel, drank, seks en slaap kan geld. [153]

Ontwikkeling

Ontwikkelingsielkundiges betrek 'n kind met 'n boek en doen dan waarnemings op grond van hoe die kind met die voorwerp omgaan.

Ontwikkelingsielkunde verwys na die wetenskaplike studie van hoe en waarom mense deur die loop van hul lewens verander. [154] Gegewe die oorsprong van die dissipline in die werk van Jean Piaget , het ontwikkelingsielkundiges oorspronklik hoofsaaklik gefokus op die ontwikkeling van kognisie vanaf kinderskoene tot tienerjare. Later het die ontwikkelingsielkunde hom oor die lewensduur uitgebrei na die studiekognisie. Benewens die bestudering van kognisie, het ontwikkelingsielkundiges hulle ook toegespits op affektiewe, morele, sosiale en neurale ontwikkeling.

Ontwikkelingsielkundiges wat kinders bestudeer, gebruik 'n aantal navorsingsmetodes. Hulle doen byvoorbeeld waarnemings van kinders in natuurlike omgewings soos kleuterskole [155] en betrek hulle by eksperimentele take. [156] Sulke take lyk dikwels soos spesiaal ontwerpte speletjies en aktiwiteite wat vir die kind aangenaam en wetenskaplik nuttig is. Ontwikkelingsnavorsers het selfs slim metodes bedink om die geestelike prosesse van babas te bestudeer. [157] Benewens die bestudering van kinders, bestudeer ontwikkelingsielkundiges ook veroudering en prosesse gedurende die lewensduur, insluitend ouderdom. [158] Hierdie sielkundiges put uit die volledige reeks sielkundige teorieë om hul navorsing in te lig. [154]

Gene en omgewing

Alle nagevorsde sielkundige eienskappe word beïnvloed deur beide gene en omgewing , in verskillende grade. [159] [160] Hierdie twee invloedsbronne word dikwels verward in waarnemingsondersoeke van individue en gesinne. 'N Voorbeeld van hierdie verwarring kan getoon word in die oordrag van depressie van 'n depressiewe moeder na haar nageslag. 'N Teorie wat gebaseer is op die oordrag van die omgewing, meen dat 'n nageslag, omdat hy of sy 'n grootmaakomgewing het wat deur 'n depressiewe moeder bestuur word, die risiko loop om depressie te ontwikkel. Aan die ander kant sou 'n oorerflike teorie meen dat depressierisiko by 'n nageslag tot 'n mate beïnvloed word deur gene wat die moeder aan die kind oordra. Genes en omgewing in hierdie eenvoudige transmissiemodelle is heeltemal verward. 'N Depressiewe moeder kan albei gene dra wat bydra tot depressie by haar nageslag en ook 'n grootmaakomgewing skep wat die risiko van depressie by haar kind verhoog.

Gedragsgenetika- navorsers het metodes gebruik om die verwarring te ontwrig en die aard en oorsprong van individuele verskille in gedrag te verstaan. [76] Tradisioneel het die navorsing tweelingstudies en aannemingsstudies betrek , twee ontwerpe waar genetiese en omgewingsinvloede gedeeltelik onbeskaamd kan wees. Meer onlangs het geengerigte navorsing bygedra tot die begrip van genetiese bydraes tot die ontwikkeling van sielkundige eienskappe.

Die beskikbaarheid van mikroarray- molekulêre genetiese of genoomvolgorde- tegnologieë stel navorsers in staat om DNA-variasie van deelnemers direk te meet en te toets of individuele genetiese variante binne gene geassosieer word met sielkundige eienskappe en psigopatologie deur middel van metodes, insluitend genoomwye assosiasiestudies . Een doel van sulke ondersoeke is soortgelyk aan dié van posisionele kloning en die sukses daarvan in Huntington : sodra 'n oorsaaklike geen ontdek is, kan biologiese navorsing gedoen word om te verstaan ​​hoe die geen die fenotipe beïnvloed. Een belangrike resultaat van genetiese assosiasie-studies is die algemene bevinding dat sielkundige eienskappe en psigopatologie, sowel as komplekse mediese siektes, hoogs poligene is , [161] [162] [163] [164] [165] waar 'n groot aantal (op orde van honderde tot duisende) genetiese variante, elk met 'n klein effek, dra by tot individuele verskille in die gedragseienskap of geneigdheid tot die versteuring. Aktiewe navorsing verstaan ​​steeds die genetiese en omgewingsbasis van gedrag en die interaksie daarvan.

Sielkunde omvat baie subvelde en bevat verskillende benaderings tot die bestudering van geestelike prosesse en gedrag:

Sielkundige toetsing

Sielkundige toetsing het 'n antieke oorsprong en dateer al tot 2200 vC in die eksamens vir die Chinese staatsdiens . Skriftelike eksamens het tydens die Han-dinastie (202 vC - 200 nC) begin. Teen 1370 het die Chinese stelsel 'n gestratifiseerde reeks toetse benodig, wat essayskryf en kennis van verskillende onderwerpe insluit. Die stelsel is in 1906 beëindig. [166] In Europa het geestesbeoordeling 'n ander benadering gevolg, met teorieë oor fisiologie - beoordeling van karakter gebaseer op die gesig - wat Aristoteles in Griekse 4de eeu vC beskryf het. Fisiognomie het deur die Verligting aktueel gebly en die leer oor frenologie toegevoeg: 'n studie van verstand en intelligensie gebaseer op eenvoudige beoordeling van neuroanatomie. [167]

Toe eksperimentele sielkunde na Brittanje gekom het, was Francis Galton 'n toonaangewende praktisyn. Op grond van sy prosedures om reaksietyd en sensasie te meet, word hy beskou as 'n uitvinder van moderne geestestoetsing (ook bekend as psigometrie ). [168] James McKeen Cattell, 'n student van Wundt en Galton, het die idee van sielkundige toetsing na die Verenigde State gebring en die term "mentale toets" geskep. [169] In 1901 het Cattell se student Clark Wissler ontmoedigende resultate gepubliseer, wat daarop dui dat geestelike toetsing van Columbia- en Barnard-studente nie akademiese prestasies kon voorspel nie. [169] In antwoord op bevele van die Minister van Openbare Onderwys in 1904 , het die Franse sielkundiges Alfred Binet en Théodore Simon in 1905–1911 'n nuwe intelligensietoets ontwikkel en uitgewerk. Hulle het 'n verskeidenheid vrae gebruik wat uiteenlopend van aard en moeilik was. Binet en Simon het die konsep van geestesouderdom bekendgestel en het die laagste puntemakers op hul toets as idiote genoem . Henry H. Goddard het die Binet-Simon-skaal aan die werk gesit en klassifikasies van geestelike vlak soos imbecile en swakkesindes ingevoer . In 1916 (na Binet se dood) wysig Stanford-professor Lewis M. Terman die Binet-Simon-skaal (herdoop tot die Stanford-Binet-skaal ) en stel die intelligensiekwosiënt as 'n punteverslag voor. [170] Op grond van sy bevindinge van die toets, en weerspieël die rassisme wat algemeen was in daardie era, het Terman tot die gevolgtrekking gekom dat verstandelike gestremdheid 'die vlak van intelligensie verteenwoordig wat baie, baie algemeen is onder Spaans-Indiërs en Mexikaanse families in die Suidweste en ook onder negers. Dit lyk asof hulle dofheid rasagtig is. ' [171]

Na afloop van die Army Alpha- en Army Beta-toetse vir soldate in die Eerste Wêreldoorlog, het geestelike toetse gewild geword in die VSA, waar dit binnekort op skoolkinders toegepas is. Die federale Nasionale Intelligensietoets is in die 1920's aan 7 miljoen kinders toegedien. In 1926 het die College Board Entrance Examination Board die Scholastic Aptitude Test opgestel om toelatings vir universiteite te standaardiseer. [172] Die resultate van intelligensietoetse is gebruik om te argumenteer vir geskeide skole en ekonomiese funksies, insluitend die voorkeuropleiding van Swart Amerikaners vir handearbeid. Hierdie praktyke is gekritiseer deur swart intellektuele, soos Horace Mann Bond en Allison Davis . [171] Eugenici gebruik geestelike toetsing om verpligte sterilisasie van individue wat as verstandelik gestremd is, te regverdig en te organiseer. [42] In die Verenigde State is tienduisende mans en vroue gesteriliseer. Die Amerikaanse hooggeregshof bevestig die grondwetlikheid van hierdie praktyk in die saak Buck v.Bell in 1927, met 'n presedent wat nog nooit omvergewerp is nie . [173]

Mental testing is vandag 'n roetine-verskynsel vir mense van alle ouderdomme in Westerse samelewings. [174] Moderne toetsing streef na kriteria soos standaardisering van prosedure, konsekwentheid van resultate , uitsette van 'n interpreteerbare telling, statistiese norme wat die bevolkingsuitkomste beskryf, en ideaal gesproke effektiewe voorspelling van gedrag en lewensuitkomste buite toetssituasies. [175] Die ontwikkeling van psigometrie sluit in werk aan toets- en skaalbetroubaarheid en -geldigheid . [176] Ontwikkelings in die item-respons teorie , [177] strukturele vergelykingsmodellering , [178] en bifaktoranalise [179] het gehelp om die toets- en skaalkonstruksie te versterk.

Geestesgesondheidsorg

Die verskaffing van sielkundige gesondheidsdienste word gewoonlik kliniese sielkunde in die VSA genoem. Soms is daar egter lede van die skoolsielkunde- en beradingsielkundige beroepe wat prakties lyk soos dié van kliniese sielkundiges. Kliniese sielkundiges sluit gewoonlik mense in wat doktorale programme in kliniese sielkunde voltooi het. In Kanada val sommige van die lede van bogenoemde groepe gewoonlik in die groter kategorie van professionele sielkunde . In Kanada en die VSA kry praktisyns baccalaureusgrade en doktorsgrade; doktorale studente in kliniese sielkunde spandeer gewoonlik een jaar in 'n predoktorale internskap en een jaar in postdoktorale internskap. In Mexiko en die meeste ander Latyns-Amerikaanse en Europese lande behaal sielkundiges geen baccalaureus- en doktorsgrade nie; in plaas daarvan volg hulle 'n driejarige professionele kursus na hoërskool. [64] Kliniese sielkunde is tans die grootste spesialisering in sielkunde. [180] Dit sluit die bestudering en toepassing van sielkunde in om sielkundige nood, disfunksie en / of geestesongesteldheid te verstaan, te voorkom en te verlig . Kliniese sielkundiges probeer ook om subjektiewe welstand en persoonlike ontwikkeling te bevorder. Die sielkundige assessering en psigoterapie is sentraal in die praktyk van kliniese sielkunde, hoewel kliniese sielkundiges ook navorsing, onderrig, konsultasie, forensiese getuienis en programontwikkeling en -administrasie kan doen. [181]

Die eer vir die eerste sielkundekliniek in die Verenigde State word gewoonlik toegeskryf aan Lightner Witmer, wat sy praktyk in Philadelphia in 1896 gevestig het. 'N Ander moderne psigoterapeut was Morton Prince , 'n vroeë advokaat vir die vestiging van sielkunde as 'n kliniese en akademiese dissipline. [180] In die eerste deel van die twintigste eeu is die meeste geestesgesondheidsorg in die Verenigde State gedoen deur psigiaters, wat mediese dokters is. Sielkunde het die veld betree met sy verfyning van geestelike toetsing, wat belowe het om die diagnose van geestelike probleme te verbeter. Sommige psigiaters het op hul beurt belanggestel om psigoanalise en ander vorme van psigodinamiese psigoterapie te gebruik om geestesongesteldes te verstaan ​​en te behandel. [37] [182]

Psigoterapie soos deur psigiaters uitgevoer, het die onderskeid tussen psigiatrie en sielkunde vervaag, en hierdie tendens het voortgeduur met die opkoms van gemeenskapsfasiliteite vir geestesgesondheid . Sommige in die kliniese sielkundegemeenskap het gedragsterapie aanvaar , 'n deeglik nie-psigodinamiese model wat gebruik maak van behavioristiese leerteorie om die optrede van pasiënte te verander. 'N Belangrike aspek van gedragsterapie is die empiriese evaluering van die effektiwiteit van die behandeling. In die 1970's het kognitiewe gedragsterapie ontstaan ​​met die werk van Albert Ellis en Aaron Beck . Alhoewel daar ooreenkomste is tussen gedragsterapie en kognitiewe terapie, het kognitiewe terapie die toepassing van kognitiewe konstrukte vereis. Sedert die 1970's het die gewildheid van kognitiewe terapie onder kliniese sielkundiges toegeneem. 'N Belangrike praktyk in gedrags- en kognitiewe gedragsterapie is om pasiënte bloot te stel aan dinge wat hulle vrees, gebaseer op die uitgangspunt dat hul reaksies (vrees, paniek, angs) gedekondisioneer kan word. [183]

Geestesgesondheidsorg betrek steeds meer sielkundiges en maatskaplike werkers . In 1977 het die direkteur van die National Institute of Mental Health, Bertram Brown , hierdie verskuiwing beskryf as 'n bron van 'intense kompetisie en rolverwarring'. [37] Nagraadse programme wat doktorsgrade in die provinsiale sielkunde verleen, het in die vyftigerjare ontstaan ​​en het gedurende die 1980's vinnig toegeneem. Die PhD-graad is bedoel om praktisyns op te lei wat ook wetenskaplike navorsing sal doen. Die PsyD-graad is meer uitsluitlik ontwerp om praktisyns op te lei. [64]

Sommige kliniese sielkundiges fokus op die kliniese hantering van pasiënte met breinbesering. Hierdie subspesialiteit staan ​​bekend as kliniese neuropsigologie . In baie lande is kliniese sielkunde 'n gereguleerde beroep vir geestesgesondheid. Die opkomende veld van ramppsigologie (sien krisisintervensie ) betrek professionele persone wat reageer op grootskaalse traumatiese gebeure. [184]

Die werk wat deur kliniese sielkundiges verrig word, word gewoonlik beïnvloed deur verskillende terapeutiese benaderings, wat almal 'n formele verhouding tussen professionele persoon en kliënt (gewoonlik 'n individu, paartjie, gesin of klein groep) behels. Hierdie benaderings moedig gewoonlik nuwe maniere van dink, voel of optree aan. Vier belangrike teoretiese perspektiewe is psigodinamiese, kognitiewe gedrags-, eksistensiële-humanistiese en sistemiese of gesinsterapie. Daar is 'n groeiende beweging om die verskillende terapeutiese benaderings te integreer, veral met 'n groter begrip van kwessies rakende kultuur, geslag, spiritualiteit en seksuele oriëntasie. Met die koms van meer robuuste navorsingsbevindinge rakende psigoterapie, is daar bewyse dat die meeste van die belangrikste terapieë ewe doeltreffend is, met die belangrikste algemene element 'n sterk terapeutiese alliansie . [185] [186] As gevolg hiervan neem meer opleidingsprogramme en sielkundiges nou 'n eklektiese terapeutiese oriëntasie aan . [187] [188] [189] [190] [191]

Diagnose in kliniese sielkunde volg gewoonlik die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). [192] Die studie van geestesongesteldhede word abnormale sielkunde genoem .

Onderwys

'N Voorbeeld van 'n item uit 'n kognitiewe vaardigheidstoets wat in die opvoedkundige sielkunde gebruik word.

Opvoedkundige sielkunde is die studie van hoe mense in onderwysomgewings leer, die effektiwiteit van opvoedkundige ingrypings, die sielkunde van onderrig en die sosiale sielkunde van skole as organisasies. Die werk van ontwikkelingsielkundiges soos Lev Vygotsky, Jean Piaget en Jerome Bruner was van groot invloed op die skep van onderrigmetodes en opvoedkundige praktyke. Opvoedkundige sielkunde word dikwels ingesluit in onderwysersopleidingsprogramme in plekke soos Noord-Amerika, Australië en Nieu-Seeland.

Skoolsielkunde kombineer beginsels van opvoedkundige sielkunde en kliniese sielkunde om studente met leergestremdhede te verstaan ​​en te behandel; om die intellektuele groei van begaafde studente te bevorder; om prososiale gedrag by adolessente te fasiliteer ; en andersins om veilige, ondersteunende en effektiewe leeromgewings te bevorder. Skoolsielkundiges is opgelei in opvoedkundige en gedragsbeoordeling, intervensie, voorkoming en konsultasie, en baie het uitgebreide opleiding in navorsing. [193]

Werk

Bedryfs- en organisasiesiel (I / O) behels navorsing en praktyke wat sielkundige teorieë en beginsels toepas op organisasies en individue se werkslewe. [194] In die begin van die veld het nyweraars die ontluikende sielkundeveld toegepas op die studie van wetenskaplike bestuurstegnieke om die doeltreffendheid van die werkplek te verbeter. Die veld het eers ekonomiese sielkunde of bedryfsielkunde genoem ; later, bedryfsielkunde , sielkunde indiensneming , of psychotechnology . [195] In ' n invloedryke vroeë studie is werkers van Western Electric se Hawthorne-aanleg in Cicero, Illinois, van 1924–1932 ondersoek. Western Electric het op fabriekswerkers geëksperimenteer om hul antwoorde op veranderings in verligting, onderbrekings, voedsel en lone te beoordeel. Die navorsers het hulle toegespits op werkers se reaksies op waarneming self, en die term Hawthorne-effek word nou gebruik om die feit te beskryf dat mense harder werk as hulle dink dat hulle dopgehou word. [196] Alhoewel die Hawthorne-navorsing in sielkundige handboeke gevind kan word, was die navorsing en die bevindings daarvan op sy beste egter swak. [197] [198]

Die naam bedryfs- en organisasiesielkunde het in die 1960's ontstaan. In 1973 is dit verskans in die naam van die Vereniging vir Bedryfs- en Organisasiesielkunde , Afdeling 14 van die American Psychological Association. [195] Een doel van die dissipline is om menslike potensiaal in die werkplek te optimaliseer. Personeelsielkunde is 'n subveld van die I / O-sielkunde. Personeel sielkundiges pas die metodes en beginsels van sielkunde toe om werkers te kies en te evalueer. 'N Ander subveld, organisasiesielkunde , ondersoek die uitwerking van werkomgewings en bestuurstyle op werkersmotivering, werkstevredenheid en produktiwiteit. [199] Die meeste I / O-sielkundiges werk buite die akademie, vir private en openbare organisasies en as konsultante. [195] ' n Sielkundekonsultant wat vandag sake doen, kan verwag om bestuurders inligting en idees te gee oor hul bedryf, hul teikenmarkte en die organisasie van hul onderneming. [200] [201]

Organisatoriese gedrag (OB) is 'n verwante veld wat betrokke is by die bestudering van menslike gedrag binne organisasies. [202] Een manier om I / O-sielkunde van OB te onderskei, is om daarop te let dat I / O-sielkundiges in universiteitssielkunde-departemente en OB-spesialiste in sakeskole oplei.

Militêre en intelligensie

Een rol vir sielkundiges in die weermag was om soldate en ander personeel te evalueer en te adviseer. In die VSA het hierdie funksie tydens die Eerste Wêreldoorlog begin, toe Robert Yerkes die School of Military Psychology in Fort Oglethorpe in Georgia gestig het. Die skool het sielkundige opleiding vir militêre personeel aangebied. [37] [203] Vandag doen sielkundiges van die Amerikaanse weermag sielkundige keuring, kliniese psigoterapie, selfmoordvoorkoming en behandeling vir posttraumatiese stres, sowel as bied hulle voorkomingsverwante dienste, byvoorbeeld rookstaking. [204]

Sielkundiges kan ook werk aan 'n uiteenlopende reeks veldtogte wat algemeen bekend staan ​​as sielkundige oorlogvoering. Sielkundige oorlogvoering behels hoofsaaklik die gebruik van propaganda om vyandige soldate en burgerlikes te beïnvloed. Hierdie sogenaamde swart propaganda is ontwerp om te lyk asof dit afkomstig is van 'n ander bron as die weermag. [205] Die CIA se MKULTRA- program het meer geïndividualiseerde pogings tot verstandsbeheer betrek, wat tegnieke soos hipnose, marteling en bedekte onwillekeurige toediening van LSD behels . [206] Die Amerikaanse weermag het die naam Psychological Operations (PSYOP) gebruik tot 2010, toe hierdie aktiwiteite herklassifiseer is as Military Information Support Operations (MISO), onderdeel van Information Operations (IO). [207] Sielkundiges was soms betrokke by die ondervraging en marteling van verdagtes en bevlek die rekords van die betrokke sielkundiges. [208]

Gesondheid, welstand en sosiale verandering

Mediese fasiliteite neem sielkundiges toenemend in diens om verskillende rolle te vervul. 'N Prominente aspek van gesondheidsielkunde is die psigiese onderrig van pasiënte: om hulle te leer hoe om 'n mediese behandeling te volg. Gesondheidsielkundiges kan ook dokters opvoed en navorsing doen oor die nakoming van pasiënte. [209] [210] Sielkundiges op die gebied van openbare gesondheid gebruik 'n wye verskeidenheid intervensies om menslike gedrag te beïnvloed. Dit wissel van openbare skakelveldtogte en uitreike tot regeringswette en -beleid. Sielkundiges bestudeer die saamgestelde invloed van al hierdie verskillende instrumente in 'n poging om die hele bevolking van mense te beïnvloed . [211]

'N Uitstaande voorbeeld van die bydrae van sielkundiges tot sosiale verandering is die ondersoek van Kenneth en Mamie Clark . Hierdie twee Afro-Amerikaanse sielkundiges het die nadelige sielkundige impak van segregasie bestudeer. Hul navorsingsbevindinge het 'n rol gespeel in die desegregasie-saak Brown v. Board of Education (1954). [212]

Beroepsgesondheidsielkunde (OHP) is 'n tak van sielkunde wat baie interdissiplinêr is. Dit gaan oor die gesondheid en veiligheid van werkers. [45] [213] OHP behandel onderwerpareas soos die impak van beroepstressors op liggaamlike en geestelike gesondheid, mishandeling op die werkplek, balans tussen werk en gesin, die impak van onwillekeurige werkloosheid op liggaamlike en geestelike gesondheid, veiligheid / ongelukke en intervensies wat ontwerp is om verbeter / beskerm werkersgesondheid. [45] [214] OHP is gegroei uit gesondheidsielkunde en I / O-sielkunde, [215] OHP is ook ingelig deur vakgebiede buite sielkunde, insluitend arbeidsgeneeskunde , bedryfsingenieurswese en ekonomie , [216] [217]

Kwantitatiewe sielkundige navorsing leen hom tot die statistiese toetsing van hipoteses. Alhoewel die veld oorvloedig gebruik maak van ewekansige en beheerde eksperimente in laboratoriuminstellings, kan sulke navorsing slegs 'n beperkte reeks korttermynverskynsels beoordeel. Sommige sielkundiges maak staat op minder streng beheerde, maar meer ekologies geldige , veldeksperimente . Ander navorsingsielkundiges maak staat op statistiese metodes om kennis uit die bevolkingsdata op te doen. [218] Die statistiese metodes wat sielkundiges gebruik, sluit die korrelasiekoëffisiënt van die Pearson-produk-moment-korrelasie , die variansie-analise , meervoudige lineêre regressie , logistieke regressie , strukturele vergelykingsmodellering en hiërargiese lineêre modellering in . Die meting en operasionalisering van belangrike konstruksies is 'n wesenlike deel van hierdie navorsingsontwerpe.

Alhoewel hierdie soort sielkundige navorsing baie minder volop is as kwantitatiewe navorsing, doen sommige sielkundiges kwalitatiewe navorsing . Hierdie tipe navorsing kan onderhoude, vraelyste en eerstehandse waarneming insluit. [219] Alhoewel hipotesetoetsing skaars, feitlik onmoontlik is, kan kwalitatiewe studies kwalitatiewe studies nuttig wees in die teorie en hipotese-generering, en dit lyk asof hulle teenstrydige kwantitatiewe bevindings interpreteer en verstaan ​​waarom sommige intervensies misluk en ander slaag. [220]

Beheerde eksperimente

Vloeidiagram van vier fases (inskrywing, toekenning van intervensie, opvolg en data-analise) van 'n ewekansige ewekansige proef van twee groepe, gewysig uit die CONSORT 2010-verklaring [221]
Die eksperimenteerder (E) beveel die onderwyser (T), die onderwerp van die eksperiment, om volgens laasgenoemde pynlike elektriese skokke te gee aan 'n leerder (L), wat eintlik 'n akteur en bondgenoot is . Die onderwerp is van mening dat die leerder vir elke verkeerde antwoord werklike elektriese skokke het, hoewel daar in werklikheid nie sulke strawwe was nie. Aangesien die konfederasie van die onderwerp geskei was, het hy 'n bandopnemer opgestel wat geïntegreer was met die elektroskokgenerator, wat vooraf opgeneemde geluide gespeel het vir elke skokvlak, ens. [222]

'N Ware eksperiment met die ewekansige toewysing van navorsingsdeelnemers (soms proefpersone genoem) aan mededingende toestande stel navorsers in staat om sterk afleidings oor oorsaaklike verhoudings te maak. As daar 'n groot aantal navorsingsdeelnemers is, sal die ewekansige toewysing (ook bekend as ewekansige toewysing) van die deelnemers aan mededingende toestande verseker dat die individue in daardie toestande gemiddeld soortgelyk sal wees aan die meeste kenmerke, insluitend eienskappe wat nie gemeet is nie. In 'n eksperiment verander die navorser een of meer veranderlikes van invloed, genaamd onafhanklike veranderlikes , en meet die gevolglike veranderinge in die faktore van belang, genaamd afhanklike veranderlikes . Prototipiese eksperimentele navorsing word uitgevoer in 'n laboratorium met 'n noukeurig beheerde omgewing.

'N Kwasi-eksperiment verwys na 'n situasie waarin mededingende toestande onder bestudering is, maar willekeurige toewysing aan die verskillende toestande is nie moontlik nie. Ondersoekbeamptes moet met bestaande groepe mense saamwerk. Navorsers kan gesonde verstand gebruik om te oorweeg hoeveel die nie-willekeurige opdrag die geldigheid van die studie bedreig . [223] Byvoorbeeld, in navorsing oor die beste manier om leesprestasie in die eerste drie grade van die skool te beïnvloed, mag skooladministrateurs nie toelaat dat opvoedkundige sielkundiges kinders lukraak toewys aan klanke en klaskamers in heel taal nie, in welke geval die sielkundiges moet werk bestaande klaskameropdragte. Sielkundiges sal die prestasie van kinders wat klanke en heeltaalklasse bywoon, vergelyk en miskien statisties aanpas vir enige aanvanklike verskille in leesvlak.

Eksperimentele navorsers gebruik gewoonlik 'n statistiese hipotesetoetsmodel wat voorspellings behels voordat hulle die eksperiment uitvoer, en dan beoordeel hoe goed die versamelde data ooreenstem met die voorspellings. Hierdie voorspellings kan waarskynlik ontstaan ​​uit een of meer abstrakte wetenskaplike hipoteses oor hoe die verskynsel wat bestudeer word eintlik werk. [224]

Ander soorte studies

Opnames word in die sielkunde gebruik met die doel om houdings en eienskappe te meet , om gemoedsveranderings te monitor en om die geldigheid van eksperimentele manipulasies te kontroleer (om die persepsie van navorsingsdeelnemers na te sien oor die toestand waaraan hulle toegewys is). Sielkundiges het gereeld papier- en potloodopnames gebruik. Opnames word egter ook telefonies of per e-pos gedoen. Web-gebaseerde opnames word toenemend gebruik om baie onderwerpe maklik te bereik.

Waarnemingstudies word gewoonlik in sielkunde gedoen. In dwarsdeursnee- waarnemingstudies versamel sielkundiges data op 'n enkele tydstip. Die doel van baie deursnitstudies is om die mate waarin faktore met mekaar korreleer, te bepaal. Daarenteen versamel sielkundiges in longitudinale studies op twee of meer tydstip data oor dieselfde monster. Soms is die doel van longitudinale navorsing om tendense oor tyd heen te bestudeer, soos die stabiliteit van eienskappe of ouderdomsverwante gedragsveranderings. Omdat sommige studies eindpunte behels wat sielkundiges nie eties vanuit 'n eksperimentele oogpunt kan bestudeer nie, soos om die oorsake van depressie te identifiseer, doen hulle longitudinale studies aan 'n groot groep depressievrye mense om gereeld te evalueer wat in die individue se lewens gebeur. Op hierdie manier het sielkundiges die geleentheid om oorsaaklike hipoteses te toets rakende toestande wat algemeen in mense se lewens voorkom, wat hulle in gevaar stel vir depressie. Probleme wat longitudinale studies beïnvloed, sluit in selektiewe verswakking , die tipe probleem waarin vooroordeel ingestel word wanneer 'n sekere soort navorsingsdeelnemer 'n studie buite verhouding verlaat.

Verkennende data-analise verwys na 'n verskeidenheid praktyke wat navorsers gebruik om baie veranderlikes te verminder tot 'n klein aantal oorkoepelende faktore. In Peirce se drie afleidingsmetodes stem verkennende data-analise ooreen met ontvoering . [225] Meta-analise is die tegniek wat sielkundiges gebruik om die resultate uit baie studies van dieselfde veranderlikes te integreer en tot 'n groot gemiddelde van die bevindings te kom. [226]

Tegnologiese toetse

'N EEG-opname-opstelling

'N Klassieke en gewilde instrument wat gebruik word om geestelike en neurale aktiwiteit in verband te bring, is die elektroencefalogram (EEG), 'n tegniek wat versterkte elektrode op die kopvel van 'n persoon gebruik om spanningsveranderings in verskillende dele van die brein te meet. Hans Berger , die eerste navorser wat EEG op 'n ongeopende skedel gebruik, het vinnig gevind dat breine kenmerkende 'breingolwe' vertoon: elektriese ossillasies wat ooreenstem met verskillende bewussynstoestande. Navorsers het statistiese metodes vir die sintese van die elektrodedata vervolgens verfyn en unieke breingolfpatrone geïdentifiseer, soos die delta-golf wat waargeneem is tydens 'n nie-REM-slaap. [227]

Nuwer funksionele neuro- beeldtegnieke sluit in funksionele magnetiese resonansbeelding en positronemissietomografie , wat albei die bloedvloei deur die brein volg. Hierdie tegnologieë bied meer gelokaliseerde inligting oor aktiwiteite in die brein en skep voorstellings van die brein met 'n wye aantrekkingskrag. Hulle bied ook insig wat die klassieke probleme van subjektiewe selfrapportering vermy. Dit bly uitdagend om harde gevolgtrekkings te maak oor waar in die brein spesifieke gedagtes ontstaan ​​- of selfs hoe nuttig sulke lokalisering met die werklikheid ooreenstem. Neo-beelding het egter onmiskenbare resultate gelewer wat die bestaan ​​van korrelasies tussen verstand en brein toon. Sommige hiervan maak gebruik van 'n sistemiese neurale netwerkmodel eerder as 'n gelokaliseerde funksiemodel. [228] [229] [230]

Psigiatriese intervensies soos transkraniale magnetiese stimulasie en dwelms bied ook inligting oor brein-gees-interaksies. Psigofarmakologie is die studie van dwelm-geïnduseerde geestelike effekte.

Kunsmatige neurale netwerk met twee lae, 'n onderling gekoppelde groep knope, soortgelyk aan die groot netwerk van neurone in die menslike brein.

Rekenaarsimulasie

Berekeningsmodellering is 'n instrument wat gebruik word in wiskundige sielkunde en kognitiewe sielkunde om gedrag te simuleer. [231] Hierdie metode hou verskeie voordele in. Aangesien moderne rekenaars inligting vinnig verwerk, kan simulasies binne 'n kort tydjie uitgevoer word, wat hoë statistiese krag moontlik maak. Modellering stel sielkundiges ook in staat om hipoteses te visualiseer oor die funksionele organisasie van geestelike gebeure wat nie direk by 'n mens waargeneem kan word nie. Rekenaarneurwetenskap gebruik wiskundige modelle om die brein te simuleer. 'N Ander metode is simboliese modellering, wat baie verstandelike voorwerpe met behulp van veranderlikes en reëls voorstel. Ander soorte modellering sluit in dinamiese stelsels en stogastiese modellering.

Dierestudies

'N Rat wat 'n Morris-waternavigasietoets ondergaan, wat gebruik word in gedragsneurowetenskap om die rol van die hippocampus in ruimtelike leer en geheue te bestudeer.

Diereeksperimente help om baie aspekte van menslike sielkunde te ondersoek, insluitend persepsie, emosie, leer, geheue en denke, om maar net 'n paar te noem. In die 1890's het die Russiese fisioloog Ivan Pavlov beroemde honde gebruik om klassieke kondisionering aan te toon. Nie-menslike primate, katte, honde, duiwe, rotte en ander knaagdiere word dikwels in sielkundige eksperimente gebruik. Die ideaal is dat gekontroleerde eksperimente slegs een onafhanklike veranderlike op 'n slag bekendstel om die unieke effekte daarvan op afhanklike veranderlikes vas te stel. Hierdie toestande word die beste in laboratoriuminstellings benader. Daarteenoor wissel die menslike omgewings en genetiese agtergronde so wyd, en hang van soveel faktore af, dat dit moeilik is om belangrike veranderlikes vir mense te beheer . Daar is egter slaggate in die veralgemening van bevindinge van dierestudies aan mense deur middel van diermodelle. [232]

Vergelykende sielkunde verwys na die wetenskaplike studie van die gedrag en verstandelike prosesse van nie-menslike diere, veral omdat dit verband hou met die filogenetiese geskiedenis, aanpasbare betekenis en ontwikkeling van gedrag. Navorsing in hierdie gebied ondersoek die gedrag van baie spesies, van insekte tot primate. Dit hou nou verband met ander vakgebiede wat dieregedrag soos etologie bestudeer . [233] Ondersoek in die vergelykende sielkunde blyk soms lig te werp op menslike gedrag, maar sommige pogings om die twee te verbind, was redelik kontroversieel, byvoorbeeld die Sosiobiologie van EO Wilson . [234] Diermodelle word dikwels gebruik om neurale prosesse te bestudeer wat verband hou met menslike gedrag, byvoorbeeld in kognitiewe neurowetenskap.

Kwalitatiewe navorsing

Kwalitatiewe navorsing is dikwels ontwerp om vrae oor die gedagtes, gevoelens en gedrag van individue te beantwoord. Kwalitatiewe navorsing wat eerstehandse waarneming betref, kan help om gebeure te beskryf soos dit plaasvind, met die doel om die rykdom van alledaagse gedrag vas te vang en met die hoop om verskynsels te ontdek en te verstaan ​​wat miskien gemis sou word as daar net meer vlugtige ondersoeke gedoen is.

Kwalitatiewe sielkundige navorsingsmetodes sluit onderhoude, eerstehandse waarneming en waarneming van deelnemers in. Creswell (2003) identifiseer vyf hoofmoontlikhede vir kwalitatiewe navorsing, waaronder narratief, fenomenologie, etnografie , gevallestudie en gegronde teorie . Kwalitatiewe navorsers [235] beoog soms om interpretasies of kritiek op simbole, subjektiewe ervarings of sosiale strukture te verryk . Soms kan hermeneutiese en kritiese doelstellings aanleiding gee tot kwantitatiewe navorsing, soos in Erich Fromm se toepassing van sielkundige en sosiologiese teorieë in sy boek Escape from Freedom , om te verstaan ​​waarom baie gewone Duitsers Hitler ondersteun. [236]

Phineas P. Gage het 'n ongeluk oorleef waarin 'n groot ysterstaaf heeltemal deur sy kop gedryf is, wat 'n groot deel van die linker frontlob van sy brein vernietig het, en hy word onthou vir die uitgewerkte uitwerking van die besering op sy persoonlikheid en gedrag. [237]

Net soos Jane Goodall die sosiale en gesinslewe van sjimpansees bestudeer het deur die gedrag van sjimpansees in die veld deeglik waar te neem, doen sielkundiges 'n naturalistiese waarneming van die voortdurende menslike sosiale, professionele en gesinslewe. Soms is die deelnemers daarvan bewus dat hulle waargeneem word, en ander keer weet die deelnemers nie dat hulle waargeneem word nie. Streng etiese riglyne moet gevolg word wanneer daar geheime waarneming gedoen word.

Programevaluering

Programevaluering is 'n stelselmatige metode om inligting te versamel, te ontleed en te gebruik om vrae oor projekte, beleide en programme te beantwoord, veral oor die doeltreffendheid daarvan. [238] [239] In sowel die openbare as die private sektor wil belanghebbendes dikwels weet of die programme waarvoor hulle befonds, implementeer, stem, ontvang of daarteen beswaar lewer, hul beoogde effek lewer. Terwyl programevaluering eers op doeltreffendheid fokus, sluit belangrike oorwegings dikwels in hoeveel die program per deelnemer kos, hoe die program verbeter kan word, of die program die moeite werd is, of daar beter alternatiewe is, as daar onbedoelde uitkomste is en of die programdoelstellings geskik en nuttig is. [240]

Metasiens

Die veld van metascience het probleme in sielkundige navorsing aan die lig gebring. Sommige sielkundige navorsing het gely onder vooroordeel , [241] problematiese reproduceerbaarheid , [242] en misbruik van statistieke . [243] Hierdie bevindings het gelei tot oproepe tot hervorming van binne en buite die wetenskaplike gemeenskap. [244]

Bevestigingsvooroordeel

In 1959 het die statistikus Theodore Sterling die resultate van sielkundige studies ondersoek en ontdek dat 97% van hulle hul aanvanklike hipoteses ondersteun, wat 'n moontlike publikasievooroordeel impliseer . [245] [246] [247] Net so het Fanelli (2010) [248] bevind dat 91,5% van die psigiatrie / sielkundestudies die effekte bevestig waarna hulle op soek was, en tot die gevolgtrekking gekom dat die kans dat dit sou gebeur ('n positiewe resultaat) ongeveer was vyf keer hoër as in velde soos ruimte - of geowetenskappe . Fanelli voer aan dat dit is omdat navorsers in 'sagter' wetenskappe minder beperkings op hul bewuste en onbewuste vooroordele het.

Replikasie

'N Replikasiekrisis in die sielkunde het ontstaan. Baie noemenswaardige bevindings in die veld is nie herhaal nie. Sommige navorsers is selfs daarvan beskuldig dat hulle bedrieglike resultate gepubliseer het. [249] [250] [251] Stelselmatige pogings, insluitend pogings deur die Reproduceerbaarheidsprojek van die Sentrum vir Oop Wetenskap , om die omvang van die probleem te beoordeel, het bevind dat soveel as twee derdes van die bekendste bevindings in die sielkunde nie herhaal kan word nie . [252] Reproduceerbaarheid was oor die algemeen sterker in kognitiewe sielkunde (in studies en tydskrifte) as sosiale sielkunde [252] en subvelde van differensiële sielkunde . [253] [254] Ander subvelde van sielkunde is ook betrek in die replikasiekrisis, insluitend kliniese sielkunde, [255] [256] ontwikkelingsielkunde, [257] [258] [259] en 'n veld wat nou verband hou met sielkunde, opvoedkunde navorsing . [260] [261] [262] [263]

Die fokus op die replikasiekrisis het gelei tot ander hernieude pogings in die dissipline om belangrike bevindings te toets. [264] [265] In reaksie op kommer oor die publikasie vooroordeel en data bagger (besig met 'n groot aantal van statistiese toetse op 'n groot aantal veranderlikes maar beperk verslagdoening aan die resultate wat statisties betekenisvol was), 288 sielkunde en mediese tydskrifte het aangeneem result- blinde ewekniebeoordeling waar studies nie op grond van hul bevindings en na afloop van die studies aanvaar word nie, maar voordat die studies uitgevoer word en op grond van die metodologiese noukeurigheid van hul eksperimentele ontwerpe en die teoretiese regverdiging vir hul voorgestelde statistiese analise voor data versameling of ontleding word gedoen. [266] [267] Daarbenewens het grootskaalse samewerking plaasgevind tussen navorsers wat in verskillende laboratoriums in verskillende lande werk. Die medewerkers stel hul data gereeld oop vir verskillende navorsers om te beoordeel. [268] Allen et al. [269] het beraam dat 61 persent van die resultate-blinde studies geen resultate opgelewer het nie , in teenstelling met die geskatte 5 tot 20 persent in tradisionele navorsing.

Misbruik van statistieke

Sommige kritici beskou statistiese hipotesetoetsing as misplaas. Die sielkundige en statistikus, Jacob Cohen, het in 1994 geskryf dat sielkundiges gereeld statistiese beduidendheid met praktiese belang verwar, terwyl hulle entoesiasties groot sekerheid in onbelangrike feite rapporteer. [270] Sommige sielkundiges het gereageer met 'n toenemende gebruik van effekgrootte- statistieke, eerder as slegs afhanklikheid van p- waardes. [271]

WEIRD-vooroordeel

In 2008 het Arnett daarop gewys dat die meeste artikels in die Amerikaanse Psychological Association-tydskrifte oor Amerikaanse bevolkings handel oor Amerikaanse burgers wat slegs 5% van die wêreldbevolking is. Hy kla dat sielkundiges geen basis het om aan te neem dat sielkundige prosesse universeel is en dat navorsingsbevindinge veralgemeen word vir die res van die wêreldbevolking nie. [272] In 2010 het Henrich, Heine en Norenzayan 'n vooroordeel gerapporteer in die uitvoering van sielkunde-studies met deelnemers van ' WEIRD ' ('Westerse, Opgevoede, Geïndustrialiseerde, Ryk en Demokratiese') samelewings. [273] [274] Henrich et al. bevind dat "96% van sielkundige monsters afkomstig is van lande met slegs 12% van die wêreldbevolking" (p. 63). Die artikel gee voorbeelde van resultate wat beduidend verskil tussen mense van WEIRD en stamkulture, insluitend die Müller-Lyer-illusie . Arnett (2008), Altmaier, and Hall (2008) en Morgan-Consoli et al. (2018) beskou die Westerse vooroordeel in navorsing en teorie as 'n ernstige probleem, aangesien sielkundiges toenemend sielkundige beginsels toepas wat in WEIRD-streke ontwikkel is in hul navorsing, kliniese werk en konsultasie met bevolkings regoor die wêreld. [272] [275] [276] In 2018 het Rad, Martingano en Ginges getoon dat meer as 80% van die monsters wat gebruik is in studies wat in die tydskrif Psychological Science gepubliseer is, byna 'n dekade na die artikel van Henrich et al. Gebruik gemaak het van WEIRD-monsters. . Boonop het hul ontleding getoon dat verskeie studies nie die oorsprong van hul monsters volledig bekend gemaak het nie; die outeurs het 'n stel aanbevelings aan redakteurs en beoordelaars aangebied om WEIRD-vooroordeel te verminder. [277]

Onwetenskaplike geestesgesondheidsopleiding

Sommige waarnemers sien 'n gaping tussen die wetenskaplike teorie en die toepassing daarvan - in die besonder die toepassing van kliniese praktyke wat nie ondersteun word nie. [278] Kritici meen dat daar 'n toename was in die aantal opleidingsprogramme vir geestesgesondheid wat nie wetenskaplike vaardighede inboesem nie. [279] Praktyke soos " gefasiliteerde kommunikasie vir infantiele outisme"; geheue-herstel tegnieke insluitend liggaamswerk ; en ander terapieë, soos wedergeboorte en reparenting , kan twyfelagtige of selfs gevaarlik wees, ten spyte van hul gewildheid. [280] Hierdie kliniese praktyke is buite die hoofstroompraktyke wat in die doktorale programme vir kliniese sielkunde aangebied word.

Etiese standaarde in die vakgebied het mettertyd verander. Sommige bekende studies uit die verlede word vandag as oneties beskou en in stryd met die gevestigde kodes (die Kanadese Gedragskode vir Mense met Navorsing, en die Belmont-verslag ). Die Amerikaanse sielkundige vereniging het 'n stel etiese beginsels en 'n gedragskode vir die beroep bevorder. [281]

Die belangrikste hedendaagse standaarde is ingeligte en vrywillige toestemming. Na die Tweede Wêreldoorlog is die Neurenberg-kode ingestel weens die misbruik van Nazi-eksperimentele onderdane. Later het die meeste lande (en wetenskaplike tydskrifte) die verklaring van Helsinki aangeneem . In die VSA het die National Institutes of Health die Institutional Review Board in 1966 ingestel en in 1974 die National Research Act (HR 7724) aanvaar. Al hierdie maatreëls het navorsers aangemoedig om ingeligte toestemming van menslike deelnemers aan eksperimentele studies te verkry. 'N Aantal invloedryke studies het gelei tot die totstandkoming van hierdie reël; sulke studies het die MIS- en Fernaldskool-radioisotopestudies, die Thalidomide-tragedie , die Willowbrook- hepatitis- studie en Stanley Milgram se studies oor gehoorsaamheid aan die owerheid ingesluit .

Mense

Universiteite het etiese komitees wat hul toespits op die beskerming van die regte (bv. Die vrywillige aard van die navorsing, privaatheid) en die welstand (bv. Die vermindering van nood) van navorsingsdeelnemers. Universiteitsetiekkomitees evalueer voorgestelde navorsing om te verseker dat navorsers die regte en welstand van deelnemers beskerm; 'n ondersoeker se navorsingsprojek kan nie uitgevoer word tensy die etiese komitee dit goedkeur nie. [282]

Die etiese kode van die American Psychological Association het in 1951 ontstaan ​​as 'Ethical Standards of Psychologists'. Hierdie kode het die vorming van lisensiewette in die meeste Amerikaanse state gelei. Dit het oor die dekades sedert die aanvaarding daarvan verskeie kere verander. In 1989 het die APA sy beleid oor advertensie- en verwysingsfooie hersien om die einde van 'n ondersoek deur die Federal Trade Commission te onderhandel. Die inkarnasie in 1992 was die eerste wat onderskei het tussen 'aspirerende' etiese standaarde en 'afdwingbare' standaarde. Lede van die publiek het 'n venster van vyf jaar om etiese klagtes oor APA-lede by die APA-etiekkomitee in te dien; lede van die APA het 'n venster van drie jaar. [283]

Sommige van die etiese kwessies wat die belangrikste beskou word, is die vereiste om slegs binne die bevoegdheid te oefen, om vertroulikheid met die pasiënte te handhaaf en om seksuele omgang met hulle te vermy. 'N Ander belangrike beginsel is ingeligte toestemming , die idee dat 'n pasiënt of navorsingspersoon 'n prosedure moet verstaan ​​en vrylik moet kies. [283] Sommige van die mees algemene klagtes teen kliniese sielkundiges is seksuele wangedrag. [283]

Ander diere

Huidige etiese riglyne bepaal dat die gebruik van nie-menslike diere vir wetenskaplike doeleindes slegs aanvaarbaar is as die skade (fisies of sielkundig) wat diere aangerig word, opweeg word deur die voordele van die navorsing. [284] As u dit in gedagte hou, kan sielkundiges sekere navorsingstegnieke op diere gebruik wat nie op mense gebruik kon word nie.

 • Die vergelykende sielkundige Harry Harlow het morele veroordeling getrek vir isolasie-eksperimente op resus-makaakape aan die Universiteit van Wisconsin – Madison in die 1970's. [285] Die doel van die navorsing was om 'n diermodel van kliniese depressie te produseer. Harlow het ook 'n 'verkragtingsrak' bedink, waaraan die vroulike isolate in normale aapparasiestelling vasgebind is. [286] In 1974 het die Amerikaanse literêre kritikus Wayne C. Booth geskryf dat 'Harry Harlow en sy kollegas dekades na dekade hul nie-menslike primate martel en altyd bewys wat ons almal vooraf geweet het - dat sosiale wesens vernietig kan word deur hulle te vernietig. sosiale bande. ' Hy skryf dat Harlow geen melding gemaak het van die kritiek op die moraliteit van sy werk nie. [287]

 1. ^ Fernald LD (2008). Sielkunde: Ses perspektiewe (pp.12–15). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 2. ^ Hockenbury & Hockenbury. Sielkunde. Worth Publishers, 2010.
 3. ^ Psigoanalise en ander vorme van diepte-sielkunde is meestal teorieë oor die onbewuste. Daarenteenbeskou gedragspersone verskynsels soos klassieke kondisionering en operante kondisionering . Kognitiviste ondersoek implisiete geheue- , outomatisiteits- en subliminale boodskappe , wat alles verstaan ​​word om te omseil of om buite bewuste moeite of aandag te voorkom. Inderdaad, kognitiewe gedragsterapeute raai hul kliënte aan om bewus te raak van wanadaptiewe denkpatrone, waarvan die kliënte voorheen nog nie bewus was nie.
 4. ^ O'Neil, HF; aangehaal in Coon, D .; Mitterer, JO (2008). Inleiding tot sielkunde: poortjies na verstand en gedrag (12de uitg., Bl. 15–16). Stamford, CT: Cengage Learning.
 5. ^ "Die missie van die APA [American Psychological Association] is om die skepping, kommunikasie en toepassing van sielkundige kennis te bevorder om die samelewing te bevoordeel en mense se lewens te verbeter"; APA (2010). Oor APA . Besoek op 20 Oktober 2010.
 6. ^ Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Edition 2010-11, Psychologists, op die internet by bls.gov (besoek op 8 Julie 2010).
 7. ^ Aanlyn etimologiewoordeboek. (2001). "Sielkunde" .
 8. ^ "Klassieke in die geskiedenis van die sielkunde - Marko Marulic - die skrywer van die term" sielkunde " " . Psychclassics.yorku.ca . Besoek op 10 Desember 2011 .
 9. ^ (Steven Blankaart, p. 13) soos aangehaal in "psychology n." 'N Woordeboek van sielkunde. Geredigeer deur Andrew M. Colman. Oxford University Press 2009. Oxford-verwysing aanlyn. Oxford University Press. oxfordreference.com
 10. ^ Derek Russell Davis (DRD), "psychology", in Richard L. Gregory (red.), The Oxford Companion to the Mind , tweede uitgawe; Oxford University Press, 1987/2004; ISBN  978-0-19-866224-2 (bl. 763–764).
 11. ^ a b Watson, John B. (1913). "Sielkunde soos die gedragspersoon dit beskou" (PDF) . Sielkundige oorsig . 20 (2): 158–177. doi : 10.1037 / h0074428 . hdl : 21.11116 / 0000-0001-9182-7 .
 12. ^ Die term "volksielkunde" is self omstrede: sien Daniel D. Hutto en Matthew Ratcliffe (reds.), Volksielkunde heroorweeg ; Dorndrecht, Nederland: Springer, 2007; ISBN  978-1-4020-5557-7
 13. ^ Okasha, Ahmed (2005). "Geestesgesondheid in Egipte". Die Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences . 42 (2): 116–25. PMID  16342608 .
 14. ^ " Aristoteles se sielkunde ". Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 15. ^ Green, CD & Groff, PR (2003). Vroeë sielkundige denke: antieke verslae van gees en siel. Westport, Connecticut: Praeger.
 16. ^ TL Brink. (2008) Sielkunde: 'n studentevriendelike benadering. "Eenheid een: die definisie en geskiedenis van sielkunde." pp 9 [1] .
 17. ^ a b Yeh Hsueh en Benyu Guo, "China", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 18. ^ a b c Anand C. Paranjpe, "From Tradition through Colonialism to Globalization: Reflections on the History of Psychology in India", in Brock (red.), Internationalizing the History of Psychology (2006).
 19. ^ PT Raju (1985), Structural Depths of Indian Thought, State University of New York Press, ISBN  978-0887061394 , bladsye 35-36
 20. ^ Schwarz, KA, & Pfister, R .: Wetenskaplike sielkunde in die 18de eeu: 'n historiese herontdekking. In: Perspectives on Psychological Science , Nr. 11, bl. 399-407.
 21. ^ a b c d Horst UK Gundlach, "Duitsland", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 22. ^ Alan Collins, "England", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 23. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), p. 61.
 24. ^ Fechner, GT (1860). Elemente der Psychophysik. Breitkopf u. Härtel. (Elemente van Psigofisika)
 25. ^ Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2006). "Wilhelm Maximilian Wundt" .
 26. ^ Wozniak, RH (1999). Inleiding tot die geheue: Hermann Ebbinghaus (1885/1913). Klassieke in die geskiedenis van sielkunde
 27. ^ a b c d e f Ludy T. Benjamin, Jr., en David B. Baker, "The Internationalization of Psychology: A History", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 28. ^ a b c Miki Takasuna, "Japan", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 29. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), p. 60.
 30. ^ a b c d C. James Goodwin, "Verenigde State", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 31. ^ The Principles of Psychology (1890), met inleiding deur George A. Miller, Harvard University Press, 1983 sagteband, ISBN  0-674-70625-0 (gekombineerde uitgawe, 1328 bladsye)
 32. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 178–182.
 33. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 196–200.
 34. ^ Cecilia Taiana, "Transatlantic Migration of the Disciplines of Mind: Examination of the Reception of Wundt's and Freud's Theories in Argentina", in Brock (red.), Internationalizing the History of Psychology (2006).
 35. ^ a b c d Irina Sirotkina en Roger Smith, "Russian Federation", in Baker (red.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 36. ^ Windholz, G. (1997). "Ivan P. Pavlov: 'n oorsig van sy lewe en sielkundige werk". Amerikaanse sielkundige . 52 (9): 941–946. doi : 10.1037 / 0003-066X.52.9.941 .
 37. ^ a b c d e f Nancy Tomes, "The Development of Clinical Psychology, Social Work, and Psychiatric Nursing: 1900–1980s", in Wallace & Gach (eds.), History of Psychiatry and Medical Psychology (2008).
 38. ^ Franz Samuelson, "Organizing for the Kingdom of Behavior: Academic Battles and the Organisatorical Policies in the Twenties"; Tydskrif vir die geskiedenis van die gedragswetenskappe 21, Januarie 1985.
 39. ^ Hans Pols, "The World as Laboratory: Strategies of Field Research Developed by Mental Hygiene Psychologists in Toronto, 1920–1940" in Theresa Richardson & Donald Fisher (reds.), Die ontwikkeling van die sosiale wetenskappe in die Verenigde State en Kanada: Die rol van filantropie ; Stamford, CT: Ablex Publishing, 1999; ISBN  1-56750-405-1
 40. ^ Sol Cohen, "The Mental Hygiene Movement, the Development of Personality and the School: The Medicalization of American Education"; Geskiedenis van die onderwys Kwartaalliks 23.2, somer 1983.
 41. ^ Vern L. Bullough, "The Rockefellers and Sex Research"; Journal of Sex Research 21.2, Mei 1985. "Die belangrikheid daarvan is moeilik om te oorskat. In die tydperk tussen 1914 en 1954 was die Rockefellers feitlik die enigste steun vir seksnavorsing in die Verenigde State. Die besluite wat hul wetenskaplike adviseurs geneem het. oor die aard van die navorsing wat ondersteun moet word en hoe dit uitgevoer is, sowel as die onderwerpe wat in aanmerking kom vir navorsingsondersteuning, het die hele veld van seksnavorsing gevorm en, op baie maniere, steeds ondersteun. "
 42. ^ a b Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 4: "Psychology and Race" (pp. 88–110). "Sielkundekursusse het dikwels die middele vir propaganda vir eugenetika geword. Een gegradueerde van die Record Office-opleidingsprogram het geskryf: 'Ek hoop om die saak te dien deur eugenetika in die gedagtes van onderwysers te infiltreer. Dit kan u interesseer om te weet dat elke student wat sielkunde hierheen neem werk sy familiegeskiedenis uit en teken sy stamboom. ' Harvard, Columbia, Brown, Cornell, Wisconsin en Northwestern was een van die voorste akademiese instellings wat eugenetika in sielkundekursusse onderrig. '
 43. ^ Michell, J, (1999) Measurement in Psychology: A Critical History of a Methodological Concept , p.143
 44. ^ Dorwin Cartwright, "Social Psychology in the United States During the Second World War", Human Relations 1.3, Junie 1948, p. 340; aangehaal in Cina, "Sosiale wetenskap vir wie?" (1981), p. 269.
 45. ^ a b c Schonfeld, IS, & Chang, C.-H. (2017). Beroepsgesondheidsielkunde: werk, spanning en gesondheid . New York, NY: Springer Publishing Company.
 46. ^ Catherine Lutz, " Epistemology of the Bunker: The Brainwashed and Other New Subjects of Permanent War ", in Joel Pfister & Nancy Schnog (reds.), Inventing the Psychological: Toward a Cultural History of Emotional Life in America ; Yale University Press, 1997; ISBN  0-300-06809-3
 47. ^ Cina, "Sosiale wetenskap vir wie?" (1981), pp. 315–325.
 48. ^ Herman, "Psychology as Politics" (1993), p. 288. "As dit tot stand gekom het, sou CAMELOT die grootste en beslis die ruimste befondsde gedragsnavorsingsprojek in die Amerikaanse geskiedenis gewees het. Met 'n kontrak van $ 4-6 miljoen oor 'n tydperk van drie jaar, is dit oorweeg, en dikwels genoem, 'n ware Manhattan-projek vir die gedragswetenskappe, ten minste deur baie van die intellektuele wie se dienste baie gevra is. '
 49. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), pp. 75–77.
 50. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), p. 93.
 51. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), pp. 86–87. "Vir Schultz-Hencke in hierdie opstel van 1934 is lewensdoelstellings bepaal deur ideologie, nie deur wetenskap nie. In die geval van psigoterapie het hy gesondheid gedefinieer in terme van bloed, sterk wil, vaardigheid, dissipline, ( Zucht und Ordnung ), gemeenskap, heldhaftige houding en liggaamlike fiksheid. Schultz-Hencke het ook in 1934 die geleentheid benut om psigoanalise te kritiseer omdat dit 'n ongelukkige neiging tot die vrystelling van die misdadiger gelewer het. '
 52. ^ Jürgen Brunner, Matthias Schrempf & Florian Steger, " Johannes Heinrich Schultz and National Socialism ", Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences 45.4, 2008. "Bring hierdie mense tot 'n regte en diep begrip van elke Duitser se plig in die Nieu-Duitsland, soos voorbereidende geestelike hulp en psigoterapie in die algemeen en in die besonder vir persone wat gesteriliseer moet word en vir mense wat gesteriliseer is, is 'n groot, belangrike en lonende mediese plig. "
 53. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), Hoofstuk 14: "Wederopbou en onderdrukking", pp. 351–375.
 54. ^ Kozulin, Psychology in Utopia (1984), pp. 84–86. "Teen so 'n agtergrond is dit glad nie verbasend dat psigoanalise, as 'n teorie wat die verbode, maar aktuele tema van seksuele verhoudings waag, benader word deur die pasgebore Sowjet-sielkunde nie. Psigoanalise het ook die belangstelling van die Sowjet-sielkunde as 'n materialistiese neiging getrek. wat die geloofsbriewe van die klassieke introspektiewe sielkunde uitgedaag het. Die onwilligheid van die pre-rewolusionêre instelling om psigoanalise te propageer, het ook 'n positiewe rol gespeel in die post-rewolusionêre jare; dit was 'n veld sonder kompromie deur bande met die wetenskap van die ou regime. ' Alhoewel vgl. Hannah Proctor, " Rede verdring alle liefde ", The New Enquy , 14 Februarie 2014.
 55. ^ Kozulin, Psychology in Utopia (1984), p. 22. "Stalin se suiwerings in die dertigerjare het Sowjet-sielkundiges nie gespaar nie. Vooraanstaande marxistiese filosowe wat vroeër met sielkunde geassosieer is - waaronder Yuri Frankfurt, Nikolai Karev en Ivan Luppol - is in gevangeniskampe tereggestel. Dieselfde lot het op Alexei Gastev en Isaak Shipilrein gewag. wat oorleef het, het in 'n atmosfeer van totale agterdog geleef. [...] Mense wat hul landerye gister oorheers het, sou vandag moontlik as verraaiers en vyande van die volk uitgekryt kon word, en teen môre sou hulle name uit alle openbare verslae verdwyn. word uit biblioteke teruggeroep om hulle van 'verouderde' name en verwysings te verwyder. '
 56. ^ Kozulin, Psychology in Utopia (1984), pp. 25–26, 48–49.
 57. ^ Kozulin, Psychology in Utopia (1984), pp. 27–33. "Georgy Schedrovitsky, wat tans by die Moskou Instituut vir Sielkunde is, kan uitgesonder word as die mees prominente teoretikus wat in die konteks van stelselnavorsing werk. [...] Dit is Schedrovitsky se tweede groot proefskrif: Activity should not be considered as an kenmerk van die individu, maar eerder as 'n omvattende stelsel wat individue 'vang' en 'dwing' om op 'n sekere manier op te tree. Hierdie benadering kan teruggevoer word na die bewering van Wilhelm Humboldt dat dit nie die mens is wat taal as kenmerk, maar eerder taal wat die mens 'besit'. [...] Schedrovitsky se aktiwiteitsbenadering is suksesvol toegepas op die ontwerp van mens-masjien-stelsel, ms en op die evaluering van menslike faktore in stedelike beplanning. "
 58. ^ Chin & Chin, Psychological Research in Communist China (1969), pp. 5–9.
 59. ^ Chin & Chin, Psychological Research in Communist China (1969), pp. 9–17. "Die Sowjet-sielkunde waarop Peking hom geskoei het, was 'n marxisties-leninistiese sielkunde met 'n filosofiese basis in dialektiese materialisme en 'n nuut toegevoegde etiket, Pavlovianisme. Hierdie nuwe Sowjet-sielkunde het swaar gesteun op Lenin se teorie van nadenke, wat postuum in sy twee bundels opgegrawe is. teen die laat twintigerjare het 'n groep Sowjet-navorsingsielkundiges onder leiding van Vygotskii saam met Luria en Leont'ev die grondslag gelê vir 'n marxisties-leninistiese benadering tot psigiese ontwikkeling. '
 60. ^ Chin & Chin, Psychological Research in Communist China (1969), pp. 18–24.
 61. ^ a b c d e f g h Wade Pickren & Raymond D. Fowler, "Professional Organisations", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology .
 62. ^ a b Irmingard Staeuble, "Psychology in the Eurocentric Order of the Social Sciences: Colonial Constitution, Cultural Imperialist Expansion, Postcolonial Critique" in Brock (red.), Internationalizing the History of Psychology (2006).
 63. ^ Sien byvoorbeeld Oregon State Law, Hoofstuk 675 (2013-uitgawe) by Statutes & Rules Relating to the Practice of Psychology .
 64. ^ a b c Judy E. Hall en George Hurley, "North American Perspectives on Education, Training, Licensing, and Credentialing", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 65. ^ TS Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions , 1ste. red., Chicago: Univ. van Chicago Pr., 1962.
 66. ^ Beveridge, Allan (2002). "Tyd om die subjektiewe-objektiewe skeiding te laat vaar?" . Psigiatriese Bulletin . 26 (3): 101–103. doi : 10.1192 / pb.26.3.101 .
 67. ^ Peterson, C. (23 Mei 2009). "Subjektiewe en objektiewe navorsing in positiewe sielkunde: 'n biologiese eienskap word gekoppel aan welsyn" . Sielkunde vandag . Besoek op 20 April 2010.
 68. ^ Panksepp, J. (1998). Affektiewe neurowetenskap: die fondamente van menslike en dierlike emosies . New York: Oxford University Press, p. 9.
 69. ^ Teo, The Critique of Psychology (2005), pp. 36–37. "Metodologie beteken dat die metode die probleem oorheers, dat probleme in ondergeskiktheid aan die gerespekteerde metode gekies word, en dat die sielkunde die metodes van die natuurwetenskappe sonder twyfel moet aanvaar. [...] Vanuit 'n epistemologiese en ontologies-kritiese sowel as vanuit 'n menswetenskaplike perspektief het die eksperiment in die sielkunde 'n beperkte waarde (byvoorbeeld slegs vir basiese sielkundige prosesse), gegewe die aard van die sielkundige onderwerp en die werklikheid van persone en hul vermoëns. '
 70. ^ Teo, The Critique of Psychology (2005), p. 120. "Opvallend in feministiese wetenskapkritieke, met die uitsondering van feministiese empirisme, is die verwerping van positivistiese aannames, insluitend die aanname van waardeneutraliteit of dat navorsing slegs objektief kan wees as subjektiwiteit en emosionele dimensies uitgesluit word, terwyl kultuur in werklikheid , persoonlikheid en instellings speel belangrike rolle (sien Longino, 1990; Longino & Doell, 1983). Vir die sielkunde het Grimshaw (1986) die doelstellings van modifikasie van behaviorisme bespreek, wat daarop dui dat gedragsbeginsels 'n hiërargiese posisie tussen beheerder en beheerde versterk en dat behaviorisme in beginsel 'n antidemokratiese program. '
 71. ^ Michela Gallagher & Randy J. Nelson, "Volume Preface", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 3: Biological Psychology .
 72. ^ a b Richard F. Thompson & Stuart M. Zola, "Biological Psychology", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology .
 73. ^ Luria, "The Working Brain" (1973), pp. 20–22.
 74. ^ Pinel, John (2010). Biopsigologie . New York: Prentice Hall. ISBN 978-0-205-83256-9.
 75. ^ Richard Frankel; Timothy Quill; Susan McDaniel (2003). Die biopsigososiale benadering: verlede, hede, toekoms . Boydell & Brewer. ISBN 978-1-58046-102-3.
 76. ^ a b McGue M, Gottesman II (2015). "Gedragsgenetika". Die ensiklopedie van kliniese sielkunde . pp. 1–11. doi : 10.1002 / 9781118625392.wbecp578 . ISBN 978-1-118-62539-2. Ontbreek of leeg |title=( hulp )
 77. ^ Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 1: "'The Noble Savage' and Science" (pp. 3–33)
 78. ^ Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 5: "The Psychology of Survival and Education" (pp. 113–134)
 79. ^ Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 2: "Koperblaasinstrumente en donker velle" (pp. 34–54)
 80. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 212–215.
 81. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 218–227.
 82. ^ JB Watson & R. Rayner, "Conditioned emotional response", Journal of Experimental Psychology 3, 1920; in Hock, Veertig studies (2002), pp. 70–76.
 83. ^ Harris, B. (1979). Wat het ook al met Klein Albert gebeur? Amerikaanse sielkundige, 34 , 151-160. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.2.151 https://archive.is/20120803155410/http://htpprints.yorku.ca/archive/00000198/01/BHARRIS.HTM#selection-15.0 -15,35
 84. ^ Overskeid, Geir (2007). "Op soek na Skinner en Freud te vind". Amerikaanse sielkundige . 62 (6): 590–595. CiteSeerX  10.1.1.321.6288 . doi : 10.1037 / 0003-066X.62.6.590 . PMID  17874899 .
 85. ^ Miller, S .; Konorski, J. (1928). "Sur une forme particulière des reflexes conditionels" [Oor 'n bepaalde vorm van voorwaardelike reflekse]. Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de Ses Filiales (in Frans). 99 : 1155–1157.
 86. ^ Skinner, BF (1932) Die gedrag van organismes [ bladsy benodig ]
 87. ^ Chomsky, N. (1959). Hersiening van Skinner se mondelinge gedrag. Taal, 35 , 26–58. [2]
 88. ^ a b Schlinger, HD (2008). "Die lang afskeid: waarom die mondelinge gedrag van BF Skinner lewendig is op die 50ste herdenking van die publikasie daarvan" . Die sielkundige rekord . 58 (3): 329–337. doi : 10.1007 / BF03395622 . S2CID  18114690 . Op 17 Januarie 2020 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 21 Julie 2019 .
 89. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 282–285.
 90. ^ Seligman-parlementslid; Maier SF (1967). "Versuim om aan traumatiese skok te ontsnap". Tydskrif vir eksperimentele sielkunde . 74 (1): 1–9. CiteSeerX  10.1.1.611.8411 . doi : 10.1037 / h0024514 . PMID  6032570 .
 91. ^ Overmier JB; Seligman-parlementslid (1967). "Gevolge van onontkombare skok op die daaropvolgende ontsnapping en vermy reageer" . Tydskrif vir vergelykende en fisiologiese sielkunde . 63 (1): 28–33. doi : 10.1037 / h0024166 . PMID  6029715 . S2CID  17310110 .
 92. ^ Tolman, Edward C. (1948). "Kognitiewe kaarte by rotte en mans" . Sielkundige oorsig . 55 (4): 189–208. doi : 10.1037 / h0061626 . PMID  18870876 . S2CID  42496633 .
 93. ^ Ruben Ardila, "Gedragsanalise in 'n internasionale konteks", in Brock (red.), Internationalizing the History of Psychology (2006).
 94. ^ Pierce, W. David; Cheney, Carl D. (16 Junie 2017) [1995]. Gedragsanalise en leer: 'n biogedragsbenadering (6 uitg.). New York: Routledge . pp. 1–622. ISBN 978-1138898585.
 95. ^ "American Psychological Association (2013). Woordelys van sielkundige terme" . Apa.org . Besoek op 13 Augustus 2014 .
 96. ^ a b Mandler, G. (2007). 'N Geskiedenis van moderne eksperimentele sielkunde: van James en Wundt tot kognitiewe wetenskap. Cambridge, MA: MIT Press. [ bladsy benodig ]
 97. ^ Bandura, A. (1973). Aggressie: 'n Sosiale leerontleding. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 98. ^ Juslin, Peter (2013), "Availability Heuristic", Encyclopedia of the Mind , SAGE Publications, Inc., doi : 10.4135 / 9781452257044.n39 , ISBN 978-1-4129-5057-2
 99. ^ Thagard, Paul (2020), Zalta, Edward N. (red.), "Cognitive Science" , The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University , verkry 22 Januarie 2021
 100. ^ Allport, G. W (1985). "Die historiese agtergrond van die sosiale sielkunde". In G. Lindzey en E. Aronson (red.). Die Handboek vir Sosiale Sielkunde . New York: McGraw Hill . bl. 5.
 101. ^ Tausig, M., & Fenwick, R. (2011). Werk en geestesgesondheid in sosiale konteks. New York: Springer. doi: 10.1007 / 978-1-4614-0625-9
 102. ^ Jain, Dr Abha; Nisha, me (22 Mei 2020). Sportsielkunde . Vriende Publikasies Indië. ISBN 978-93-88457-75-0.
 103. ^ Thompson, C. & Mullahy, P. (1951). Psigoanalise: evolusie en ontwikkeling (3de uitg.) . New York: Hermitage-huis.
 104. ^ Brenner, C. (1974). 'N Elementêre handboek van psigoanalise. Garden City, NY: Anker.
 105. ^ Moore, BE; Fine, BD (1968), A Glossary of Psychoanalytic Terms and Concepts, Amer Psychoanalytic Assn, p. 78, ISBN  978-0-318-13125-2
 106. ^ Kozulin, Psychology in Utopia (1984), pp. 84–86.
 107. ^ Freud, S (1900). "Die interpretasie van drome". IV en V (2de uitg.). Hogarth Press, 1955. Aanhaaljoernaal benodig |journal=( hulp )
 108. ^ Freud, S (1915). "Die onbewuste". XIV (2de uitg.). Hogarth Press, 1955. Aanhaaljoernaal benodig |journal=( hulp )
 109. ^ Karl Popper, Conjectures and Refutations, Londen: Routledge en Keagan Paul, 1963, pp. 33–39; van Theodore Schick, red., Readings in the Philosophy of Science, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, 2000, pp. 9–13. Fakulteit.washington.edu
 110. ^ Junie 2008-studie
 111. ^ Damásio, A. (1994). Descartes se fout | Descartes se fout: emosie, rede en die brein van die mens ; Damásio, A. (1996). Die somatiese merkerhipotese en die moontlike funksies van die prefrontale korteks ; Damásio, A. (1999). Die gevoel van wat gebeur: liggaam en emosie in die maak van bewussyn ; Damásio, A. (2003). Op soek na Spinoza: vreugde, hartseer, en die gevoel brein ; LeDoux, JE (1998). Die emosionele brein: die geheimsinnige onderbou van die emosionele lewe (Touchstone red.) . Simon & Schuster. ISBN  0-684-83659-9 ; Panksepp, J. (1998). Affektiewe neurowetenskap: die fondamente van menslike en dierlike emosies . New York en Oxford: Oxford University Press; Sacks, O. (1984). 'N Been om op te staan. New York: Summit Books / Simon en Schuster.
 112. ^ "Maslow's Hierarchy of Needs" . Honolulu.hawaii.edu. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 Februarie 2010 . Besoek op 10 Desember 2011 .
 113. ^ Benjafield, John G. (2010). A History of Psychology: Third Edition . Don Mills, ON: Oxford University Press. bl. 357–362. ISBN 978-0-19-543021-9.
 114. ^ a b Oxford University Press. (2015). A Dictionary of Psychology, 4de uitg. Geredigeer deur Andrew M. Colman. Oxford Reference Online. Oxford: skrywer. ISBN  9780199657681
 115. ^ Gazzaniga, Michael (2010). Sielkundige Wetenskap . New York: WW Norton & Company. bl. 23. ISBN 978-0-393-93421-2.
 116. ^ Rowan, John. (2001). Gewone ekstase: die dialektiek van die humanistiese sielkunde. Londen, Verenigde Koninkryk: Brunner-Routledge. ISBN  0-415-23633-9
 117. ^ a b Ehrenreich, B. (2009). Blinksydig: Hoe die meedoënlose bevordering van positiewe denke Amerika ondermyn het . New York: Henry Holt. ISBN: 978-0-8050-8749-9
 118. ^ a b Singal, J. (2021, 7 Junie). Positiewe sielkunde gaan oorlog toe: hoe die weermag 'n ongetoetste, bewysvrye benadering aangeneem het om PTSV te beveg. Kroniek van Hoër Onderwys .
 119. ^ AJ Sutich, Amerikaanse vereniging vir humanistiese sielkunde, statute . Palo Alto, CA (gedenkteken): 28 Augustus 1963; in Severin (red.), Humanistiese standpunte in die sielkunde (1965), pp. xv – xvi.
 120. ^ Hergenhahn, BR (2005). 'N Inleiding tot die geskiedenis van sielkunde . Belmont, Kalifornië: Thomson Wadsworth. pp. 528–536.
 121. ^ Hergenhahn, BR (2005). 'N Inleiding tot die geskiedenis van sielkunde . Belmont, Kalifornië: Thomson Wadsworth. bl. 546–547.
 122. ^ Hergenhahn, BR (2005). 'N Inleiding tot die geskiedenis van sielkunde . Belmont, Kalifornië: Thomson Wadsworth. pp. 523–532.
 123. ^ Frankl, VE (1984). Die mens se soeke na betekenis (hers. Red.) . New York: Washington Square Press. bl. 86 .
 124. ^ Seidner, Stanley S. (10 Junie 2009) "'n Trojaanse perd: logoterapeutiese transendensie en die sekulêre implikasies daarvan vir teologie" . Mater Dei Instituut . bl 2.
 125. ^ Carver, C., & Scheier, M. (2004). Perspektiewe op persoonlikheid (5de uitg.). Boston: Pearson.
 126. ^ Cattell, RB (1995). "Die dwaling van vyf faktore in die persoonlikheidsfeer". Die sielkundige , Mei, 207–208.
 127. ^ Cattell, Raymond B .; Nichols, K. Ernest (1972). "'N Verbeterde definisie, van tien navorsers, van tweede orde persoonlikheidsfaktore in Q-data (met kruiskulturele kontroles)". Die Tydskrif vir Sosiale Sielkunde . 86 (2): 187–203. doi : 10.1080 / 00224545.1972.9918617 .
 128. ^ Block, Jack (1995). "'N Kontrariese siening van die vyf-faktor benadering tot persoonlikheidsbeskrywing". Sielkundige Bulletin . 117 (2): 187–215. doi : 10.1037 / 0033-2909.117.2.187 . PMID  7724687 .
 129. ^ Boyle, GJ (2008). Kritiek op die vyf-faktormodel (FFM). In GJ Boyle, G. Matthews en DH Saklofske. (Eds.), ThBy coe SAGE handboek van persoonlikheidsteorie en assessering: Vol. 1 - Persoonlikheidsteorieë en -modelle . Los Angeles, CA: SAGE. ISBN  978-1-4129-4651-3
 130. ^ Lucas, Richard E .; Baird, Brendan M. (2004). "Ekstraversie en emosionele reaktiwiteit". Tydskrif vir persoonlikheid en sosiale sielkunde . 86 (3): 473–485. doi : 10.1037 / 0022-3514.86.3.473 . PMID  15008650 .
 131. ^ Boyle, GJ (2011). Veranderinge in persoonlikheidseienskappe in volwassenheid. In D. Westen, L. Burton, & R. Kowalski (Eds.), Psychology: Australian and New Zealand 3rd edition (pp. 448–449). Milton, Queensland: Wiley. ISBN  978-1-74216-644-5
 132. ^ Cattell, Raymond B .; Boyle, Gregory J .; Chant, David (2002). "Verrykte gedragsvoorspellingsvergelyking en die impak daarvan op gestruktureerde leer en die dinamiese calculus". Sielkundige oorsig . 109 (1): 202–205. doi : 10.1037 / 0033-295X.109.1.202 . PMID  11863038 .
 133. ^ Boyle, Gregory J. (1995). "Myers-Briggs-tipe aanwyser (MBTI): enkele psigometriese beperkings". Australiese sielkundige . 30 : 71–74. doi : 10.1111 / j.1742-9544.1995.tb01750.x .
 134. ^ Leslie C. Morey, "Measuring Personality and Psychopathology" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 135. ^ Gough, HG (1987) Kaliforniese sielkundige voorraadadministrateurshandleiding. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.
 136. ^ Charles Sanders Peirce en Joseph Jastrow, " On Small Differences in Sensation ", Memoirs of the National Academy of Sciences 3, 17 Oktober 1884; aangehaal in William P. Banks & Ilya Farber, "Consciousness", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology ; en in Deber, James A; Jacoby, Larry L. (1994). "Onbewuste persepsie: aandag, bewustheid en beheer". Tydskrif vir eksperimentele sielkunde . 20 (2): 304–317. CiteSeerX  10.1.1.412.4083 . doi : 10.1037 / 0278-7393.20.2.304 . PMID  8151275 .
 137. ^ Die volledige teks van The Interpretation of Dreams op Wikisource, 'n getroue eksemplaar van die derde uitgawe in Engels vertaal deur Abraham Arden Brill en gepubliseer in 1913 deur The Macmillan Company
 138. ^ a b John F. Kihlstrom, " The Psychological Unconscious ", in Lawrence Pervin & Oliver John (reds.), Handbook of Personality ; New York: Guilford Press, 1999. Sien ook die webweergawe, wat op 9 Oktober 2016 by die Wayback Machine geargiveer is .
 139. ^ William P. Banks en Ilya Farber, "Consciousness", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology . [ bladsy benodig ]
 140. ^ a b Bargh, John A .; Chartrand, Tanya L. (1999). "Die ondraaglike outomatiteit van wees" . Amerikaanse sielkundige . 54 (7): 462–479. doi : 10.1037 / 0003-066X.54.7.462 . S2CID  5726030 .Kyk ook: John A. Bargh, "The Automaticity of Everyday Life", in Robert S. Wyer Jr. (red.), The Automaticity of Everyday Life , Advances in Social Cognition, Volume X; Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997; ISBN  978-0-8058-1699-0 [ bladsy benodig ]
 141. ^ a b John F. Kihlstrom, " The Automaticity Juggernaut — or, Are We automatons? ", in John Baer, ​​James C. Kaufmna, en Roy F. Baumeister (reds.), Is ons vry? Sielkunde en vrye wil ; Oxford University Press, 2008. ISBN  978-0-19-518963-6
 142. ^ S. Doyen, O. Klein, CL Pichon en A. Cleeremans. (2012). Gedragsvoorbereiding: dit is alles in die gedagtes, maar wie se gedagtes? PLoS One , 7 , e29081
 143. ^ Pashler, H; Harris, C; Coburn, N (15 September 2011). "Woorde met betrekking tot bejaardes" Prime Slow Walking " . psychfiledrawer.org . Besoek op 17 Oktober 2016 .
 144. ^ Gou, Chun Siong; Brass, Marcel; Heinze, Hans-Jochen; Haynes, John-Dylan (2008). "Onbewuste determinante van vrye besluite in die menslike brein". Natuur Neurowetenskap . 11 (5): 543–545. CiteSeerX  10.1.1.520.2204 . doi : 10.1038 / nn.2112 . PMID  18408715 . S2CID  2652613 .
 145. ^ Baumeister, Roy F. (2008). "Vrye wil in die wetenskaplike sielkunde". Perspektiewe op sielkundige wetenskap . 3 (1): 14–19. CiteSeerX  10.1.1.476.102 . doi : 10.1111 / j.1745-6916.2008.00057.x . PMID  26158665 . S2CID  9630921 .
 146. ^ a b Forgas, Williams, & Laham, "Social Motivation: Introduction and Overview", in Forgas, Williams, & Laham, Social Motivation (2005).
 147. ^ Weiner, Human Motivation (2013), Hoofstuk 2, "The Psychoanalytic Theory of Motivation" (pp. 9–84).
 148. ^ a b c Bill P. Godsil, Matthew R. Tinsley, & Michael S. Fanselow, "Motivation", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology .
 149. ^ Weiner, Human Motivation (2013), Hoofstuk 3, "Drive Theory" (pp. 85–138).
 150. ^ E. Tory Higgins , Beyond Pleasure and Pain: How Motivation Works ; Oxford University Press, 2012; ISBN  978-0-19-976582-9 [ bladsy benodig ]
 151. ^ Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008), hele bundel. [ bladsy benodig ]
 152. ^ Hank Aarts, Ap Dijksterhuis en Giel Dik, "Goal Contagion: Inferring goals from others 'actions — and what it leads to", in Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008). "Kortom, die bostaande studies dui dan aan dat mense gretig is om op te tree na die doelstellings van ander sosiale wesens wat in gedragscenario's of skrifte geïmpliseer word." Sien ook: Aarts; Hassin; Gollwitzer (2004). "Doelbesmetting: waarneem is vir strewe". Tydskrif vir persoonlikheid en sosiale sielkunde . 87 (1): 23–37. CiteSeerX  10.1.1.312.5507 . doi : 10.1037 / 0022-3514.87.1.23 . PMID  15250790 .
 153. ^ Kathleen D. Vohs & Roy F. Baumeister , "Kan tevredenheid versterk wil wees? 'N Nuwe teorie oor langtermynveranderings in sterkte van motivering", in Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008).
 154. ^ a b Crain, W. (2014). Teorieë van ontwikkeling: konsepte en toepassings. 6de uitg. Pearson: Edinburgh. ISBN: 978-0205810468
 155. ^ Lionetti, F., Aron, EN, Aron, A., Klein, DN, & Pluess, M. (2019). Omgewingsgevoeligheid wat deur waarnemers beoordeel word, modereer die reaksie van kinders op die kwaliteit van ouerskap in die vroeë kinderjare. Ontwikkelingsielkunde, 55 , 2389-2402. doi: 10.1037 / dev0000795.supp (aanvullend)
 156. ^ Schonfeld, IS (1986). Die opvattings oor intelligensie in Genevan en Cattell-Horn vergelyk: Die vroeë implementering van numeriese oplossingshulpmiddels. Ontwikkelingsielkunde, 22 , 204–212. doi: 10.1037 / 0012-1649.22.2.204 [3]
 157. ^ Hunnius, S., & Bekkering, H. (2010). Die vroeë ontwikkeling van objekskennis: 'n Studie van babas se visuele verwagtinge tydens waarneming van aksies. Ontwikkelingsielkunde, 46 , 446–454. doi: 10.1037 / a0016543
 158. ^ Finkel, D., Reynolds, CA, McArdle, JJ, Gatz, M., & Pedersen, NL (2003). Latente groeikurwe-analises van versnelde afname in kognitiewe vermoëns in die laat volwassenheid. Ontwikkelingsielkunde, 39 , 535–550. doi: 10.1037 / 0012-1649.39.3.535
 159. ^ Polderman, Tinca J C .; Benyamin, Beben; De Leeuw, Christiaan A .; Sullivan, Patrick F .; Van Bochoven, Arjen; Visscher, Peter M .; Posthuma, Danielle (2015). "Meta-analise van die oorerflikheid van menslike eienskappe gebaseer op vyftig jaar tweelingstudies" (PDF) . Natuurgenetika . 47 (7): 702–709. doi : 10.1038 / ng.3285 . PMID  25985137 . S2CID  205349969 .
 160. ^ Turkheimer, Eric (2000). "Drie wette oor gedragsgenetika en wat dit beteken". Huidige aanwysings in sielkundige wetenskap . 9 (5): 160–164. doi : 10.1111 / 1467-8721.00084 . S2CID  2861437 .
 161. ^ Visscher, Peter M .; Brown, Matthew A .; McCarthy, Mark I .; Yang, Jian (2012). "Vyf jaar van GWAS-ontdekking" . The American Journal of Human Genetics . 90 (1): 7–24. doi : 10.1016 / j.ajhg.2011.11.029 . PMC  3257326 . PMID  22243964 .
 162. ^ Ripke, Stephan; Neale, Benjamin M .; Corvin, Aiden; Walters, James TR; Farh, Kai-hoe; Holmans, Peter A .; Lee, Phil; Bulik-Sullivan, Brendan; Collier, David A .; Huang, Hailiang; Pers, Tune H .; Agartz, Ingrid; Agerbo, Esben; Albus, Margot; Alexander, Madeline; Amin, Farooq; Bacanu, Silviu A .; Begemann, Martin; Belliveau, Richard A .; Bene, Judit; Bergen, Sarah E .; Bevilacqua, Elizabeth; Bigdeli, Tim B .; Swart, Donald W.; Bruggeman, Richard; Buccola, Nancy G .; Buckner, Randy L.; Byerley, William; Cahn, Wiepke; et al. (2014). "Biologiese insigte uit 108 skisofrenie-geassosieerde genetiese lokusse" . Natuur . 511 (7510): 421–427. Bibcode : 2014Natur.511..421S . doi : 10.1038 / nature13595 . PMC  4112379 . PMID  25056061 .
 163. ^ Lee, S Hong; Decandia, Teresa R .; Ripke, Stephan; Yang, Jian; Sullivan, Patrick F .; Goddard, Michael E .; Keller, Matthew C .; Visscher, Peter M .; Wray, Naomi R. (2012). "Beraming van die aandeel van variasie in die vatbaarheid vir skisofrenie wat deur gewone SNP's vasgelê word" . Natuurgenetika . 44 (3): 247–250. doi : 10.1038 / ng.1108 . PMC  3327879 . PMID  22344220 .
 164. ^ Sullivan, Patrick F .; Daly, Mark J .; O'Donovan, Michael (2012). "Genetiese argitekture van psigiatriese afwykings: die opkomende prentjie en die implikasies daarvan" . Natuurresensies Genetika . 13 (8): 537–551. doi : 10.1038 / nrg3240 . PMC  4110909 . PMID  22777127 .
 165. ^ De Moor, Marleen HM; Van Den Berg, Stéphanie M .; Verweij, Karin JH; Krueger, Robert F .; Luciano, Michelle; Arias Vasquez, Alejandro; Matteson, Lindsay K .; Derringer, Jaime; Esko, Tõnu; Amin, Najaf; Gordon, Scott D .; Hansell, Narelle K .; Hart, Amy B .; Seppälä, Ilkka; Huffman, Jennifer E .; Konte, Bettina; Lahti, Jari; Lee, Minyoung; Miller, Mike; Nutile, Teresa; Tanaka, Toshiko; Teumer, Alexander; Viktorin, Alexander; Wedenoja, Juho; Abecasis, Goncalo R .; Adkins, Daniel E .; Agrawal, Arpana; Allik, Jüri; Appel, Katja; et al. (2015). "Meta-analise van genoomwye assosiasiestudies vir neurotisme, en die poligeniese assosiasie met ernstige depressieversteuring" . JAMA Psigiatrie . 72 (7): 642–50. doi : 10.1001 / jamapsychiatry.2015.0554 . PMC  4667957 . PMID  25993607 .
 166. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), pp. 41–42.
 167. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), pp. 42–43.
 168. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), pp. 44–45.
 169. ^ a b Gregory, Psychological Testing (2011), pp. 45–46.
 170. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), p. 50–56.
 171. ^ a b Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 3: "Psychometric Scientism" (pp. 55–87)
 172. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), p. 61.
 173. ^ Berry, Robert M. (2012). "Van Onwillekeurige Sterilisasie tot Genetiese Verbetering: Die onbeboude nalatenskap van Buck v. Bell" . Notre Dame Journal of Law, Ethics, & Public Policy . 12 .
 174. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), p. 2. "Van geboorte tot ouderdom kom ons by byna elke keerpunt in die lewe voor toetse. [...] Toetse word in byna elke nasie op aarde gebruik vir berading, keuring en plasing. Toetse vind plaas in so uiteenlopende omgewings soos skole, burgerlikes diens, industrie, mediese klinieke en beradingsentrums. Die meeste persone het al tientalle toetse afgelê en niks daaraan gedink nie. Teen die tyd dat die tipiese individu aftree-ouderdom bereik, is dit waarskynlik dat sielkundige toetsuitslae gehelp het om sy haar lot. '
 175. ^ Gregory, Psychological Testing (2011), pp. 4–6.
 176. ^ Nunnally, JC, & Bernstein, IH (1994). Psigometriese teorie, 3de uitg. , New York: McGraw-Hill.
 177. ^ Embretson, SE, & Reise, SP (2000). Teorie-reaksie-teorie vir sielkundiges . Mahwah, NJ: Erlbaum.
 178. ^ Kline, RB (2016). Beginsels en praktyk van strukturele vergelykingsmodellering, 4de uitg. New York: Guilford Press.
 179. ^ Rodriguez, A., Reise, SP, & Haviland, MG (2016). Evaluering van bifaktormodelle: Berekening en interpretasie van statistiese indekse. Psychological Methods, 21 , 137-150. http://dx.doi.org/10.1037/met0000045
 180. ^ a b George Stricker & Thomas A. Widiger, "Volume Preface", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 181. ^ Brein, Christine. (2002). Gevorderde sielkunde: toepassings, kwessies en perspektiewe. Cheltenham: Nelson Thornes. ISBN  0-17-490058-9
 182. ^ Nancy McWilliams en Joel Weinberger, "Psychodynamic Psychotherapy", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 183. ^ W. Edward Craighead & Linda Wilcoxon Craighead, "Behavioral and Cognitive-Behavioral Psychotherapy" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 184. ^ Teri L. Elliott, "Ramppsigologie: hou kliënte buite u kantoor — kom in die veld!" in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005). "... dit is die rampsielkundige se rol om krisisintervensieprosesse te gebruik met die doel om te voorkom dat natuurlike nood as gevolg van die kritieke gebeurtenis in 'n meer skadelike, langtermyn sielkundige toestand ontwikkel."
 185. ^ Leichsenring, Falk; Leibing, Eric (2003). "Die effektiwiteit van psigodinamiese terapie en kognitiewe gedragsterapie in die behandeling van persoonlikheidsversteurings: 'n meta-analise". Die Amerikaanse tydskrif vir psigiatrie . 160 (7): 1223–1233. doi : 10.1176 / appi.ajp.160.7.1223 . PMID  12832233 .
 186. ^ Reisner, Andrew (2005). "Die algemene faktore, empiries gevalideerde behandelings en herstelmodelle van terapeutiese verandering" . Die sielkundige rekord . 55 (3): 377–400. doi : 10.1007 / BF03395517 . S2CID  142840311 .
 187. ^ Jensen, JP; Bergin, AE; Greaves, DW (1990). "Die betekenis van eklektisisme: nuwe opname en ontleding van komponente". Professionele sielkunde: navorsing en praktyk . 21 (2): 124–130. doi : 10.1037 / 0735-7028.21.2.124 .
 188. ^ Palmer, S .; Woolfe, R. (reds.) (1999). Integrerende en eklektiese berading en psigoterapie. Londen: Salie.
 189. ^ Clarkson, P. (1996). Die eklektiese en integrerende paradigma: Tussen die Scylla van samevloeiing en die Charybdis van verwarring. In Handbook of Counselling Psychology (R. Woolfe & WL Dryden, reds.). Londen: Sage, pp. 258–283. ISBN  0-8039-8991-1
 190. ^ Goldfried, MR; Wolfe, BE (1998). "Op pad na 'n meer klinies geldige benadering tot terapie-navorsing" (PDF) . Tydskrif vir konsultasie en kliniese sielkunde . 66 (1): 143–150. CiteSeerX  10.1.1.475.7156 . doi : 10.1037 / 0022-006X.66.1.143 . PMID  9489268 .
 191. ^ Seligman, MEP (1995). "Die effektiwiteit van psigoterapie: die Consumer Reports- studie" (PDF) . Amerikaanse sielkundige . 50 (12): 965–974. doi : 10.1037 / 0003-066X.50.12.965 . PMID  8561380 .
 192. ^ Peter E. Nathan & James Langenbucher, "Diagnosis and Classification", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 193. ^ Nasionale Vereniging van Skoolsielkundiges. "Wie is skoolsielkundiges?" . Op 17 Mei 2008 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 1 Junie 2008 .
 194. ^ Truxillo, DM, Bauer, TN, & Erdogan, B. (2016). Sielkunde en werk: Perspektiewe op bedryfs- en organisasiesielkunde . New York: Psychology Press. ISBN: 1134705697
 195. ^ a b c Laura L. Koppes, "Industrial-Organizational Psychology", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology .
 196. ^ Yeh Hsueh, "Die Hawthorne-eksperimente en die bekendstelling van Jean Piaget in die Amerikaanse bedryfsielkunde, 1929–1932"; Geskiedenis van Sielkunde 5.2, Mei 2002.
 197. ^ Parsons, HM (1974). "Wat het in Hawthorne gebeur ?: Nuwe bewyse dui daarop dat die Hawthorne-effek die gevolg is van operante versterkingsgebeurtenisse". Wetenskap . 183 (4128): 922–932. doi : 10.1126 / science.183.4128.922 . PMID  17756742 . S2CID  38816592 .
 198. ^ Levitt, Steven D .; List, John A. (2011). "Was daar regtig 'n Hawthorne-effek by die Hawthorne-aanleg? 'N Analise van die oorspronklike beligtingseksperimente" (PDF) . Amerikaanse Ekonomiese Tydskrif: Toegepaste Ekonomie . 3 (1): 224–238. doi : 10.1257 / app.3.1.224 . S2CID  16678444 .
 199. ^ Myers (2004). Motivering en werk. Sielkunde . New York, NY: Worth Publishers
 200. ^ Steven Williams, "Uitvoerende bestuur: help bestuurders om hul organisasies deur organisatoriese en marknavorsing te bestuur" in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 201. ^ Sien ook byvoorbeeld Baden Eunson: Behaving - Managing Yourself and Others. McGraw-Hill , Sidney / New York City 1987, ISBN  978-0-0745-2022-2 .
 202. ^ Moorhead, G., & Griffin, RW (2017). Organisatoriese gedrag: Bestuur van mense en organisasies, 12de uitg. . Boston: Cengage. ISBN: 978-1-305-50139-3
 203. ^ Robert M. Yerkes , " Die geestessterkte van 'n leër meet "; Verrigtinge van die Nasionale Akademie vir Wetenskappe 4.10, 15 Oktober 1918.
 204. ^ Joshua N. Friedlander, "Military Psychology: An Army Clinical Psychologist" in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 205. ^ Paul MA Linebarger , Psychological Warfare ; Washington: Combat Forces Press, 1954.
 206. ^ Sien " Projek MKULTRA, die CIA se program vir navorsing oor gedragsverandering "; Gesamentlike verhoor voor die Senaatskomitee vir Intelligensie en die Subkomitee vir Gesondheid en Wetenskaplike Navorsing van die Komitee vir Menslike Hulpbronne, Senaat van die Verenigde State, Negentig-vyfde Kongres, eerste sitting, 3 Augustus 1997; en John D. Marks , The Search for the Manchurian Candidate , New York: Times Books, 1979.
 207. ^ Alfred Paddock, Jr., " PSYOP: On a Complete Change in Organization, Practice, and Doctrine Archive 12 July 2015 at the Wayback Machine ", Small Wars Journal 2010.
 208. ^ Amerikaanse martelingsverslag: sielkundiges moet nie meer militêr help nie, sê die groep The Guardian , 11 Julie 2015
 209. ^ Marilu Price Berry, "Interdissiplinêre mediese omgewing: die veelvuldige rolle van 'n gesondheidsielkundige" in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 210. ^ Robiner, WN, & Seime, RJ (2008). Sielkundiges in akademiese gesondheidsentrums: tradisies en innovasies in onderwys, wetenskap en praktyk. Tydskrif vir kliniese sielkunde in mediese instellings, 15 , 3–6. doi: 10.1007 / s10880-008-9091-1
 211. ^ Monica L. Baskin, "Public Health: Career Opportunities for Psychologists in Public Health", in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005). "Voorkomingstrategieë van die laaste tyd het grootliks gekonsentreer op gemeenskapsgebaseerde intervensies, wat bewys word dat dit effektief is om die gesondheid van groot bevolkings te verander. Gedrags- en sosiale wetenskaplikes, soos sielkundiges, is nuttig in hierdie arena, aangesien ons opgelei is om individue te beskou. as deel van komplekse en dinamiese sosiale stelsels, insluitend onmiddellike en uitgebreide gesinsisteme, kennis- en vriendskapsnetwerke, buurt- en gemeenskapstelsels en kulturele groepe (Schneiderman & Spee4, 2001). "
 212. ^ Guthrie, Even the Rat was White (1998), Hoofstuk 7: "Produksie van swart sielkundiges in Amerika" (pp. 155–213).
 213. ^ Sentrums vir Siektebeheer en -voorkoming. Beroepsgesondheidsielkunde (OHP) . [4]
 214. ^ Houdmont, J., & Leka, S. (2010). 'N Inleiding tot beroepsgesondheidsielkunde. In S. Leka & J. Houdmont (red.). Beroepsgesondheidsielkunde (pp. 1–30). John Wiley: Hoboken, NJ.
 215. ^ Everly, GS, Jr. (1986). 'N Inleiding tot beroepsgesondheidsielkunde. In PA Keller & LG Ritt (Eds.), Innovations in clinical practice: A source book (Vol. 5, pp. 331–338). Sarasota, FL: Professionele hulpbronuitruiling.
 216. ^ Vereniging vir Beroepsgesondheidsielkunde. Gebied van die OHP. Wat is beroepsgesondheidsielkunde [5] Argief 2016-03-04 by die Wayback Machine
 217. ^ Tetrick, LE, & Quick, JC (2011). Oorsig van beroepsgesondheidsielkunde: Openbare gesondheid in beroepsomgewings. In JC Quick & LE Tetrick (red.), Handboek vir beroepsgesondheidsielkunde (2de uitg., Bl. 3–20). Washington DC: Amerikaanse sielkundige vereniging.
 218. ^ John A. Schinka en Wayne F. Velicer, "Volume Preface" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 219. ^ Alasuutari, Pertti (2010). "Die opkoms en relevansie van kwalitatiewe navorsing". International Journal of Social Research Methodology . 13 (2): 139–55. doi : 10.1080 / 13645570902966056 . S2CID  143736805 .
 220. ^ Schonfeld, IS, & Mazzola, JJ (2013). Sterktes en beperkings van kwalitatiewe benaderings tot navorsing in beroepsgesondheidsielkunde. In R. Sinclair, M. Wang, & L. Tetrick (Eds.), Navorsingsmetodes in beroepsgesondheidsielkunde: moderne stand in meting, ontwerp en data-analise (bl. 268-289). New York: Routledge.
 221. ^ Schulz, KF; Altman, DG; Moher, D .; vir die CONSORT Group (2010). "CONSORTMYN 2010 Verklaring: hersiene riglyne vir verslagdoening parallel groep ewekansige proewe" . BMJ . 340 : c332. doi : 10.1136 / bmj.c332 . PMC  2844940 . PMID  20332509 .
 222. ^ Milgram, Stanley (1963). "Gedragsstudie van gehoorsaamheid" . Tydskrif vir abnormale en sosiale sielkunde . 67 (4): 371–378. CiteSeerX  10.1.1.599.92 . doi : 10.1037 / h0040525 . PMID  14049516 . Volledige teks PDF. Argief op 11 Junie 2011 by die Wayback Machine
 223. ^ Melvin M. Mark, "Program Evaluation" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 224. ^ Roger E. Kirk , "Experimental Design" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 225. ^ John T. Behrens en Chong-Ho Yu, "Exploratory Data Analysis" in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 226. ^ Frank L. Schmidt en John E. Hunter, "Meta-analise", Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 227. ^ Rösler, Frank (2005). "Van enkelkanaalopnames tot breinkaarttoestelle: die impak van elektroencefalografie op eksperimentele sielkunde" (PDF) . Geskiedenis van die sielkunde . 8 (1): 95–117. doi : 10.1037 / 1093-4510.8.1.95 . PMID  16021767 . Op 7 September 2015 uit die oorspronklike (PDF) geargiveer . Besoek op 24 April 2015 .
 228. ^ Moran, Joseph M .; Zaki, Jamil (2013). "Funksionele neuro-beelding en sielkunde: wat het u die afgelope tyd vir my gedoen?" . Tydskrif vir kognitiewe neurowetenskap . 25 (6): 834–842. doi : 10.1162 / jocn_a_00380 . PMID  23469884 . S2CID  12546790 .
 229. ^ Cacioppo, John T .; Berntson, Gary G .; Nusbaum, Howard C. (2008). "Neuroimaging as a New Tool in the Toolbox of Psychological Science" (PDF) . Huidige aanwysings in sielkundige wetenskap . 17 (2): 62–67. doi : 10.1111 / j.1467-8721.2008.00550.x . S2CID  14565940 . Op 31 Oktober 2014 vanaf die oorspronklike (PDF) geargiveer .
 230. ^ Aue, Tatjana; Lavelle, Leah A .; Cacioppo, John T. (2009). "Groot verwagtinge: Wat kan fMRI-navorsing ons vertel oor sielkundige verskynsels?" (PDF) . Internasionale Tydskrif vir Psigofisiologie . 73 (1): 10–16. doi : 10.1016 / j.ijpsycho.2008.12.017 . PMID  19232374 . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 9 Januarie 2016
 231. ^ Ron Sun, (2008). Die Cambridge Handbook of Computational Psychology. Cambridge University Press, New York. 2008.
 232. ^ "Ncabr.Org: oor biomediese navorsing: vrae" . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Julie 2008 . Besoek op 1 Julie 2008 .
 233. ^ Shettleworth, SJ (2010) Erkenning, evolusie en gedrag (2de uitg.), New York: Oxford.
 234. ^ Wilson, EO (1978) Oor die menslike natuur bl. x, Cambridge, Ma: Harvard
 235. ^ Glaser, B. & Strauss, A. (1967). Die ontdekking van gegronde teorie: strategieë vir kwalitatiewe navorsing . Chicago: Aldine.
 236. ^ Fromm, E. (1941). Ontsnap uit vryheid. New York: Farrar & Rinehart. ISBN: 0-7448-0014-5
 237. ^ Harlow (1868) , Fig. 2, p. 347 Harlow, John Martyn (1868). "Herstel van die deurgang van 'n ysterstaaf deur die kop." Publikasies van die Massachusetts Medical Society 2: 327–347 (Hersien in Macmillan 2000).
 238. ^ Fitzpatrick, JL, Sanders, JR, & Worthen, BR (2011). Programevaluering: Alternatiewe benaderings en praktiese riglyne . New York: Pearson Hoër Onderwys. ISBN: 978-0-205-57935-8.
 239. ^ Administrasie vir kinders en gesinne (2010) Die programbestuurdersgids vir evaluering . Hoofstuk 2: Wat is programevaluering? .
 240. ^ Shackman, Gene (11 Februarie 2018). "Wat is programevaluering: 'n beginnersgids". Die Global Social Change Research Project. SSRN  3060080 . Aanhaaljoernaal benodig |journal=( hulp )
 241. ^ Franco, Annie; Malhotra, Neil ; Simonovits, Gabor (1 Januarie 2016). "Onderverslaggewing in sielkundige eksperimente: bewyse uit 'n studieregister". Sosiale Sielkundige en Persoonlikheidswetenskap . 7 (1): 8–12. doi : 10.1177 / 1948550615598377 . ISSN  1948-5506 . S2CID  143182733 .
 242. ^ Munafò, Marcus (29 Maart 2017). "Metascience: reproduceerbaarheid blues" . Natuur . 543 (7647): 619–620. Bibcode : 2017Natur.543..619M . doi : 10.1038 / 543619a . ISSN  1476-4687 .
 243. ^ StokstadSep. 20, Erik (19 September 2018). "Hierdie navorsingsgroep wil swakhede in die wetenskap blootlê - en hulle sal op sommige tone trap as dit moet" . Wetenskap | AAAS . Besoek op 24 Mei 2019 .
 244. ^ Stevens, Jeffrey R. (2017). "Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid in vergelykende sielkunde" . Grense in die sielkunde . 8 : 862. doi : 10.3389 / fpsyg.2017.00862 . ISSN  1664-1078 . PMC  5445189 . PMID  28603511 .
 245. ^ Arjo Klamer; Robert M. Solow; Donald N. McCloskey (1989). Die gevolge van ekonomiese retoriek . Cambridge University Press. bl.  173–174 . ISBN 978-0-521-34286-5.
 246. ^ Lehrer, Jonah (13 Desember 2010). "Die waarheid verdwyn" . Die New Yorker . Besoek op 10 April 2011 .
 247. ^ Sterling, Theodore D. (Maart 1959). "Besluite oor publikasie en die moontlike uitwerking daarvan op afleidings uit belangrike toetse - of andersom". Tydskrif van die American Statistical Association . 54 (285): 30–34. doi : 10.2307 / 2282137 . JSTOR  2282137 .
 248. ^ Fanelli, Daniele (2010). Enrico Scalas (red.). " ' Positiewe' resultate verhoog die hiërargie van die wetenskappe" . PLOS EEN . 5 (4): e10068. Bibcode : 2010PLoSO ... 510068F . doi : 10.1371 / joernaal.pone.0010068 . PMC  2850928 . PMID  20383332 .
 249. ^ Marcus, Gary (1 Mei 2013). "Die krisis in die sosiale sielkunde wat nie is nie" . Die New Yorker . Voorafpublikasies . Besoek op 19 Desember 2018 .
 250. ^ Meyer, Michelle N .; Chabris, Christopher (31 Julie 2014). "Waarom sielkundiges se voedselgeveg saak maak" . Leiklip . Die leiklipgroep . Besoek op 19 Desember 2018 .
 251. ^ Aschwanden, Christie (27 Augustus 2015). "Sielkunde begin die replikasieprobleem daarvan hanteer" . FiveThirtyEight . Besoek op 19 Desember 2018 .
 252. ^ a b Open Science Collaboration (2015). "Skatting van die reproduceerbaarheid van sielkundige wetenskap" (PDF) . Wetenskap . 349 (6251): aac4716. doi : 10.1126 / science.aac4716 . hdl : 10722/230596 . PMID  26315443 . S2CID  218065162 .
 253. ^ Hunt, Earl B. (2011). Menslike intelligensie . Cambridge University Press . bl. 94. ASIN  B004V9O6CE .
 254. ^ Baumeister, Roy (September 2016), "Charting the future of social psychology on stormy seas: Winners, losers, and recommendations", Journal of Experimental Social Psychology , 66 : 153–158, doi : 10.1016 / j.jesp.2016.02.003 , ... die verskuiwing van die dominante konseptuele paradigma van Freudiaanse psigoanalitiese teorie na Big Five-navorsing het die kans op verkeerdheid verminder, maar die feit dat dit vervelig is, opvallend verhoog. Met die oorgang het die persoonlikheidsielkunde akkurater geword, maar minder interessant.
 255. ^ Leichsenring, F .; Ambassadeur, A .; Hilsenroth, MJ; Leweke, F .; Luyten, P .; Keefe, JR; Midgley, N .; Rabung, S .; Salzer, S .; Steinert, C. (2017). "Vooroordele in navorsing: risikofaktore vir nie-herhaalbaarheid in psigoterapie en farmakoterapie-navorsing" . Sielkundige Geneeskunde . 47 (6): 1000–1011. doi : 10.1017 / S003329171600324X . PMID  27955715 . S2CID  1872762 .
 256. ^ Hengartner, Michael P. (2018). "Bewusmaking vir die replikasiekrisis in die kliniese sielkunde deur te konsentreer op teenstrydighede in psigoterapie-navorsing: hoeveel kan ons vertrou op gepubliseerde bevindings uit doeltreffendheidsproewe?" . Grense in die sielkunde . 9 : 256. doi : 10.3389 / fpsyg.2018.00256 . PMC  5835722 . PMID  29541051 .
 257. ^ Frank, Michael C.; Bergelson, Elika; Bergmann, Christina; Cristia, Alejandrina; Floccia, Caroline; Gervain, Judit; Hamlin, J. Kiley; Hannon, Erin E .; Kline, Melissa; Levelt, Claartje; Lew-Williams, Casey; Nazzi, Thierry; Panneton, Robin; Rabagliati, Hugh; Soderstrom, Melanie; Sullivan, Jessica; Waxman, Sandra; Yurovsky, Daniel (2017). "'N Samewerkende benadering tot baba-navorsing: die bevordering van reproduceerbaarheid, beste praktyke en teoriebou" . Kinderskoene . 22 (4): 421–435. doi : 10.1111 / infa.12182 . PMC  6879177 . PMID  31772509 .
 258. ^ Harris, Judith Rich (2009) [1998]. Die aanname van voedings: waarom kinders soos hulle doen (2de uitg.). New York: Vrye pers . ISBN 978-1439101650.
 259. ^ Harris, Judith Rich (2006). Nie twee gelyk nie: die menslike natuur en die menslike individualiteit . New York: WW Norton & Company . ISBN 978-0393329711.
 260. ^ Tyson, Charlie (14 Augustus 2014). Msgstr "Kon nie herhaal nie" . Binne Hoër Ed . Besoek op 19 Desember 2018 .
 261. ^ Makel, Matthew C .; Plucker, Jonathan A. (2014). "Feite is belangriker as nuutheid". Opvoedkundige navorser . 43 (6): 304–316. doi : 10.3102 / 0013189X14545513 . S2CID  145571836 .
 262. ^ Kirschner, Paul A .; Sweller, John ; Clark, Richard E. (2006). "Waarom minimale leiding tydens onderrig nie werk nie: 'n ontleding van die mislukking van konstruktivistiese, ontdekkings-, probleemgebaseerde, ervarings- en ondersoekgebaseerde onderrig" . Opvoedkundige sielkundige . Routledge . 41 (2): 75–86. doi : 10.1207 / s15326985ep4102_1 . S2CID  17067829 .
 263. ^ Grondslae vir sukses: die finale verslag van die Nasionale Wiskundeadviespaneel (PDF) (Verslag). Verenigde State se departement van onderwys . 2008. bl. 45–46 . Besoek op 3 November 2020 .
 264. ^ Simmons, Joseph P .; Nelson, Leif D .; Simonsohn, Uri (2011). "Vals-positiewe sielkunde" . Sielkundige Wetenskap . 22 (11): 1359–1366. doi : 10.1177 / 0956797611417632 . PMID  22006061 .
 265. ^ Stroebe, Wolfgang; Strack, Fritz (2014). "Die beweerde krisis en die illusie van presiese replikasie" (PDF) . Perspektiewe op sielkundige wetenskap . 9 (1): 59–71. doi : 10.1177 / 1745691613514450 . PMID  26173241 . S2CID  31938129 .
 266. ^ Aschwanden, Christie (6 Desember 2018). "Die replikasiekrisis van die sielkunde het die veld beter gemaak" . FiveThirtyEight . Besoek op 19 Desember 2018 .
 267. ^ "Geregistreerde verslae" . Sentrum vir Oop Wetenskap . Besoek op 20 Mei 2021 .
 268. ^ Chartier, Chris; Kline, Melissa; McCarthy, Randy; Nuijten, Michele; Dunleavy, Daniel J .; Ledgerwood, Alison (Desember 2018), "The Cooperative Revolution Is Making Psychological Science Better" , Observer , 31 (10) , opgespoor op 19 Desember 2018
 269. ^ Allen, Christopher P G .; Mehler, David Marc Anton. "Open Science-uitdagings, voordele en wenke in die vroeë loopbaan en daarna" . doi : 10.31234 / osf.io / 3czyt . Aanhaaljoernaal benodig |journal=( hulp )
 270. ^ Cohen, Jacob (1994). "Die aarde is rond (p <.05)" . Amerikaanse sielkundige . 49 (12): 997–1003. doi : 10.1037 / 0003-066X.49.12.997 . S2CID  380942 .
 271. ^ McLeod, S. (2019). Wat vertel die effekgrootte? [6]
 272. ^ a b Arnett, JJ (2008). "Die verwaarloosde 95%: waarom Amerikaanse sielkunde minder Amerikaans moet word". Amerikaanse sielkundige . 63 (7): 602–614. doi : 10.1037 / 0003-066X.63.7.602 . PMID  18855491 .
 273. ^ Henrich, Joseph; Heine, Steven J .; Norenzayan, Ara (2010). "Die vreemdste mense in die wêreld?". Gedrags- en breinwetenskappe . 33 (2–3): 61–83. doi : 10.1017 / S0140525X0999152X . PMID  20550733 .
 274. ^ Collins, LH; Machizawa, S .; Rice, JK (2019). Transnasionale sielkunde van vroue: die uitbreiding van internasionale en interseksionele benaderings . Washington, DC: Amerikaanse sielkundige vereniging. ISBN 978-1-4338-3069-3.
 275. ^ Altmaier, EM; Hall, JE (2008). Globale belofte: gehalteversekering en aanspreeklikheid in professionele sielkunde . New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-530608-8.
 276. ^ Morgan-Consoli, ML; Inman, AG; Bullock, M .; Nolan, SA (2018). "Raamwerk vir vaardighede vir Amerikaanse sielkundiges wat internasionaal betrokke is". Internasionale perspektiewe in sielkunde: navorsing, praktyk, konsultasie . 7 (3): 174–188. doi : 10.1037 / ipp0000090 . S2CID  159028411 .
 277. ^ Rad, Mostafa Salari; Martingano, Alison Jane; Ginges, Jeremy (2018). "Op weg na 'n sielkunde van Homo sapiens: die sielkundige wetenskap meer verteenwoordigend maak van die menslike bevolking" . Verrigtinge van die Nasionale Akademie vir Wetenskappe . 115 (45): 11401–11405. doi : 10.1073 / pnas.1721165115 . ISSN  0027-8424 . PMC  6233089 . PMID  30397114 .
 278. ^ Dawes, Robyn (1994). House of Cards - Sielkunde en psigoterapie gebou op mite . Gratis pers. ISBN 978-0-02-907205-9.
 279. ^ Beyerstein, Barry L. (Lente 2001). "Fringe Psychotherapies: The Public at Risk". Die wetenskaplike oorsig van alternatiewe medisyne . 5 (2): 70–9. CiteSeerX  10.1.1.462.3147 .
 280. ^ "SRMHP: Our Raison d'Être" . Besoek op 1 Julie 2008 .
 281. ^ Amerikaanse sielkundige vereniging. (2016). Etiese beginsels van sielkundiges en gedragskode. [7]
 282. ^ The American Psychological Society: Verantwoordelike gedrag van navorsing
 283. ^ a b c Stanley E. Jones, "Ethical Issues in Clinical Psychology", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 284. ^ Sherwin, CM; Christionsen, SB; Duncan, IJ; Erhard, HW; Lay Jr., DC; Mench, JA; O'Connor, CE; Petherick, JC (2003). "Riglyne vir die etiese gebruik van diere in die toegepaste etologie-studies". Toegepaste dieregedragwetenskap . 81 (3): 291–305. doi : 10.1016 / s0168-1591 (02) 00288-5 .
 285. ^ Blum 1994, p. 95, Blum 2002, pp. 218–219. Blum 1994, p. 95: "... die mees omstrede eksperiment uit te kom van die Wisconsin laboratorium, 'n toestel wat Harlow het daarop aangedring op die roeping van die" put van wanhoop. " "
 286. ^ Blum, Debora. Liefde by Goon Park: Harry Harlow and the Science of Affection. Perseus-uitgewery, 2002. ISBN  0-7382-0278-9
 287. ^ Booth, Wayne C. Modern Dogma and the Rhetoric of Assent , Volume 5, van die Universiteit van Notre Dame, Ward-Phillips-lesings in Engelse taal en letterkunde, University of Chicago Press, 1974, p. 114. Booth bespreek hierdie eksperiment eksplisiet. Sy volgende sin is: 'Sy mees onlangse verontwaardiging bestaan ​​daarin om ape vir twintig dae in' eensaam 'te plaas - wat hy 'n' vertikale kamerapparaat noem .... wat op 'n intuïtiewe basis ontwerp is 'om 'n toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid te bewerkstellig, gesink in 'n put van wanhoop. ' '

Bronne

 • Baker, David B. (red.). Die Oxford Handbook of the History of Psychology . Oxford University Press ( Oxford Library of Psychology ), 2012. ISBN  978-0-19-536655-6
 • Brock, Adrian C. (red.). Internasionalisering van die geskiedenis van die sielkunde . New York University Press, 2006. ISBN  978-0-8147-9944-4
 • Chin, Robert en Ai-li S. Chin. Sielkundige navorsing in kommunistiese China: 1949–1966 . Cambridge: MIT Press, 1969. ISBN  978-0-262-03032-8
 • Cina, Carol. "Sosiale wetenskap vir wie? 'N Strukturele geskiedenis van sosiale sielkunde." Doktorale proefskrif, aanvaar deur die State University of New York in Stony Brook, 1981.
 • Hane, Geoffrey. Psigoterapie in die Derde Ryk: The Göring Institute , tweede uitgawe. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. ISBN  1-56000-904-7
 • Forgas, Joseph P., Kipling D. Williams, & Simon M. Laham. Sosiale motivering: Bewuste en onbewuste prosesse . Cambridge University Press, 2005. ISBN  0-521-83254-3
 • Gregory, Robert J. Sielkundige toetsing: geskiedenis, beginsels en toepassings . Sesde uitgawe. Boston: Allyn & Bacon (Pearson), 2011. ISBN  978-0-205-78214-7
 • Guthrie, Robert. Selfs die rot was wit: 'n historiese siening van sielkunde . Tweede uitgawe. Boston, Allyn en Bacon (Viacon), 1998. ISBN  0-205-14993-6
 • Leahey, ' n Geskiedenis van die moderne sielkunde . Derde uitgawe. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (Pearson), 2001.
 • Luria, AR (1973). Die werkende brein: 'n inleiding tot neuropsigologie . Vertaal deur Basil Haigh. Basiese boeke. ISBN  0-465-09208-X
 • Herman, Ellen. "Sielkunde as politiek: hoe sielkundige kundiges die openbare lewe in die Verenigde State 1940–1970 verander het." Doktorale proefskrif aanvaar deur die Brandeis Universiteit, 1993.
 • Hock, Roger R. Veertig studies wat die sielkunde verander het : verkenning na die geskiedenis van sielkundige navorsing . Vierde uitgawe. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. ISBN  978-0-13-032263-0
 • Kozulin, Alex. Sielkunde in Utopia: op pad na 'n sosiale geskiedenis van die Sowjet-sielkunde . Cambridge: MIT Press, 1984. ISBN  0-262-11087-3
 • Morgan, Robert D., Tara L. Kuther en Corey J. Habben. Life After Graduate School in Psychology: Insider's Advice van nuwe sielkundiges . New York: Psychology Press (Taylor & Francis Group), 2005. ISBN  1-84169-410-X
 • Severin, Frank T. (red.). Humanistiese standpunte in die sielkunde : 'n boek van lesings. New York: McGraw Hill, 1965. ISBN
 • Shah, James Y. en Wendi L. Gardner. Handboek vir Motiveringswetenskap . New York: The Guilford Press, 2008. ISBN  978-1-59385-568-0
 • Teo, Thomas. Die kritiek op sielkunde: van Kant tot postkoloniale teorie . New York: Springer, 2005. ISBN  978-0-387-25355-8
 • Wallace, Edwin R., IV, en John Gach (reds.), Geskiedenis van psigiatrie en mediese sielkunde ; New York: Springer, 2008; ISBN  978-0-387-34708-0
 • Weiner, Bernard . Menslike motivering . Hoboken, NJ: Taylor en Francis, 2013. ISBN  978-0-8058-0711-0
 • Weiner, Irving B. Handboek vir sielkunde . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. ISBN  0-471-17669-9
  • Volume 1: History of Psychology . Donald K. Freedheim, red. ISBN  0-471-38320-1
  • Jaargang 2: Navorsingsmetodes in sielkunde . John A. Schinka & Wayne F. Velicer, reds. ISBN  0-471-38513-1
  • Jaargang 3: Biologiese Sielkunde . Michela Gallagher & Randy J. Nelson, reds. ISBN  0-471-38403-8
  • Jaargang 4: eksperimentele sielkunde . Alice F. Healy & Robert W. Proctor, reds. ISBN  0-471-39262-6
  • Jaargang 8: Kliniese sielkunde . George Stricker, Thomas A. Widiger, reds. ISBN  0-471-39263-4

 • Badcock, Christopher R. (2015). "Natuur-koestering kontroversie, geskiedenis van". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 340–344. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03136-6 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Cascio, Wayne F. (2015). "Bedryfs – organisasiesielkunde: wetenskap en praktyk". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 879–884. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.22007-2 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Chryssochoou, Xenia (2015). "Sosiale sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . pp. 532–537. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24095-6 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Deakin, Nicholas (2015). "Filosofie, psigiatrie en sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 31–36. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.27049-9 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Demetriou, Andreas (2015). "Intelligensie in kulturele, sosiale en opvoedkundige konteks". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 313–322. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.92147-0 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Gelso, Charles J. (2015). "Voorligtingsielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 69–72. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21073-8 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Henley, Tracy B. (2015). "Sielkunde, geskiedenis van (vroeë periode)". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 406–411. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03235-9 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Knowland, Victoria CP; Purser, Harry; Thomas, Michael SC (2015). "Dwarsdeursnee-metodieke in ontwikkelingsielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 354–360. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.23235-2 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Louw, Dap (2015). "Forensiese sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 351–356. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21074-X . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • McWilliams, Spencer A. (2015). "Sielkunde, geskiedenis van (twintigste eeu)". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 412–417. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03046-4 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Pe-Pua, Rogelia (2015). "Inheemse Sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 788–794. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24067-1 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Peterson, Roger L .; Peterson, Donald R .; Abrams, Jules C .; Stricker, George; Ducheny, Kelly (2015). "Opleiding in kliniese sielkunde in die Verenigde State: praktisynsmodel". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . pp. 517–523. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21086-6 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Poortinga, Ype H. (2015). "Kruiskulturele sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 311–317. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24011-7 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Spinath, Frank M .; Spinath, Birgit; Borkenau, Peter (2015). "Ontwikkelingsgedragsgenetika en -opvoeding". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 320–325. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.92009-9 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Smith, Edward E. (2015). "Kognitiewe sielkunde: geskiedenis". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 103–109. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03028-2 . ISBN 978-0-08-097087-5.
 • Staerklé, Christian (2015). "Politieke Sielkunde". Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . bl. 427–433. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24079-8 . ISBN 978-0-08-097087-5.

 • Sielkunde by Curlie
 • Amerikaanse sielkundige vereniging
 • Vereniging vir Sielkundige Wetenskap
TOP