Taal

'N Taal is 'n gestruktureerde stelsel van kommunikasie wat deur mense gebruik word, insluitend spraak en gebare ( gesproke taal ), teken en dikwels skryf . [1] [2] [3] Die tale wat die meeste versprei word, het skryfstelsels van gliewe wat dit moontlik maak om klanke of gebare in te skryf vir latere heraktivering.

'N Muurskildery in Teotihuacan , Mexiko ( ongeveer  2de eeu) ​​wat 'n persoon voorstel wat 'n toespraakrol uit sy mond uitstoot , wat spraak simboliseer
Spykerskrif is die eerste bekende vorm van geskrewe taal , maar die gesproke taal is minstens tienduisende jare voor die skryf.
Braille , 'n tasbare skryfstelsel

Die wetenskaplike studie van taal word taalkunde genoem . Kritieke ondersoeke van tale, soos taalfilosofie , die verwantskap tussen taal en denke , ens., Soos hoe woorde ervaring voorstel, is minstens sedert Gorgias en Plato in die antieke Griekse beskawing bespreek . Denkers soos Rousseau (1712 - 1778) het gedebatteer dat taal uit emosies ontstaan ​​het, terwyl ander soos Kant (1724-1804) van mening was dat tale uit rasionele en logiese denke ontstaan ​​het. Twintigste-eeuse filosowe soos Wittgenstein (1889 - 1951) het aangevoer dat filosofie regtig die studie van taal self is. Belangrike figure in die hedendaagse taalkunde van hierdie tyd is Ferdinand de Saussure en Noam Chomsky .

Die beramings van die aantal mensetale in die wêreld wissel tussen 5 000 en 7 000. Enige presiese skatting hang egter af van die arbitrêre onderskeid (tweedeling) tussen tale en dialek . [4] Natuurlike tale word gepraat of onderteken (of albei), maar enige taal kan in sekondêre media gekodeer word met behulp van ouditiewe, visuele of tasbare stimuli  - byvoorbeeld skriftelik, gefluit, onderteken of braille . Met ander woorde, menslike taal is afhanklik van die modaliteit , maar geskrewe of getekende taal is die manier om die natuurlike menslike spraak of gebare in te skryf of te kodeer. Afhangend van filosofiese perspektiewe rakende die definisie van taal en betekenis, kan 'taal', as dit as 'n algemene konsep gebruik word, verwys na die kognitiewe vermoë om stelsels van komplekse kommunikasie te leer en te gebruik, of om die stel reëls waaruit hierdie stelsels bestaan, te beskryf. of die stel uitsprake wat uit daardie reëls geproduseer kan word. Alle tale maak staat op die proses van semiose om tekens in verband te bring met spesifieke betekenisse . Mondelinge , manuele en tasbare tale bevat 'n fonologiese stelsel wat bepaal hoe simbole gebruik word om reekse te vorm wat bekend staan ​​as woorde of morfeme , en 'n sintaktiese stelsel wat bepaal hoe woorde en morfeme gekombineer word om frases en uitsprake te vorm.

Menslike taal het die eienskappe van produktiwiteit en verplasing , en is afhanklik van sosiale konvensie en leer. Die ingewikkelde struktuur bied 'n wyer verskeidenheid uitdrukkings as enige bekende stelsel van dierekommunikasie . Daar word vermoed dat taal ontstaan ​​het toe vroeë hominiene geleidelik hul primate kommunikasiestelsels begin verander het, en die vermoë verwerf het om 'n teorie van ander denke te vorm en 'n gedeelde intensionaliteit . [5] [6] Daar word soms gedink dat hierdie ontwikkeling saamgeval het met 'n toename in breinvolume, en baie taalkundiges beskou die strukture van taal as wat dit ontwikkel het om spesifieke kommunikatiewe en sosiale funksies te dien. Taal word op baie verskillende plekke in die menslike brein verwerk , maar veral in Broca en Wernicke . Mense verwerf taal deur middel van sosiale interaksie in die vroeë kinderjare, en kinders praat gewoonlik vloeiend deur ongeveer drie jaar oud. Die gebruik van taal is diep verskans in die menslike kultuur . Benewens die streng kommunikatiewe gebruike, het die taal ook baie sosiale en kulturele gebruike, soos die aanduiding van groepsidentiteit , sosiale stratifikasie , sowel as sosiale versorging en vermaak .

Tale ontwikkel en diversifiseer met verloop van tyd, en die geskiedenis van hul evolusie kan gerekonstrueer word deur moderne tale te vergelyk om te bepaal watter eienskappe hul voorvaderlike tale moes gehad het om die latere ontwikkelingstadiums te laat plaasvind. 'N Groep tale wat van 'n gemeenskaplike voorouer afstam, staan ​​bekend as 'n taalfamilie ; daarenteen word 'n taal geïsoleer wat getoon word dat daar geen lewende of nie-lewende verhouding met 'n ander taal is nie . Daar is ook baie ongeklassifiseerde tale waarvan die verwantskappe nog nie vasgestel is nie, en valse tale bestaan miskien glad nie. Volgens akademiese konsensus sal tussen 50% en 90% van die tale wat aan die begin van die 21ste eeu gepraat word, waarskynlik teen 2100 uitsterf . [7] [8] [9]

Die Engelse woord taal afgelei uiteindelik uit Proto-Indo-Europese * dn̥ǵʰwéh₂s "tong, spraak, taal" deur Latyns- lingua , "taal; tong", en Ou Franse taal . [10] Die woord word soms gebruik om te verwys na kodes , getalle , en ander vorme van kunsmatig gebou kommunikasiestelsels soos formeel gedefinieer rekenaar tale gebruik vir rekenaarprogrammering . Anders as gewone mensetale, is 'n formele taal in hierdie sin 'n stelsel van tekens vir die kodering en dekodering van inligting . Hierdie artikel handel spesifiek oor die eienskappe van natuurlike mensetale, aangesien dit bestudeer word in die vakgebied taalkunde .

As voorwerp van taalstudie het 'taal' twee primêre betekenisse: 'n abstrakte konsep en 'n spesifieke taalkundige stelsel, bv. ' Frans '. Die Switserse taalkundige Ferdinand de Saussure , wat die moderne dissipline van die taalkunde gedefinieer het, het die onderskeid eers eksplisiet geformuleer deur die Franse woord langage vir taal as begrip te gebruik, langue as 'n spesifieke voorbeeld van 'n taalstelsel en parool vir die konkrete gebruik van spraak in 'n bepaalde taal. [11]

Wanneer daar van taal as 'n algemene begrip gepraat word, kan definisies gebruik word wat verskillende aspekte van die verskynsel beklemtoon. [12] Hierdie definisies behels ook verskillende benaderings en taalbegripe, en hulle gee ook inligting oor verskillende en dikwels onverenigbare skole vir taalkundige teorieë . [13] Debatte oor die aard en oorsprong van taal gaan terug na die antieke wêreld. Griekse filosowe soos Gorgias en Plato het die verband tussen woorde, konsepte en werklikheid bespreek. Gorgias het aangevoer dat taal nie die objektiewe ervaring of menslike ervaring kan verteenwoordig nie, en dat kommunikasie en waarheid dus onmoontlik is. Plato het volgehou dat kommunikasie moontlik is omdat taal idees en konsepte verteenwoordig wat onafhanklik van en voor taal bestaan. [14]

Tydens die Verligting en sy debatte oor die oorsprong van die mens, het dit modieus geraak om oor die oorsprong van taal te bespiegel. Denkers soos Rousseau en Herder het aangevoer dat taal ontstaan ​​het in die instinktiewe uitdrukking van emosies, en dat dit oorspronklik nader aan musiek en poësie was as aan die logiese uitdrukking van rasionele denke. Rasionalistiese filosowe soos Kant en Descartes het die teenoorgestelde standpunt gehuldig. Rondom die draai van die 20ste eeu het denkers begin wonder oor die rol van taal in die vorming van ons ervarings van die wêreld - hulle vra of taal bloot die objektiewe struktuur van die wêreld weerspieël, of dit konsepte skep wat dit weer op ons ervaring afdwing. van die objektiewe wêreld. Dit het gelei tot die vraag of filosofiese probleme in die eerste plek taalkundige probleme is. Die herlewing van die siening dat taal 'n belangrike rol speel in die skepping en sirkulasie van konsepte, en dat die studie van filosofie in wese die studie van taal is, word geassosieer met wat die taalkundige beurt genoem word, en filosowe soos Wittgenstein in die 20ste - eeuse filosofie. Hierdie debatte oor taal in verband met betekenis en verwysing, kognisie en bewussyn bly vandag aktief. [15]

Geestelike fakulteit, orrel of instink

Een definisie sien taal hoofsaaklik as die verstandelike vermoë wat mense toelaat om taalgedrag te onderneem: om tale te leer en om uitsprake voort te bring en te verstaan. Hierdie definisie beklemtoon die universaliteit van taal vir alle mense, en dit beklemtoon die biologiese basis vir die menslike taalvermoë as 'n unieke ontwikkeling van die menslike brein . Voorstanders van die mening dat die strewe na taalverwerwing by mense ingebore is, voer aan dat dit ondersteun word deur die feit dat alle kognitief normale kinders wat in 'n omgewing waar taal toeganklik is, grootgemaak word, taal sonder formele onderrig sal verwerf. Tale kan selfs spontaan ontwikkel in omgewings waar mense saam woon of opgroei sonder 'n gemeenskaplike taal; byvoorbeeld kreoolse tale en spontaan ontwikkelde gebaretale soos Nicaraguaanse gebaretaal . Hierdie siening, wat teruggevoer kan word tot die filosowe Kant en Descartes, verstaan ​​dat taal grotendeels aangebore is , byvoorbeeld in Chomsky se teorie van die universele grammatika , of die ekstreme innatistiese teorie van die Amerikaanse filosoof Jerry Fodor . Hierdie soort definisies word dikwels toegepas in studies van taal binne 'n kognitiewe wetenskaplike raamwerk en in neurolinguistiek . [16] [17]

Formele simboliese stelsel

'N Ander definisie sien taal as 'n formele stelsel van tekens wat beheer word deur grammatikale reëls van kombinasie om betekenis te kommunikeer. Hierdie definisie beklemtoon dat menslike tale beskryf kan word as geslote struktuurstelsels wat bestaan ​​uit reëls wat bepaalde tekens met spesifieke betekenisse in verband bring. [18] Hierdie strukturalistiese siening van taal is vir die eerste keer deur Ferdinand de Saussure bekendgestel , [19] en sy strukturalisme is steeds fundamenteel vir baie taalbenaderings. [20]

Sommige voorstanders van Saussure se taalbeskouing pleit vir 'n formele benadering wat die taalstruktuur bestudeer deur die basiese elemente daarvan te identifiseer en dan 'n formele weergawe te gee van die reëls waarvolgens die elemente saamvoeg om woorde en sinne te vorm. Die belangrikste voorstander van so 'n teorie is Noam Chomsky , die oorsprong van die generatiewe teorie van grammatika , wat taal definieer as die konstruksie van sinne wat met behulp van transformasionele grammatika gegenereer kan word. [21] Chomsky beskou hierdie reëls as 'n aangebore kenmerk van die menslike verstand en vorm die grondbeginsels van wat taal is. [22] In teenstelling hiermee word sulke transformasiegrammatika ook algemeen gebruik in die formele logika , in die formele taalkunde en in die toegepaste berekeningslinguistiek . [23] [24] In die filosofie van taal is die siening van die taalbetekenis wat in die logiese verhoudings tussen proposisies en die werklikheid sit, ontwikkel deur filosowe soos Alfred Tarski , Bertrand Russell en ander formele logici .

Hulpmiddel vir kommunikasie

'N Gesprek in Amerikaanse gebaretaal

Nog 'n definisie sien taal as 'n stelsel van kommunikasie wat mense in staat stel om mondelinge of simboliese uitsprake uit te ruil. Hierdie definisie beklemtoon die sosiale funksies van taal en die feit dat mense dit gebruik om hulself uit te druk en om voorwerpe in hul omgewing te manipuleer. Funksionele grammatika-teorieë verklaar grammatikale strukture aan die hand van hul kommunikatiewe funksies, en verstaan ​​die grammatikale taalstrukture as gevolg van 'n aanpassingsproses waardeur die grammatika 'aangepas' is om in die kommunikatiewe behoeftes van die gebruikers te voorsien. [25] [26]

Hierdie siening van taal word geassosieer met die bestudering van taal in pragmatiese , kognitiewe en interaktiewe raamwerke, sowel as in die sosiolinguistiek en taalkundige antropologie . Funksionistiese teorieë is geneig om grammatika as dinamiese verskynsels te bestudeer, as strukture wat altyd besig is om te verander soos dit deur hul sprekers gebruik word. Hierdie siening plaas belang op die bestudering van linguistiese tipologie , of die klassifikasie van tale volgens strukturele kenmerke, aangesien aangetoon kan word dat grammatikaliseringsprosesse geneig is om trajekte te volg wat deels van tipologie afhanklik is. [24] In die filosofie van taal word die siening van pragmatiek as sentraal tot taal en betekenis dikwels geassosieer met Wittgenstein se latere werke en met gewone taalfilosowe soos JL Austin , Paul Grice , John Searle en WO Quine . [27]

Onderskeidende kenmerke van menslike taal

'N Aantal funksies, waarvan baie deur Charles Hockett beskryf word en ontwerpfunksies genoem word [28], onderskei menslike taal van kommunikasie wat deur nie-menslike diere gebruik word .

Kommunikasiestelsels wat deur ander diere soos bye of ape gebruik word, is geslote stelsels wat bestaan ​​uit 'n eindige, gewoonlik baie beperkte aantal moontlike idees wat uitgedruk kan word. [29] Daarteenoor is die mens se taal oop en produktief , wat beteken dat dit die mens in staat stel om 'n wye verskeidenheid uitsprake uit 'n eindige stel elemente voort te bring en nuwe woorde en sinne te skep. Dit is moontlik omdat menslike taal gebaseer is op 'n dubbele kode, waarin 'n eindige aantal elemente wat op sigself betekenisloos is (bv. Geluide, letters of gebare) gekombineer kan word om 'n oneindige aantal groter eenhede (woorde en sinne) te vorm. ). [30] Een studie het egter getoon dat 'n Australiese voël, die kastaiingkroonklapper , in staat is om dieselfde akoestiese elemente in verskillende rangskikkings te gebruik om twee funksioneel verskillende vokaliserings te skep. [31] Daarbenewens het babbelaars die vermoë getoon om twee funksionele onderskeidende vokalisasies wat uit dieselfde klanktipe bestaan, te genereer, wat slegs onderskei kan word aan die aantal herhaalde elemente. [32]

Verskeie diersoorte het bewys dat hulle vorms van kommunikasie kan verkry deur middel van sosiale leer: 'n bonobo met die naam Kanzi het byvoorbeeld geleer om homself uit te druk met 'n stel simboliese leksigrams . Net so leer baie soorte voëls en walvisse hul liedjies deur ander lede van hul spesies na te boots. Maar, terwyl sommige diere kan groot getalle van woorde en simbole te bekom, [nota 1] niemand in staat om te leer soveel verskillende tekens as is oor die algemeen bekend deur 'n gemiddeld 4 jaar oud menslike of dit besit nie verkry enigiets wat lyk soos die komplekse grammatika van gewees het menslike taal. [34]

Menslike tale verskil van dierekommunikasiesisteme deurdat hulle grammatikale en semantiese kategorieë gebruik , soos naamwoord en werkwoord, hede en verlede, wat gebruik kan word om uiters komplekse betekenisse uit te druk. [34] Dit word onderskei deur die eienskap van rekursiwiteit : 'n naamwoordfrase kan byvoorbeeld 'n ander naamwoordfrase bevat (soos in '[[[die sjimpansee] se lippe]']) of 'n klousule kan 'n ander sin bevat (soos in '[ Ek sien [die hond hardloop]] "). [6] Menslike taal is die enigste bekende natuurlike kommunikasiestelsel waarvan daar na aanpassingsvermoë verwys kan word as onafhanklike modaliteit . Dit beteken dat dit nie net gebruik kan word vir kommunikasie deur een kanaal of medium nie, maar deur middel van verskeie. Gesproke taal gebruik byvoorbeeld die ouditiewe modaliteit, terwyl gebaretale en skryfwerk die visuele modaliteit gebruik, en braille skryf die tasbare modaliteit. [35]

Menslike taal is ongewoon om na abstrakte konsepte te verwys en na denkbeeldige of hipotetiese gebeure sowel as gebeure wat in die verlede plaasgevind het of in die toekoms kan plaasvind. Verplasing word verwys na gebeurtenisse wat nie op dieselfde tyd of plek as die spraakgebeurtenis plaasvind nie , en hoewel sommige dierekommunikasiestelsels verplasing kan gebruik (soos die kommunikasie van bye wat die ligging van nektarbronne kan kommunikeer). buite sig) word die mate waarin dit in mensetaal gebruik word, ook as uniek beskou. [30]

Die toring van Babel deur Pieter Bruegel die Ouere . Olie aan boord, 1563.
Mense het deur die geskiedenis bespiegel oor die oorsprong van taal. Die Bybelse mite van die Toring van Babel is so 'n verslag; ander kulture het verskillende verhale van hoe taal ontstaan ​​het. [36]

Teorieë oor die oorsprong van taal verskil ten opsigte van hul basiese aannames oor wat taal is. Sommige teorieë is gebaseer op die idee dat taal so ingewikkeld is dat 'n mens jou nie kan voorstel dat dit bloot uit niks in sy finale vorm verskyn nie, maar dat dit moes ontwikkel uit vroeëre taalkundige stelsels onder ons voor-menslike voorouers. Hierdie teorieë kan kontinuïteitsgebaseerde teorieë genoem word. Die teenoorgestelde standpunt is dat taal so 'n unieke menslike eienskap is dat dit nie vergelyk kan word met enigiets wat onder nie-mense gevind word nie en dat dit dus skielik moes verskyn in die oorgang van pre-hominiede na die vroeë mens. Hierdie teorieë kan gedefinieer word as gebaseer op diskontinuïteit. Op dieselfde manier beskou teorieë wat gebaseer is op die generatiewe siening van taal wat deur Noam Chomsky baanbrekerswerk is, taal meestal as 'n aangebore fakulteit wat grotendeels geneties gekodeer is, terwyl funksionalistiese teorieë dit sien as 'n stelsel wat grotendeels kultureel is, geleer deur sosiale interaksie. [37]

Chomsky is een prominente voorstander van 'n diskontinuïteitsgebaseerde teorie oor die oorsprong van die menslike taal. [37] Hy stel voor dat vir wetenskaplikes wat geïnteresseerd is in die aard van taal, 'praat oor die evolusie van die taalvermoë behalwe die punt is'. [38] Chomsky stel voor dat miskien 'een of ander willekeurige mutasie [...] plaasgevind het en dit die brein geherorganiseer het en 'n taalorgaan in 'n andersins primate brein ingeplant het.' [39] Alhoewel Chomsky gewaarsku het om hierdie verhaal letterlik op te neem, hou hy vol dat 'dit miskien nader aan die werklikheid is as baie ander sprokies wat oor evolusieprosesse, insluitende taal, vertel word.' [39]

Kontinuïteitsgebaseerde teorieë word deur 'n meerderheid geleerdes gehuldig, maar dit verskil in die manier waarop hulle hierdie ontwikkeling voorstel. Diegene wat taal sien as meestal ingebore, byvoorbeeld sielkundige Steven Pinker , hou die presedente te wees dier kognisie , [17] terwyl diegene wat taal te sien as 'n sosiaal geleer instrument van kommunikasie, soos sielkundige Michael Tomasello , sien dit as hy ontwikkel van dierekommunikasie in primate: gebare of vokale kommunikasie om te help met samewerking. [40] Ander kontinuïteitsmodelle sien dat taal uit musiek ontwikkel het , 'n siening wat reeds deur Rousseau , Herder , Humboldt en Charles Darwin voorgestaan ​​is . Die argeoloog Steven Mithen is 'n prominente voorstander van hierdie siening . [41] Stephen Anderson verklaar dat die ouderdom van gesproke tale geskat word op 60.000 tot 100.000 jaar [42] en dat:

Navorsers oor die evolusionêre oorsprong van taal vind dit oor die algemeen aanneemlik om aan te dui dat taal slegs een keer uitgevind is en dat alle moderne gesproke tale dus op een of ander manier met mekaar verband hou, selfs al kan die verband nie meer herstel word nie ... as gevolg van beperkings op die metodes beskikbaar vir rekonstruksie. [43]

Omdat taal in die vroeë voorgeskiedenis van die mens, voor die bestaan ​​van geskrewe verslae, ontstaan ​​het, het die vroeë ontwikkeling daarvan geen historiese spore gelaat nie, en daar word geglo dat geen vergelykbare prosesse vandag waargeneem kan word nie. Teorieë wat kontinuïteit beklemtoon, kyk dikwels na diere om te sien of byvoorbeeld primate enige eienskappe vertoon wat as analoog gesien kan word aan hoe die pre-menslike taal moes gewees het. Vroeë menslike fossiele kan ondersoek word na spore van fisiese aanpassing aan taalgebruik of pre-taalkundige vorms van simboliese gedrag. Van die tekens in menslike fossiele wat kan dui op taalkundige vermoëns, is: die grootte van die brein in verhouding tot die liggaamsmassa, die teenwoordigheid van 'n larinks wat gevorderde klankproduksie kan lewer en die aard van gereedskap en ander vervaardigde artefakte. [44]

Dit was meestal onbetwis dat australopithecines voor die mens nie kommunikasiestelsels gehad het wat aansienlik verskil van dié wat in groot ape in die algemeen voorkom nie. 'N Studie uit 2017 oor Ardipithecus ramidus daag hierdie oortuiging egter uit. [45] Wetenskaplike menings verskil oor die ontwikkeling sedert die voorkoms van die genus Homo ongeveer 2,5 miljoen jaar gelede. Sommige geleerdes aanvaar die ontwikkeling van primitiewe taalagtige stelsels (voortaal) al in Homo habilis (2,3 miljoen jaar gelede), terwyl ander die ontwikkeling van primitiewe simboliese kommunikasie slegs met Homo erectus (1,8 miljoen jaar gelede) of Homo heidelbergensis ( 0,6 miljoen jaar gelede) en minder as 100 000 jaar gelede die ontwikkeling van die taal met Anatomically Modern Homo sapiens met die Bo-paleolitiese rewolusie . [46] [47]

William Jones het die familieverhouding tussen Latyn en Sanskrit ontdek en die grond gelê vir die dissipline van historiese taalkunde .

Die studie van taal, taalkunde , het ontwikkel tot 'n wetenskap sedert die eerste grammatikale beskrywings van spesifieke tale in Indië meer as 2000 jaar gelede, na die ontwikkeling van die Brahmi-skrif . Moderne taalkunde is 'n wetenskap wat homself besig hou met alle aspekte van taal, en dit vanuit al die teoretiese standpunte hierbo beskryf, ondersoek. [48]

Subdissiplines

Die akademiese studie van taal word binne baie verskillende vakgebiede en vanuit verskillende teoretiese invalshoeke gedoen, wat almal moderne benaderings tot taalkunde inlig. Byvoorbeeld, beskrywende taalkunde ondersoek die grammatika van enkele tale, teoretiese linguistiek ontwikkel teorieë oor die beste manier om te konseptualiseer en die aard van taal wat gebaseer is op data van die verskillende bestaande menslike tale te definieer, sosiolinguistiek studies hoe tale gebruik word vir sosiale doeleindes te lig in draai die bestudering van die sosiale funksies van taal en grammatikale beskrywing, neurolinguistiek bestudeer hoe taal in die menslike brein verwerk word en die eksperimentele toetsing van teorieë moontlik maak; berekeningslinguistiek bou voort op teoretiese en beskrywende taalkunde om berekeningsmodelle van taal te konstrueer wat dikwels gerig is op die verwerking van natuurlike taal of om taalkundige hipoteses te toets, en historiese taalkunde maak staat op grammatikale en leksikale beskrywings van tale om hul individuele geskiedenis op te spoor en bome van taalfamilies te rekonstrueer deur gebruik te maak van die vergelykende metode . [49]

Vroeë geskiedenis

Ferdinand de Saussure het die strukturalistiese benadering tot taalstudie ontwikkel.

Die formele studie van taal word dikwels beskou as 'n aanvang in Indië met Pāṇini , die grammatikus van die 5de eeu vC wat 3 959 reëls van die Sanskrit- morfologie geformuleer het . Maar Sumeriese skrywers reeds die verskille tussen bestudeer Sumeriese en Akkadies grammatika rondom 1900 vC. Daaropvolgende grammatikale tradisies het ontwikkel in al die antieke kulture wat skryfwerk aangeneem het. [50]

In die 17de eeu nC het die Franse Port-Royal Grammarians die idee ontwikkel dat die grammatika van alle tale 'n weerspieëling was van die universele basiese denke, en dat die grammatika daarom universeel was. In die 18de eeu het die eerste gebruik van die vergelykende metode deur die Britse filoloog en kenner van die antieke Indië, William Jones, die opkoms van vergelykende taalkunde aangewakker . [51] Die wetenskaplike studie van taal is deur Wilhelm von Humboldt van Indo-Europees tot taal in die breër uitgebrei . Vroeg in die 20ste eeu het Ferdinand de Saussure die idee van taal bekendgestel as 'n statiese stelsel van onderling gekoppelde eenhede, gedefinieer deur die teenstand tussen hulle. [19]

Deur 'n onderskeid tussen diakroniese en sinchroniese taalanalises in te stel, het hy die grondslag gelê vir die moderne vakwetenskap. Saussure het ook verskeie basiese dimensies van taalanalise ingevoer wat steeds fundamenteel is in baie hedendaagse taalkundige teorieë, soos die onderskeid tussen sintagma en paradigma , en die onderskeid tussen Langue-parole , en onderskei taal as 'n abstrakte stelsel ( langue ), van taal as 'n konkrete manifestasie van hierdie stelsel ( parool ). [52]

Moderne taalkunde

Noam Chomsky is een van die belangrikste taalkundige teoretici van die 20ste eeu.

In die 1960's het Noam Chomsky die generatiewe taalteorie geformuleer . Volgens hierdie teorie is die mees basiese taalvorm 'n stel sintaktiese reëls wat universeel is vir alle mense en wat die grammatika van alle menslike tale ten grondslag lê. Hierdie stel reëls word universele grammatika genoem ; vir Chomsky is die beskrywing daarvan die hoofdoel van die dissipline van taalkunde. Hy was dus van mening dat die grammatika van individuele tale slegs van belang is vir die taalkunde, vir sover dit ons toelaat om die universele onderliggende reëls af te lei waaruit die waarneembare taalkundige veranderlikheid gegenereer word. [53]

In teenstelling met die formele teorieë van die generatiewe skool, stel funksionele taalteorieë voor dat taal strukture die beste ontleed en verstaan ​​kan word aan die hand van hul funksies, aangesien taal fundamenteel 'n instrument is. Formele grammatika-teorieë wil die verskillende taalelemente definieer en die manier waarop dit met mekaar verband hou, beskryf as stelsels van formele reëls of bewerkings, terwyl funksionele teorieë die funksies van taal wil definieer en dit dan in verband bring met die taalkundige elemente wat dra hulle uit. [24] [noot 2] Die raamwerk van kognitiewe taalkunde interpreteer taal in terme van die konsepte (wat soms universeel is, en soms spesifiek vir 'n bepaalde taal) wat die vorme daarvan ten grondslag lê. Kognitiewe taalkunde handel hoofsaaklik oor hoe die verstand betekenis skep deur taal. [55]

Praat is die standaardmodaliteit vir taal in alle kulture. Die produksie van gesproke taal hang af van gesofistikeerde vermoëns om die lippe, tong en ander komponente van die vokale apparaat te beheer, die vermoë om spraakgeluide akoesties te dekodeer, en die neurologiese apparaat wat benodig word vir die aanleer en vervaardiging van taal. [56] Die studie van die genetiese basisse vir menslike taal is in 'n vroeë stadium: die enigste geen wat beslis by taalproduksie geïmpliseer is , is FOXP2 , wat 'n soort aangebore taalstoornis kan veroorsaak as dit deur mutasies beïnvloed word . [57]

Die brein

Taalgebiede van die brein. Die hoekige gyrus word in oranje voorgestel, die supramarginal gyrus word in geel voorgestel, die area van Broca word in blou voorgestel, die area van Wernicke word in groen voorgestel en die primêre ouditiewe korteks word in pienk voorgestel.

Die brein is die koördinerende middelpunt van alle taalaktiwiteite; dit beheer sowel die produksie van taalkundige kognisie as betekenis en die meganika van spraakproduksie. Desondanks is ons kennis van die neurologiese basis vir taal baie beperk, hoewel dit aansienlik gevorder het met die gebruik van moderne beeldtegnieke. Die taalkunde van taalkunde wat toegewy is aan die bestudering van die neurologiese aspekte van taal, word neurolinguistiek genoem . [58]

Vroeë werk in neurolinguistiek het die studie van taal by mense met breinletsels behels om te sien hoe letsels in spesifieke gebiede taal en spraak beïnvloed. Op hierdie manier het neurowetenskaplikes in die 19de eeu ontdek dat twee gebiede in die brein van groot belang is by taalverwerking. Die eerste gebied is Wernicke se gebied , wat in die agterste gedeelte van die superieure temporale gyrus in die dominante serebrale halfrond is. Mense met 'n letsel in hierdie deel van die brein ontwikkel ontvanklike afasie , 'n toestand waarin die taalbegrip grootliks verswak, terwyl spraak 'n natuurlik klinkende ritme en 'n relatiewe normale sinstruktuur behou . Die tweede gebied is die gebied van Broca , in die agterste inferior frontale gyrus van die dominante halfrond. Mense met 'n letsel in hierdie gebied ontwikkel ekspressiewe afasie , wat beteken dat hulle weet wat hulle wil sê, dit net nie kan kry nie. [59] Hulle is gewoonlik in staat om te verstaan ​​wat vir hulle gesê word, maar kan nie vlot praat nie. Ander simptome wat in ekspressiewe afasie voorkom, sluit in probleme met woordherhaling . Die toestand raak beide die gesproke en die geskrewe taal. Diegene met hierdie afasie toon ook ongrammatiese spraak en toon onvermoë om sintaktiese inligting te gebruik om die betekenis van sinne te bepaal. Beide ekspressiewe en ontvanklike afasie beïnvloed ook die gebruik van gebaretaal, op analoë manier as wat dit spraak beïnvloed, met ekspressiewe afasie wat veroorsaak dat ondertekenaars stadig en met verkeerde grammatika onderteken, terwyl 'n ondertekenaar met ontvanklike afasie vlot onderteken, maar min sin het om ander en sukkel om ander se tekens te verstaan. Dit toon dat die gestremdheid spesifiek is vir die vermoë om taal te gebruik, nie vir die fisiologie wat vir spraakproduksie gebruik word nie. [60] [61]

Met die tegnologiese vooruitgang in die laat 20ste eeu, het neurolinguïste ook nie-indringende tegnieke soos funksionele magnetiese resonansbeelding (fMRI) en elektrofisiologie opgeneem om taalverwerking by individue sonder gestremdheid te bestudeer. [58]

Anatomie van spraak

Die menslike vokale kanaal.
Spektrogram van Amerikaanse Engelse vokale [i, u, ɑ] wat die formante f 1 en f 2 toon
"> File:Real-time MRI - Speaking (Chinese).ogvSpeel media
Real-time MRI-skandering van 'n persoon wat in Mandaryns praat

Gesproke taal is afhanklik van die menslike fisieke vermoë om klank te produseer , wat 'n longitudinale golf is wat deur die lug gepropageer word teen 'n frekwensie wat die oordrom kan tril . Hierdie vermoë hang af van die fisiologie van die menslike spraakorgane. Hierdie organe bestaan ​​uit die longe, die stemkas ( larinks ) en die boonste vokale kanaal - die keel, die mond en die neus. Deur die verskillende dele van die spraakapparaat te beheer, kan die lugstroom gemanipuleer word om verskillende spraakklanke voort te bring. [62]

Die klank van spraak kan ontleed word in 'n kombinasie van segmentele en suprasegmentele elemente. Die segmentele elemente is elemente wat mekaar in volgordes volg, wat gewoonlik deur verskillende letters in alfabetiese skrifte voorgestel word, soos die Romeinse skrif. In vryvloeiende spraak is daar geen duidelike grense tussen die een segment en die volgende nie, en daar is gewoonlik geen hoorbare onderbrekings tussen hulle nie. Segmente word dus onderskei deur hul duidelike klanke wat die gevolg is van hul verskillende artikulasies, en dit kan vokale of konsonante wees. Suprasegmentele verskynsels sluit elemente soos spanning , fonasie tipe, stem timbre , en prosodie of intonasie , wat almal kan gevolge vir verskeie segmente het. [63]

Konsonante en vokaalsegmente kombineer om lettergrepe te vorm , wat op hul beurt weer tot uitinge kom; dit kan foneties onderskei word as die ruimte tussen twee inasemings. Akoesties word hierdie verskillende segmente gekenmerk deur verskillende formantstrukture , wat sigbaar is in 'n spektrogram van die aangetekende klankgolf. Formante is die amplitude-pieke in die frekwensiespektrum van 'n spesifieke klank. [63] [64]

Klinkers is die geluide wat geen hoorbare wrywing het wat veroorsaak word deur die vernouing of obstruksie van een of ander deel van die boonste vokale kanaal nie. Hulle wissel in kwaliteit volgens die mate van lipopening en die plasing van die tong in die mondholte. [63] Klinkers word naby genoem wanneer die lippe relatief toe is, soos in die uitspraak van die vokaal [i] (Engels "ee"), of oop as die lippe relatief oop is, soos in die vokaal [a] (Engels " ah "). As die tong na die agterkant van die mond geleë is, verander die kwaliteit en skep vokale soos [u] (Engels "oo"). Die kwaliteit verander ook, afhangend van die vraag of die lippe afgerond is in teenstelling met ongerond, wat onderskeidings skep soos die tussen [i] (ongeronde voorvokaal soos Engels "ee") en [y] ( afgeronde voorvokaal soos Duits "ü" ). [65]

Konsonante is die klanke wat op een of ander tyd binne die boonste vokale kanaal hoorbare wrywing of sluiting het. Konsonantgeluide wissel volgens die plek van artikulasie, dit wil sê die plek in die vokale kanaal waar die lugvloei belemmer word, gewoonlik by die lippe, tande, alveolêre rif , verhemelte , velum , huwel of glottis . Elke plek van artikulasie lewer 'n ander stel konsonantklanke op, wat verder onderskei word deur die wyse van artikulasie , of die soort wrywing, of dit nou sluit, in welke geval die konsonant okklusief of stop genoem word , of verskillende grade van die diafragma wat frikatiewe en benaderings . Konsonante kan ook stem- of stemloos wees , afhangende daarvan of die stembande tydens die produksie van die klank deur die lugvloei in vibrasie gestel word. Instemming is wat Engels [s] in bus ( unvoiced sibilant ) en [z] in buzz ( voiced sibilant ) skei . [66]

Sommige spraakgeluide, sowel vokale as konsonante, behels die vrystelling van lugvloei deur die neusholte, en dit word nasale of nasale geluide genoem. Ander klanke word gedefinieer deur die manier waarop die tong binne die mond beweeg, soos die l-klanke ( laterale genoem , omdat die lug langs albei kante van die tong vloei), en die r-klanke (genaamd rhotics ). [64]

Deur hierdie spraakorgane te gebruik, kan mense honderde verskillende klanke voortbring: sommige kom baie dikwels voor in die wêreld se tale, terwyl ander baie meer algemeen voorkom in sekere taalfamilies, taalgebiede of selfs spesifiek vir 'n enkele taal. [67]

Menslike taal is plastiek in sy keuse van die manier waarop dit oorgedra word. [68] Twee kommunikasiemetodes blyk fundamenteel te wees: mondeling (spraak en mond ) en handleiding (teken en gebaar). [opmerking 3] Dit is algemeen dat mondelinge taal gepaard gaan met gebare, en dat gebaretaal gepaard gaan met mond . Daarbenewens gebruik sommige taalgemeenskappe beide modusse om leksikale of grammatikale betekenis oor te dra, en elke vorm komplementeer die ander. Sulke bimodale taalgebruik kom veral voor in genres soos storievertelling (byvoorbeeld met Plains Indian Sign Language en Australiese aboriginale gebaretale wat saam met mondelinge taal gebruik word), maar kom ook voor in alledaagse gesprekke. Byvoorbeeld, baie Australiese tale het 'n ryk stel hoofletters met besonderhede oor die instrument wat gebruik word om 'n handeling uit te voer. Ander het nie sulke grammatikale presisie in die mondelinge modus nie, maar vul dit aan met gebare om die inligting in die tekenmodus oor te dra. In Iwaidja , byvoorbeeld, word 'hy met 'n fakkel gaan vis soek' as 'visvakkel' genoem, maar die woord 'fakkel' gaan gepaard met 'n gebaar wat aandui dat dit vasgehou is. In 'n ander voorbeeld het die rituele taal Damin 'n baie verminderde mondelinge woordeskat gehad van slegs 'n paar honderd woorde, wat elk baie algemeen van betekenis was, maar wat aangevul is met gebare vir groter presisie (bv. Die enkele woord vir vis, l * i , was vergesel van 'n gebaar om die soort vis aan te dui). [69]

Sekondêre taalwyses, waarop 'n fundamentele modus in 'n ander medium oorgedra word, sluit in skryf (insluitend braille ), teken (in handmatig gekodeerde taal ), fluit en tromme . Tersiêre modusse - soos semafoor , morse-kode en alfabette vir spelling - dra die sekondêre skryfwyse in 'n ander medium oor. Vir sommige uitgestorwe tale wat vir rituele of liturgiese doeleindes onderhou word, kan skryf die primêre modus wees, met spraak sekondêr.

Wanneer dit beskryf word as 'n stelsel van simboliese kommunikasie , word taal tradisioneel gesien uit drie dele: tekens , betekenisse en 'n kode wat tekens met hul betekenisse verbind. Semiotiek word die studie van die proses van semiose genoem , hoe tekens en betekenisse gekombineer, gebruik en geïnterpreteer word . Tekens kan bestaan ​​uit klanke, gebare, letters of simbole, afhangend van die vraag of die taal gepraat, onderteken of geskryf word, en dit kan saamgevoeg word in komplekse tekens, soos woorde en frases. Wanneer dit in kommunikasie gebruik word, word 'n teken gekodeer en deur 'n sender deur 'n kanaal gestuur na 'n ontvanger wat dit dekodeer. [70]

Antieke Tamil inskripsie by Thanjavur

Sommige van die eienskappe wat menslike taal definieer in teenstelling met ander kommunikasiestelsels, is: die willekeur van die linguistiese teken, wat beteken dat daar geen voorspelbare verband tussen 'n linguistiese teken en die betekenis daarvan is nie; die dualiteit van die taalkundige sisteem, wat beteken dat taalkundige strukture gebou word deur elemente te kombineer in groter strukture wat as lae gesien kan word, bv. hoe klanke woorde bou en woorde frases bou; die diskreetheid van die elemente van taal, wat beteken dat die elemente waaruit taalkundige tekens bestaan, afsonderlike eenhede is, bv. klanke en woorde, wat van mekaar onderskei en in verskillende patrone herrangskik kan word; en die produktiwiteit van die taalsisteem, wat beteken dat die eindige aantal taalkundige elemente gekombineer kan word tot 'n teoretiese oneindige aantal kombinasies. [70]

Die reëls waardeur tekens gekombineer kan word om woorde en frases te vorm, word sintaksis of grammatika genoem. Die betekenis wat gekoppel is aan individuele tekens, morfeme, woorde, frases en tekste, word semantiek genoem . [71] Die verdeling van taal in aparte, maar verbonde stelsels van teken en betekenis, gaan terug op die eerste taalkundige studies van de Saussure en word nou in byna alle vertakkings van die taalkunde gebruik. [72]

Semantiek

Tale druk betekenis uit deur 'n tekenvorm aan die betekenis of die inhoud daarvan te koppel. Tekenvorms moet iets wees wat waargeneem kan word, byvoorbeeld in geluide, beelde of gebare, en dan deur sosiale konvensie met 'n spesifieke betekenis verband hou. Omdat die basiese betekenisverhouding vir die meeste taalkundige tekens gebaseer is op sosiale konvensie, kan taalkundige tekens as willekeurig beskou word, in die sin dat die konvensie sosiaal en histories gevestig word, eerder as deur 'n natuurlike verband tussen 'n spesifieke tekenvorm en die betekenis. [19]

Dus moet tale 'n woordeskat hê van tekens wat verband hou met spesifieke betekenis. Die Engelse teken "dog" dui byvoorbeeld op 'n lid van die spesie Canis familiaris . In 'n taal word die verskeidenheid arbitrêre tekens wat aan spesifieke betekenisse gekoppel is, die leksikon genoem , en 'n enkele teken wat aan 'n betekenis gekoppel is, word 'n lekseme genoem . Nie alle betekenisse in 'n taal word deur enkele woorde voorgestel nie. Semantiese begrippe word dikwels in die morfologie of sintaksis van die taal ingebed in die vorm van grammatikale kategorieë . [73]

Alle tale bevat die semantiese struktuur van predikasie : 'n struktuur wat 'n eienskap, staat of handeling voorspel. Tradisioneel word verstaan ​​dat semantiek die studie is van hoe sprekers en tolke waarheidswaardes aan stellings toeken , sodat betekenis verstaan ​​word as die proses waardeur 'n predikaat waar of onwaar oor 'n entiteit kan wees, byvoorbeeld "[x [is y]] "of" [x [doen y]] ". Onlangs is hierdie semantiekmodel aangevul met meer dinamiese betekenismodelle wat gedeelde kennis bevat oor die konteks waarin 'n teken geïnterpreteer word in die produksie van betekenis. Sulke betekenismodelle word op die gebied van die pragmatiek ondersoek . [73]

Klanke en simbole

'N Spektrogram wat die klank van die gesproke Engelse woord "man" toon, wat foneties as [mæn] geskryf word . Let op dat daar in vloeiende spraak geen duidelike verdeling tussen segmente is nie, maar net 'n gladde oorgang soos die vokale apparaat beweeg.
Die lettergreep "wi" in die Hangul- skrif
Die teken vir "wi" in Koreaanse gebaretaal (sien Koreaanse handleiding alfabet )

Afhangend van die modaliteit, kan die taalstruktuur gebaseer wees op stelsels van klanke (spraak), gebare (gebaretale) of grafiese of tasbare simbole (skryf). Die wyses waarop tale klanke of tekens gebruik om betekenis te konstrueer, word in fonologie bestudeer . [74]

Klanke as deel van 'n taalstelsel word foneme genoem . [75] Foneme is abstrakte eenhede van klank, gedefinieer as die kleinste eenhede in 'n taal wat kan dien om te onderskei tussen die betekenis van 'n paar minimaal verskillende woorde, 'n sogenaamde minimale paar . In Engels vorm die woorde bat [bæt] en pat [pʰæt] byvoorbeeld 'n minimale paar, waarin die onderskeid tussen / b / en / p / die twee woorde onderskei wat verskillende betekenisse het. Elke taal kontrasteer egter klanke op verskillende maniere. In 'n taal wat nie onderskei tussen stemhebbende en onstemmende medeklinkers nie, kan die klanke [p] en [b] (as hulle albei voorkom) as 'n enkele foneem beskou word, en gevolglik sou die twee uitsprake dieselfde betekenis hê. Net so onderskei die Engelse taal nie fonemies tussen geaspireerde en nie-geaspireerde uitsprake van konsonante nie, soos baie ander tale soos Koreaans en Hindi doen: die ongeïnspireerde / p / in spin [spɪn] en die aspirated / p / in pin [pʰɪn] word beskou as bloot verskillende maniere om dieselfde foneem uit te spreek (sulke variante van 'n enkele foneem word allofone genoem ), terwyl in die Mandaryns-Chinese dieselfde verskil in uitspraak onderskei tussen die woorde [pʰá] 'crouch' en [pá] 'eight '(die aksent bo die á beteken dat die vokaal met 'n hoë toon uitgespreek word). [76]

Alle gesproke tale het foneme van ten minste twee verskillende kategorieë, vokale en medeklinkers , wat gekombineer kan word om lettergrepe te vorm . [63] Behalwe vir segmente soos medeklinkers en vokale, gebruik sommige tale ook klank op ander maniere om betekenis oor te dra. Baie tale gebruik byvoorbeeld spanning , toonhoogte , duur en toon om betekenis te onderskei. Omdat hierdie verskynsels buite die vlak van enkele segmente werk, word dit suprasegmentaal genoem . [77] Sommige tale het slegs enkele foneme, byvoorbeeld die Rotokas- en Pirahã-taal met onderskeidelik 11 en 10 foneme, terwyl tale soos Taa soveel as 141 foneme kan hê. [76] In gebaretale word die ekwivalent aan foneme (voorheen chereme genoem ) gedefinieer deur die basiese elemente van gebare, soos handvorm , oriëntasie, ligging en beweging, wat ooreenstem met maniere van artikulasie in gesproke taal. [78] [79] [80]

Skryfstelsels stel taal voor deur visuele simbole te gebruik, wat al dan nie ooreenstem met die klanke van die gesproke taal. Die Latynse alfabet (en die woorde waarop dit gebaseer is of wat daaruit afgelei is) was oorspronklik gebaseer op die voorstelling van enkele klanke, sodat woorde opgebou is uit letters wat gewoonlik 'n enkele konsonant of vokaal in die struktuur van die woord aandui. . In sillabiese skrifte, soos die Inuktitut- sillabary, verteenwoordig elke teken 'n hele lettergreep. In logografiese skrifte verteenwoordig elke teken 'n hele woord [81] en hou dit gewoonlik geen verband met die klank van die woord in gesproke taal nie.

Aangesien alle tale 'n baie groot aantal woorde het, is daar nie bekend dat daar suiwer logografiese skrifte bestaan ​​nie. Geskrewe taal verteenwoordig die manier waarop gesproke geluide en woorde mekaar volg, deur simbole te rangskik volgens 'n patroon wat in 'n sekere rigting volg. Die rigting wat in 'n skryfstelsel gebruik word, is heeltemal arbitrêr en word volgens konvensie bepaal. Sommige skryfstelsels gebruik die horisontale as (links na regs as die Latynse skrif of regs na links as die Arabiese skrif ), terwyl ander soos tradisionele Chinese skryfwerk die vertikale dimensie (van bo na onder) gebruik. 'N Paar skryfstelsels gebruik teenoorgestelde rigtings vir afwisselende lyne, en ander, soos die antieke Maya-skrif, kan in beide rigtings geskryf word en op grafiese leidrade staatmaak om die leser die rigting van die lees aan te dui. [82]

Om die klanke van die wêreldtale skriftelik voor te stel, het taalkundiges die Internasionale Fonetiese Alfabet ontwikkel , wat ontwerp is om al die diskrete klanke voor te stel wat bekend is dat dit bydra tot betekenis in mensetale. [83]

Grammatika

Grammatika is die studie van hoe betekenisvolle elemente wat morfeme binne 'n taal genoem word, in uitsprake gekombineer kan word. Morfeme kan gratis of gebonde wees . As dit vry is om binne 'n uitspraak rond te beweeg, word dit gewoonlik woorde genoem , en as dit aan ander woorde of morfeme gebind word, word dit aanhangsels genoem . Die wyse waarop betekenisvolle elemente binne 'n taal gekombineer kan word, word deur reëls beheer. Die bestudering van die reëls vir die interne struktuur van woorde word morfologie genoem . Die reëls van die interne struktuur van frases en sinne word sintaksis genoem . [84]

Grammatikale kategorieë

Grammatika kan beskryf word as 'n stelsel van kategorieë en 'n stel reëls wat bepaal hoe kategorieë saamvoeg om verskillende betekenisaspekte te vorm. [85] Tale verskil baie of hulle gekodeer word deur die gebruik van kategorieë of leksikale eenhede. Verskeie kategorieë is egter so algemeen dat dit byna universeel is. Sulke universele kategorieë sluit in die kodering van die grammatikale verhoudings van deelnemers en predikate deur grammatikaal te onderskei tussen hul relasies met 'n predikaat, die kodering van temporale en ruimtelike verhoudings op predikate, en 'n stelsel van grammatikale persoon wat verwys na en onderskeid tussen sprekers en geadresseerdes en diegene oor wie hulle praat. [86]

Woordklasse

Tale organiseer hul spraakdele in klasse volgens hul funksies en posisies in verhouding tot ander dele. In alle tale word byvoorbeeld 'n basiese onderskeid getref tussen 'n groep woorde wat prototipies dinge en konsepte aandui en 'n groep woorde wat aksies en gebeure prototipies aandui. Die eerste groep, wat Engelse woorde soos "hond" en "lied" bevat, word gewoonlik selfstandige naamwoorde genoem . Die tweede, wat 'dink' en 'sing' insluit, word werkwoorde genoem . 'N Ander algemene kategorie is die byvoeglike naamwoord : woorde wat eienskappe of eienskappe van selfstandige naamwoorde beskryf, soos "rooi" of "groot". Woordklasse kan 'oop' wees as daar voortdurend nuwe woorde by die klas gevoeg kan word, of relatief 'geslote' as daar 'n vaste aantal woorde in 'n klas is. In Engels is die klas van voornaamwoorde gesluit, terwyl die klas byvoeglike naamwoorde oop is, aangesien 'n oneindige aantal byvoeglike naamwoorde saamgestel kan word uit werkwoorde (bv. "Bedroef") of selfstandige naamwoorde (bv. Met die -agtige agtervoegsel, soos in "selfstandige naamwoord- soos "). In ander tale soos Koreaans is die situasie die teenoorgestelde en kan nuwe voornaamwoorde saamgestel word, terwyl die aantal byvoeglike naamwoorde vasgestel is. [87]

Woordklasse vervul ook verskillende funksies in die grammatika. Prototipies word werkwoorde gebruik om predikate te konstrueer , terwyl selfstandige naamwoorde as argumente van predikate gebruik word. In 'n sin soos 'Sally hardloop' is die predikaat 'lopies', want dit is die woord wat 'n spesifieke toestand voorspel oor sy argument 'Sally'. Sommige werkwoorde soos 'vloek' kan twee argumente voer, byvoorbeeld 'Sally vervloek John'. 'N Predikaat wat slegs 'n enkele argument kan neem, word intransitief genoem , terwyl 'n predikaat wat twee argumente kan neem, oorgang genoem word . [88]

Baie ander woordklasse bestaan ​​in verskillende tale, soos voegwoorde soos 'en' wat dien om twee sinne saam te voeg, artikels wat 'n selfstandige naamwoord bekendstel, tussenwerpsels soos 'wow!' Of ideofone soos 'spat' wat die geluid van 'n gebeurtenis naboots. . Sommige tale het posisionele posisies wat die ruimtelike posisie van 'n gebeurtenis of entiteit beskryf. Baie tale het klassifiseerers wat telbare selfstandige naamwoorde as 'n spesifieke soort of 'n spesifieke vorm identifiseer. In Japannees is die algemene naamwoordklassifiseerder vir mense byvoorbeeld nin (人), en word dit gebruik om mense te tel, hoe dit ook al genoem word: [89]

san-nin no gakusei (三人 の 学生) lett. "3 menslike klassifiseerder van studente" - drie studente

Vir bome sou dit wees:

san-bon no ki (三 本 の 木) aangesteek. "3 klassifiseerder-vir-lang-voorwerpe van boom" - drie bome

Morfologie

In die taalkunde word die studie van die interne struktuur van komplekse woorde en die prosesse waardeur woorde gevorm word, morfologie genoem . In die meeste tale is dit moontlik om komplekse woorde te konstrueer wat uit verskillende morfeme bestaan . Die Engelse woord "onverwags" kan byvoorbeeld geanaliseer word as dat dit saamgestel is uit die drie morfeme "un-", "expect" en "-ed". [90]

Morfeme kan geklassifiseer word volgens of dit onafhanklike morfeme is, sogenaamde wortels , of dat dit slegs saam aan ander morfeme kan voorkom. Hierdie gebonde morfeme of aanhangsels kan geklassifiseer word volgens hul posisie in verhouding tot die wortel: voorvoegsels gaan voor die wortel, agtervoegsels volg die wortel en infiksies word in die middel van 'n wortel ingevoeg. Aanhangsels dien om die betekenis van die wortel te verander of uit te brei. Sommige tale verander die betekenis van woorde deur die fonologiese struktuur van 'n woord te verander, byvoorbeeld die Engelse woord "run", wat in die verlede tyd "ran" is. Hierdie proses word ablaut genoem . Verder onderskei morfologie tussen die proses van buiging , wat 'n woord verander of uitbrei, en die proses van afleiding , wat 'n nuwe woord van 'n bestaande skep. In Engels het die werkwoord "sing" die buigvorme "sing" en "sung", wat albei werkwoorde is, en die afleidingsvorm "singer", wat 'n selfstandige naamwoord is wat afgelei is van die werkwoord met die agentiewe agtervoegsel "-er". [91]

Tale verskil baie in hoeveel hulle staatmaak op morfologiese prosesse van woordvorming. In sommige tale, byvoorbeeld Chinees, is daar geen morfologiese prosesse nie, en alle grammatikale inligting word sintakties gekodeer deur snare van enkele woorde te vorm. Hierdie tipe morfosintaksis word dikwels isolerend of analities genoem, omdat daar byna 'n volledige ooreenstemming tussen 'n enkele woord en 'n enkele aspek van betekenis bestaan. Die meeste tale het woorde wat uit verskillende morfeme bestaan, maar dit wissel in die mate waarin morfeme afsonderlike eenhede is. In baie tale, veral in die meeste Indo-Europese tale, kan enkele morfeme verskillende betekenisse hê wat nie in kleiner segmente ontleed kan word nie. In Latyn bestaan ​​die woord bonus , of 'goed', byvoorbeeld uit die wortel bon- , wat 'goed' beteken, en die agtervoegsel - ons , wat manlike geslag, enkelvoud en nominatiewe geval aandui. Hierdie tale word fusionele tale genoem , omdat verskillende betekenisse in een morfeem saamgevoeg kan word. Die teenoorgestelde van fusionele tale is agglutinatiewe tale wat woorde konstrueer deur morfeme in kettings saam te snoer, maar met elke morfeem as 'n diskrete semantiese eenheid. 'N Voorbeeld van so 'n taal is Turks , waar byvoorbeeld die woord evlerinizden , of' uit u huise ', bestaan ​​uit die morfeme, ev-ler-iniz-den met die betekenisse huis-meervoud-u-van . Die tale wat die grootste mate op morfologie staatmaak, word tradisioneel polisintetiese tale genoem . Hulle kan die ekwivalent van 'n hele Engelse sin in een woord uitdruk. Byvoorbeeld, in Persies beteken die enkele woord nafahmidamesh dat ek dit nie verstaan ​​het nie, bestaande uit morfeme na-fahm-id-am-esh met die betekenisse "negation.understand.past.I.it". As 'n ander voorbeeld met meer kompleksiteit, in die Yupik- woord tuntussuqatarniksatengqiggtuq , wat beteken "Hy het nog nie weer gesê dat hy op rendiere gaan jag nie", bestaan ​​die woord uit die morfeme tuntu-ssur-qatar-ni-ksaite-ngqiggte-uq met die betekenisse "rendierjag-toekoms-sê-negasie-weer-derde. persoon. enkelvoudig. aanduidend", en behalwe vir die morfeem tuntu ("rendier") kan geen van die ander morfeme in isolasie verskyn nie. [92]

Baie tale gebruik morfologie om woorde binne 'n sin te kruisverwys. Dit word soms ooreenkoms genoem . Byvoorbeeld, in baie Indo-Europese tale moet byvoeglike naamwoorde die selfstandige naamwoord wat hulle wysig in terme van getal, hoofletter en geslag kruisverwys, sodat die Latynse byvoeglike naamwoord bonus , of 'goed', gebuig word om saam te stem met 'n selfstandige naamwoord manlike geslag, enkelvoud en nominatiewe geval. In baie polisintetiese tale verwys werkwoorde na hul onderwerpe en voorwerpe. In hierdie tipe tale kan 'n enkele werkwoord inligting bevat wat 'n hele sin in Engels benodig. Byvoorbeeld, in die Baskiese frase ikusi nauzu , of "u het my gesien", stem die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu (soortgelyk aan Engels "do") ooreen met beide die onderwerp (u) wat uitgedruk word deur die n - voorvoegsel, en met die voorwerp (my) uitgedruk deur die agtervoegsel - zu . Die sin kan direk oorgeskryf word as "sien jy-het-my-gedoen" [93]

Sintaksis

Benewens woordklasse kan 'n sin ontleed word in terme van grammatikale funksies: 'Die kat' is die onderwerp van die frase, 'op die mat' is 'n lokatiewe frase en 'sat' is die kern van die predikaat .

Nog 'n manier waarop tale betekenis oordra, is deur die volgorde van woorde binne 'n sin. Die grammatikale reëls vir die vervaardiging van nuwe sinne uit woorde wat reeds bekend is, word sintaksis genoem. Die sintaktiese reëls van 'n taal bepaal waarom 'n sin in Engels soos "I love you" sinvol is, maar "* love you I" nie. [opmerking 4] Sintaktiese reëls bepaal hoe woordorde en sinstruktuur beperk word, en hoe daardie beperkings bydra tot betekenis. [95] Byvoorbeeld, in Engels beteken die twee sinne "die slawe vervloek die meester" en "die meester vloek die slawe" verskillende dinge, want die rol van die grammatikale onderwerp word gekodeer deurdat die selfstandige naamwoord voor die werkwoord, en die rol van voorwerp word gekodeer deur die selfstandige naamwoord wat na die werkwoord verskyn. Omgekeerd, in Latyn , beteken beide Dominus servos vituperabat en Servos vituperabat dominus "die meester het die slawe berispe", want servos , of "slawe", is in die beskuldigende geval , wat wys dat dit die grammatikale voorwerp van die sin is, en dominus , of "meester", is in die nominatiewe geval en toon aan dat hy die onderwerp is. [96]

Latyn gebruik morfologie om die onderskeid tussen onderwerp en voorwerp uit te druk, terwyl Engels woordorde gebruik. Nog 'n voorbeeld van hoe sintaktiese reëls bydra tot betekenis, is die reël van omgekeerde woordorde in vrae , wat in baie tale bestaan. Hierdie reël verklaar waarom die uitdrukking 'John is talking to Lucy' in Engels in 'n vraag verander, dit word 'Who is John talking to?', En nie 'John is talking to who?' Nie. Laasgenoemde voorbeeld kan gebruik word as 'n manier om spesiale klem te plaas op 'wie' en sodoende die betekenis van die vraag effens te verander. Sintaksis bevat ook die reëls vir hoe komplekse sinne gestruktureer word deur woorde saam te voeg in eenhede, frases genoem , wat verskillende plekke in 'n groter sintaktiese struktuur kan inneem. Sinne kan beskryf word as bestaande uit frases wat in 'n boomstruktuur gekoppel is, wat die frases op verskillende vlakke met mekaar verbind. [97] Aan die regterkant is 'n grafiese voorstelling van die sintaktiese ontleding van die Engelse sin "die kat het op die mat gesit". Die sin word geanaliseer as dat dit saamgestel is uit 'n naamwoordfrase, 'n werkwoord en 'n voorsetselfase; die voorsetselfrase word verder verdeel in 'n voorsetsel en 'n naamwoordfrase, en die naamwoordfrases bestaan ​​uit 'n artikel en 'n selfstandige naamwoord. [98]

Die rede waarom sinne gesien kan word as saamgestel uit frases, is omdat elke frase as 'n enkele element beweeg sou word as sintaktiese bewerkings uitgevoer word. Byvoorbeeld, "die kat" is een frase, en "op die mat" is 'n ander, omdat hulle as enkele eenhede behandel sou word as 'n besluit geneem word om die ligging te beklemtoon deur die voorsetsel vorentoe te beweeg: "[En] op die mat, die kat het gesit ". [98] Daar is baie verskillende formalistiese en funksionalistiese raamwerke wat teorieë voorstel vir die beskrywing van sintaktiese strukture, gebaseer op verskillende aannames oor wat taal is en hoe dit beskryf moet word. Elkeen van hulle sou 'n sin soos hierdie op 'n ander manier ontleed. [24]

Tipologie en universele

Tale kan geklassifiseer word in verhouding tot hul grammatikale soorte. Tale wat aan verskillende gesinne behoort, het nietemin dikwels gemeenstukke, en hierdie gedeelde kenmerke hou gewoonlik verband. [99] Tale kan byvoorbeeld geklassifiseer word op grond van hul basiese woordorde , die relatiewe volgorde van die werkwoord en die bestanddele daarvan in 'n normale aanduidende sin . In Engels is die basiese volgorde SVO (onderwerp – werkwoord – voorwerp): "Die slang (S) gebyt (V) die man (O)", terwyl die ooreenstemmende sin in die Australiese Gamilaraay byvoorbeeld d̪uyugu n̪ama d̪ayn sou wees. yiːy (slangman gebyt), SOV . [100] Woordorde-tipe is relevant as tipologiese parameter, omdat basiese woordorde-tipe ooreenstem met ander sintaktiese parameters, soos die relatiewe volgorde van selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde, of die gebruik van voorsetsels of postposisies . Sulke korrelasies word implikasionele universele genoem . [101] Byvoorbeeld, die meeste (maar nie alle nie) tale wat van die SOV- tipe is, het postposisies eerder as voorsetsels, en het byvoeglike naamwoorde voor selfstandige naamwoorde. [102]

Alle tale struktureer sinne in Onderwerp, Werkwoord en Voorwerp, maar tale verskil in die manier waarop hulle die verhoudings tussen akteurs en handelinge klassifiseer. Engels gebruik die nominatief-akkusatiewe woord tipologie: in Engelse oorgangsinne word die onderwerpe van beide onoorganklike sinne ("I run") en oorgangsinne ("I love you") op dieselfde manier behandel, wat hier getoon word deur die nominatiewe voornaamwoord I . Sommige tale, onder andere ergatief , Gamilaraay, onderskei eerder tussen agente en pasiënte. In ergatiewe tale word die enkele deelnemer aan 'n onoorganklike sin, soos 'Ek hardloop', dieselfde behandel as die pasiënt in 'n oorgangsin, wat die ekwivalent van 'my hardloop' gee. Slegs in oorgangsinne sou die ekwivalent van die voornaamwoord "ek" gebruik word. [100] Op hierdie manier kan die semantiese rolle op verskillende maniere die grammatikale verhoudings in kaart bring, deur 'n onoorganklike onderwerp te groepeer met Agente (akkusatiewe tipe) of pasiënte (ergatiewe tipe) of selfs om elkeen van die drie rolle anders te maak, wat die drieledige tipe . [103]

Die gedeelde kenmerke van tale wat tot dieselfde tipologiese klastipe behoort, kan heeltemal onafhanklik ontstaan ​​het. Hul mede-voorkoms kan te wyte wees aan universele wette wat die struktuur van natuurlike tale regeer, 'taaluniversale', of dit kan die gevolg wees van tale wat konvergerende oplossings ontwikkel vir die herhalende kommunikatiewe probleme wat mense gebruik om taal op te los. [25]

Wall of Love op Montmartre in Parys: "I love you" in 250 tale, deur kalligrafis Fédéric Baron en kunstenaar Claire Kito (2000)

Alhoewel mense die vermoë het om enige taal te leer, doen hulle dit slegs as hulle opgroei in 'n omgewing waarin taal bestaan ​​en deur ander gebruik word. Taal is dus afhanklik van gemeenskappe van sprekers waarin kinders taal van hul ouer mense en eweknieë leer en self taal aan hul eie kinders oordra. Tale gebruik diegene wat dit praat om te kommunikeer en om 'n oorvloed sosiale take op te los. Daar kan gesien word dat baie aspekte van taalgebruik spesifiek by hierdie doeleindes aangepas word. [25] Vanweë die manier waarop taal tussen generasies en binne gemeenskappe oorgedra word, verander taal voortdurend, diversifiseer in nuwe tale of konvergeer as gevolg van taalkontak . Die proses is soortgelyk aan die evolusieproses , waar die proses van afkoms met verandering lei tot die vorming van 'n filogenetiese boom . [104]

Tale verskil egter van biologiese organismes deurdat dit maklik elemente uit ander tale deur die diffusieproses opneem , aangesien sprekers van verskillende tale in aanraking kom. Mense praat ook gereeld meer as een taal, as kind se eerste taal of tale, of leer hulle nuwe tale soos hulle grootword. As gevolg van die toenemende taalkontak in die globaliserende wêreld, word baie klein tale bedreig omdat hul sprekers na ander tale skuif wat die moontlikheid bied om aan groter en meer invloedryke spraakgemeenskappe deel te neem. [8]

Gebruik en betekenis

Wanneer u die manier waarop woorde en tekens gebruik word, bestudeer, is dit dikwels so dat woorde verskillende betekenisse het, afhangende van die sosiale konteks van gebruik. 'N Belangrike voorbeeld hiervan is die proses genaamd deixis , wat die manier beskryf waarop sekere woorde na entiteite verwys deur hul verband tussen 'n spesifieke tydstip en ruimte wanneer die woord uitgespreek word. Sulke woorde is byvoorbeeld die woord "I" (wat die persoon wat praat) aandui, "nou" (wat die oomblik van praat aandui) en "hier" (wat die posisie van praat aandui). Tekens verander ook hul betekenis met verloop van tyd, aangesien die konvensies wat hulle gebruik geleidelik verander. Pragmatiek word die studie van die betekenis van taaluitdrukkings verander afhangende van die konteks. Deixis is 'n belangrike deel van die manier waarop ons taal gebruik om entiteite in die wêreld aan te dui. [105] Pragmatiek gaan oor die maniere waarop taalgebruik gevorm word en hoe hierdie patrone bydra tot betekenis. In alle tale kan taaluitdrukkings byvoorbeeld nie net gebruik word om inligting oor te dra nie, maar ook om aksies uit te voer. Sekere optrede word slegs deur taal gedoen, maar het tog tasbare gevolge, bv. Die daad van 'naamgewing', wat 'n nuwe naam vir een of ander entiteit skep, of die daad van 'die uitspraak van iemand man en vrou', wat 'n sosiale huwelikskontrak skep . Hierdie tipe handelinge word spraakhandelinge genoem , hoewel dit ook deur middel van skrif of handtekening uitgevoer kan word. [106]

Die vorm van taaluitdrukking stem dikwels nie ooreen met die betekenis wat dit in 'n sosiale konteks het nie. As iemand byvoorbeeld aan 'n etenstafel vra: "Kan u die sout bereik?", Is dit in werklikheid nie 'n vraag oor die lengte van die arms van die een wat aangespreek word nie, maar 'n versoek om die sout oor te dra die tafel. Hierdie betekenis word geïmpliseer deur die konteks waarin dit gepraat word; hierdie soort effekte van betekenis word gespreksimplikasies genoem . Hierdie sosiale reëls waarvoor taalgebruik in sekere situasies as toepaslik geag word en hoe uitsprake in verband met die konteks daarvan verstaan ​​moet word, verskil tussen gemeenskappe, en die aanleer daarvan is 'n groot deel van die verkryging van kommunikatiewe vaardighede in 'n taal. [107]

Verkryging

Alle gesonde, normaal ontwikkelende mense leer taal gebruik. Kinders verwerf die taal of tale wat gebruik word rondom hulle: watter tale hulle blootgestel word aan gedurende die kinderjare. Die ontwikkeling is in wese dieselfde vir kinders wat gebaretale of mondelinge tale verwerf . [108] Daar word na hierdie leerproses verwys as eerste taalverwerwing, aangesien dit, anders as baie ander soorte leer, geen direkte onderrig of gespesialiseerde studie benodig nie. In The Descent of Man noem natuurkundige Charles Darwin hierdie proses ''n instinktiewe neiging om 'n kuns te verwerf' '. [17]

'N Les te Kituwah Akademie , 'n skool waar Engels en die Cherokee taal is mediums van onderrig

Eerste taalverwerwing verloop in 'n redelike gereelde volgorde, alhoewel daar 'n groot mate van variasie is in die tydsberekening van spesifieke stadiums onder babas wat normaalweg ontwikkel. Studies wat in 2013 gepubliseer is, het aangedui dat ongebore fetusse tot 'n sekere mate in staat is om taal te verwerf. [109] [110] Vanaf geboorte reageer pasgeborenes makliker op menslike spraak as op ander geluide. Ongeveer een maand oud blyk dit dat babas verskillende spraakgeluide kan onderskei . Ongeveer ses maande oud, sal 'n kind begin babbel en die spraakklanke of handvorms voortbring van die tale wat daar rondom gebruik word. Woorde verskyn rondom die ouderdom van 12 tot 18 maande; die gemiddelde woordeskat van 'n agtien maande oue kind is ongeveer 50 woorde . Die eerste uitsprake van ' n kind is holofrasies (letterlik 'heel sinne'), uitsprake wat net een woord gebruik om 'n idee te kommunikeer. 'N Paar maande nadat 'n kind woorde begin produseer, sal hy of sy woorde van twee woorde lewer, en binne nog 'n paar maande telegrafiese spraak of kort sinne wat minder grammatikaal kompleks is as volwassenes, maar wat gereeld sintakties vertoon. struktuur. Van ongeveer die ouderdom van drie tot vyf jaar word die vermoë van 'n kind om te praat of te onderteken so verfyn dat dit lyk soos volwassenes. [111] [112]

Die verkryging van tweede en addisionele tale kan op enige ouderdom kom, deur blootstelling in die daaglikse lewe of kursusse. Kinders wat 'n tweede taal leer, is meer geneig om moedertaalvlug te hê as volwassenes, maar oor die algemeen is dit baie selde dat iemand wat 'n tweede taal praat, heeltemal slaag vir 'n moedertaal. 'N Belangrike verskil tussen eerste taalverwerwing en addisionele taalverwerwing is dat die proses van addisionele taalverwerwing beïnvloed word deur tale wat die leerder reeds ken. [113]

Kultuur

Arnold Lakhovsky , The Conversation (c. 1935)

Tale, verstaan ​​as die bepaalde spraaknorme van 'n bepaalde gemeenskap, is ook deel van die groter kultuur van die gemeenskap wat dit praat. Tale verskil nie net in uitspraak, woordeskat en grammatika nie, maar ook deur verskillende "kulture van praat". Mense gebruik taal as 'n manier om identiteit met 'n kulturele groep aan te dui, sowel as 'n verskil van ander. Selfs onder sprekers van een taal bestaan ​​daar verskillende maniere om die taal te gebruik, en elkeen word gebruik om aan te dui by spesifieke subgroepe binne 'n groter kultuur. Taalkundiges en antropoloë, veral sosiolinguiste , etnolinguïste en taalkundige antropoloë, het gespesialiseer in die bestudering van die manier waarop daar tussen spraakgemeenskappe verskil . [114]

Taalkundiges gebruik die term " variëteite " om te verwys na die verskillende maniere om 'n taal te praat. Hierdie term bevat geografies of sosiokulturele gedefinieerde dialekte , sowel as die jargons of style van subkulture . Taalkundige antropoloë en sosioloë van taal definieer kommunikatiewe styl as die maniere waarop taal binne 'n bepaalde kultuur gebruik en verstaan ​​word. [115]

Omdat norme vir taalgebruik deur lede van 'n spesifieke groep gedeel word, word kommunikatiewe styl ook 'n manier om groepsidentiteit te vertoon en te konstrueer. Taalkundige verskille kan opvallende aanduidings word vir verdeeldheid tussen sosiale groepe, byvoorbeeld om 'n taal met 'n bepaalde aksent te praat, kan beteken dat lidmaatskap van 'n etniese minderheid of sosiale klas, 'n gebied van herkoms of status as 'n tweede taalspreker is. Hierdie soort verskille maak nie deel uit van die taalkundige stelsel nie, maar is 'n belangrike deel van die manier waarop mense taal gebruik as 'n sosiale instrument vir die opbou van groepe. [116]

Baie tale het egter ook grammatikale konvensies wat die sosiale posisie van die spreker ten opsigte van ander aandui deur die gebruik van registers wat verband hou met sosiale hiërargieë of indelings. In baie tale is daar stylistiese of selfs grammatikale verskille tussen die manier waarop mans en vroue praat, tussen ouderdomsgroepe of tussen sosiale klasse , net soos sommige tale verskillende woorde gebruik, afhangende van wie luister. In die Australiese taal Dyirbal moet 'n getroude man byvoorbeeld 'n spesiale stel woorde gebruik om na alledaagse items te verwys as hy in die teenwoordigheid van sy skoonmoeder praat. [117] Sommige kulture het byvoorbeeld uitgebreide stelsels van 'sosiale deiksis ', of stelsels om sosiale afstand deur middel van taalkundige middele aan te dui. [118] In Engels word sosiale deixis meestal getoon deur te onderskei tussen die aanspreek van sommige mense op die voornaam en die ander op die van, en in titels soos "Mrs.", "boy", "Doctor" of "Your Honour", maar in ander tale kan sulke stelsels baie ingewikkeld wees en in die hele taal en woordeskat gekodifiseer word. In tale van Oos-Asië, soos Thai , Birmaans en Javaans , word verskillende woorde byvoorbeeld gebruik volgens die vraag of 'n spreker iemand van 'n hoër of laer rang as jouself aanspreek in 'n rangstelsel met diere en kinders wat die laagste en gode en lede van koninklikes as die hoogste. [118]

Skryfwerk, geletterdheid en tegnologie

'N Inskripsie van Swampy Cree met behulp van Kanadese inheemse sillabusse , 'n abugida wat deur Christelike sendelinge vir inheemse Kanadese tale ontwikkel is

Deur die geskiedenis heen is 'n aantal verskillende maniere uitgevind om taal in grafiese media voor te stel. Dit word skryfstelsels genoem .

Die gebruik van skrif het taal nog nuttiger gemaak vir mense. Dit maak dit moontlik om groot hoeveelhede inligting buite die menslike liggaam op te slaan en weer op te haal, en dit laat kommunikasie oor fisiese afstande en tydsbestek toe wat andersins onmoontlik sou wees. Baie tale gebruik gewoonlik verskillende genres, style en registers in die geskrewe en gesproke taal, en in sommige gemeenskappe vind skryf tradisioneel plaas in 'n heel ander taal as die taal. Daar is bewyse dat die gebruik van skrif ook 'n uitwerking het op die kognitiewe ontwikkeling van mense, miskien omdat die verkryging van geletterdheid oor die algemeen eksplisiete en formele onderrig verg . [119]

Die uitvindsel van die eerste skryfstelsels is ongeveer kontemporêr met die begin van die Bronstydperk in die laat 4de millennium vC . Die Sumeriese argaïese spykerskrif en die Egiptiese hiërogliewe word oor die algemeen beskou as die vroegste skryfstelsels, wat albei uit hul voorvaderlike voorgeletterde simbolistelsels van 3400 tot 3200 vC ontstaan ​​het, met die vroegste samehangende tekste van ongeveer 2600 vC. Daar word algemeen ooreengekom dat Sumeriese skryfwerk 'n onafhanklike uitvinding was; daar word egter gedebatteer of Egiptiese skryfwerk heeltemal onafhanklik van Sumeries ontwikkel is, of dat dit 'n geval van kulturele verspreiding was . 'N Soortgelyke debat bestaan ​​vir die Chinese skrif , wat rondom 1200 vC ontwikkel het. Daar word algemeen geglo dat die pre-Columbiaanse Meso - Amerikaanse skryfstelsels (insluitend Olmec- en Maya-skrifte ) onafhanklike oorsprong gehad het. [82]

Verander

Die eerste bladsy van die gedig Beowulf , geskryf in Oud-Engels in die vroeë Middeleeuse tydperk (800–1100 nC). Alhoewel Oud-Engels die direkte voorvader van moderne Engels is, is dit vir hedendaagse Engelssprekendes onbegryplik.

Alle tale verander namate sprekers nuwe maniere van praat aanneem of uitvind en dit aan ander lede van hul spraakgemeenskap oordra. Taalverandering vind op alle vlakke plaas, van die fonologiese vlak tot die vlakke van woordeskat, morfologie, sintaksis en diskoers. Al word taalverandering aanvanklik dikwels negatief geëvalueer deur sprekers van die taal wat veranderings dikwels as 'verval' beskou of as 'n teken van glyende norme vir taalgebruik, is dit natuurlik en onvermydelik. [120]

Veranderings kan spesifieke klanke of die hele fonologiese stelsel beïnvloed . Klankverandering kan bestaan ​​uit die vervanging van een spraakklank of fonetiese kenmerk deur 'n ander, die volledige verlies van die geaffekteerde geluid, of selfs die bekendstelling van 'n nuwe klank op 'n plek waar daar nog geen was nie. Klankveranderings kan gekondisioneer word, in welke geval 'n klank slegs verander word as dit in die omgewing van sekere ander klanke voorkom. Daar word gewoonlik aanvaar dat klankverandering reëlmatig is , wat beteken dat dit na verwagting meganies van toepassing sal wees wanneer daar aan sy strukturele voorwaardes voldoen word, ongeag enige nie-fonologiese faktore. Aan die ander kant kan klankveranderings soms sporadies wees , en slegs een of ander woord of enkele woorde beïnvloed, sonder dat dit skynbaar gereeld is. Soms veroorsaak 'n eenvoudige verandering 'n kettingverskuiwing waarin die hele fonologiese stelsel beïnvloed word. Dit het in die Germaanse tale gebeur toe die klankverandering bekend as die wet van Grimm al die stopkonsonante in die stelsel beïnvloed het. Die oorspronklike konsonant * word / b / in die Germaanse tale, die vorige * b word op sy beurt / p /, en die vorige * p word / f /. Dieselfde proses toegepas op alle stop konsonante en verduidelik waarom Italic tale soos Latyn het p in woorde soos p ater en p isces , terwyl Germaanse tale, soos Engels, Het f ather en f ish . [121]

'N Ander voorbeeld is die Great Vowel Shift in Engels, wat die rede is dat die spelling van Engelse vokale nie goed ooreenstem met hul huidige uitspraak nie. Dit is omdat die vokaalverskuiwing die reeds gevestigde ortografie buite sinchronisering met die uitspraak gebring het. 'N Ander bron van klankverandering is die erosie van woorde namate die uitspraak geleidelik al hoe onduideliker word en woorde verkort en lettergrepe of klanke weglaat. Hierdie soort verandering het veroorsaak dat Latyns mea domina uiteindelik die Franse madame en Amerikaanse Engelse vrou geword het . [122]

Verandering vind ook plaas in die grammatika van tale namate diskoerspatrone soos idiome of bepaalde konstruksies grammatikaliseer . Dit gebeur gereeld wanneer woorde of morfeme erodeer en die grammatikale stelsel onbewustelik herrangskik word om die verlore element te vergoed. In sommige variëteite van die Spaanse Karibiese Eilande het die eindstryd / s byvoorbeeld weggeval. Aangesien Standaard Spaans finale / s / gebruik in die morfeem wat die tweede persoon onderwerp "u" in werkwoorde aandui, moet die Karibiese variëteite nou die tweede persoon met die voornaamwoord uitdruk . Dit beteken dat die sin "wat is u naam" ¿como te lama's is? [ˈKomo te ˈjamas] in Standaard Spaans, maar [ˈkomo ˈtu te ˈjama] in Karibiese Spaans. Die eenvoudige klankverandering het die morfologie en sintaksis beïnvloed. [123] ' n Ander algemene oorsaak van grammatikale verandering is die geleidelike versteening van idiome in nuwe grammatikale vorme, byvoorbeeld die manier waarop die Engelse "gaan" konstruksie sy aspek van beweging verloor het en in sommige soorte Engels amper 'n volwaardige toekomende tyd (bv. Ek gaan ).

Taalverandering kan gemotiveer word deur 'taalinterne' faktore, soos die uitspraak wat verander deur sekere geluide wat moeilik is om gehoor te onderskei of te produseer, of deur veranderingspatrone wat veroorsaak dat sommige seldsame soorte konstruksies na meer algemene tipes dryf . [124] Ander oorsake van taalverandering is sosiaal, soos wanneer sekere uitsprake tekenend word vir lidmaatskap in sekere groepe, soos sosiale klasse, of met ideologieë , en daarom word dit aangeneem deur diegene wat hulle met die groepe of idees wil vereenselwig. Sodoende kan kwessies oor identiteit en politiek die taalstruktuur ingrypend beïnvloed. [125]

Kontak

Een belangrike bron van taalverandering is kontak en die gevolglike verspreiding van taalkundige eienskappe tussen tale. Taalkontak vind plaas wanneer sprekers van twee of meer tale of variëteite gereeld interaksie het. [126] Meertaligheid was waarskynlik die norm in die mensegeskiedenis en die meeste mense in die moderne wêreld is meertalig. Voor die opkoms van die konsep van die volksnasionale staat was eentaligheid veral kenmerkend van die bevolking wat klein eilande bewoon het. Maar met die ideologie wat een volk, een staat en een taal die gewildste politieke reëling gemaak het, het eentaligheid oor die hele wêreld begin versprei. Desondanks is daar slegs 250 lande in die wêreld wat ooreenstem met ongeveer 6000 tale, wat beteken dat die meeste lande meertalig is en dat die meeste tale dus in noue kontak met ander tale bestaan. [127]

Wanneer sprekers van verskillende tale nou interaksie het, is dit tipies dat hulle tale mekaar beïnvloed. Deur volgehoue ​​taalkontak oor lang tydperke versprei taalkundige eienskappe tussen tale, en kan tale wat aan verskillende gesinne behoort, konvergeer om meer soortgelyk te word. In gebiede waar baie tale in noue kontak is, kan dit lei tot die vorming van taalgebiede waarin nie-verwante tale 'n aantal taalkundige kenmerke het. 'N Aantal sulke taalgebiede is gedokumenteer, waaronder die Balkan-taalgebied , die Meso-Amerikaanse taalgebied en die Ethiopiese taalgebied . Groter gebiede soos Suid-Asië , Europa en Suidoos-Asië word ook soms as taalgebiede beskou as gevolg van die wydverspreide verspreiding van spesifieke gebiedskenmerke . [128] [129]

Taal kontak kan ook lei tot 'n verskeidenheid van ander taalkundige verskynsels, insluitende taal konvergensie , leen , en relexification (vervanging van baie van die inheemse woordeskat met dié van 'n ander taal). In situasies van ekstreme en volgehoue ​​taalkontak, kan dit lei tot die vorming van nuwe gemengde tale wat nie as een taalfamilie beskou kan word nie. Een soort gemengde taal genaamd pidgins kom voor wanneer volwassenesprekers van twee verskillende tale gereeld interaksie het, maar in 'n situasie waar geen groep leer om die taal van die ander groep vlot te praat nie. In so 'n geval sal hulle dikwels 'n kommunikasievorm opstel wat eienskappe van albei tale bevat, maar wat 'n vereenvoudigde grammatikale en fonologiese struktuur het. Die taal bevat meestal die grammatikale en fonologiese kategorieë wat in albei tale bestaan. Pidgin-tale word gedefinieer deur geen moedertaalsprekers te hê nie, maar slegs deur mense wat 'n ander taal as hul eerste taal het, gepraat. Maar as 'n Pidgin-taal die hooftaal van 'n spraakgemeenskap word, sal kinders uiteindelik die pidgin as hul eerste taal leer. Namate die generasie kinderleerders grootword, sal die pidgin dikwels gesien word as die struktuur daarvan verander en 'n groter mate van kompleksiteit verkry. Hierdie tipe taal word gewoonlik 'n kreoolse taal genoem . 'N Voorbeeld van sulke gemengde tale is Tok Pisin , die amptelike taal van Papoea-Nieu-Guinea , wat oorspronklik ontstaan ​​het as 'n Pidgin gebaseer op Engelse en Austronesiese tale ; ander is Kreyòl ayisyen , die Frans-gebaseerde kreoolse taal wat in Haïti gepraat word , en Michif , 'n gemengde taal van Kanada, gebaseer op die Indiaanse taal Cree en Frans. [130]

TaalMoedertaalsprekers
(miljoene) [131]
Mandaryns848
Spaans329 [noot 5]
Engels328
Portugees250
Arabies221
Hindi182
Bengaals181
Russies144
Japannees122
Javaans84.3

SIL Ethnologue definieer 'n 'lewende taal' as 'een wat ten minste een spreker het vir wie dit hul eerste taal is'. Die presiese aantal bekende lewende tale wissel van 6 000 tot 7 000, afhangend van die presisie van die definisie van 'taal', en in besonder, hoe u die onderskeid tussen tale en dialekte definieer. Vanaf 2016 het Ethnologue 7.097 lewende mensetale gekatalogiseer. [133] Die Ethnologue stig taalkundige groepe wat gebaseer is op studies van onderlinge verstaanbaarheid , en bevat daarom dikwels meer kategorieë as meer konserwatiewe klassifikasies. Die Deense taal wat die meeste geleerdes as 'n enkele taal met verskillende dialekte beskou, word byvoorbeelddeur die Ethnologue as twee verskillende tale (Deens en Jutish )geklassifiseer. [131]

Volgens die Ethnologue het 389 tale (byna 6%) meer as 'n miljoen sprekers. Hierdie tale beslaan saam 94% van die wêreldbevolking, terwyl 94% van die wêreldtale verantwoordelik is vir die oorblywende 6% van die wêreldbevolking.

Tale en dialekte

Veeltalige bord buite die burgemeesterskantoor in Novi Sad , geskryf in die vier amptelike tale van die stad: Serwies , Hongaars , Slowaaks en Pannonies Rusyn

Daar is geen duidelike onderskeid tussen 'n taal en 'n dialek nie , ongeag 'n beroemde aforisme wat aan taalkundige Max Weinreich toegeskryf word dat '' n taal 'n dialek is met 'n leër en vloot '. [134] Byvoorbeeld, landsgrense oorheers gereeld die taalkundige verskil in die bepaling of twee taalvariëteite tale of dialekte is. Hakka , Kantonees en Mandaryns word byvoorbeeld dikwels as "dialekte" van Chinees geklassifiseer, al verskil hulle meer van mekaar as wat Sweeds van Noors is . Voor die Joego-Slawiese burgeroorlog is Serbokroaties algemeen beskou as 'n enkele taal met twee normatiewe variante, maar as gevolg van sosiopolitieke redes word Kroaties en Serwies nou dikwels as afsonderlike tale behandel en word verskillende skryfstelsels gebruik. Met ander woorde, die onderskeid kan net soveel afhang van politieke oorwegings as van kulturele verskille, kenmerkende skryfstelsels of mate van onderlinge verstaanbaarheid . [135]

Taalfamilies van die wêreld

Belangrikste taalfamilies van die wêreld (en in sommige gevalle geografiese groepe gesinne). Vir meer besonderhede, sien Verspreiding van tale in die wêreld .

Die wêreld se tale kan gegroepeer word in taalfamilies wat bestaan ​​uit tale waarvan getoon kan word dat hulle gemeenskaplike afkoms het. Taalkundiges erken baie honderde taalfamilies, hoewel sommige daarvan moontlik in groter eenhede gegroepeer kan word namate meer bewyse beskikbaar word en diepgaande studies uitgevoer word. Op die oomblik is daar ook tientalle taalisolate : tale wat nie getoon kan word dat hulle verband hou met enige ander tale in die wêreld nie. Onder hulle is Baskies , gepraat in Europa, Zuni van Nieu-Mexiko , Purépecha van Mexiko, Ainu van Japan, Burushaski van Pakistan , en vele ander. [136]

Die taalfamilie van die wêreld wat die meeste sprekers het, is die Indo-Europese tale , wat deur 46% van die wêreldbevolking gepraat word. [137] Hierdie familie bevat belangrike wêreldtale soos Engels , Spaans , Frans , Duits , Russies en Hindoestaans ( Hindi / Oerdoe ). Die Indo-Europese familie bereik voorkoms eerste tydens die Eurasiese Migrasie Tydperk (c. 400-800 nC), [ verwysing benodig ] en daarna deur die Europese koloniale uitbreiding , wat die Indo-Europese tale in gebring om 'n polities en dikwels numeries dominante posisie die Amerikas en 'n groot deel van Afrika . Die Sino-Tibetaanse tale word deur 20% [137] van die wêreldbevolking gepraat en bevat baie van die tale van Oos-Asië, waaronder Hakka, Mandaryns , Kantonees en honderde kleiner tale. [138]

Afrika huisves 'n groot aantal taalfamilies, waarvan die grootste die Niger-Kongo-taalfamilie is , wat tale soos Swahili , Shona en Yoruba insluit . Sprekers van die Niger-Kongo-tale is verantwoordelik vir 6,9% van die wêreldbevolking. [137] ' n Soortgelyke aantal mense praat die Afro-Asiatiese tale , waaronder die bevolkte Semitiese tale soos Arabies , Hebreeuse taal en die tale van die Sahara- streek, soos die Berber-tale en Hausa . [138]

Die Austronesiese tale word deur 5,5% van die wêreldbevolking gepraat en strek van Madagaskar tot maritieme Suidoos-Asië tot by Oseanië . [137] Dit bevat tale soos Malgassies , Maori , Samoaans en baie van die inheemse tale van Indonesië en Taiwan . Die Austronesiese tale word beskou as oorsprong in Taiwan omstreeks 3000 vC en versprei deur die Oseaniese streek deur eilandhopping, gebaseer op 'n gevorderde seemagtegnologie. Ander bevolkte taalfamilies is die Dravidiese tale van Suid-Asië (onder meer Kannada , Tamil en Telugu ), die Turkse tale van Sentraal-Asië (soos Turks ), die Austroasiatic (onder wie Khmer ) en Tai-Kadai-tale van Suidoos-Asië (insluitend Thai ). [138]

Die gebiede van die wêreld waarin die grootste taalkundige diversiteit bestaan, soos die Amerikas, Papoea-Nieu-Guinea , Wes-Afrika en Suid-Asië, bevat honderde klein taalfamilies. Hierdie gebiede beslaan saam die meerderheid van die wêreldstale, maar nie die meerderheid sprekers nie. In die Amerikas, sommige van die grootste taalfamilies sluit die Quechumaran , Arawak , en Tupi-Guarani families van Suid-Amerika, die Uto-Aztecan , Oto-Manguean , en Maja van Mesoamerica , en die Na-Dene , Iroquoian , en Algonquian taal gesinne van Noord-Amerika . In Australië behoort die meeste inheemse tale tot die Pama-Nyungan-familie , terwyl Nieu-Guinea die tuiste is van 'n groot aantal klein gesinne en isolate, sowel as 'n aantal Austronesiese tale. [136]

Taalbedreiging

Saam bevat die agt lande in rooi meer as 50% van die wêreldtale. Die gebiede in blou is die taalkundig uiteenlopendste in die wêreld, en die liggings van die meeste van die wêreld se bedreigde tale.

Taal bedreiging vind plaas wanneer 'n taal is aan die risiko van val uit gebruik as sy sprekers uitsterf of skuif na praat 'n ander taal. Taalverlies vind plaas wanneer die taal nie meer moedertaalsprekers het nie, en 'n dooie taal word . As uiteindelik niemand die taal praat nie, word dit 'n uitgestorwe taal . Alhoewel tale deur die mensegeskiedenis nog altyd uitgesterf het, het dit in die 20ste en 21ste eeu met 'n vinnige tempo verdwyn as gevolg van die prosesse van globalisering en neo-kolonialisme , waar die ekonomies kragtige tale ander tale oorheers. [8]

Die meer algemeen gesproke tale domineer die minder gesproke tale, dus verdwyn die minder algemene tale uiteindelik uit die bevolking. Van die tussen 6.000 [7] en 7.000 tale wat vanaf 2010 gepraat word, sal na verwagting tussen 50-90% van die tale teen 2100 uitsterf. [8] Die top 20 tale , die wat deur meer as 50 miljoen sprekers elk gepraat word. , word deur 50% van die wêreldbevolking gepraat, terwyl baie van die ander tale deur klein gemeenskappe gepraat word, waarvan die meeste minder as 10 000 sprekers het. [8]

Die Verenigde Nasies se Organisasie vir Onderwys, Wetenskap en Kultuur (UNESCO) werk met vyf vlakke van taalbedreiging: 'veilig', 'kwesbaar' (word nie deur kinders buite die huis gepraat nie), 'beslis bedreig' (nie deur kinders gepraat nie), 'ernstig' bedreig "(slegs deur die oudste geslagte gepraat), en" kritiek bedreig "(gepraat deur enkele lede van die oudste generasie, dikwels semisprekers ). Ondanks bewerings dat die wêreld beter daaraan toe sou wees as die meeste 'n enkele algemene lingua franca , soos Engels of Esperanto , aanneem , is daar 'n konsensus dat die verlies aan tale die kulturele diversiteit van die wêreld benadeel. Dit is 'n algemene oortuiging dat, teruggekeer word na die Bybelse verhaal van die toring van Babel in die Ou Testament , dat taalverskeidenheid politieke konflik veroorsaak, [36] maar dit word weerspreek deur die feit dat baie van die grootste episodes van geweld in die wêreld geneem is. plaas in situasies met 'n lae taalkundige diversiteit, soos die Joegoslaviese en Amerikaanse burgeroorlog , of die volksmoord op Rwanda , terwyl baie van die mees stabiele politieke eenhede hoogs veeltalig was. [139]

Baie projekte is daarop gemik om hierdie verlies te voorkom of te vertraag deur bedreigde tale te herleef en onderwys en geletterdheid in minderheidstale te bevorder. Oor die hele wêreld het baie lande spesifieke wetgewing ingestel om die taal van inheemse spraakgemeenskappe te beskerm en te stabiliseer . 'N Minderheid van taalkundiges het aangevoer dat taalverlies 'n natuurlike proses is wat nie teëgewerk moet word nie, en dat die dokumentasie van bedreigde tale vir die nageslag voldoende is. [140]

 • Kategorie: Lyste van tale
 • Menslike kommunikasie
  • Luister
  • Praat
  • Leeswerk
  • Skryfwerk
  • Gesindheid
  • Liggaamstaal (toeganklik)
  • Humor
  • Sosiale vaardighede
 • Internasionale hulptaal
 • Lys van taalreguleerders
 • Lys van amptelike tale
 • Uiteensetting van die taalkunde
 • Probleem van godsdienstige taal
 • Psigolinguistiek
 • Spraak-taalpatologie
 • Vader-tong hipotese

Kommentaar

 1. ^ Die gorilla Koko het na bewering soveel as 1000 woorde in Amerikaanse gebaretaal gebruik en verstaan ​​2000 woorde van gesproke Engels. Daar bestaan ​​twyfel of haar gebruik van tekens gebaseer is op komplekse begrip of eenvoudige kondisionering . [33]
 2. ^ "Funksionele grammatika ontleed grammatikale struktuur, net soos formele en strukturele grammatika; maar dit ontleed ook die hele kommunikatiewe situasie: die doel van die spraakgebeurtenis, die deelnemers, die diskoerskonteks. Funksioniste hou vol dat die kommunikatiewe situasie motiveer, beperk, verklaar, of anders bepaal grammatikale struktuur, en dat 'n strukturele of formele benadering nie net beperk is tot 'n kunsmatig beperkte databasis nie, maar selfs as 'n strukturele weergawe onvoldoende is. Funksionele grammatika verskil dan van formele en strukturele grammatika deurdat dit voorgee om nie model, maar om te verduidelik, en die verduideliking is gegrond op die kommunikatiewe situasie ". [54]
 3. ^ Terwyl teken gewoonlik 'n visuele medium is, is daar ook tasbare ondertekening ; en hoewel mondelinge spraak gewoonlik 'n gehoormedium is, is daar ook liplees en tadoma .
 4. ^ Die voorvoegselsterretjie * dui konvensioneel aan dat die sin ongrammaties is, dws sintakties verkeerd. [94]
 5. ^ Die syfer van Ethnologue is gebaseer op getalle van voor 1995. 'n Meer onlangse syfer is 420 miljoen. [132]

Aanhalings

 1. ^ "Taaldefinisie en -betekenis | Collins English Dictionary" . www.collinsdiction.com . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 April 2020 . Besoek op 10 Desember 2019 .
 2. ^ "taalnaamwoord - Definisie, prente, uitspraak en gebruiksaantekeninge | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com" . www.oxfordlearnersdictionaries.com . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 15 September 2020 . Besoek op 10 Desember 2019 .
 3. ^ "Taal | Definisie van taal deur Lexico" . Lexico Woordeboeke | Engels . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Januarie 2020 . Besoek op 10 Desember 2019 .
 4. ^ Kamusella, Tomasz (2016). "Die geskiedenis van die normatiewe opposisie van 'taal versus dialek': van die Grieks-Latynse oorsprong tot die etnolinguistiese nasiestate van Sentraal-Europa" . Colloquia Humanistica . 5 (5): 189–198. doi : 10.11649 / ch.2016.011 . Op 26 Februarie 2020 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 9 Februarie 2020 .
 5. ^ Tomasello (1996)
 6. ^ a b Hauser, Chomsky & Fitch (2002)
 7. ^ a b Moseley (2010) : " Statistiek word op 12 Augustus 2014 by die Wayback Machine geargiveer "
 8. ^ a b c d e Austin & Sallabank (2011)
 9. ^ Graddol, D. (27 Februarie 2004). "Die toekoms van taal" . Wetenskap . 303 (5662): 1329–1331. Bibcode : 2004Sci ... 303.1329G . doi : 10.1126 / science.1096546 . ISSN  0036-8075 . PMID  14988552 . S2CID  35904484 . Op 31 Maart 2021 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 September 2020 .
 10. ^ "Taal". The American Heritage Dictionary of the English Language (3de uitg.). Boston: Houghton Mifflin Company. 1992.
 11. ^ Lyons (1981 : 2)
 12. ^ Lyons (1981 : 1–8)
 13. ^ Trask (2007 : 129–31)
 14. ^ Bett 2010 .
 15. ^ Devitt & Sterelny 1999 .
 16. ^ Hauser & Fitch (2003)
 17. ^ a b c Pinker (1994)
 18. ^ Trask 2007 , p. 93.
 19. ^ a b c Saussure (1983)
 20. ^ Campbell (2001 : 96)
 21. ^ Trask 2007 , p. 130.
 22. ^ Chomsky (1957)
 23. ^ Trask (2007 : 93, 130)
 24. ^ a b c d Newmeyer (1998 : 3–6)
 25. ^ a b c Evans & Levinson (2009)
 26. ^ Van Valin (2001)
 27. ^ Nerlich 2010 , p. 192.
 28. ^ Hockett, Charles F. (1966). "Die probleem van universals in taal" . Op 10 November 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 11 Mei 2013 .
 29. ^ Hockett (1960) ; Deacon (1997)
 30. ^ a b Trask (1999 : 1–5)
 31. ^ Engesser, Sabrina; Crane, Jodie S .; Savage, James L .; Russel, Andrew F .; Townsend, Simon W. (29 Junie 2015). "Eksperimentele bewyse vir fonemiese kontraste in 'n nie-menslike vokale stelsel" . PLOS Biologie . 13 (6): e1002171. doi : 10.1371 / joernaal.pbio.1002171 . PMC  4488142 . PMID  26121619 .
 32. ^ Engesser, Sabrina; Ridley, Amanda R .; Townsend, Simon W. (20 Julie 2017). "Herhalingsyfers vir elemente kodeer funksioneel verskillende inligting in 'n gebabbelde babblaaier 'clucks' en 'purrs ' ' (PDF) . Diere-kognisie . 20 (5): 953–60. doi : 10.1007 / s10071-017-1114-6 . PMID  28730513 . S2CID  21470061 . Gearchiveer (PDF) vanaf die oorspronklike op 28 April 2019 . Besoek op 9 November 2018 .
 33. ^ Candland (1993)
 34. ^ a b Diaken (1997)
 35. ^ Trask (2007 : 165–66)
 36. ^ a b Haugen (1973)
 37. ^ a b Ulbaek (1998)
 38. ^ Chomsky 1972 , p. 86.
 39. ^ a b Chomsky 2000 , p. 4.
 40. ^ Tomasello (2008)
 41. ^ Fitch 2010 , pp. 466–507.
 42. ^ Anderson (2012 : 107)
 43. ^ Anderson (2012 : 104)
 44. ^ Fitch 2010 , pp. 250–92.
 45. ^ Clark, Gary; Henneberg, Maciej (2017). "Ardipithecus ramidus and the evolution of language and sang: An early origin for hominin vocal capability". HOMO . 68 (2): 101–21. doi : 10.1016 / j.jchb.2017.03.001 . PMID  28363458 .
 46. ^ Foley 1997 , pp. 70–74.
 47. ^ Fitch 2010 , pp. 292–93.
 48. ^ Newmeyer (2005)
 49. ^ Trask (2007)
 50. ^ Campbell (2001 : 82–83)
 51. ^ Bloomfield 1914 , p. 310
 52. ^ Clarke (1990 : 143–44)
 53. ^ Foley (1997 : 82–83)
 54. ^ Nichols (1984)
 55. ^ Croft & Cruse (2004 : 1–4)
 56. ^ Trask (1999 : 11–14, 105–13)
 57. ^ Fisher, Lai & Monaco (2003)
 58. ^ a b Lesser (1989 : 205–06)
 59. ^ Trask (1999 : 105–07)
 60. ^ Trask (1999 : 108)
 61. ^ Sandler & Lillo-Martin (2001 : 554)
 62. ^ MacMahon (1989 : 2)
 63. ^ a b c d MacMahon (1989 : 3)
 64. ^ a b International Phonetic Association (1999 : 3-8)
 65. ^ MacMahon (1989 : 11–15)
 66. ^ MacMahon (1989 : 6–11)
 67. ^ Ladefoged & Maddieson (1996)
 68. ^ Nicholas Evans & Stephen Levinson (2009) 'The Myth of Language Universals: Language Diversity and its Importance for Cognitive Science'. Gedrags- en breinwetenskappe 32, 429–492.
 69. ^ Nicholas Evans (2017) Luister hier: Ngûrrahmalkwonawoniyan. Geesteswetenskappe Australië , Tydskrif van die Australiese Akademie vir Geesteswetenskappe, deel 8, p 39.
 70. ^ a b Lyons (1981 : 17–24)
 71. ^ Trask (1999 : 35)
 72. ^ Lyons (1981 : 218–24)
 73. ^ a b Levinson (1983)
 74. ^ Goldsmith (1995)
 75. ^ International Phonetic Association (1999 : 27)
 76. ^ a b Trask (2007 : 214)
 77. ^ International Phonetic Association (1999 : 4)
 78. ^ Stokoe, William C. (1960). Gebaretaalstruktuur: 'n uiteensetting van die visuele kommunikasiestelsels van Amerikaanse doofes, studies in taalkunde: af en toe vraestelle (nr. 8). Buffalo: Dept. vir antropologie en taalkunde, Universiteit van Buffalo.
 79. ^ Stokoe, William C .; Dorothy C. Casterline; Carl G. Croneberg (1965). 'N Woordeboek van Amerikaanse gebaretale oor taalbeginsels. Washington, DC: Gallaudet College Press
 80. ^ Sandler & Lillo-Martin (2001 : 539–40)
 81. ^ Trask (2007 : 326)
 82. ^ a b Coulmas (2002)
 83. ^ Trask (2007 : 123)
 84. ^ Lyons (1981 : 103)
 85. ^ Allerton (1989)
 86. ^ Payne (1997)
 87. ^ Trask (2007 : 208)
 88. ^ Trask (2007 : 305)
 89. ^ Senft (2008)
 90. ^ Aronoff & Fudeman (2011 : 1–2)
 91. ^ Bauer (2003) ; Haspelmath (2002)
 92. ^ Payne (1997 : 28–29)
 93. ^ Trask (2007 : 11)
 94. ^ Denham, Kristin; Lobeck, Anne (6 Maart 2009). Taalkunde vir almal: 'n inleiding . Cengage-leer. bl. 9. ISBN 978-1-4130-1589-8. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 . Besoek op 16 April 2020 . 'N Ongrammatikale sin is in 'n bepaalde taal onmoontlik, wat 'n moedertaalspreker van die variëteit nooit natuurlik sou uitspreek nie. (Onthou dat ongrammatikale sinne met 'n sterretjie gemerk is, *.
 95. ^ Baker (2001 : 265)
 96. ^ Trask (2007 : 179)
 97. ^ Baker 2001 , pp. 269–70.
 98. ^ a b Trask (2007 : 218–19)
 99. ^ Nichols (1992) ; Comrie (1989)
 100. ^ a b Croft (2001 : 340)
 101. ^ Greenberg (1966)
 102. ^ Comrie (2009 : 45); MacMahon (1994 : 156)
 103. ^ Croft (2001 : 355)
 104. ^ Campbell (2004)
 105. ^ Levinson (1983 : 54–96)
 106. ^ Levinson (1983 : 226–78)
 107. ^ Levinson (1983 : 100–69)
 108. ^ Bonvillian, John D .; Michael D. Orlansky; Leslie Lazin Novack (Desember 1983). "Ontwikkelingsmylpale: gebaretaalverwerwing en motoriese ontwikkeling". Kinderontwikkeling . 54 (6): 1435–45. doi : 10.2307 / 1129806 . JSTOR  1129806 . PMID  6661942 .
 109. ^ Scientific American (2015 : 24)
 110. ^ Beth Skwarecki, "Babas leer om woorde in die baarmoeder te herken", Wetenskap , 26 Augustus 2013 [1] Gearchiveer op 4 November 2015 by die Wayback Machine
 111. ^ O'Grady, William; Cho, Sook Whan (2001). "Eerste taalverwerwing". Hedendaagse taalkunde: 'n inleiding (vierde uitg.). Boston: Bedford St. Martin's.
 112. ^ Kennison (2013)
 113. ^ Macaro (2010 : 137–57)
 114. ^ Duranti (2003)
 115. ^ Foley (1997)
 116. ^ Agha (2006)
 117. ^ Dixon (1972 : 32–34)
 118. ^ a b Foley (1997 : 311–28)
 119. ^ Olson (1996)
 120. ^ Aitchison (2001) ; Trask (1999 : 70)
 121. ^ Clackson (2007 : 27–33)
 122. ^ Aitchison (2001 : 112)
 123. ^ Zentella (2002 : 178)
 124. ^ Labov (1994)
 125. ^ Labov (2001)
 126. ^ Thomason (2001 : 1)
 127. ^ Romaine (2001 : 513)
 128. ^ Campbell (2002)
 129. ^ Aikhenvald (2001)
 130. ^ Thomason & Kaufman (1988) ; Thomason (2001) ; Matras & Bakker (2003)
 131. ^ a b Lewis (2009)
 132. ^ "Primer estudio conjunto del Instituto Cervantes y el British Council sobre el peso internacional del español y del Inglés" . Instituto Cervantes (www.cervantes.es). Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 September 2017 . Besoek op 17 September 2012 .
 133. ^ "Etnoloogstatistieke" . Opsomming volgens wêreldgebied | Etnoloog . SIL. Op 8 Januarie 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 11 September 2014 .
 134. ^ Rickerson, EM "Wat is die verskil tussen dialek en taal?" . Die vyf minute taalkundige . Kollege van Charleston. Op 19 Desember 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 17 Julie 2011 .
 135. ^ Lyons (1981 : 26)
 136. ^ a b Katzner (1999)
 137. ^ a b c d Lewis (2009) , " Opsomming deur taalfamilie Gearchiveer 1 Januarie 2016 by die Wayback Machine "
 138. ^ a b c Comrie (2009) ; Brown & Ogilvie (2008)
 139. ^ Austin & Sallabank (2011 : 10–11)
 140. ^ Ladefoged (1992)

 • Agha, Agha (2006). Taal en sosiale verhoudings . Cambridge University Press.
 • Aikhenvald, Alexandra (2001). "Inleiding". In Alexandra Y. Aikhenvald; RMW Dixon (reds.). Oppervlakkige diffusie en genetiese oorerwing: probleme in die vergelykende taalkunde . Oxford: Oxford University Press. pp. 1–26.
 • Aitchison, Jean (2001). Taalverandering: vordering of verval? (3de (1ste uitgawe 1981) uitg.). Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
 • Allerton, DJ (1989). "Taal as vorm en patroon: grammatika en die kategorieë daarvan". In Collinge, NE (red.). 'N Ensiklopedie van taal . Londen: NewYork: Routledge.
 • Anderson, Stephen (2012). Tale: 'n baie kort inleiding . Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959059-9.
 • Aronoff, Mark ; Fudeman, Kirsten (2011). Wat is morfologie . John Wiley & Sons.
 • Austin, Peter K; Sallabank, Julia (2011). "Inleiding". In Austin, Peter K; Sallabank, Julia (reds.). Cambridge-handboek vir bedreigde tale . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88215-6.
 • Baker, Mark C. (2001). "Sintaksis". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. bl. 265–95.
 • Bauer, Laurie (2003). Bekendstelling van taalkundige morfologie (2de uitg.). Washington, DC: Georgetown University Press. ISBN 978-0-87840-343-1.
 • Bett, R. (2010). "Plato en sy voorgangers". In Alex Barber; Robert J Stainton (reds.). Beknopte ensiklopedie van filosofie van taal en taalkunde . Elsevier. bl. 569–70.
 • Bloomfield, Leonard (1914). 'N Inleiding tot die studie van taal . New York: Henry Holt and Company.
 • Brown, Keith; Ogilvie, Sarah, reds. (2008). Beknopte ensiklopedie van tale van die wêreld . Elsevier Wetenskap. ISBN 978-0-08-087774-7.
 • Clackson, James (2007). Indo-Europese taalkunde: 'n inleiding . Cambridge Universiteit pers.
 • Campbell, Lyle (2002). "Areal taalkunde". In Bernard Comrie, Neil J. Smelser en Paul B. Balte (red.). Internasionale ensiklopedie vir sosiale en gedragswetenskappe . Oxford: Pergamon. pp. 729–33.
 • Campbell, Lyle (2004). Historiese taalkunde: 'n inleiding (2de uitg.). Edinburgh en Cambridge, MA: Edinburgh University Press en MIT Press.
 • Campbell, Lyle (2001). "Die geskiedenis van die taalkunde". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. bl. 81–105.
 • Candland, Douglas Keith (1993). Wilde kinders en slim diere: nadenke oor die menslike natuur . Oxford University Press US. bl.  293 –301. ISBN 978-0-19-510284-0. koko gorilla operante kondisionering.
 • Chomsky, Noam (1957). Sintaktiese strukture . Den Haag: Mouton.
 • Chomsky, Noam (1972). Taal en verstand . Harcourt Brace Jovanovich. ISBN 978-0-15-549257-8.
 • Chomsky, Noam (2000). Die argitektuur van taal . Oxford: Oxford University Press.
 • Clarke, David S. (1990). Bronne van semiotiek: voorlesings met kommentaar uit die oudheid tot nou . Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Comrie, Bernard (1989). Taaluniversale en taalkundige tipologie: Sintaksis en morfologie (2de uitg.). Oxford: Blackwell. ISBN 978-0-226-11433-0.
 • Comrie, Bernard, red. (2009). Die wêreld se belangrikste tale . New York: Routledge. ISBN 978-0-415-35339-7.
 • Coulmas, Florian (2002). Skryfstelsels: 'n inleiding tot hul taalkundige analise . Cambridge University Press.
 • Croft, William ; Cruse, D. Alan (2004). Kognitiewe taalkunde . Cambridge: Cambridge University Press.
 • Croft, William (2001). "Tipologie". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. bl. 81–105.
 • Deacon, Terrence (1997). Die simboliese spesies: die ko-evolusie van taal en brein . New York: WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-31754-1.
 • Devitt, Michael; Sterelny, Kim (1999). Taal en werklikheid: 'n inleiding tot die filosofie van taal . Boston: MIT Press.
 • Dixon, Robert MW (1972). Die Dyirbal-taal van Noord-Queensland . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-08510-6.
 • Duranti, Alessandro (2003). "Taal as kultuur in Amerikaanse antropologie: drie paradigmas". Huidige antropologie . 44 (3): 323–48. doi : 10.1086 / 368118 . S2CID  148075449 .
 • Evans, Nicholas ; Levinson, Stephen C. (2009). "Die mite van taaluniversale: taaldiversiteit en die belangrikheid daarvan vir kognitiewe wetenskap" . Gedrags- en breinwetenskappe . 32 (5): 429–92. doi : 10.1017 / s0140525x0999094x . PMID  19857320 .
 • “Eerste indrukke: ons begin woorde, kosvoorkeure en hand-oog-koördinasie optel lank voordat ons gebore word”. Scientific American . Vol. 313 nr. 1. Julie 2015. bl. 24.
 • Fisher, Simon E .; Lai, Cecilia SL; Monaco, Anthony P. (2003). "Ontsyfering van die genetiese basis van spraak- en taalstoornisse". Jaarlikse oorsig van neurowetenskap . 26 : 57–80. doi : 10.1146 / annurev.neuro.26.041002.131144 . hdl : 11858 / 00-001M-0000-0012-CB7D-6 . PMID  12524432 .
 • Fitch, W. Tecumseh (2010). Die evolusie van taal . Cambridge: Cambridge University Press.
 • Foley, William A. (1997). Antropologiese taalkunde: 'n inleiding . Blackwell.
 • Goldsmith, John A (1995). "Fonologiese teorie". In John A. Goldsmith (red.). Die handboek van fonologiese teorie . Blackwell-handboeke in taalkunde. Blackwell Uitgewers. ISBN 978-1-4051-5768-1.
 • Greenberg, Joseph (1966). Taaluniversals: met spesiale verwysing na funksiehiërargieë . Den Haag: Mouton & Co.
 • Haspelmath, Martin (2002). Verstaan ​​morfologie . Londen: Arnold, Oxford University Press. (pbk)
 • Haugen, Einar (1973). "Die vloek van Babel". Daedalus . 102 (3, Taal as 'n menslike probleem): 47–57.
 • Hauser, Marc D .; Chomsky, Noam; Fitch, W. Tecumseh (2002). "Die Fakulteit Taal: Wat is dit, wie het dit en hoe het dit ontwikkel?". Wetenskap . 298 (5598): 1569–79. doi : 10.1126 / science.298.5598.1569 . PMID  12446899 .
 • Hauser, Marc D .; Fitch, W. Tecumseh (2003). "Wat is die uniek menslike komponente van die taalfakulteit?" (PDF) . In MH Christiansen en S. Kirby (red.). Taalevolusie: die state of the art . Oxford University Press. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 8 Augustus 2014.
 • Hockett, Charles F. (1960). "Logiese oorwegings in die studie van dierekommunikasie". In WE Lanyon; WN Tavolga (reds.). Diere se geluide en dierekommunikasie . bl. 392–430.
 • International Phonetic Association (1999). Handboek van die International Phonetic Association: 'n gids vir die gebruik van die International Phonetic Alphabet . Cambridge: Cambridge University Press . ISBN 978-0-521-65236-0.
 • Katzner, Kenneth (1999). Die tale van die wêreld . New York: Routledge.
 • Kennison, Shelia (2013). Inleiding tot taalontwikkeling . SALIE.
 • Labov, William (1994).Beginsels van taalverandering deel I Interne faktore. Blackwell.
 • Labov, William (2001).Beginsels van taalkundige verandering vol.II Sosiale faktore. Blackwell.
 • Ladefoged, Peter (1992). "'N Ander siening van bedreigde tale". Taal . 68 (4): 809–11. doi : 10.1353 / lan.1992.0013 . S2CID  144984900 .
 • Ladefoged, Peter ; Maddieson, Ian (1996). Die klanke van die wêreld se tale . Oxford: Blackwell. bl. 329–30. ISBN 978-0-631-19815-4.
 • Lesser, Ruth (1989). "Taal in die brein: neurolinguistiek". In Collinge, NE (red.). 'N Ensiklopedie van taal . Londen: NewYork: Routledge.
 • Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatiek . Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lewis, M. Paul, red. (2009). "Etnoloog: tale van die wêreld, sestiende uitgawe" . Dallas, Tex .: SIL International. Op 4 April 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 25 Augustus 2012 .
 • Lyons, John (1981). Taal en taalkunde . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29775-2.
 • Macaro, Ernesto, red. (2010). Deurlopende metgesel vir tweedetaalverwerwing . Londen: kontinuum. pp. 137–57. ISBN 978-1-4411-9922-5.
 • MacMahon, April MS (1994). Begrip van taalverandering . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-44119-3.
 • MacMahon, MKC (1989). "Taal as beskikbare klank: fonetiek". In Collinge, NE (red.). 'N Ensiklopedie van taal . Londen: NewYork: Routledge.
 • Matras, Yaron; Bakker, Peter, reds. (2003). Die debat oor gemengde taal: teoretiese en empiriese vooruitgang . Berlyn : Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-017776-3.
 • Moseley, Christopher, red. (2010). Atlas of the World's Languages ​​in Danger, 3de uitgawe . Parys: UNESCO Publishing. Op 20 Augustus 2014 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 7 Augustus 2012 .
 • Nerlich, B. (2010). "Geskiedenis van pragmatiek". In L. Cummings (red.). The Pragmatics Encyclopedia . Londen / New York: Routledge. bl. 192–93.
 • Newmeyer, Frederick J. (2005). Die geskiedenis van die taalkunde . Linguistic Society of America. ISBN 978-0-415-11553-7. Op 31 Desember 2014 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 18 September 2014 .
 • Newmeyer, Frederick J. (1998). Taalvorm en taalfunksie (PDF) . Cambridge, MA: MIT Press. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 16 Desember 2011 . Besoek op 29 Augustus 2012 .
 • Nichols, Johanna (1992). Taalkundige diversiteit in ruimte en tyd . Chicago: Universiteit van Chicago Press. ISBN 978-0-226-58057-9.
 • Nichols, Johanna (1984). "Funksionele teorieë van grammatika". Jaarlikse oorsig van antropologie . 13 : 97–117. doi : 10.1146 / annurev.an.13.100184.000525 .
 • Olson, David R. (1996). "Taal en geletterdheid: wat skryf aan Taal en verstand doen". Jaarlikse oorsig van die toegepaste taalkunde . 16 : 3–13. doi : 10.1017 / S0267190500001392 .
 • Payne, Thomas Edward (1997). Beskrywing van morfosintax: 'n gids vir veldlinguiste . Cambridge University Press. bl. 238–41. ISBN 978-0-521-58805-8. Op 31 Maart 2021 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 14 November 2020 .
 • Pinker, Steven (1994).Die taalinstink: hoe die verstand taal skep. Meerjarig.
 • Romaine, Suzanne (2001). "Meertaligheid". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. pp. 512–33.
 • Saussure, Ferdinand de (1983) [1913]. Bally, Charles; Sechehaye, Albert (reds.). Kursus in Algemene Taalkunde . Vertaal deur Roy Harris. La Salle, Illinois: ope hof. ISBN 978-0-8126-9023-1.
 • Sandler, Wendy; Lillo-Martin, Diane (2001). "Natuurlike gebaretale". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. pp. 533–63.
 • Senft, Gunter, red. (2008). Stelsels van nominale klassifikasie . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-06523-8.
 • Tomasello, Michael (1996). "Die kulturele wortels van taal". In B. Velichkovsky en D. Rumbaugh (red.). Kommunikasie Betekenis: die evolusie en ontwikkeling van taal . Psychology Press. bl. 275–308. ISBN 978-0-8058-2118-5.
 • Tomasello, Michael (2008). Oorsprong van menslike kommunikasie . MIT Pers.
 • Thomason, Sarah G .; Kaufman, Terrence (1988). Taalkontak, kreolisering en genetiese taalkunde . Universiteit van Kalifornië Press.
 • Thomason, Sarah G. (2001). Taalkontak - 'n inleiding . Edinburgh University Press.
 • Trask, Robert Lawrence (1999). Taal: die basiese beginsels (2de uitg.). Psychology Press.
 • Trask, Robert Lawrence (2007). Stockwell, Peter (red.). Taal en taalkunde: die sleutelkonsepte (2de uitg.). Routledge.
 • Ulbaek, Ib (1998). "Die oorsprong van taal en kennis". In JR Hurford & C. Knight (red.). Benaderings tot die evolusie van taal . Cambridge University Press. bl 30–43.
 • Van Valin, jr, Robert D. (2001). "Funksionele taalkunde". In Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (reds.). Die Handboek Taalkunde . Blackwell. bl. 319–37.
 • Zentella, Ana Celia (2002). "Spaans in New York". In García, Ofelia; Fishman, Joshua (reds.). Die meertalige appel: tale in die stad New York . Walter de Gruyter.

 • Crystal, David (1997). Die Cambridge Encyclopedia of Language . Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cysouw, Michael; Goed, Jeff (2013). "Taalvormig, doculect en glossoniem: formalisering van die begrip 'taal ' " . Taaldokumentasie en -bewaring . 7 : 331–59.
 • Swadesh, Morris (1934). "Die fonemiese beginsel". Taal . 10 (2): 117–29. doi : 10.2307 / 409603 . JSTOR  409603 .

Luister na hierdie artikel ( 13 minute )
Spoken Wikipedia icon
Hierdie klanklêer is geskep uit 'n hersiening van hierdie artikel, gedateer 19 Julie 2005  ( 2005-07-19 ), en weerspieël nie daaropvolgende wysigings nie.
 • Wêreldatlas van taalstrukture: 'n groot databasis van strukturele (fonologiese, grammatikale, leksikale) eienskappe van tale
 • Etnoloog: Tale van die wêreld is 'n omvattende katalogus van al die wêreld se bekende lewende tale
TOP